LAATSTE BKHTEl. Nagekomen Berichten, Uit Zeeuwseh-Vlaanderen WD Dinsdagmorgen is uit de woning van een bejaard arbeider te Groede, nabij den Marolleput een som van f 15 gestolen die lag in een komnietje in de kast. De man woont daar alleen. De da der of (d^aderes moet zich hebben be diend van een valschen sleutel. De politie 'doet onderzoek. KERKNIEUWS. Geref. Gemeenten. Beroepen te Lekkerkerk M. A. van Per nis, Heerjansdam Chr. Geref. Kerk. Beroepen te Bussum G Salomons, cand. Oosterbeek,- te Amersfoort J. Tol- sma, cand. te 's Hage. KUNST EN WETENSCHAPPEN. Het comité der Doinburgsche schil derijententoonstelling zal dit jaar een tentoonstelling organiseeren van werken van op Walcheren vertoevende schilders. Prof dr H. T Karsten f Woensdagmiddag is te Amsterdam na betrekkelijk kortstondige ziekte op 76- jarigen leeftijd overleden prof. dr. H. T. Karsten, oud-hoogiecraar aan de Uni versiteit van Amsterdam, en secretarie der af deeling voor de taai-, letter-, ge schiedkundige en wijsgeerigc wetenschap pen der Koninklijke 'Akademie van "We tenschappen RECIITZ1KE.\. Onbevoegd uitoefenen tand heelkundige pr act ijk. Heden deed de kantonrechter alhier uitspraak in de zaak tegen P. B. alhier, die wegens het onbevoegd uitoefenen van de tandheelkundige practijk wercf ver oordeeld tot tweemaal f 100 boete, sub sidiair tweemaal 20 dagen hechtenis, con form den eisch van het O. M. LEGER EN VLOOT. Beëedigiug luitenant P. J. Elout Van geheel Walcheren en zelfs Noord-BeveLand hebben zich gisteren, na dat de dagtaak in anderen werkkring was afgeloopen, de vrijwillige landstormafdee- lingen naar Domburg begeven om te genwoordig te zijn bij de beëediging van den tot tweeden luitenant benoemden lei der der afdeeling Domburg den heer P. J Elout. De wielrijdersafdeelingen Middelburg, •Vlissingen en Wissenkerke kwamen er per rijwiel, de voetvolkafdeeling Middel burg was per tram gekomen Voorts was de muziek van het landweer-delachef- ment Oostkapelle ter plaatse aanweizg. Te omstreeks acht uur vèrscheen de territoriale bevelhebber in Zeeland, ko lonel Broes op liet terras van het had paviljoen, waar de plechtigheid zou plaats vinden, 'spoedig gevolgd door den over ste Klontje, die naar men weet, het ini tiatief tol de oprichting en de leidiuf van den vrij willigen landstorm in Zeelanr heeft genomen Nadat de aanwezige tandstormafdec- lingen een carré hadden geformeerd met een open front naar de zijde van het pa viljoen, werden Üe troepen, die onder bevel stonden van den leider der af deeling Middelburg, den' len luitenant P J Boogaert, door kolonel Broes, en de overige officieren geïnspecteerd, waarop de eigenlijke plechtigheid aanving Zich richtende tot den nieuwbenoem- den lui tenant las kolonel Broes het ko ninklijk besluit, houdende de benoeming voor, waarna luitenant ELout de Vereisch- te eeden aflegde Nadat de inuizek het oude Wilhelmus had gespeeld, waarbij uatuurlijk, zoowel als bij de eedsaflegging, de karabijn werd gepresenteerd, sprak kolonel Broes lui tenant Elout op hartelijke Wijze toe om hem met deze buitengewone 'benoeming igeluk te wenschen. Daarbij stelde hij den nieuwen luitenant als voorbeeld voor de vrijwilligers om aan vte toonen wat willen vermag. Het is niet allen gegeven den officiersrang te behalen, doch ieder een kan én moet zich beijveren de vrij willig op zich genomen taak op de beste wijze te vervullen. Deez taak sluit in zich de verdediging van het vaderland, leven en goed daarvoor over te hebben. Dat zijn wij verplicht aan onze voorou ders, aan de schitterende figuur vaneen Willem de "Zwijger, dien nobelen oran jevorst, die zich den eerenaam van Vader des Vaderlands verwierf, dat zijn wij Zeeuwen, ook verplicht aan de helden figuren uit onze geschiedenis, aan een man als de Ruijter, aan vlootvoogden als de Evertsen Laat u nimmer versagen doet uw plicht tot het uiterste en maakt het Zeeuwsch devies lot het uwe, door te worstelen en niet te vergaan! Met een Leve de Koninginbesloot spreker, waar op de troepen op krachtige wijze een driewerf hoera voor onze vorstin inzet ten en de muziek het volkslied speelde. Vervolgens bracht kolonel Brocx et-n woord van dank aan de muüék, én aan den detachementscommandanl van Oost; kr-peilc, die haar vergunning gaf zich naar Domburg te begeven en richtte hij zich tot "de familie van den heer Elout om haar te verklaren hoezeer hare aan wezigheid werd gewaardeerd en haar zijn gelokwenschen over te brengen Narfat de detachementscommandanten in de gelegenheid waren gesteld luit Elout te complimenteeren, defileerden de troepen voor de autoriteiten, die nu plaats hadden genomen In de verandah van het paviljoen Vervolgens werden de rijwielen gedófileerd, langs de achterzijde van het paviljoen Dit défilé kwam ten- jevolge van de ongunstige bodemgesleld- xeid minder tot zijn. recht Een uur voordat de plechtigheid aan- ing was het helaas beginnen te regenen en die regen nam steeds in kracht toe, zoodat de van builen gekomen afdee- lingen onder een malsche bui naar huis mochten peddelen. Dit deed aan de op gewektheid der mannen echter niets af Jnder luid gezang werd de terugweg in" het duister volbracht Uitbreiding Landstorm Het bestuur van het Nijmeegsche vrij willigerscorps Allen Weerbaar "heeft een adres aan de Tweede Kamer gezonden, om in het wetsontwerp tot uitbreiding van den landslorm een bepaling op te nemen, die de gelegenheid zou openen voor p.llen, die nog biet dadelijk of in het geheel niet in de termen vallen om krachtens het wetsontwerp te worden ingelijfd, zich in den waponhaudel te pefenen, desnoods onder leiding van ka der met behulp van particulier initiatief rkregen en voorioopig met de oude Beaumont-geweren, en aan hen, die daarbij een zekeren graad van voor- geoefendheid zouden hebben verkregen, voorrechten te geven bij eventueele in lijving, b v. keuze van wapenen en regi ment, recht om te worden ingelijfd als wielrijder en voor kaderoploiding inaan- -merking te komen. Voorts vragen adr de keuringsvoor- waarden voor den landstorm milder te maken dan voor de militie het geval is, desnoods een gedeelte der lichting te bestemmen voor administratietroepen, ■ziekendragers en dergelijke diensten Een ondersche idjng. De minister van Marine heeft den ser- geant-torpedist L. J. Duzee, dienende aan boord van Hr. Ms. mijnlegger Balder, bij keuze bevorderd tot torpedist-majoor Deze sergeant-torpedist, die tijdeus zijn diensttijd uitmuntte door plichtsbetrach ting en ijver in den dienst, heeft zich bijzonder onderscheiden bij het lichten van mijnversperringen, door op een kal- -me koelbloedige en zeer zaakkundige wijze de versperringen te behandelen, welke in gevaarlijken toestand aan de oppervlakte kwamen LANDBOUW. Mond- en Klauwzeer. Sedert de vorige opgave d.d. 7 Juli werden van mond- en klauwzeer gecon stateerd 8 gevallen in Zuid-Hollaud, 1 in Overijssel, 7 in Limburg en 1 in Zee land te Kapelle. ±0-JARIG BESTAAN DER „ZEELAND". De stoomvaartmaatschappij „Zeeland" zal den 26en dezer haai 40-jarig bestaan her denken. In den avond van dien dag zal de maatschappij aan boord van een harer booten, die daartoe ligplaats zal nemen in de Paikhaven te Rotterdam, eer feestban ket aanbieden aan baar beschermheer Z. K. H. den Prins, aan commissarissen der maat schappij en verschillende autoriteiten, o. a. eenige ministers en den commissaris der Koningin in Zeeland. SCHIETOEFENINGEN. Blijkens een publicatie van den Territo- rialen bevelhebber in Zeeland zullen morgen, Vrijdag, of een der volgende dagen schiet- oe'eningen hehoudeu worden gedurende welke de vaart in het watergebied, gelegen Oost van den meridiaan van het geloidelicht op de Wfstkappelsche dijk en Zuiivandea parallel 51° 34' 30'' verbodtn is. Tijdens de schietoefeningen zullen roode vlaggen geplaatst zijn op de toren van Westkspello en Dombnrg. Gewaarschuwd wordt tegeö het aanri van niet-gesprongen artillerie-projectielen- Van het vinden daarvan aioet kennis wor den gegeven aun den burgemeester ter plaatseot den det.-commandant te 0o3tkapelle. Schijven, vlaggen, overblijfselen van ge sproDgen projectielen zijn rijks-eigendommen, GENT—TERNEUZEN. Met ingang van heden zijn op de spoor- iveglijn GentTernenzen de vertrekuren van Terneuzen vastgesteld opvm. 6 50 en 11.20 en nor. 2.30. En de uren van aat kornet op vm. 8.22 en ntn. 1.20 en 4.40. UIT DEN HAAG. Tweede Kamer. Voortgezet wordt de behandeling van de vlootwet. Minister Rambonnet jietoogt, dat de ondervinding in den huldigen zeeoorlog aan maant tot voorzichtigheid ten aanzien van de plotseling opgekomen meening, dat al leen van onderzeeërs ie e valt te verwachten n aarbij hij er o. a. op wijst, dat het ver keer tusschen Engeland en Frankrijk on gestoord zijn gang ging, terwijl het een niiluair doel van den eersten rang moest zijn, dit verkeer te beletten. Ook gingen er veischeiden onderzeebooteu verloren. De minister is voornemens, later nog 2 krmsers en 4 onderzeeërs aan te h.ouwen. Het plm van de staatscommissie is het best als het financieel uitvoerbaar ip. Duikbootejj voor de handelsoorlog te ge bruiken, kan niet in onze bedoeling liggen. De minister verklaart ten slotte, dat hij den aanbouw van kruisers niet kan uitstellen De heer Tydeman aebt de tegen de krniser9 aangevoerde bezwaren door den minister grondig weerlegd. Het voorstel tot aanbouw van onderzee- booteD, kruisers en vliegtuigen voor de ma rine is aangenomen met 46 tegen 21 stemmen. De minister van landbouw heeft na ge pleegd overleg met de benoemde commissie voor de broodverzekering in 'de verschil lende gemeenten een circulaire gericht tot de burgemeesters, waarin de minister mede deelt, besloten te hebben, het vraagstuk van de meelprijzen in dien zin op te lossen, dat het minimum waarvoor meel aan de ge meenten zal worden verstrekt, 9 per 100 K.G. zal zijn, terwijl naar is vastgesteld de maximnzn-prijs voor regeeringsbrood ƒ0.12 per K.G. is. De prijs, waartegen het meel voor de z.g.n. eigenbakkers aan de gemeen ten zal worden verstrekt, is voor het geheele land vastgesteld op f 13.50 per 100 K.G. Het stoffelijk overschot van den bij bet ongeluk met de defensie-sloep verdronken milicien-matroos C. de Jong is heden met militaire eer in Hoek van Holland begraven. De begrafenis van den bij die zelfde ge legenheid omgekomen stoker van Holten zal morgen te Loosduinen plaats hebben, eveneens met militaire eerbewijzen. De politie te Scheveningen heeft proces verbaal opgemaakt tegen een bewoonster van de Zeilstraat aldaar, een nog jonge vrouw, die onder zeer droeve familie-omstan digheden haar man, terwijl hij sliep, met kokend water heeft overgoten. In deernis- waardigen toestand is bij naar het gemeen teziekenhuis vervoerd. De vrouw, die bekende, werd naar het huis van bewaring overgebracht. Het aantal bij den Nederl. Anti-oorlog- raad aangesloten vereenigingen heeft thans de 1000 overschreden. HET KONINKLIJK BEZOEK AAN ROTTERDAM. Heden bracht de koningin, vergezeld van haar gemaal, het reeds aangekondigd officieeie bezoek aan Rotterdam voor de eerste steenlegging van het nieuwe raadhuis en de inwijding van de Groote Kerk na de restau ratie. Om half drie kwam het koninklijk echt paar per auto aan do grens der gemeente op den Schieweg, waar in rijtuigen werd overgestapt. Van hier ging het direct naar de Groote Kerk, waar dr. J. R. Oallenbach den dienst leidde. Het Rotterdamsch kerk koor zong de koningin bij aankomst het „Dank, dank na allen God" toe en bracht na beëindiging van den dienst, terwijl de hooge gasten een rondgang maakten door de kerk, nog eenige liederen ten gehoore. Langs Blaak en Boompjes, Willemspleiu, Westersingel en Binnenweg reden de koningin en de prins naar den 's Gravendijkwal waar het Van 't Hoffmonument werd bezichtigd en vefvolgens door den nieuwen tunnel aan de Beukelsdijk naar de Ooolvest voor de steenlegging. Op het fraai versierde terrein was voor de hooge gasten en gevolg een podium op geslagen. Nadat de burgemeester de koningin en den prins had welkom geheaten en bedankt voor de hooge eer Rotterdam aangedaan de plechtigheid der eerste steenlegging van het nieuwe stadhuis te willen volvoeren, hield de koningin een rede waarin zij van hare groote belangstelling in Rotterdam en zijn nijvere burgers getuigde en zich gaarne be reid verklaarde de eerste steenlegging te verrichten. Nadat deze handeling was verricht teeken de H. M. de oorkohde en terwijl deze in den eersten steen werd gemetseld bracht de Kon. Zangvereeniging Roiterd. Mannenkoor een schoon lied ten gehoore voor deze legeDheid vervaardigd door Da B. ten Kate. Vervolgens bezichtigden H. M. en de Prins in het directie gebouw de nadere plannen voor den stadhuisbouw, waarna zij de rijtuigen weder bestegen tot vertrek. de grens namen zij weder plaats in de auto's om naar 's Gravenhage terug te keeren. BEURSBERICHT AMSTERDAM, 2 uur 25 Nederl pCt. Staatsleenirig lOOvijftien zestiende. Indische leening 100 Integralen 63Va 63. 3 pCt. Cert. 72s/s 72V* Kon Ned Petr. 517 5 520. Gec. Holl. 158. Pér-lak 34 A 35. Zuid Perlak 48. Amsterd. rubber 130 A 127. Nederland- 383/4 Cultuur Mij. Vorstenlanden 194>/2 Handelsveleeniging Amst. 295. Nieuwe Nederl Amerik Stoomv. Mij 236 Amalgamated 73»/i Steels 593/e. Denver 4%, flauw. Missouri 6, flauw Erie 24Vs- Car Foundry 53. Hide Leather 32y®. Southern «-ail 13i/2 Marine 4y8 Bonds 55tyk- Cert) 53Vi. Prolongatie 2®/* pCt. DE GEVAARLIJKE GRENS. Bij Lagemierde (N.-B.) trachtten drie inuDnen over de grens te komen. In het prikkeldraad, werd een van hen gedood. MIJNWERKERSSTAKING. LONDON, (V. D.) 15 Juli, De njjjnwerkers Zuid-Walea weigeren het bevel van de regeering, om het werk te bervatt«n op te olgen. L>e stak ng onder de mijnwerkers in die streek is thans bjjna algemeen DUITSCHLAND EN AMERIKA WASHINGTON, 15 Juli. De Duitsche gezant graaf Berustorff heeft besprekingen gehouden met den Amerikaanschen minister staat Lansing, om te trachten tot over eenstemming te komen. DE OOSTENRIJKSCHE NOTA. KEULEN, 15 Juli. De «Köln. Ztg.» schrijft naar aanleiding van de nota van Oostenrijk aan Amerika: Het vertoog van de Donau-monarchie aan Noord-Amerika is een bondsbroederlijke daad van de hoogste waard# Hiermee plaatst Oostenrijk-Hongarije zich naa9t Duitscbland in een geval, waar in Duitschland naar aanleiding van den wereldoorlog een diplomatieke verklaring had gezonden aan een onzijdigen staat en O.-H. deed dit op het oogenblik, dat de diplomatieke uiteenzettingen op een kritiek oogenblik gekomen zijn, nl. bij de opstelling van Duitschland's tweede nota over de Lusitania"-kwe8Ue. Wij weten nu dat O. fl. het standpunt van Dnitschland deelt en vast besloten is, om de gevolgen van dat standpunt te dragen." FRANSCH LEGERBERICHT. PARIJS, 14 Juli 11 uur. (Off.) De vijand heeft Venrne en Oost-Duinkerken gebom bardeerd. De Duitschers trachtten tot twee maal toe uit de loopgraven bij Sonchez te komen, doch vergeef». De artillerie is voortdurend in actie. Vooral de wijk van de kathedraal te Atrecht heeft veel te lijden Er werden burgers gedood. In de Argonne hebben we succes behaald. Ten W. van de Argonne bedraagt de door Duitscbers behaalde terreinwinst niel meer dan 400 voet. Twintig vliegers hebben het milituire spoorwegkruispact tusschen Donai en Rijssel gebombarderd. Daarbij werd o. a. een stil staande trein beschoten. RUSSISCH LEGERBERICHT. PETROGRAD, 15 Juli. (Off.) De vijand is in den avond van 12 Juli op het Naref- iront tot het offensief overgegaan. Hij heeft 13 Juli op den rechteroever van de Pissa onze loopgraven over een front van 2 werst bezet, maar hij werd weer daaruit verdreven. Aan beide zijden van de Sjkwa heefteen verbitterd gevecht plaats. Aanzienlijke strijd, krachten rukken daar voorwaarts. Onze troepen hebben zich zonder een beslissend gevecht 's nachts teruggetrokken. Aan den linkeroever van de Weichsel is de toestand onveranderd. AAN DE ISONZO. WEENEN, 15 Juli. De oorlogscorrespon den ten der bladen melder), dat de Oosten- njksche artillerie In het gebied van Görz zich door goed gerichte schoten heeft vrij gemaakt van een Italiaansch verkenner, die met zijn kabelballon naar omlaag werd geschoten. Om 9 uur 's avonds viel een sterke vijandelijke infanterie-macht den rand van de Doberdo-hoogvlakte aan, maar werd teruggeslagen. DE „GOUDEN KOGELS". PETROGRAD, 15 Juli. Een officieeie mededeeling behelst een verbod van goud- nitvoer van den minister rtn financiën Bark. Uitzonderingen kunnen worden toe gestaan voor onderdanen van de verbonden en centrale mogendheden. TREILER EN DUIKBOOT. LYON, 15 Juli. De ,,Nou*.elliste" ver neemt uit Cherbourg, dat volgens daur ontvangen berichten, voor Calais een Fran- sche treiler, die kanonnen aan boord had, welke zoo waren geplaatst dat ze niet te zien waren, door een Duitschen onderzeeër werd gelast te stoppen. De treiler stopte, doch opende tegelijk het vunr op het oor logsvaartuig. (Omtrent, den uitslag daarvan bevat het bericht geen bijzonderheden). UIT DEN HAAG. Tweede Kamer. De heer Ankerman zal tegenstemmen, omdat het onze internationale positie zal schaden als men ons kan verwijten, bij het sluiten van den vrede, reeds tijdens den huidigen oorlog maatregelen te hebben ge nomen voor versterking van onze zeemaoht. De heer de Meester zal zijn aange kondigde motie niet indieneD, omdat uit 's ministers rede sterke overtuiging sprak en de minister zich de gewenschte persoon op de door hem bezette plaats toonde. De heer Lotman ziet in 's heeren Ankermans rede meer een stem nit den anti-oorlogsraad, dan die van iemand die den toestnnd geheel overziet. Verschillende sprekers repliceerden. Het wetsvoorstel werd met 46 tegen 21 BERICHTEN UIT DE TWEEDE OF- LAGE VAN T VORIG NUMMER, UIT DEN HAAG. Tweede Kamer (vervolg). De heer Nierstrasz-steuude liet voorstel vatt den minister ,dien hij rekent tol de weinigen, die de kwestie in haar geheel kunnen beoordeelen. De heer Bichon zal tegeh stemmen. Hij bepleit den aanbouw van groote on derzeeërs en bestijdt den aanbouw op particuliere werven. De heer Jansen (Den Haag) meent dal de Kamer de kruisers niet moet toeslaan, voordat de minisler heeft dui delijk gemaakt, dat verkenningsdienst niet kan verricht worden door torpe dokruisers zooals de staatscommissie voorstond. Spr. is voor den aanbouw van duikbooten. De heeren Van N i s p e n en Boo gaard steunen's ministers voorstellen, doch de heeren van D e v e n t er pn S c ii e u r e r hebben bezwaren legen de kruisers. De heer de Meester kon digt een motie aan, waarin de nhnistcr wordt uitgenoodigd voorioopig den post voor de kruisers terug te nemen. NETTEN GEVISCHT. Een ingekomen praairapport van de Katwijker logger K. W. 177 schipper J. van Duivenbode, meldt, dat dit schip ca. 90 haringnetten gevischt heieft van de verongelukte K. W. 147 Dit laatste schip werd, naar men zich zal herinne ren, overvaren DUITSCH LEGERBERICHT. BERLIJN 14 Juli. Westelijk oorlogstoo- neel. Hedennacht werden andermaal eeni ge haudgranaataanvallen bij de suikerfa briek van Souchez afgeslagen. De Fran- schen deden in de streek van Troyon ten W. van Caroline en van Pertes in Cham pagne vruchteloos eenige mijnen sprin gen Ons handgranaatvuur belette hen om zich in de ontploffingsgalen te nes- stelen. In het Argonnerwoud leidden de Duil- sche aanvallen tot een groot succes ten W. van Vienne le Chateau, waai- over ongeveer 1000 M. breedte de Fransche linie genomen werd. 1 officier en 137 man werden gevangen genomen, een ma chinegeweer en een mijnwerper buitge maakt. Ten Z "W. van Boureuil bestormden onze troepen de vijandelijke 'hoogtèstel- ling over een breedte van 3 en een diepte vpn 1 K.M. Hoogte 265 bij La Fille Morle is in ons bezit Aan ongewon- de gevangenen vielen 2581 Frauschen w 51 officiereu in onze handen. Boven dien werden 3 5 4 honderd gewonde Franschen in onze verpleging overge nomen. Twee stukkeu "berggcschu', twee revolverkanonnien, 6 mijnwerpers en een groote hoeveelheid materieel werd buit gemaakt Onze troepen rukten, tot de stelling der Fransche artillerie voort en "maakten 8 stukken geschut onbruikbaar, die thans tusschen de stellingen van bei de partijen liggen. Een Engelsch vliegtuig werd bij Fre- zenberg naar beneden geschoten. Oostelijk Oorlogsterrein. Tusschen Nje- men en Weichsel hebben onze troepen, in de streek van Kalwaria ten Z. Wi. van Kolno, bij Prasnytz, ten Z van "Mlawa een plaatselijk succes behaald Zuid-Oostelijk Oorlogsterrein. Bij de Duitsche troepen is te toestand onver anderd. AAN DE DARDANELLEN j KONSTANTINOPEL, 14 Juli. Den I2den trachtte de vijand bij Art 'Bocr- noe met een hel'tig artillerie- en geweer vuur en onder het werpen van bommen tegen onzen rechtervleugel het offen sief te nemen De aanval mislukte door ons vuur, De vijand trok terug. Een aanval op onzen linkervleugel: werd eveneens afgeslagen. De vijand sloeg haastig op de vlucht en een ge deelte stortte in den afgrond. Wij maak ten een hoeveelheid oorlogsmateriaal buit. Bij Sed ul Balir. viel de vijand na hef tig artillerievuur, daarbij gesteund door een dedeelle van zijn vloot onzen rech tervleugel aan Hij herhaalde drie maal zijn aanval, maar werd telkens onder zware verliezen afgeslagen. Op den linkervleugel heeft de strijd het karakter van een loopgravengevecht aangenomen en duurde hij zonder resul taat tot aan 't vallen vau den nacht voort VERKQOPINGRN EN VERPACHTINGEN IN ZEELAND. Inform de Groot Houdius. Blaupot Datum Plaats. Voorwerpen. 20 Juli. Middelburg. Gouden en zilveren werken. 21 Juli. Middelburg. Hofstede, Wei-en Bouwland, ten Ca te. 22 Juli. Middelburg Bouwterrein. Struve. 22 Juli. St. Philipsland. Hof- v d. Velde stede en v. d. Blink. 23 Juli Westkapelle. Windmolen enz. en Land. Verhulst. 26 Juli Biggekerke. Vruchten te Velde. Loeff. 29 Juli Middelburg. Bouw- Blaupot en Weiland tea Gate Mej. C. J Meeuse van Wolpliaarts- dijk is benoemd tot tijdelijk onderwijzeres aan de openbare lagere school te 's Heer Arendskerke De voordracht voor hoofd der open bare school be Schore bestaat uit de volgeaide personen Neeteson te Nieuwe Tonge, P van Vliet te St. Philipsland en J de Jong te Oudelande. Te B i e r v 1 i e t is Dinsdag tot hoofd, der christelijke bewaarschool benoemd in de vacature van mej Slagter, met in gang van 1 .Augustus en met algemeene slemmen mej, M Keukelaar aldaar. Er waren drie sollicitanten H B. S. en H S. TE VLISSINGEN. De uitslag der overgangsexamens oan de Hoogere Burgerschool met 3-jnrigeu cursus en (Maaraan verbonden 2-jarige,

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1915 | | pagina 2