Gooische Huishoudschool. TIJDGEEST OBLIGATE! MarktberleMen. Tan af beden zal de praktijk van Mej. MARIE G. KEYZER, Tandarts, Dam H.Z. 12, worden voortgezet door F. Mee Dentist, AdvertentiësL IIMI1 Ë8C0MPTDHAITSGRIPP1J, Te koopen of te pachten: een goed beklante Herberg a raagt W outerlood's Wouterlood, Leiden. mtuurwollen; I ONDERGOEDEREN iKheuratiekenMoudheidJ l. E. RIY1ÈRE, „foibardingÏMnp, KINDERZEEP fflHMUEK „iT MUI", flMWM 10 oent per week. van Schoolboeken, lassen, eic. 111 HES- EN 01IE8 RIJWIELEN, STALHOUDERSKNEGHT Meid-Bnishondster gevraagd Stoombootdienst hot volkenrecht, die zich bezig houden inct de hier aan de orde zijnde kwestie, mag een neutrale regeering den handel in oorlogscontrabande niet ongehinderd laten plaats vinden, wanneer clie handel zulk een vorm of zulke verhoudingen aanneemt, dat daardoor de neutraliteit van hel land crbij betrokken wordt Welke der verschillende wetenschap pelijke punten ter toetsing, die in dit lOpzichl zijn opgesteld, men ook aan de beoordecliug 'der toelastbaarheid van contrabandehandel wil len grondslag leg gen, komt men toch steeds tot het be sluit, dal uitvoer van oorlogsmateriaal uit de Vereenigde Stalen niet is overeen te brengen met hetgeen de onzijdigheid eischt Der 'Amerikaansche regeering kan dus op geen enkele wijze het recht wor den betwist, om door uitvaardiging van een uitvoerverbod aan dezen openlijken, geweldigen uitvoer van oorlogsmateriaal een einde te maken, een uitvoer van wel ke bovendien bekend is, dat hij slechts een der oorlogvoerende partijen ten goe de komt Mocht de regeering der Vereenigde Stalen van deze haar toekomende be voegdheid gebruik maken, dan kan haar ook dan geen verwijt treffen, wanneer zij teneinde met de eiselien der internati onale wetgeving in overeenstemming te blijven den weg inslaat van afkondiging van een wet, Tegenover de eventueele tegenwerping, dat het, bij alle bereidwilligheid van de Amerikaansche industrie om evenals aan Engeland en diens bondgenooten ook aan -OostenrijkwHongarije en Duitschland te leveren, den Verecnigden Staten tenge volge van den oorlogstoestand niet mogelijk is met Oostenrijk-Hongarije en Duitschland handel le drijven, mag er wel op gewezen worden, dat de regeering der Vereenigde Stalen ongelwijefld in .staat is, daarin te voorzien. Het zou hl. volkomen voldoende blijken (e zijn de tegenstanders van. Ooslenrijk-IIongarije en Duitschland het stopzetten van den toe voer van levensmiddelen en grondstofefn in uitzicht le stellen voor het geval, dat de wettelijke handel in deze artikelen tusschen Amerilca en de beide centrale mogendheden niet zou worden toegelaten Wanneer de Amerikaansche regeering be reid zou zjjn, hiertoe over te gaan, zou zij niet - alleen de steeds in Amerika hoog gehouden traditie van den vrijen zeehandel volgen, maar zich tevens de hooge verdiensten verwerven het misda dige streven van de vijanden van Oosten rijk-Hongarije en Duitschland ,om zich van den honger als bondgenoot te bedie nen, te beletten. De Oosteurijksch-Hongaarsche regee ring doet derhalve op grond van de uit nemende betrekkinegn, welke altijd tus schen de Ver Staten en Oostenrijk-Hon garije hebben bestaan, het werkelijk vriendschappelijk beroep op de regeering der Ver Staten om, in verband met de hier gegeven uiteeneztting, het door haar in deze zoo hoogst belangrijke aan gelegenheid tot nog toe ingenomen stand punt nogmaals rijpelijk te overwegen FRANSCH LEGERBERICHT (Verkort PARI.7S, l i Juli 11 uur. (Off Do Duitschers hebben na voorafgaande beschieting de loopgraven ten Z.W. van 1 op den Oöstelijken oever van het aangevallen die de Engei- ■S83 (toepen In den nacht van 5 op 6 Juli bidden vermeesterd, doch zijn te ruggeslagen Atrecht en Soissons zijn beide door zwaar geschut beschoten. Tn Argonne heeft het leger van den kroonprins het offensief hervat aan den weg Binarville—Vienne-la-Chateau tot aan de streek van Haute Clievauchée, doch een nieuwe nederlaag geleden De Duit schers hebben na een uiterst hevige be schieting en na een geconcentreerd gra- naatvuur met verslikkend gas met be langrijke strijdkrachten aangevallen Vijf verschillende regimenten van het zesde legerkorps zijn reeds waargenomen op het punt waar de linies een oogenblik hebben gezwicht Fransche tegenaanval len brachten de Duitsche vordering tot staan De aanvallen der Duitschers, die samengetrokken waren op het tusschen Marie Thérèse en Haute Chevauchée ver overde gebied, zijn voorgoed gestuit Tusschen Maas en Moezel wordt het kanonvuur voortgezet, vooral in het bosch van Aprémonl en het Priesterbosch, waai de Duitschers, na de nederlaag, die zij bij hun aanvalspoging in den nacht van 12 op 13 .Tuli leden, hun aanval niet heb ben hervat De Franschen hebben tus schen Fey-en-Haye en het bosch (van AprémonP terrein gewonnen door gra- naalgevechlen in de loopgraven Noteering v&n deVeilings- v ereeniging „Walcheren" alhier. Eieren V. V. W. f 5.— a f 6.— eenden f 6.a l 6.40, ganzen f a f kalkoen 1 6.50 a 0.poelpetaan f 0. Olie, van Inl. zaad, Raap- f 70.00, Pa tent- f 72 00, Lijn- f 35.00 per heet. a iont.op 6 w. f 1.00 p. h. hooger. K o e k en, van Inl. zaad. Raap- f per 1010 et., zachte lijn- f 14.00 per 104 »t. harde lijn- f 13.50, lijnmoel f 13.50 pe 100 kilo. Noteering voor lijnolie uitsluitend voor gebruik binnen Nederland. Vlissingen, 15 Juli. Op de gisteren n.m. alhier gehouden groenten-, truit- en eieren- veiling werden de volgende prijzen besteed: Tuinboonen 14 a 37 ct., kropsla 16 a 40 et., zuring 6 a 15 et., andijvie 25 a 40 ct., postelein 18 a 27 ct., sluitsla 13 ct., late blauwe aardappelen 1.17, alles per mand. Kervel 30 a 32 ct., pieterselie 35 ct., suikerboonen 27 a 55 ct., zilvermuizen 38 a 45 ct., znre appelen 40 ct., spruitjes 52 ct., aalbessen 46 a 63 ct., kruibessen 18 a 35 ct., aardbeien 51 a 66 ct., snijboonen 30 a 34 ct., doperwten 41ct., princesseboonen 44 a 47 ct., vroege blauwe 25 a 2-5'/, ct, poters 8 9 ct., alles per vijibop. Peen l'/2 a 9 ct., kroten 4 a 6'/, ct., rhabarber 1 a 2 ct., pieterselie 5 '/2 a 8ot., uien 5 Va a 6 ct., kunne 5 a 6 ctalles per bos. Bloemkool 5'/, a 8 ct., komkommerc 8 10 ct, savoijekool 10'/, ct, roodekool 7 ct., meloenen 16'/, a 40 ct., alles per stuk. Eieren 69 ct. per 13 stuks. Schoolmeesters 4j a 5 ct., poters 2 a 3 ct, muizen 5£ a 6£ ct., poters 3 a 3£ ct., tomaten 30 a 30£ ct, morellen 20£ a 30 ct, alles per K.G. 'cniEDAU. 15 Juli. Moutwjjn t l9l/0 jenove« 23*/., Arostord. proof per H. L. f 24»/4 cont, zonder fust en zonder accjjns. Opgaaf van den »Bond van Distillateurs.'1 EN W. BIJLEVELD, Arts. Middelburg, 15 Juli. Ter graanmarkt au hoden was de aanvoer van dien aard dat nog geen noteering werd opgemaakt Van het nienwe gewas waren een paar monsterB karwei ter markt. Middelburg 15 Juli. Officieels noteering van deD marktmeester. Boter f 0.76 a f0.80, voor partien lieren f 0.per kilo. Eieren f 5.20, voor particulieren S.6(f per 100 stuks. Noteering van den marktzetter der landb. ver. Boter 10.76 a f 0.80 voor parti culieren f 0.per Vj kilo. Eieren 1 5.20, voor particulieren f 5.60 per 100 stuk3 Vrjjdag Ziterdug &X Dinsdag Woensdag Donderdag Vrjjdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag HOOG WATER. Vlissingen. 16 Juli n.m. 3.54 17 4.34 18 5.16 .19 v.m. 5.47 '20 6.36 21 7.30 22 8.44 Domburg 16 Juli n.m 4.07 17 4.44 18 5.23 19 6.07 20 6.54 21 v.m. 7.23 15 8.39 Heden overleed te 's Gravenhage onze waarde Zwager J. J. V-AN WEEL. M. J. DE WITT HAMER. H. J. DE WITT HAMER- Overman. 12 Juli 1915. Voor de vele bljjben van deelneming, ont vangen bjj het overigden van onze lieve Moeder, Mevrouw de Weduwe M. MULLER, geb. ANTONINA DE PRIESTER, batuigen wjj onzen barteljjken dank. Koudekerke. C. J. TER WOERT— Muller. P. J. TERWOERT. Middelburg. H. A. MULLER'. Fak-Fak (West N. G.) A. K BOUTMuller. D. C. A. BOUT. Middelburg. S L MULLER. Middelburg, 15 Juli 1915. opgericht in 1857. Hoofdkantoor BATAVIA J. A. ZIP VAN TEIJLINGEN, (lorres pondenten van bovengenoemde Maatschappij geven kennis dat zp zjjn gemachtigd Wissele af te geven op de voornaamste plaatsen in ludië. DOMBURG. a. Eene HOFSTEDE, bestaande in Woonhuis met annexe Schuur, Wagenhuis en verderen Timmer, Boomgaard, Tnin et Weiland, aan den Westweg, groot 92 aren, 20 centiaren (2 g. 105 r.) b. BOUWLAND aldaar, 'groot 41 aren, 20 centiaren (1 g. 15 r.) Alles thans in pacht bij JAC. DE PAGTER Jz. Inschrijvingsbiljetten worden vóór 30 Juli 1915 ingewacht ten kantore van No taris STRUVE te Middelburg, alwaar na dere inlichtingen verkrijgbaar zijn. TE HOOP AANGEBODEN, op één der welvarendste dorpen van Zuid-Beveland, met VERGUNNING, voor enkele ja-en geheel gerestaureerd. Brieven onder lett. I. A., bureau Goescbe Courant. 1/1 blik 1/2 blik 1/4 blik 1/8 blik KALFSGEHAKTf 2.55 f 1.65 f 0.90 0.50 KALFSGEHAKT getruffeerd 3.10 1.80 1.— 0.55 GALANTINE DE VEAU2.20 1.25 0.75 0.45 GALANTINE DE VOLAILLE 2.30 1.35 0.80 0.45 TÊTE DE VEAG en TORTDE. 3.60 1.85 1.— 0.55 TÊTE DE VEAU HOLLANDAISE 3.60 1.85 Ondevgeteekende zal na 17 Juli te spreken zijn aan de school, Vaartweg 68d, te Hi!vei•sum MAANDAG 's AVONDS 7—9 WOENSDAG 's MIDDAGS 2—4 VRIJDAG 'a MORGENS 10—12 Tot zoolang alle correspondentie te richten naar Hilversum, Soestd. Straatw. 52- Gr. OLDENBOOM, Directrice. In gezin iuet stndeerende jongens bestaat gelegenheid totf inwoning van een of twee jongelui die een inrichting van on derwjj* te Middelburg bez :eki-n. Brieven lettor Ci Bockhandel BAURDOUX Steunt de NederMsche Nijverheid I dfaaët derkahe de Het beste Voorbehoedmiddel tegen L IMIIIUIIHM Elke knot iB voorzien van boven staand wettig gedeponeerd handelsmerk. Verkrijgbaar bjj MietaMMn- hMf wssstei 83 ÏTOPij, Oudste en beste adres in Zeeland. Biienwste inrichting voor nitfltoomen en vervjn van allerlei goederen. Eigen labors torium waarborgt gebruik van onschadelijke middelen. Bleeken zonder Chloor. Vlugge afle vering. BilIJke prfizen. EEN MAANDELIJKSGHE VERDIENSTE NJj rl van f ISO.- en meen kan ieder zich blijvend verschaffen zonder vakkennis, zonder risico y en kosten, met weinig moeite. Geheel nienwe, zeer reëele zaak Hon- rl derden personen van iederen stand danken mij hnn schitterend be- S| staan. Alen vcrlauge dadelijk gratis inlichtingen onder F. T 1757, Alg Adv -Bur. A. DË LA AI AU Azn Amsterdam. Premietrekkingen volgens aanwijzing iter Nedertaniscfee Staatsloterij f 2.50, f 5.-, f 10.-, f ZO-, f 25.- Volgestort (wettig geoorloofd) Verkrijgbaar a. h. Hoofdkantoor Wijnhaven 15 te Rotterdam en bij H.H. agenten. Nieuw T Nieuw I als overvette grondzeep. In overeenstemming met de hooge eisehen en voor- Rchriftén dor tegenwoordige bygiène gefabriceerd uit grondzeep die hiervoor speciaal is vervaardigd uit de zuiverste retaoorten, bovendien nog geneu traliseerd en verder met een zacht onaangenaam parfum bereid. Let op ons gedeponeerd fabrieksmerk „O U D E R WE E L, D E" (naar de schilderjj van Kate Bisschop.) Alom verkrijgbaar 10 cent per stok. De Directeur der Gasfabriek maakt bekend dat met ingang van beden de prijs der COKES is verhoogd met 5 cent, en alzoo is gebracht op 70 cent per Hectoliter. Voor klop- en bezorgloon wordt res- peetivelijk 3 en 10 cent in rekening gebracht. Week-abomicmeiiten worden Dage lijks san sus tumu mammen De Administratie. Een eenz. Heer vraagt met 1 of 15 Auguatu8 een AIIilD HUISHOUDSTER M. B. lstftjjd. Brieven NO. 90 DE VET MESTDAGH Boekhandel Vlissingen. llcilë »IB¥8518IilBI, Yu 14 regels 40 cent. Met bewijs- nummer 45 oent. Ruim voorzien van BRUINKOLEN merk Union en B, bij W. P. WATTELJ Zuidsingel E 24. gedurende de vacantie. Boekhandel R. M. SMITS. Gemeubileerde ZIT- EN SLAAP- KAïHEB aangeboden op zeer netten stand met ot zonder pension. Adres Bureau van dit blad. Nette irissche Gemeubileerde Zit" kamera aangeboden op gezelligen stand- Ook gelegenheid tot kost en inwoning- Adres te bevragen Firma F. B. DEN BOER Gevraagd Tier kamer» met pension te Domburg voor minstens twee weken, voor drie dames en een heer. Brieven franco letter B Hulppostkantoor Souburg. Te koop aan hal ven prijs le klas merk. Oprit 50 Vlissingen. Terstond gevraagd een bij N. ROOSE, Bree, Middelburg. Een net MEISJE gevraagd voor de morgen- en middaguren, niet beneden 14 jaar. Adres Mej. BOUDEWIJNSE Rouaansche kade G 135. Gevraagd voor halve dagen een net MEISJE zich in persoon te vervoegen na 's aroDds 7 nnr. Adres Lange Siugelstraat N. 178. te Middelburg bij alleenwonend heer. Brieven o. No. 63 Bur. Midd. Courant. Vlissingen, Middelburg en Rotterdam Uren van vertrek in Juli Van YliauBgen iv Middelburg v Rottord;,- VrKdag 16 via. 7.15 Zaterdag 17 7.15; Maandag 19 7.15 Dinsdag 20 f 7.15 Woensd. 21 7.15; Dondord.22 7.15! 9 8 45 9.— 8 45 9.— 8.45 9.— 8 45 9.— 8.45 9— 8.45 EL B. EttBMO

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1915 | | pagina 4