Uit Stad en Provincie. laatste bestem. bepaald, dal mei ingang van 12 Aug. a s. alleen ontheffing van het verbod van uitvoer van rundvleesch wordt ver leend i lo. voor gedroogde, bevroren en ge zouten organen 2o voor verduurzaamd rundvleesch voor zooveel het, vermengd met var- keusvleesch, in den vorm van worst met consent van den directeur van het distri. butiebureau van varkens en varkensf vleesch wordt uitgevoerd. De Steenkolen kwestie Men seint uit Rotterdam aan hel „AJg, Handelsblad" Naar aanleiding van de bijeenkomst der vrije kolenimporteurs iu het ka binet van den Minister en diens ver zoek hem schriftelijk voorstellen te doen voor een bevredigende regeling, verne. men wij, dat van deze zijde den minis ter in overweging zal worden gegeven dal de vrije invoer niet aan handen zal worden gelegd met dien verstande, dat de op deze wijze ingevoerde kolen ter beschikking zullen worden gesteld van de regeering tegen inkoopsprijs, vermeerderd met een door de regeering te bepalen winst. De distributie van deze kolen zou moeten geschieden door een regeeringsbureau. Aanneming dezer voorstellen zou moeten leiden tot de opheffing, althans belangrijke reorgani satie van het l>esiaande kolenbureau Cacao. De cacao-industrie in ons land verkeert thans, gedeeltelijk, Ln de moeilijke om standigheid, dat Engeland weigert booncn uit te voeren, bestemd voor die fabri kanten, welke onder denzelfden firma naam ook cacao-fabrieken gevestigd heb ben in landen, welke thans met Enge land in oorlog zijn. liet eigenaardige van her gevel is nu, dat de EngeJsche afne mers d ier cacaofabrieken, op allerlei wij ze op levering aandringen, waaraan ech ter geen gevolg kan gegeven worden, omdat him regeering weigert de grond stoffen door te laten, welke voor onze fa brieken bestemd zijn. Van de zijde van laatstgenoemden is alle mogelijke zeker heid aangeboden, 'dat de uit Engeland ontvangen boonen niet zullen verzonden worden naar de, in met Engeland vijan dige landen gevestigde cacao-fabrieken, doch tot nu toe zonder resultaat. Ildbl A f s c hei d dr. Hendrik Mulle;r Omtrent het afscheid van dr Hendrik Muller als regeeringscomniissaris teNun- speel meldt de N. 11. C. o m. nog', dat 1500 schoolkinderen uil het kamp onder leiding van hun onderwijzers op het voetbalveld manoeuvres uilvoerden en hem toezongen, daarna bracht hel-hoofd hem dank voor wat liij ook op onde: wijsgebied in het vluchtoord tol stand heeft gebracht (Binnen enkele dagen, wanneer de laatste werken zullen vol- trokken zijn, zal in het vluchtoord de grootste school van "het land bestaan: 33 klassen, met een bevolking van 400 i\ 1500 kinderen.) Bij zijn afscheidsmaal dankten de ge zamenlijke ambtenaren en officieren dr. Muller voor zijn grooten takt. Een di ner. hem door de hoofdambtenaren, da mes, officieren en burgers aangeboden, werd opgeluisterd door de militaire mu ziek uit zijn vroeger tamp te Oldc- broek Daarop lcwam de Nunspectsche kampmuziek hem een serenade bren gen. De kantwerksters vereerden hem een kussen van echte kant met zijn naam erin gewerkt. De kampnaaiwin- kel, tweehonderd zielen slerk, schonk een groot bloemstuk en zong een lied, vervaardigd door het hoofd, mevr. Fine van Reek. Den moirgen van het vertrek vormden de troepen carré; de landweer met den commandant Schoondorp werd door de» aftredenden commissaris hulde gebracht Hel geheele ambtenarenpersoneel was aanwezig, deputaties uit de vluchtelin gen zongen hem toe, wierpen bloemen voor hem uit en in zijn auto. wels-Balens te Klinge zijn 61-jarig hu welijksfeest, omdat verleden jaar de dia manten bruiloft niet feestelijk werd ge sierd wegens de toen pas ontstane oor logsomstandigheden. Na ae H Mis van dankbaarheid in de kerk wera een stoet geformeerd, die lot Huist trok en vandaar weer terugkeerde. Prachtige geschenken werden hel echt paar aangeboden. De man, klompenmaker van b*roep, doel nog dagelijks goed zijn werk en de vrouw" verricht nog opgewekt hare hui selijke bezigheden. Als een staaltje van de krasheid van den 91-jarigen jubilaris vertel! men, dat hij eenigen tijd geleden den irein ie Hulst miste voor ae reis naar Axel en daarom maar te voel verder ging, zooaat nij aan een stuk nad geloopen van Clinge tot Axci, aat is een afstand van minstens drie uur gaans. - KERKNIEUWS. Deze ratïoneele uitlegging is echter met de geschiedenis van 1879 in strijd Daar om heeft genoemd lid ten vorigen jare voorgesteld pan het artikel eene andere redactie le geren, waarbij de woorden „geest en hoofdzaak" worden verplaatst. Ware dit voorstel aangenomen, dan zou den de 3 vragen door den liturg behoo- ren te worden gedaan, zóó als zij zijn vastgesteld ,maar tevens mildheid wor den betracht ten opzichte van den ge moedstoestand van jonge menschen, die de zekerheid zoudeu hebben, dat de kerk Jien niet aan een letter bindt. Nu dit Voorstel is ter zijde geschoven, wil hij het thans niet opnieuw indienen, maai* liever zijne instemming betuigen met het voor stel van den secretaris der Synode, dat leiden kan tot een herziening van het Regl op het G. O. De minderheid der commissie legt vooral nadruk op de meerderheid welke in de kerk zich vóór de weglating dei- bekende woorden heeft uitgesproken. Zij wijst de bezwaren al, die in het midden zijn gebracbl tegen de wijziging Zij legt vooral nadruk op de beslaande willekeur, waarmede vragen van allerlei aard en in houd worden gedaan Die willekeur mag niet blijven, ook niet, omdat in vele rallen de kerkeraden en de lidmaten er de <1 upe ran zijn. Van den weg om door Opzicht en Tucht |een einde te maken aan die willekeur is niets te wachten. Velen willen dien wieg ook niet, getuigen de klachten als een bestuur handelend op treedt als de willekeur al te groot wordt. Ook de weg op welken men alles wil overlaten aan de werking des Geestes, mag niet worden ingeslagen als men' daar onder verstaat liet aannemen van -een lij delijke h oucling, tegenover wat afgekeurd moet worden. Daarom kan de minderheid aan besten- Uit Middelburg. Tegen half September is aan de re dactie van ons blad verbonoen de lieer B. vou BruckenFock alhier. Uit Vlissingen Gisteravond ll uur werd piolseiing- de wacht op net station te Vlissingen in t geweer geroepen. Er zou namelijk1 een Zeppelin boven het station zweven. T Bleek eenter een ster te zijn. Uit Zuid-Beveland. -- Bij Kon. besiuit is, met ingang van 16 Aug 1915, J. Grootjans, onder toeken ning van eervol ontslag ais brugwachter aan de behorebrug over het kanaal door Zuid-Beveland te Schore, benoemd lot hulpshusmecstcr bij dat kanaal le W fi rn e i d i n g e. Uit Zeeuwseh-Vlaanderen WD. - Men meld! ons uit Bres kens: Gisteravond aebt uur vlogen hier over vier vliegtuigen bij elkaar komende uit Noord-Oostelijke richting. Zij vlogen in Zuid-Westelijke richting Kor' daarop hoorde men zwaar kanongebulder. Dui delijk waren bliksemtlilsen te zien door liet springen der granaten ot het werpen van bommen. Die flitsen waren zevenmaal zichtbaar. it Zeeuwsch-Vlaanderen O. D. Maandag vierde het echtpaar E. Pau Alg. Synode Ned. Herv. Kerk. In de zitting van gisteren is de „geest en hoofdzaalT'-kwestic aan de orde geko men De lieer Zoele ifteeft er rapport over uitgebracht. Zes provinciale kerkbesturen hebben zich voor, t-n drie, alsmede de Waalschc commissie, hebben zich tegen de wijzi ging verklaard, terwijl dat van Drenthe cds een s tem in blanco beschouwd kan worden25 classicale vergaderingen ble ken vóór de vaststelling en 19 daartegen l'i zijn Tegen was ook de Waalsche Reünie Gerekend naar het aantal uitgebrachte stemmen is dat der voorstemmers in de provinciale kerkbesturen en de Waalsche commissie 37, dal der tegenstemmers 28. Ilei aantal voorstemmers in de Classicale' diging van de willekeur niet medewerken, vergaderingen is ruim 1500, en dat derj Het rapport van den heer Zoete zal legei'sitmmers. daarin begrepen (de Waal- worden gedrukt en in de volgende week sehe Reünie, ongeveer 1100 jworden behandeld. Inlusschen hebben geenszins alle pro-; vinciale kerkbesturen en classicale ver- De verbanning van ds De Ligt. gaderingen hun stemmen gemotiveerd. Als antwoord op de vraag van het das- Vele deden het echter wel, en voor een sicaal bestuur van Eindhoven, op grond groot deel op dezelfde gronden cn door' van welke uitlatingen ds B. de Ligt is dezelfde overwegingen geleid. In het rap-1 verbannen, heeft de commandant van het port worden die overwegingen uitvoerig veldleger een afschrift gezonden van het medegedeeld Evenzoo moties, ingediendprooes-rerbaal, naar aanleiding waarvan op classicale vergaderingen cn door pre-het verbanningsbesluit genomen is. De di lam ten en ook een voorstel van ds. C.commandant verzoekt beleefd, dat stuk I. Voorhoeve le Vlissingen, om een com-als vertrouwelijk te beschouwen, missie le benoemen, die de zaak van deN. il. aanneming en bevestiging nauwkeurig zal onderzoeken en rapport zal uitbrengenNed Herv, Kerk. aan de synode van 1916 omtrent mo-1 Beroepen le St Kruis J. van Beek, gelijke wijziging van het Reglement op Waterlandkerkje; te Nijkerk, Kijftenbell. het Godsdienstonderwijs I Leerdam. Vele leden van d e classicale vergade- Bedankt voor Winschoten J. van Dorp, ring van Atacrsfoort wilden een nieuw art.Veeudam; voor Oostburg, W. van Rog- 39 invoegen, volgens hetwelk een pre- gen, Oostzaanvoor Dinleloord B G. C. dikant die de vragen wil wijzigen de be-Steenbeek, Dirlcsland. geerde wijziging onderwerpt aan het oor-1 Geref Kerk. deel van den kerkeraad cn aan de goed- Beroepen l e Hellevoetsluis en Nieuw- keuring van het classicaal bestuur. Helvoet, S. Kamper, Oldebroek; te Drie- Voorts kwamen nog tal van moties in. sum F. Geerds, Oldekerkte Epe, P. Ook zijn ingekomen tal van adressen, Jukkenekke, Kockengen; le Drachtster welke de strekking hebben, de synode Compagnie N. D. van Leeuwen, Murmer- te verzoeken de wijziging wol vast te stel- '-Woude. len, tezamen van 222 kerkeraden en van .Vangenomen naar Ten Boer, Jansen, de classicale vergaderingen van Dokkum,Buruin (Fr Leiden, Amsterdam (15 tegen), Dordrecht, Bedankt voor Leiden dr. IC. Dijk, Rijswijk. Kampen (18 legen); een adres van de uit 200 leden beslaande Hervormde Broeder- i schap Tegen adviseerde de groote vergade ring van Vrijzinnig Hervormden in dit) Voor de hoofdakte is te Breda geslaagd voorjaar le Amsterdam gehouden, waar.de heer J. Harmsen van Vlissingen. 274 predikanten verklaarden het Evange-j lie van Jezus Christus le willen verkon-Te 's Hage is geslaagd voor het digen, maar indien men hun deze bandenexamen Engelseh L O. de lieer A. Bal- fcvilde aanleggen zouden zijn gedwongen last van Oost en West-Souburg, zijn naar een anderen toestand te streven j pm, indien dit mislukt, te zien wat hun Benoemd mei ingang van 1 Septem- le doen slaat; 102 afdeelingcn der ver- bei' as. tot tijdelijk onderwijzeres aan eenigiug sloten zich bij die verklaringI<]e Mulo-sciiooi te Goes, mej J A. F. pan Tegen was ook de Ned. Vereen, van Hofman, aldaar Erangelisehen, de Protestantenbond de ONDERWIJS. trenl de troonrede nadere meeüeelingen zal bevatten, gemachtigd tot de verkla ring, dat de regeering in ae buitengewoon booge uitgaven, weike de tijdsomstandig heden van de schatkist vorderen, geen aanleiding vindt uitgaven, welke in liet belang der ontwikkeling van land en volk noodzakelijk zijn achterwege te- laten. De voorbereiding voor de herziening van verschillende belastingen vorderen goed. De commissie in zake ae tabaks belasting zal weidra met haar arbeid ge reed zijn. De nationale vereeniging voor volks zang, afdeeiing s Graven hage, zal op al Augustus s avonds een volkshulac aan de Koningin brengen. De N(ederianascne) ö(verzee) T(rust) schonk f 100.000 aan "net Kon. Nat. steun comité. Minister Postliuma ontvangt morgen ochtend de vrije kolen-importeurs op au diëntie. Vrijdagochtend wonen deze een vergadering van het kolenbureau bij. De oprichting van een credietbank met borgmaatschappij voor den tuinbouw, in zonderheid in het belang van de bloam- bollenkweekers, is in ver gevorderden slaat van voorbereiding. OPGEHAALD. Te Leiden zijn uit het Rijn- en Schiekanaal opgehaald de lijken van een 16-jarigjen jongen en een twintigjarig meisje. STAATSLOTERIJ. 2d klasse. 3e lijst. Trekking van heden Prijs au f 5000 No. 4794 "2000 1844 1500 18662 1000 7115 200 16488 100 2704 3269 4916 6501 8450 10023 10716 12177£jg^g| Class vergadering van Alkmaar met ge motiveerd adres, de hecren Callenbach, Van >d,er Flier, Van Melle (van Kraltn- gen) en Gouverneur met 87 ïnede-onder- ieekenaars enz In tte commissie van rapport (de 11 H. Zoele, Picard, Menlhen, Creutzberg en .Wevland) is eene meerderheid en minderheid Een lid van de meerderheid vereenigt zich met hel advies van de iWaalsche commissie en oordeelt, dat kan worden voorzien dat de voorgestelde wij ziging eer een oorzaak van tweedracht dan van vrede zal zijn. Daarenboven schijnt de tijd slecht gekozen om in de kerk nieuwen strijd te doen ontbranden Eenvormigheid van formules beteekent' nog niet eenheid van geest en is niet van zoo groote waarde cn zoo noodig, dat daaraan de vrijheid, die de kern is vart Jiet protestantisme, zou moeten worden opgeofferd. Hel tweede lid van de meer derheid is van oordeel dat de pred niet aan de letter der vragen mogen worden gebonden, vooral ook, omdat de groote meerderheid der nieuwe lidmaten debe- teekenis dezer vragen niet begrijpt. Het derde lid rail de meerderheid is van oordeel, dat art. 39 een verkeerde formulecring biedt van hetgeen de Syno de van 1879 heeft bedoeld. Die Syno de heeft den liturg vrij willen laten in Jtle keuze der wourden iSLaar die de Hande delingen van IS79 niet kent, en art 39 leest, zal meenen, dat de vragen woorde lijk moeten worden gedaan, maar naar geest en hoofdzaak opgevat. Zoodanige opvatting rail liet artikel is rationeel in tweeërlei opzichl. lo. omdat formules welke fn de kerkelijke wel zijn vastge legd. juist omdat zij vastgestelde formu les zijn. voor wijziging in de woorden niet vatbaar kunnen worden geacht; 2o. om- dal in de opvatting van de formule een ieder naar zijn geweten vrij blijven moet Voor het examen boekhouden M, O schoolakle, slaagde te 's Hage de lieer J Butyn van R i 11 an d-B a t h. BURGERLIJKE STAND. Middelburg. Van 10 en 11 Aug. Getrouwd A. F van Hoeve, jm. 27 j., mei J. Rademaker, jd 21 j aan de grens Vanochtend is een Nederlandsch sol daat. terwijl hij in zijn wachthuisje aan de Noord-Brabantsche grens zat, door een kogel gevaarlijk gewond Waarschijn lijk was het een verdwaalde Duitsche ko gel, die bestemd was 'voor 'een brie ven- smokkelaar. uit den haag. De vice-admiraal van Hecking Colen brander, kommandant in Zeel a/n d, is hersteld in zijn vroegere functie vön kom mandant der marine te Hellevoetsluis) en van dg monden van de Maas De kapi tein ter"*zee de Lussanel de la Sablonièro lijdelijk mei deze functie belast, is daar van eervol ontheven en toegevoegd aan den vice-admiraal. Eenige schepen en vaartuigen op de Schelde worden vereenigd tot een di visie onder bevel van den kapitein Ier zee Coenen. Minister freuü lieert het Nederlandsen' (Haagsen) correspondentie-tiureau inzake zijn voornemens met betrekking tot het ontwerp van ouderdomswet en de verzc- ringswetgeving in l algemeen, waarom- BEURSBERICHT. AMSTERDAM2.32. Ned. 3 pet. sLaats1- leening 102, Indische leening 101%, Inte gralen 65i,4 a 66, Cert, drie proc. 75% a 75%, Obligatie 3 pet. 75% h 76. Russen 66%. Kon. Ned. Petr. 51334, Gec. Holl. 152 Perlak 34%, Zuid Perlak 50%. Ned. Am. Stoonivaarlmij. 248, nieuwe 242. Amsterdam rubber 155. Nederl. 55; Steels 74%. Amalg. 73%. Denver 614 Erie 29 Car Foundry 6134. Hide Leather 3314. Missouri 9%. Southern Rail 16%. Maxwell 591/4. Marine 5%, bonds 62%. Cert. 59%. Prolongatie 2% o/0. Markt gunstig. OP DE NOORDZEE Gisteravond tussclien 9 en 10 uur werd op Ameland uil N. W. richting hevig kanongebulder gehoord. EEN RUSSISCHE BESCHULDIGING GOMEL, (Polen) 10 Aug. Alhier kwam eeu Roode Kruis-trein aan, welken een „Zeppelin" 7 Aug had gebombardeerd Een bom viel op den trein, beschadigde twee wagens, doodde 3 gewonden en ver wondde "verscheiden Jioode Kruis-beamb- ten Bij Siedlec bombardeerde een andere „Zeppelin" eveneens een Roode Kruis- trein, waarbij tal van gewonden getrof fen en ettelijke verpleegsters gedood wer den. AMERIKA EN DUITSCHLAND, WASHINGTON, ll Aug. Het antwoord der Vereenigde Slalen op de laatste nota van Duitschland betrelfende het lot zin- ken brengen van den Amerikaanselteu koopvaarder „William F. Fryedoor een Duitschen onderzeer is verzonden. Naar verluidt, stemt de Amerikaansene regeering, noewei volhoudende, aat hel Pruisisch-Amerikaansche verdrag schonden is, erin toe, een schadeloosstel ling te aanvaarden onder de voorwaar den 111 ae Duitscne nota genoemd L\ wijst er eenter op, dat door het aanvaar den van een schadevergoeding geen roen- ten worden tosgeiaten, die voortspruiten uil de genoemde overeenkomst. AMERIKA EN OOSTENRIJK. WASHINGTON, ll Augustus. De regee ring beantwoordde de Ooslenrijksehe nota en verwierp de stelling, dat de uitvoer van munitie naar ae geallieerden met m overeenstemming zou zijn met de neutra liteit. BERICHTEN UIT DE TWEEDE OP- LAGE VAN 'T VORIG MJMA1EB. VISSCHER1J-COMMISSIE. Minister Postliuma installeerde heden aan zijn departement de commissie wel ke zal hebben te onderzoeken of en zoo ja op welke wijze de werkzaamhe den van het centraal-bureau voor afzet van vissclierij-producten, zullen moeten of kunnen worden voortgezet door de visscherijvereenigingen, heizij nu reeds, hetzij na afloop van den oorlogstoe stand. DU1TSCH LEGERBERICHT. BERLIJN, 10 Aug', (off.) Ten O. van Ieperen gelukte het Engelschen strijd krachten zich in het bezit van het Wes telijk gedeelte van Hooge te stellen. Fransche mijnonlploffingen in de streek van het gehucht Beau Séjour in Champagne waren vruchteloos. Na de vernieling van het viaduct ten W. van Dammerkirch door onze artille rie op 30 Mei hebben de Franschen daai' een ceintuurbaan weten te trek ken en de Larck ten Z. van Wanns- bach overbrugt. De brug welke haast geheel klaar was werd gisteren door eenige tref fers vail onze artillerie vernield. Aon den Zuiderrand van het Hessen- woud ten W. van Verdun werd een Fran sche observatieballon naar beneden ge schoten, Op 9 Augustus 12 uur in den avond ierp een v ij a n d e 1 ij k vlieger op C a d z an d bommen. Tussclien Bellingen en Rheinweiler ten Z van Mühlheim in Baden moest een Fransche vlieger door het vuur van onze afweerkanonnen landen. De be stuurder en waarnemer werden gevan gen genomen. Bij Pfirz werd een vijandelijk vlieger door ons vuur gedwongen op Zwitsersch gebied te dalen. Op het Westelijk front van Kofno werd de aanval onder voortdurende gevechten' nadert tot de frontlinie vooruitgeschoven. Daarbij maakten wij weer eenige honder den Russen krijgsgevangen en namen wij 4 stukken geschut. Na achtereenvolgens stormenderhand eenige verdedigingswerken veroverd te hebben, hebben afdeelingen van het le ger van von Schollz bezit van Lom- za genomen. Ten Z van Lomza werd de straatweg naar Oslroi' al vechtende overschreden. Ostrof wordt nog door de tegenstanders vastgehouden. Van Bolany ten W van Plock tot aan den mond van de Boeg hebben onze troe pen deze linie bereikt. Van 9 Aug. af werden 23 officieren cn 10.100 man schappen gevangen genomen. Ten O. van Warschau is hel leger van prins Leopold van Beieren tot dicht aan den straatweg van Slanislawof genaderd. Het leger van von Woyrsch bereikte bij de vervolging de streek van Zelockof. Het kreeg aansluiting met den van het Z. uit oprukken den linkervleugel van het leger van von Mackensen. Op het front van Ostrof tot de Boeg hebben wij de vijandelijke achterhoeden teruggeworpen. VERGADERINGEN, CONCERTEN ENZ. MIDDELBURG. Zaterdag 14 Aug. Grand Hotel des Bains, Vlissingen. Concert, s uur Zondag 15 A u g. Concert Tuin Noord- Bolwerk Woensdag 25 Aug. Concert Tuin Noord-Bolwerk. TE HOUDEN AANBESTEDINGEN. Woensdag zö Aug. 11 uur. Ge- meentenuis te Kolijnsplaat, bel riolceren van 565 M. sloot enz Zie Miöd. Crt. 14 Aug. Woensdag 1 S e p t. 11 uur. Prov. bestuur Middelburg. Uitvoeren Keibeslra- ting enz Zie Ned. St. Crt. no. 183 II E R IJ K. De herijk der maten en gewichten in 1915 voor de hierna vermelde gemeenten zal plaats hebben op de volgende dagen; Axel: voor Axel 10 Augustus des voormid dags, 11, 12 en 13 Augustus en 14 Augustus des voormiddags. voor Koewacht 10 Augustus des namid dags. Hulst: -oor Hulst 23 Augustus des namid dags, 24 en 25 Augustus; voor Clinge 26 Augustus; voor St.-Janssteen 27 Augustus. Rapenburg: voor Boschkapelle 30 Augustus des na middags; voor Hengstdijk 31 Augustus des voor voor Stoppeldijk 31 Augustus. Graauw-en-Langendam 1 September Kloosterzande voor Hontenisse en Ossenisse 2 en3 September en 4 September des voor- LANDBOUW. Een b e l a n g r ij k e benoeming. Bij kon. besluit is met 1 Febr. aan F B. Lölinis op zijn. verzoek eervol ontslag verleend als inspecteur van den landbouw, onder dankbetuiging, en is I. G. J. Kakebeeke te Goes benoemd lol inspecteur van den land bouw, onder toekenning van eervol ont slag als rijkslandbouwleeraar. Hij is werk zaam gesteld bij de directie van den landbouw. De landbouwers in Zeeland zullen met leedwezen den heer Kakebeeke zien ver trekken uit een ambt, dat hij sedert 11 Febr 1893 niet zooveel bekwaam heid en onvermoeiden ijver heeft ver vuld Veel is op zijn initiatief hier lot stand gekomen, en zijn adviezen telden mee. Het laatste jaar heeft hij boven-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1915 | | pagina 2