NESTLË Ingezonden Hededeeiingen. FARINE LACTÊE BUITENLAND. Nederland en de koloniën sinds 1815 negen antwoorden zijn ingekomen, waar van er volgens de jury niet een voor ybekroning in aanmerking komt Gisteren kwam een groot aantal .Vlamingen te Bussiun bijeen om de zege ■bij Groeningehouter, den. Gulden sporen slag in 1302 te herdenken. Men ontplooide Vlaamsche banieren (zwarte leeuw op geel veld) trok men in optocht naar het Bosch van Oud-Bugf- sum, waar Spoor's Liederkoor uit Utrecht, onder leiding van Com. A. Ga- lesloot, een aantal Vlaamsche liederen ten gehoor® bracht, Mr. Alberik Deswarte en de dichter René de Clercq hebben de talrijke aan- wezigen toegesproken, *N. R. C. Tc Grolloo, gemeente Rolde, is Za terdag een ernstige brand uitgebroken^ waardoor 14 woningen in de asch zöu gelegd Een 64-jarige vrouw is in do vlammen omgekomen Bij gebrek aan water trachtte m- n den brand met zand blusscben, waarin men ten slotte slaagde. Een grool aantal jong vee is verbrand De oorzaak van den orand is waar schijnlijk het spelen met lucifers door, kinderen. Betrekkelijk weinig kavels, alleen daar waai* men in de laatste jaren op het ge bied van tuinbouw sterk vooruil is ge gaan, wordt voor den handel gekweekt en de meeste der vroege „Blauwtjes" „Engelschen1' zijn voor eigen con sumptie of voor verkoop aan particulie ren in eigen omgeving De. prijs is thans nog 30 a 10 cent per 5 Liter. Mond- en Klauwzeer. Bij der landbouwer A. de Jager te- Kapel le ;s Zondag door den veearts Van der Vliet mond- en klauwzeer ge constateerd. KERKNIEUWS. ÏHel concert, onlangs te Domburg gegeven ten bate van den Hervormden diaconessenarbeid heeft een netto op- brengsl geleverd van f 169.15. Tot kerkvoogd der Ned. Herv. Gem. Ie \V a l e v 1 a n d ke. r k j e" is gekozen de heer M. Geelhoed Sr. Zulks ter v vanging van Jen heer P. van der Male, die de gemeente verliet. Ned Herv. Kerk. Bedankt voor St Kruis N. W. Posthu mus, Schoondijke. R e m o n s l r. Broederschap. Bedankt voor Oude Wetering C. M. A. A. Lindeman. Waddinxveen. Evang. Luth. Kerk. Bedankt voor Wildervank—Veendam, Tli. G Slellwag, Medemblik. KUNST EN WETENSCHAPPEN. I Spaarzaam «n zuinig jÉjtV „Tl (KINDER rïlEELJ In ledera Apotheek of drogisterij voorhanden hat basta Voedingsmiddel Voor Klnder«0 THERMOMETER EN VERWACHTING. 12 Juli. Thermometer alhier 8 n. vm. 65 gr., 12 u. 70 gr., 3 n. 71 gr. Telegrafische mededeeliDg san het Kon. Meteorologisch instituut te De Bilt volgens de waarnemingen van heden ochtend Hoogste barometerstand 759.9 te Munchen. Laagste 747.9 te Stockholm Skudeenaes. Verwachting tot den uvond van 13 Juli, meest Westelijke tot Zuidelijke wind, betrokken tot zwaar bewolkt met tijdelijke opklaring, waarschijnlijk regen- of onweers buien, zelfde temperatuur. Zangschool „Tol Oefening en Uitspanning Zaterdagavond had in de Concertzaal hel jaarlijkse» openbaar examen der leer lingen van de zangschool der Zangver eeniging „Tot Oefening en Uitspanning" plaats. De zaal was bijna geheel gevuld met ouders der leerlingen en belangstellen den, die zich weder konden overtuigen welk een groote zorg besteed wordt aan de opleiding der jongens en meisjes. De drie laagste klassen zongen uitslui tend kooroefeningen en Nejerlandsche liederen, terwijl de. vierde klasse een drietal Hymnen en verder een solo van .1 Cleuver "n een drietal werken van Mendelssohn en Reinecke ten gehoore bracht De tweede en derde klasse te zameu zongen de Kerstcantate van C. van Ren- nes. Zoowel koor als soli voldeden goed Bij monde van den voorzitter der zangvereeniging, den heer A. W Berdenis van Berlekom, werden de diploma's uit gereikt aan de leerlingen, die de school verlaten, en mededeelïngen gedaan der bevorderingen naar een hoogere klasse. H W. Mesdag t Zaterdag meldden wij het overlijden op 81-jarigen leeftijd van den schilder Hendrik Willem Mesdag, Ons ontbrak toen de plaatsruimte om tr op te wijzen wie Mesdag is geweest. Want behalve een 'zeeschilder van reputatie is Mesdaj iemand aan wie vele kunstbroeders ïi de eerste plaats, doch ook het gansehe volk, veel fe dauken heelt. Met zijn reeds eerder overleden vrouw, de schilderes Sienlje van Houten heeft hij een schitte rende collectie moderne schilderijen bij eengebracht, weke hij op zijn levens avond schonk aan zijn volk. Mesdag, die te Groningen geboren is, was tol zijn 35e jaar werkzaam in zijn vaders koopmanszaak, daarna eerst wijd de hij zich geheel aan de schilderkunst. Als schilder had de zee zijn liefde. Voor die liefde leefde hij beurtelings in den Haag en in Nordemey. Vele jaren was Mesdag voorzitter van Pulchri Studio, dat veel aan hem te) danken heeft, en menig jong kunstbroe der werd door hem vooruitgeholpen. Op zijn 70en jaardag werd hij begiftigd met het commandeurskruis van den Ne derlandsehen Leeuw. Na de schenking van hel Mesdagmuseum werd hem het Grootkruis in de orde van Oranje Nassau verleend DE OORLOG. De toestand. In Frankrijk levendig, maar zonder be slissende resultaten De terreinwinst met daaraan verbonden voordeden, door de Franschen in de Vogezen bij Ban de Sapt behaald, is opnieuw niet de in leiding tot een doorbraak gebleken. De Franschen hebben daar ook niet meer gedaan dan een strook gronds1 heroverd die ze aan de Duitschers verloren had den De buit, daarbij aan gevangenen en kanonnen enz gemaakt, bewees even wel de kracht van den aanval, die daar toe werd ondernomen 't Eenig' opmerkelijke van de opei'a- ties op het Westelijk oorlog'slooneel is verder het succes door de T'ratvschen. ten N. van den weg Souchez-Ablain be haald Ook daar verdreven zij den vijand uit gedeelten van de voorste loopgraaf die deze eerst veroverd had In Zuid-Polen Oostelijk van de Weich- sel evenalsi in Oostelijk Galiciê „staat' de strijd. In eerst genoemd gebied zijn de Oostenrijkers van Jozef Ferdinand ten N- van Krasnik teruggetrokken. Lit Weenen wordt dit als iets onbedui dends voorgesteld. Hel ging maar over enkele kilometers Unietroepen aan, dat overwinneuden troepen zelfbelieersching, eerbied en hoffelijkheid ten aanzien van anderer ge voelens past. Terwijl de Duitscbe pers haar tevre denheid betuigt met het antwoord op de Amerikaansche nota ,is het overgroots deel der bladen in de V. S. daarmee, vol strekt niet ingenomen. Deze. uil zich oorlogszuchtig, Het Belgisch spoorweg pers om e e 1, Segers, de Belgische minister van spoor wegen, heeft bevestigd, wal reeds van andere zijde wis bekend geworden, dal nl de Duit che overheid in België de Belgische spoorwegarbeiders heeft ge plaatst voor do keuze of wel den vijand Duitschers' dienen of wc! onthouding van allen steun in geld en voedsel. Allen hebben zinder aarzelen hetlaat- dus lijdelijken weerstand gekozen Vóór zijn vertrek uit Brussel had Segers al hel personeel van zijn departement, daaronder ongeveer 85 000 man van de spoorwegen, verboden, zich in dienst van den vijand te stellen, onder dit voorbe houd, dal ze moesten buigen voor dwang De minister stelt voorts vast, dat de expU iiatie van de Belgische spoorwegen door de Duitschers reeds tot verscheiden ongelukken aanleiding gaf. Hij neemt aan, dat de Duitschers in werkelijkheid van hel Belgisch personeel verlangen ver snelling van den transportdienst derDuil- sche troepen De Duitsche overheid be ween evenwel, dat het materieel uitslui tend voor da behoeften der burgerlijke bevolking zal dienen. Te Brussel heeft het Duitsche bestuur verboden, aan de spoorwegarbeiders hun salaris of eonigen geldelijlcen steun en zelfs de soep voor de werkeloozen te verschaffen. Ten slotte roemt de bewinds man dan de waardigheid, standvastigheid en zedelijke grootheid, waarvan de spoor wegmannen blijk geven. Du i t s c b I an d e n Engeland. Engeland, dat is voor de meeste Duit schers ten aanzien van den wereldoorlog nog de boeman Aan Grey den minister van buitenlandsche zaken te Londen, wer den de bitterste verwijten niet gespaard Het ingrijpen van het Vereenigd Konink rijk in de worsteling werd door velen uitsluitend als gevolg van economische' afgunst verklaard Onjuist, betoog', de Duitsche hoog leeraar Schöeking in het „Berliner Ta- geblalt". Stellig werken voor wereldhis torische gebeurtenissen altijd lal van fac- denkende kringen in het Duilsclie rijk veel ontbroken. Men meende, gezien het En de aangehaalde schrijver, bekend pro- resultaat, met het zware Duitsche ge- fessor in het volkenrecht, is de vertegen- schut tegen vestingen in België en Fran k- woordiger van een groep gelijkgestemden, rijk behaald, dal de geweldige scheeps- Dc kloof of het meeuingsverschil am- kanonnen ook .alleen reeds de Turksche gaande de vraag, wat heeft Engelard in versterkingen zouden kunnen verme den krijg gedreven is dus niet zoa len diep, als tot nu toe bleek Men weel ,Dal heeft tot tragische teleurstellingen toch. dat van Engelsclie zijde al vóór aanleiding gegeven De Turken bleken maanden werd emend, dat de schonding n 1. over beweegbaar geschut te beschik der Belgische neutraliteit niet, althans ken, evenals over zware (Duitsche hoit- niet in de eerste plaats de Britten naar witzers, waar de marine-artillerie wat de wapenen deed grijpen De „Times" nauwkeurigheid van richten betrof niet verklaarde onbewimpeld, dal besef van tegen op kon, /terwijl bovendien de eigenbelang ben daartoe noodzaakte drijvende mijnen het den goal lieer den bitier laslig maakten Maar ook de Wie een kuil graaft verliezen, daarna door dc landingstroe- De politieke indeeling van Europa, zoo- Peiï Selj?den zijn ontzettend als die in dezen oorlog zoo scherp mo- I gelijk voor den dag komt, berust voor een H°"d?.1.' ervaringen (.nekcnland deel or opportuniteits- of gelegenheids! 'egr.jpelijkerwijze voorloop,g terug, om gronden Gemeenschappelijke belangen wt zwaard m f*"»1 'f» hebben met name de mogendheden, d,c !e *Jt]1 'm-schen Rusland en Surne de Quadruple Entente vormen en zich 15 «"V verwijdering gekomen, daar Ita- daarnaast schaarden met de sabel in de hand, volstrekt niet in alle opzichten. Men kent, om maar enkele losse voor beelden te noemen, de oneenigheid lus- sclien Engeland en Rusland ten opzichte van de Dardanellen en Perzië, tusschen Servië en Italië nopens streken aan de Oostkust van de Adrialisrhe Zee Deze tegenstellingen worden tegen woordig zoo veel mogelijk verdoezeld Nu immers komt het op daden aan Een bepaald, scherp omschreven doel moet worden bereikt de centrale rijken en Turkije moeien verslagen worden Om dii te bereiken moeten zoo veel mogelijk hulpkrachten in 't vuur worden gebracht. Met Italië gelukte dit reeds Roeme nië zou, naar onlangs gemeld werd, tege lijk zich naast de Entente-landen hebben moeten stellen Maar Roemenië weifelt nog steeds. Het ging den bondgenoolen legen de Russen in de laatste weken te veel voor den wind. Nu staal Portugal bovenaan op de lijst, om Engeland en zijn vrienden met terdaad te steunen Hot Portugeesche le ger beteekent wel niet veel, maar het land kan toch wat kanonnen leverenen verder liggen er ïn de Portugeesche ha vens Duitsche koopvaardijschepen, die in dal geval zullen worden in beslag ge nomen En dan heeft de Entente Boelgarije en Griekenland nog achter de hand Op het laatste heeft ze voornamelijk haar hoop gevestigd Het is bekend, hoe de aan hangers van Wenizelos, die eenige maan den geleden deelneming van zijn land aan de worsteling tegen Turkije en diens toren moe. De professor uit Marburg1 bondgenoolen voorstond, bij de laatste gelooft dan ook. dal de scherpe ecouo-1 algemeene verkiezingen een beslissende mische concurrentie met Diulschland inoverwinning hebben behaald Niettemin Engeland de stemming verwekt heeft, j is het kabinet-Goenaris, dat van oorlog waardoor de oorlog met Duitsehiand mo- afkeerig is, nog aan het roer Dat komt. gelijk is geworden. omdat de koning, ofschoon aan de betere Maar de geleerde schrijver houdt En-hand, blijkbaar nog niet in staat is, dien geland voor te verstandig, dan dat hetaangaande overleg te plegen en een be- kapitalislisch denken het eilandenrijk in.sluit te nemen. Men weet, dal de vorst den strijd met Duitsehiand zou gedreven bij de laatste crisis den drang naar be- hebben. En wol omdat, naai* Norman houd van de onzijdigheid deed zegevieren Ange.ll in zijn hoek „De groote Illusie" en dat het volk hem gewillig volgde, heeft aangetoond, de stalen op econo- Dat „nazieken" komt hem en misschien misch gebied elkaar niet kunnen missen, ook den rechtstreeks hierbij betrokken Zoo meent professor Schücldng ook, dat staatslieden te pas De koers, welken de in veel onzijdige landen de economischeGrielcsche regeering thans uit moet, is gevolgen van den oorlog veel erger zijnallerminst duidelijk dan in Duitsehiand. Een economische vernietiging van dil land zou voor Enge land zelf een economische ramp betee- Icenen. Engeland is niet alleen rechtstreeks, maar ook indirect van de Duitsche koop kracht afhankelijk Een voorbeeld voor die indirecte Afhankelijkheid Als de kleine man in Duitsehiand 's ochtends weer zijn pap moest eten in plaats van koftte te drinken, zou alleen Inderdaad moei worden afgewacht, of BraziM JaarloUreeds 150 miljoen mark I armer werden Mant dil znn Fnoelanri dit misschien voor de soldaten van den armer worden. Maar dil zou Engeland aan .londs in zijn zak voelen, daar Bra- tsaar den aanvang van een legeuoffen-fP-T";, sief aal nijn. Voorloopig oethiidl liet dirarblJ m d<> schuld nog niet veel. Een haastig oprukkend io- ger als dat van den aarsthertog bevindt zich uit den aard der zaak in colonne formatie. Het spreekt van zelf dat Jaannee een overmachtig 'aandringende» vijand moeilijk het hoofd kan worden geboden. De aangevallen bevelhebber kan zich ge noodzaakt zien, de vooruitgeschoven li nie terug te nemen met de bedoeling zoo doende zijn front te versterken, zonderdat van een nederlaag sprake be- hoeft te zijn Maar dan stelt men een gunstig geval. We wezen reeds vroe ger op de ongunstige ierrei»-omstamu Voor het tweede gedeelte notarieel slaatsesamen is te 's-Hage geslaagd de heer J Buijsrogge van Clinge. LANDBOUW. Maar waarom heeft de regeering Londen dan aan de Duitsche den oorlog verklaard. Waller Schücking beantwoordt de vraag aldus- uit drang naar behoud van liet politieke evenwicht op Europa's vasteland. Men vreesde in Engeland, dat Duitsehiand de Franschen en Russen ge heel zou klein krijgen. Daarmee zon Duitsehiand op het vasteland de positie bereikt hebben, die met de Engelsche Ier zee te vergelijken is. Daarop volgt een betoog van den Duit- schen professor ten bewijze, dat dit een verouderde zienswijze is De verhouding der staten moet naar de meening van digheden, waarop de bondgenoolen thans steoten, vergeleken mei den opnursch geestverwanten worden in Galiciê: moeilijkheden die zich sullen f" vermeerderen naar mate ze zich verder «lernaiionsle solidariteit der belangen, zooals dit oo economisch gebied reeds wagen op vijandehjken grond L &itïOTBtag loid=de En Jan .kan het ltnliaansche front is evenmin'e„esl d" eenige noemenswaarde vooruitgang waar ,°,nPar,,J.d,S =1 dat Grey zelf te nemen Slechts is eigenaidii, wal,?" .le?" ™f2fn' De >e'd«- der bmteif r- v„n- landsche aangelegenheden in het Bri sch een berichtgever van de „Koln. Volk,-; i„.iit„i,„ .sa, zt» op hit Italiaansche gevechtster- r,'k. h6e,t 'n de "'"l'eke dagen vóór de rein se nt dat n I. de Oostenrijkers 10 «>rlogsve, Klainig den Dmtschen rijks- tot 12 vierkante K JI vijandelijk gebied ^nseLer de „mtersl merkwaardige note bezet houden en het bezette gebieddcK!n ov-rhandigon wamm hl, belooft voortdurend uitbreiden om, als ook deze krtsts goed is afgeloo- pen, met gloednieuwe voorstellen aan te Botha is in Engeland de held van den komen, die hij. Grey, zelf vroeger voor dag. t Is wel „een lange weg" van Ver- utopistisch hield en die een einde moes- eeniging naar Duitsch Zuid-West Af- ten maken aan de voortdurende diplo- rika De lezer weet, hoe ongeveer 13 malieke worstelingen tussclien de Euro jaar geleden te Vereeniging de vrede pecsche verbond-stelsels tusschen Boer en Brit tot stand kwam.Deze belijdenis, ofschoon vruchteloos Nu heeft de toenmalige aanvoerder der gedaan, verheugt den Duitschen hoog- van grootcn taaie en weerbarstige vijanden door een leeraar. Is het niet merkwaardig? D--» goe- Men meldt ons tul bet eiland Tholen De langdurige droogte invloed geweest op de opbrengst van de omsmedende beweging de geheele Duit- de trouw van Edward Grey wordt daar- \rocge aardappelen en wel in ongtmstigen sche krijgsmacht in dat onherbergzame mee dus erkend. Nu beseffen we velko- zin maar de qualiteit is uitstekend. In J woestijnland tot de overgave gedwongen men éên zwaluw maakt geen zomer. vele iaren heeft men niet zoo'n uilmun-Maar ook nu blijft de bevelhebber Maar het „Berl Tageblatt" is een gezag- tend smakenden aardappel kunnen rooien, correct Botba herinnerde er n.l. de hebbend orgaan, hèt blad van de modern ding vain die pogingen heeft inderdaad Wenizelos zelf heeft gezegd, dat de politieke omstandigheden sinds het oo- geublik, dal hij het lot van Griekenland aan dat van de Entente-mogendheden wilj- de binden, grondig veranderd zijn. Na tuurlijk Dat rijk zou toen een landings leger voor de expeditie tot het afdwin gen van kle vrije vaart door de Darda nellen afstaan In afwachting trachtten Engelsche en Fransche oorlogsschepen alleen datzelfde te bewerkstelligen Het mislukte en toen odder ontzaglijke moei lijkheden Britsclie, Fransche, Australische en Nieuw-Zeelandsche troepen op het Gallipolie-schiereiland waren ontscheept, schoten de aanvallers evenmin op Niel- lecenstaande ze daar wonderen van dap- eerheid hebben verricht bij een veld tocht, die wat de bezwaren aangaat, al dus liet rapport van generaal Ian Hamil ton, den opperbevelhebber van de En gelsche krijgsmacht aldaar, met de toch ten van Xerxes' troepen volgens de legen den kunnen worden vergeleken, zijn ze gedurende de maanden, dat er op die smalle landtong gevochten wordt, maar enkele stappen gevorderd Nu moet men in 't oog houden, dat afstanden er zeer gering zijn De grootte van het Gallipoli-schïereiland verr schilt niet veel van den omvang, weikon Zeeuwsch-Vlaanderen bezit Slagen de aanvallers erin, over een lengte van een zestal mijlen terrein te winnen, dan hebben ze de voornaamste hindernis tot den opmar sch naar Kon- stanlinopel het hoofd geboden. Dan toch kunnen van de landzijde de forten aan weerszijden van de zeestraat onschadelijk worden gemaakt Weliswaar verspert ook dan pog de Tsjataldzja-linie den weg, maar ook van de zee van Marmora uit onder vuur genomen, zal ze spoedig moe ten bezwijken, te meer, wanneer de Rus sen eindelijk kracht zetten achter hun pogingen, om den toegang tot den Bos- gorus van de zwarteLzed-zijde te for- ceeren. Over het gebrek aan een beslissenden uitslag van de bloedige gevechten op het Gallipoli-schiereilaud is in Engeland nog al wat te doen Men verlangt de namen van hen, die verantwoordelijk zijn voor de eerste expeditie, die, uitsluitend ter fce© ondernomen, ernstige verliezen aan menschenlevens en materiaal ten ge volge had, zonder dat daar eenig voor deel tegenover storjd Aan de voorberei de aanspraak maakt op stukken van de Donau-monarchie aan de -Ooslkust van de Adrialiscbe Zee, die voornamelijk door Slavische elementen bewoond worden. Servië wenscht ze daarom in een Grool- Servië op te nemen, maar Rusland had bij v oorbaat zijn zegen 'gegeven aan de Italiaansche verlangens Dat verwekte blijkbaar öntsleniming bij de regeoring van Servië, welke- gedeeltelijk in de be zetting van het Albaansche Durazzo tot uiting kwam De „Rjetsj" meldt nu /.elfs, dat Troebetskoi van zijn ambt als Rus sisch -gezant in Servië is ontheven. KORTE OORLOGSBERICHTEN. Onlangs namen wij een Ijcriclit op, meldende, dat ons land met de drie Noorsche rijken een conferentie zou hou den om gezamenlijk legen de toenemende inbreuk op de vrije scheepvaart te pro- lesleeren De Kopenhaagsche correspon dent van de „Exchange Telegraph Com pany" spreekt het bericht, op $bzag van officieele inlichtingen, als geheel onge grond tegen. Sinds enkele dagen is men begon nen, de oude Belgische uniformen te doen verdwijnen Bijzonder doelmatige kaki-palcken moeten daarvoor in.de plaats komen. De kleur daarvan onderscheidt zich zoowel van die der Fransche of En gelsche als Duitsche uitrusting De Belgen worden nl in het ijzergrijs gekleed. De Engelsche admiraliteit heeft het Noorsche gezantschap meegedeeld, dat hel gezonken Noorsche stoomschip „Gje- sö" niet is getorpedeerd, gelijk eerst was gemeld, maar op een mijn is gestooten. Het gebeurde op 25 mijl builen de Tvne De ^Labour Leader", het Engel sche arbeidersorgaan, schrijft Op een vergadering van aanzienlijke zakenmenschen van Duitsehiand en Oos tenrijk heeft dr. Reisser gezegd, dat de Entente-mogendheden niet alleen in een politieke regeling zijn getreden, maar ook een aantal economische overeen komsten hebben gesloten, waarvan er een is,d ie bepaalt dat geen hunner zonder goedkeuring van de andere met Duitseh iand en Oostenrijk een' handelsverdrag zal aangaan De ..Morning Post" hoopt, dat het waar is, wat dr Reisser heeft gezegd Blijkbaar zijn de kapitalisten en him regeeringe® besloten na het einde van den krijgsoor- Jog een handelsoorlog voort te itetten. Aan den werkenden stand zal de plicht verblijven bondgenootschappen en enten tes te verloochenen en hen alomvattende internationale op te bouwen. Het Kopenhaagsche blad ..Social Democraten" publiceert een particulier telegram uit Londen, volgens hetwelk Keir Hardie. de leider der Engelsche on- fhankelijke arbeiderspartij, tegen Augus tus "een groote polilieke campagne voor bereidt. waarbij van de Engelsche re geering zal worden geëïscht, bepaalde vredesvoorwaarden San te geven Voorts verlangt Keir Hardie democratische con trole over de buitenlandsche polilïek erï afschaffing der geheime diplomatie en hij protesteert legen algemcenen dienst plicht ©n tegen den dwang van arbeiders in munitiefabrieken. Hel Brilscne ministerie van oorlog noemt de nvdcdeeling in het Turksche communiqué van den ten dezer, dat de geallieerden aan de Dardanellen verstik kende gassen hebben gebezigd onjuist. De geallieerden hebben deze wijze van strijdvoeren niet toegepast Generaal Gouraud, (tot voor kort opperbevelhebber der Fransche troepen aan de Dardanellen) is te Parijs aangeko men. Zijn rechterarm was op het stoom schip dal hem van Gallipoli heeft over gebracht, afgezet. Zijn rechterdij en zijn been zijn ook gebroken - In Frankrijk is het vlee sch verbruik gedurende de oorlogsmaanden Vermeer derd Om aan de behoefte tegemoet t© komen, moet veel vee worden ingevoerd. Dit zal in de toekomst nóg "op grootere schaal plaats hebben. Totdal die nieuwe aanvoeren Frankrijk zullen hebben be reikt, blijven de vleeschprijzen ër be trekkelijk hoog, te hieer, daar de veesta pel door den oorlog veel geleden heeft. Wat de vooruitzichten van den oogst aangaat volgens den „Times"-corrg|- spoiïïient te Parijs zijn die beter dan ver wacht werd Over t Algemeen staan de 'gewassen er goed bij ofschoon "ze nog al wat van 'den tttorrn geleden hetfcen.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1915 | | pagina 3