i far7ne\ js— lactee^j NESTLÉ Ingezonden Hededeelingen. BlUïEN LAND. 9 Handelsschool te Vlissingen is als volgt Aan de H, B. S. Bevorderd van klasse 1 naai' klasse II J C. van Breda, G. J. Colder, J. H. J, Haverman, Ma. C. de Konink, Ra. M Aa. Lamot, Eth. M. J. Man se, I Notebaard, C. van de Putte, J. L. Risseeuw, Ja. C die Ruijter, Me C. Sesee, Ch. L. van der Veer, Gje S. de Vries, Ma. S. E. Colder, J. P Dommisse, J P. J. Fros, C. Jaquet, J. C. M. de Koning, J. J- Krijger, L. M H Minne, Aa. S. van Puffelen, P. Ris seeuw, J. J van der Schaaf, I. de Vey. 3 leerlingen herexamen; niet ibevor- derd 8 Van klasse II naar klasse III H, Adri- aanseai, J. U. Auer, J. W. de Berg, Gje. Coster, C J. van der Dussen, M. Goote, p H ter Haar, J. W Kamermans, H. C M. Klijberg, Aa. G. Krijger, A. Pleij- te, F J. Reedeker, A. Smit, Ja. M. Vij geboom, F. van "Westen, Ca. J. van der gee. M. R. van Alphen de Veer, L. M. 3. Barkelau, He. J. M. Berkeljon, G. C. But, J. C. de Groot, Ph. C. Horneman, A Keersemakcr, J. A. de Koster, P. J. Pieterse van Wijck, K. D. Scheffers, J. N. Zandee 2 leerlingen herexamen; niet bevor derd 5 leerlingen. Aan de Handelsschool: van klasse I naar klasse IIM. L. Elias, Aa A de Visser, Ja. J van de Burg, W. Huson, J. K. S. Schonlau, P. A. Wei man Niet bevorderd 2 leerlingen. Het einddiploma der H. B. S. kon •worden uitgereikt aan: W C. Groenings, L. Ketting, A. Polderman, C. Vrolijk, D. Breel. W Hendrikse, J. Meynderts, J. Roos, Aje. Tanis. Niet toegekend aan 4 leerlingen. Db .uitslag van het eindexamen der Handelsschool met 2-jarigen cursus, ver bonden pan tie B-jarige Hoogere Bur gerschool te Vlissingen. Het einddiploma werd uitgereikt aan: A. van Gelder, G M. Hoek, Tje. Ca. van de Sande, C A. van de Velde 1 oandidaat had zich teruggetrokken en 1 candidaat moest hel diploma wor den onthouden. 0 vergang s-exau»ens R ij k s H. B. S. Goes. Van de eerste naar de tweede klasse zijn bevorderd: J. W. Born, J. v. d. Br06ke, -C. Duvekot, D. Hollestelle, A. Koert, 0. Koer', W. Loggers, D. Neervoort, J. v. Nien- wenhuijze, H. Noteboom, J. Ossewaard»\ P. •Overboeke, G. Steendam, H. J. van der Veere, M. Vlaming, L. Wi te, C. v. Arent- hals, J. A. Dekker, N Bveradijk, J. Gei- retsen, J. de Huliu, E. de Jonge, E. Peman Kakebeeke, J. Klompp, A. Lindenberg, Ha. Pilaar, Ma. Pm zen, C. Rosier, Ja. Rottier, La. Schram, J. M. Smit, Anta. de Vos en Ca. Schippers. Voorw. bevorderdA Bom, A. Schram, H. Hoogrfsteger en Jet Warnsinck. Niet bevorderd 5. Van de tweede naar de derde klasse zijn bevorderdC. 8. Bedet, P. Dekker A. Kole, W. v. d. Linde, F. C Mays, D. Pie terse, P. Sonke, C. J Taillie, G, Verburg, J. Vermeulen, J. v. d Weele, A. Buij9e, J. G. Coenen, A. Magielse, M. Pilaar, P. C. Pots, M. Rottier, I. v. Sandiok, J. Ver met en Jaca. Welleman. Voorw. bevorderdF. Meulendijk, A. L. Sehrier, A v. Altena, H. Andreae en J Wilton v. Reede. Niet bevorderd 7. Van de derde naar de vierde klasse zijn bevorderd: S. Bedet, J. Brants, J. Domi- nicus, Ma. Drijfhout, J Janssen, P. L. Klompe, M. Kort, C. v. Nieuwenhnijze, C. W. v Oeveren, D. Rietveld de Hondt, G. "TimmerinaD, E. de Vries, C. de Wilde en J. Willemse. Voorw. bevorderdH. Folmer en J. R. Koert. Niet bevorderd: 11. Voor enkele vakken niet bevorderd2. Van de vibide naar de vijfde klasse zijn bevorderd: W. Koole, L. Maas, J. Nieuwen hnijze, Mach. Nieuwenbuijse, C Quakkelaar, J. Rosier, C. Tolhoek, Lina Welleman, J. Witte en J. Polak. Voorw. bevorderdL. v. d. Berge, M. van Bruggen, J. Neervoort en J. v. d. Wart. Niet bevorderd1, R. H. B. S. Z i e r i k z e e. Aan de Rijks Hoogere Burgerschool te "Zierikzee zijn Woensdag: Bevorderd van de lste naar de 2e klasse W. A. G. van der Hoeven, M. 0. Geluk, R. A. Gaanderse, P. Ver6teeg, J. van der Werff, S. Klaasse, W. C van Nieuwenhuvjzen, Ta. M. Bieesnee, Ja. H de de Munck, J. G. Sevenhuijsen, C. J. van Bloois, M. A. Kre- pel, J. E. Bolt J. Honig, P. Wiebols, A. I. Geluk, F. Stuart, C. J. van Malland, H LucaS8en, Na. I. Gaanderse, Ma. C. M. Verton, P. G. Adriaanse, S. Wolfsobn, J. van Beveren, S. F. Smit, J. M. Klompe. Bevorderd van de 2e naar de 3e klasse S. C, J. van Essen, A. Ribbens, P. L. Vis, N. L Vis. J. N L Broodman, J. Nolet, I. Labrowvki, C. J. Mol, J. C. Stuart, Ma. M. van der Vliet, Pa. 0. Koopman, Ma. N. Merlp, Kn. A. W. Elenbaas, P. Berman, A. W. Enger, J. Uager, W A. Rensen, M. L. -J. Fokker, W. P. van Page, P. A. van der Valk. Bevorderd van de 3de naar de 4e klasse, J. Van den B-rg, J. J. de Bruijne, W J. Weltevreden, Na. Gonstandse, S. Waarden burg, J. Okkerse, H. C de Vos, C. W. Kok, J. Bondeling, H. van Dommele, J Kloppert J J. van 8taalen, 0. Komrijn, J. A. Geluk, H. C. Hanse, C van de Klippe, J. Romeijn. Bevorderd van de 4e na r de 5e klasse C. Koopman, G. A. An kor, Aa. J L. Mat- thysse, J. C. de Glopper, H. I. Spek, W. D. Barentsen, J. M. Knaap, J. CallenfelB, Ma. W. van der Have. VERSCHILLENDE BERICHTEN. Volgens een Ilavas-bericht is Alfon so Costa" gestorven. Eenige dagen geleden geraakte in Lis sabon een wagen van de electrische tram in brand. Onder de gewonden bevond zich de genoemde Portugeesche Staats man Hij had daarbij een schedelbreuk bekomen. Aan de gevolgen is hij be zweken Costa was leider van de deniocratische partij in de woelige republiek. Daarvan is hij minister van justitie en premier ge weest Wat hij voor hel ongelukkige, innerlijk wanhopig verdeelde land heeft gedaan, moet schadelijk worden genoemd. THERMOMETER EN VERWACHTING. 15 Juli. Thermometer alhier 8 u. vm. 63 gr., 12 u. 66 gr., 3 n. 70 gr. Telegrafische mededeeling van "htt Kon. Meteorologisch instituut te De Bilt volgens de waarnemingen van heden ochtend Hoogste barometerstand 759.2 te Breslau. Laagste 747.2 te Helder. Verwachting tot den avond van 16 Juli, aanvankelijk meest matige Westelijke tot Noordelijke later krimpende en afne mende wind, meest zwaar bewolkt met tijdelijke opklaringen, waarschijnlijk eenige regen, zelfde temperatuur. BURGERLIJKE. STAND. Van Goes. 13—15 Juli. Getrouwd: J. S. Knippen, jm. 33 j. met M. J. Olement, jd. 28 j. M. W. van de Weert, jm. 31 j. met J. M. de Pree, jd. 81 j. BevallenC. E Mange, geb. Commelin z. OverledenA. Walraven, d. ongeb. 66 j. r |n het (KINDERIMCU het beste Voedingsmiddel Voor Kinderen Maar toen kwamen de Duilsche troepen dig om dit front af te loopen. Eu toch Zoowel in Engeland als in Duitschland die streek met hun stikgassen, O3 En- vormen tien legerkorpsen slechts een worden b v ook schrijfmachines in den handel gebracht voor cenarinigcn gelselien moesten terug Je crl.euniug klein gedeelte van de strijdkrachten, die van den tegenspoed ten gevolge van een in den modernen slag op "hetzelfde oor- dergelijk middel kostte maarschalk French.logstooneel gebruikt worden begrijpelijkerwijs moeite. Hij maakte be-J Moet het legerkorps met den trein kend, dat de tegenstanders vasten voet vervoerd worden, dan hebben de troepen op de hoogte hadden gekregeu, maar datalleen zeven en zestig treinen en de co de sUijd om daar liggende loopgraven pog tonnes een en veertig' treinen noodig. voortduurde I Daar een enkele spoor-baan per dag get- Daarna verdween heuvel 60 uit demiddeld vijftien treinen verdraagt, duurt Londeuschc communique's. Het publiek het transport van een legerkorps van zes mocht er van denken, wat hel wiide. Via-, tot zeven dagen. Bij een dubbelspoor gen werden niet toegelaten, althans niet haan wordt dit drie of vier dagen Daar heen1 woord Dezer dagen nu verscheen ï>ij komt nog de tijd, die- voor liet nfleg- een uitvoerig rapport van den Britschengen van den afstand noodig is, Daarom is opperbevelhebber op het Westelijk oor- Jiet gebruik van den spoorweg slechts bij logstooneel. En daaruit blijkt, dat in de Jbelangrijke afstanden te verkieezn boven bedoelde periode de heuvel in, handen den marsch te voet van de Duilschers overging, die heml Het gewicht van de dagelijksche ver- nog vasthouden j zorging voor een man bedraagt gemid- Het is te begrijpen, hoe een hUd aU> li©ld 1100 gram Voor 40000 man is dit de „Times" onder een dergelijkemis. dus 44000 kilogram Het oorlogsrantsoen leiding kitteloorig wordt Het geval staat voor een paard is zes kilogram haver, bovendien niet. alleen Over hetzelfde j voor zware paarden het bubbele. Daar verschijnsel, maai* dau ten aanzien van een legerkorps 14000 paarden "heeft, is rx TTi'nnt.iiin „i./-riia.fi au rin ïïmnvni,., dit tezamen 84000 Ivilocmm Ofl^rhn is DE OORLOB De toestand Een lief Fratfsch legerbericht Hoe zoo? Zoo kort. Voor de Franschen lijkt de inhoud nan8ezien minder lief. Dit gesprek ontspon zich gisteren op ons bureau, toen het communiqué de Fransohc overheid en de Fransche pers beklaagde zich onlangs een schrij ver van aanzien In een daar verschijnend blad Daarbij erkent hij, aanvankelijk in derdaad de verhalen over toenemend go brek aan allerhande artikelen in Duitsch land, verslechtering' van de stemming enz te hebben geloofd De lijd leerde hem anders en daarmee de biltere nood zakelijkheid tol grooler krachtsinspanning en volharding'. Daarvan, hebben de Duilschers nu weer in de Argonne getuigenis afgelegd We mogen daarvoor wel naar de uitvoerige bijzonderheden in de legerberichten ver wijzen Het blijft den Duitschers om een doorbraak ten W. van Verdun en daar mee zoowel de omsingeling van deze hoogst belangrijke vesting als het afsnij den: van de spoorlijn Verdun—Chalons' te doen Boureuilles ligt aan den Oostkant van de Argonne Over hel Oosten morgen. In Boelgarije. In Februari j 1 werd een aanslag ge pleegd op koning Ferdinand van Boelga rije en koningin Eleonora, geboren prin ses van Reuss De aanslag werd evenwel verijdeld. De aanstichters zijn gevangen genomen. Deze hadden blijkbaar op aan sporing van Rusland of Russische kringen gehandeld, 't Was het tsarenrijk een lief ding waard, als ook Boelgarije zich naast Servië onder de vijanden van de centra ler. schaarde De samenzwering was dan ook bovendien tegen verschillende voor- aanslaande menschen van de anti-Russi sche partij in Boelgarije gericht Overigens weet men heel weinig van dien voorgenomen aanslag De regeering te Sofia was met het bekend maken van bijzonderheden uiterst spaarzaam. De zaak werd dau ook vergeten. Tot dal dezer dagen gemeld werd dat Gonnadief en zijn mi.nnares in verband daarmee werden gearresteerd. Beiden I zouden onder de voornaamste schuldigen behooren, Men zal zich den naam Genna- 1 dief herinneren. Hij was minister van bui- teulandsche zaken tijdens den Balkanoor log. Maar dit nieuws moet onder voorbc- j houd worden gelezen Officieel bevestigd is hel niet. Maar daar liel evenmin werd !e- I gengesproken, integendeel, de Boelgaor- sche censuur het klaarblijkelijk doorliet, kan het bijna^ als betrouwbaar worden dit tezamen 84000 kilogram Daarbij is dan met de zware paarden geen rekening gehouden Porties en rantsoenen met die der zware paarden erbij bedragen dage lijks 150.000 kilogram Rekent men, dat men op een treinwagen 1000 kilogram kar» laden, da»» zijn 150 dergelijke wagens noodig voor de verzorging op één dag De schrijfmachine voor eenannigeu, waarvan „Prometheus" een beschrijving geeft, is zoo ingericht, dat deze op zijn machine ongeveer even snel zal kunnen typen als de twee-armige typist op zijn machine. In plaats van de ontbrekende hand worden nl de voeten geëxploiteerd Met het pedaal van deze „Irap-schrijfma- chine" wordt o a de spatietoets bediend, terwijl ook hoofdletters en cijfers, en en kele weinig voorkomende kleine letters met behulp van het pedaal worden aan- - Berichten uit verschillende bron loo nei». aldus verneemt de N R C. uit Lon den dat de toestand op den Balkan, een crisis nadert Naar de „Secoio" uit Roemenië ver neemt is de Duilsche militaire attaché uit Konstantinopel vertrokken Het archief van hel Duilsche gezantschap daar is weggebracht en Duitschers nemen hun deposito's van de banken te Konstantino pel af Uit Sofia en Boekarest wordt aan Ha- liaansche bladen gemeld, dal een Turksch vredesafgezantschaj), waarvan de Turk- sche minister van justitie deel uitmaakt, naar Zwitserland onder weg is om een af zonderlijken vrede met de geallieerden lol stand te brengen. Oiuler alle voorbehoud! De verhouding tusschen Duitschland en Noord-Amerika, toch al gespannen, is door een nieuw voorval vergiftigd, dal de New-York Herald'" ous leert Een Duilsche duikboot zou nl de Ame- rikaansche bark .Normandy gedwongen hebben als scherm dienst te doen, terwijl ze een Russisch schip in den grond hoor de Het Amerikaansche blad verlangt des wege van de regcering te Berlijn veront schuldigingen tegenover die te Washing ton. In verband met het „Telegram"dat de nota weergeeft, door Oostenrijk naar Noord-Amerilca gezonden, is het opmer kelijk te vernemen, hoe Bryan, de vroe- KORTE OORLOGSBERICHTEN. Baron von Bissing, de gouverneur- generaal in België, heeft in dit land den geheelen oogst in beslag doen nemen Dit geschiedde ten behoeve der bevolking nl om prijsstijging voor brood te beletten De in beslag genomen voorraden moeten door de bezitters worden gedorscht. Het inbeslag genomen graan zal tegen gereed geld bij het overnemen door een door den gouverneur-generaal te benoe men oogstcommissie aangekocht en voor de bevolking binnen het gebied van het generaal-gouvernement ter beschikkin; gehouden worden. Mevrouw Carton de Wiart was na, hel vertrek van haar man, Belgisch minis-j ?cre nwwster van bnitenlandsche zaken ter van justitie, in België gebleven Daari'11 daarover denkt gedroeg zij zich niet in overeenstemming I "'J 1S van meening, dat het Amerikaan- met de verlangens van hel Duitsch be-1 sc^e vo'k alle stappen \an den president stuur te Brussel Aau de regeling omtrent J van harte za* goed keuren, welke Ilij voor hel brievenverkeer zou zij zich oa niet i nocK'ig za' houden om de Amerikanen hebben gestoord Dus werd mevrouw de 'JU'ten het oorlogsgebied ter zee te hou- - -■ den of de reizigers niet met contrabande inzonderheid niet met munitie in aanra king te doen komen. Hel gelal in den oorlog. De militaire medewerker van de Ber- Parijs van Dinsdagavond 11 uur, maar, liner Börsen Courier" geeft eenige cijfers, vóórdat de meedeeting uit het Duilsche die ecu voorstelling geven van getallen hoofdkwartier van gisteren was biunenge- en afmetingen in dezen oorlog komen. i Een Duitsch armeekorps heeft een Men heeft beide berichten gisterensterkte van 41000 man met 11000 paar- kunnen lezen en vergelijken. Het Fran- den en 2400 voertuigen, de kanonnen in- sche maakt bepaald den indruk van een begrepen. Daarvan komen er voor vech- voorbereiding tot iets, wat niet onver- lende troepen 36000 man, 9000 paar- deeld aangenaam klinkt. „Mei groote den en 1200 voertuigen- Op de ammu- krachten", „offensief hervat", „ons front nitie-kolonnes en trein 5000 man, 5000 tijdelijk ingedrukt", deze woorden uit het paarden en ook 1200 voertuigen Als men korte telegram, de beide eerste met be- zich een legerkorps op één enkelen weg trekking tot het leger van den Duitschen in marsch. voorstelt, neemt het een leng- kroonprins in de Argonne, de laatste op te in van ongeveer 50 kilometer. Wil een de Fransche troepen toegepast, konden infanterist, die zich aan het eind van argwaan wekken. Zeker, het nieuws ein- de kpionnes bevindt, geheel naar vo- digde met de verzekering, dat de vijaud ren, dat heeft hij zonder rustpoozen tien was teruggeworpen Wij zijn echter geen uur werk. Het afleggen van dezen af- kinderen meer. De oorlogsmaanden, de stand op één'dag zou op zichzelf reeds ervaringen daarin met de wederzijdsche een groote prestatie zijn, omdat de gemid- ambtelijke stafberichten opgedaan, heb- Belde marsch-afstand op één dag in nor ben ons wantrouwig enscherpzinnig malen toestand ongeveer 25 kilometer gemaakt. Wij hebben geleerd, tusschen bedraagt de regels te lezen We kennen de trucs, De marsch lengte van de gevechtstroe- de knepen als ge wilt, door de verschil- pen van het armeekorps bedraagt 25 ki- Ieude opstellers ter maskeering van teleur- lomeier Dal is van belang voor den stellingen aangewend. tijd van den opmarsch. Stool de voor- We hebben er al meer op gewezen: hoede op den vijand en ontwikkelt zich deze liegen niet De waarheid zeggen ze daaruit een gevecht, dan duurt het vijf echter land niet altijd Zij behandelen tot zes uur voor de laatste man aan hel publiek liever als een onmondig kind bet front kan meedoen als ten minste Wiart gevangen genomen en in Duilsch land opgesloten De „Corriere della Serameldt nu, dat op hel Vatikaan bericht ontvangen is, dat d© Duilsche regeering, ingevolge tus- schenkomst van den Paus, gelast heeft mevrouw Carton de Wiart in vrijheid Ie stellen. - Een aantal Canadeesche officieren zijn van het Westelijk front naar hun land teruggekeerd om de africhting van rekru ten te leiden Luitenant-kolonel Meighen heeft vol- gens de N R C aan journalisten meege deeld dat de loopgraafoorlog zeer bijzon dere eischcn stelt en dat veel van hetgeen men thans nog de rekruten leert onnutte ballast is Als de thuis afgerichte soldaten nu aan hel front komen, moeten zij op nieuw beginnen. Gisteren, dsn lien Juli, op den Franschen nationalen feestdag, zou het gebeente van Rouget do Lisle, den dichter en componist van de Marseillaise, naar hel Pantheon worden overgebracht. Rou get de Lisle is 10 Mei 1760 te Lons- le-Sonnier geboren en 26 Juni 1836 te Chqisy-le-Rov gestorven I»» deze voor stad van Parijs lag hij begraven Later lezen we dat Rouget de l'lsle's stoffelijk overschot gisteren naar het Pa leis der InvaKeden is overgebracht. Maar dat is slechts voorïoopig. Later wordt het naar het Pantheon overgebracht. Hier toe is evenwel een wet noodig en deze wet is er nog niet. Overigens is de herdenking van de be storming der Bastille in 1789 in dit oor- De zwarigheden, aan den opmarsch der Zuid-Afrikaanschc troepen in Duitsch Zuid-West-Afrika verbonden kan men on geveer afmeten naar wat Renter's cor respondent bij Botha's leger in hel on derstaande seint- Generaal Beves dankt in een legerorder de eerste brigade infanterie voor de be toonde flinkheid en volharding Onder de afmattendsle omstandigheden heeft zij 215 mijl gemarcheerd, de laatste 80 mijl in vier dagen met een eindspurt van 45 mijl in 36 uur Dit is een merkwaardige verrichting in een land waai* water moei lijk te krijgen is, waar zaudstuivingen re gel zijn en de moeilijkheden van het transport bet opleggen van half rantsoen en de laatste zes dagen kwart rantsoen aan de manschappen noodzakelijk raaakten. v5 am m ass EEN NOTA VAN OOSTENRIJK- HONGAR1JE AAN DE VER STATEN WEENEN, 1 1 Juli De minister van bui ten land sche zaken heeft aan den am bassadeur van de Vcreenigde Staten te Weenen een nota doen toekomen, van ongeveer den volgenden inhoud' De ingrijpende gevolgen \an het feit, dat sedert langen tijd tusschen. de Ver eenigde Staten van Nd Amerika eener- zijds en Engeland en zijn bondgenooten logsjaar in Parijs tot een indrukwekkende anderzijds een handel in oorlogsmateriaal nlpphHaliftiil nilRPUPnoiH RorrAc ïpi it, „i,, /«.....trtii „1,.nn.lt inn..»:! plecht'"gbeid uitgegroeid. Barrès zei een toespraak, dat ze het nationale feest het volgend jaar in het bevrijde Straats burg zullen vieren en de Nederlandsche zanger Henri Albers heeft o a de Mar seillaise gezongen. We hebben destijds melding gemankt van een vredelievend manifest, door de socialisten van het Fransche departement Haute Vienne iu de wereld gezonden. Naar de ..Berner Tagwacht" verneemt, heeft het bestuur van den „Bond der so cialistische vrouwen" in Frankrijk zich daarbij aangesloten Men make zich over een dergelijke stein van een roepende in de woestijn geen illusies De socialistische federaties Daar is wat voor te zeggen Men moet de de beweging onafgebroken voortgaat en in de oorlog-voerende landen zijn da.tr- mensclien niet te wijs maken Zij kunnen geen pauzen ontstaan. Dit laatste zalech- omtrent volstrekt niet eensgezind. Zoo immers voor de overgroöte meerderheid ter onvermijdelijk zijn, omdat <le aanvoer de militaire beteekenis van het gebeurde der eerst het resultaat van de verkenning niet beoordeelen. Werd dus haarfijn van moet afwachten, eer hij zijn bevelen eiken tegenslag verantwoording afgelegd geeft De taaiste troep wordt in den de kans ware groot, dat het volk zich regel ook zijwaarts uitgerekt, waardoor onnoodig beangst maakte en per slot van de opmarsch nog langer duurt rekening nog minder van den algemee- De lengte, die een legerkorps in het ge nen toestand begreep dan wanneer de ge- vecht in tie breedte inneemt, werd voor den lijd daartoe nog niet gekomen. En nerale staf scnift, wat mag doorgelaten den oorlog op vier tot vijf kilometer ge- de Fransche socialisten in .'t algemeen wat moet achtergehouden rekend Na de ervaring van den laatsten willen niets van vrede weten Maar het spreekt van zelf, dat ook tijd, is het echter belangrijk meer en j dit stelsel zijn nadeelen heeft De „Ti- thans rekent men op zes tot acht iki- In den gisteren opgenomen brief mes" betoogde dit dezer dagen aan een lometer over de toestanden in Oost-Pruisen werd weel men b.v. hoe het orgaan van de so cialistische arbeiders in Engeland, do „Labour Leader" de voorbereidselen tot het aangaan van vredesonderhandelingen zou toejuichen De „New-Statesman"een orgaan in dat land, welks richting van die j van het eex*ste niet veel verschilt acht van grooten omvang plaats vindt, terwijl Oostcnrijk-Hongarije evenals Duitschlagxf volkomen van de Amerikaansche markt is afgesloten, hebben al dadelijk ten zeer- de opmerkzaamheid getrokken van de Oostenrijksch-Hongaarsche regeering Hoewel deze volkomen ervan overtuigd is, dal de houding van de Amerikaansche x'Cgeering in deze aangelegenheid uit sluitend voorgeschreven wordt door den wensch. de striktst mogelijke onzijdigheid in acht te nemen en zich te dezer zake letterlijk te houden aan de be treffende bepalingen der internationale verdragen, zoo dringt zich toch de vraag op of de toestand, zooais die in den loop van den oorlog, ongetwijfeld onafhanke lijk van den wil der Amerikaansche re geering, ontstaan is, niet zoodanig is, dat de bedoelingen van het kabinet van Wa shington gedwarsboomd, ja zelfs in het tegenovergestelde worden veranderd Wordt deze vraag "bevestigend, beant woord en dit kan, volgens de Oosten- vijksch-Hongaarsche regeering niet twij felachtig zijn, dan volgt daaruit onmid dellijk een andere vraag, nl Of het dan niet mogelijk, ja zelfs ge boden is, dat maatregelen genomen wor den, welke er toe kunnen leiden,dat aan den wensch van 'de Amerikaansche regeering, om tegen beide oorlogvoerende partijen een strikt onpartijdig standpunt sprekend voorbeeld. Het gold den be- Zelfs als men zich aan het kleinste ook gesproken over de welhaast volmaak-j in te nemen, wordt voldaan faainden heuvel nummer 60 ten Z.O. getal houdt, zouden tien legercorpsen, te toestellen, welke tengevolge van den De Oostenrijksch-Hongaarsche rege«- vari lepere n lr: het vroege voorjaar ve**d di© naast elkaar* vechten, reeds een front oorlog verminkten in staat stellen zich (ring aarzelt niet ook deze vraag onver- hi,; door de Engelschen genomen Dat was van zestig kilometer innemen. Een voet- gemakkelijk te bewegen dan wel een of wijld bevestigend te beantwoorden. Vol- me een vreugde aan de overzij 'Ier zee. ganger heeft twaalf tot veertien uur noo- ander hand (voet) werk uit te oefenen geus alle ajutorileiten op het gebied van

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1915 | | pagina 3