MIDDELRURGSCHE COURANT S- 1S7. iSJt' Jaargang 1913 Donderdag 8 Juli. BINNENLAND. FEUILLETON, OTÖORDPOOIMSTERMS Uit Stad sn Provincie. JÜ8t6 eouraat T«r#ahgnfc d g e 1 g k e, met uitzonderi** y«r, low «u F«eitdagca0 Prgs per kwartaal, zoowel voor Middelburg als voor alia plaatsen in Nederland franco p. p. f 1.25] Afzonderlijke nnmmera kosten 5 cent. Advartentiln ik 2ü caat psz raget Bg abonnement veel lager. Geboorte*, docdj ili alle andere familieberichten en Dankbetuigingen van l-=7 regela f 1.50 «Ike regel meer 20 cent. Reclamea 40 cent per regelj Groote lettere naar de pla&'g die zg innemeij Q0* Advertentdei vóór één nor te bezorg»! DE VOORGESTELDE VLOOTAAN- BOLTW. Uit de gisteren ingediende memorie van antwoord van den minister van ma rine op het voorloopig verslag aangaande de voorstellen tot vlootaanbouw blijkt, dat de minister meent met hand en tand aan de aanvraag voor de kruisers te moe ten vasthouden. In verband met de tegen "die schcepn geopperde bezwaren wijst de minister er op, dal tijdens den tegenwoordigen wereldoorlog steeds 10 van 11 schepen onzer marine in dienst werden gehou den het elfde onderging periodiek de noodzakelijke voorzieningen). Zoover be kend, werd het groote nut der door die schepen bewezen diensten door hen die van den gang der zaken op de hoogte waren, nimmer betwist of betwijfeld Integendeel bevestigde de thans opge dane ondervinding opnieuw hoe noodig de actieve handhaving der onzijdigheid is ter voorkoming van incidenten, welke de kans dat het land zijns ondanks in den oorlog wordt medegesleept noodwen dig vergrooten Degenen die de verdediging te water uitsluitend aan onderzeebooten en tor- (pedobooten zouden wenschen te zien op gedragen, dienen een redelijke oplossing te geven voor de vervulling der diensten door de schepen bewezen; zoolang deze ontbreekt, zou een reconstructie der vlooi in dezen zin den grondslag missen, voor het bouwen op hel terrein der wer kelijkheid vereisclit Aangenomen, dat de ruimere gezichts kring der getuigde schepen, de groote capaciteit hunner draadlooze stations, on der alle -omstandigheden-door--Vliegtui gen zouden kunnen worden gecompen seerd, zoo mag toch gevraagd, zegt de Regeering, op welke wijze in de behoefte aan snel verplaatsbare voldoend stabiel opgestelde snelvuurbatterijen moet wor den voorzien, ter bestrijding van licht materieel dat de werkzaamheid der on- derzeeboolen komt Verstoren op plaat sen waar deze hel meest succes belooft, dat kabels komt leap pen, communicatie middelen, 'draadlooze stations opstellen of mijnversperringen gaat lichten In oorlogstijd zal de actie der onder zeebooten voornamelijk bestaan in het zich opstellen in bepaald strategisch daar voor aangewezen gebieden, waar zij de gelegenheid moeten afwachten om haar slag te slaan Voor een voortdurend krui sen in open zee, voor het opzoeken van den vijand op groolen afstand van hare basis zonder omtrent diens plannen en 'bewegingen te zijn ingelicht, zijn zij Iniet geschikt "Voor dezen afmatlenden dienst zijn liaar bemanningen te "klein en in te .ongunstige conditie. Daarvoor zullen bij voorkeur kruisers moeten dienen, die zich snel kunnen verplaatsen, "bericht zen den van de nadering van den vijand en daardoor den onderzeebooten gelegen heid geven zich naar-de bedreigde^glaat- sen te begeven. Bij het opmaken van de eischen, waaraan de kruisers en de on derzeebooten moeten voldoen, heeft de regeering zich niet op het standpunt ge- .steld dal wij geroepen zullen zijn voor hel voeren van een handelsoorlog, welke niet op den weg der kleine natiën ligt. Dit neemt echter niet weg, dat indien een onvoorziene loop der omstandighe den daartoe noopte, zij voor dal doel bijzonder géscliikt zouden zijn De onderstellingen dat aan het voor stel tol aanbouw van kruisers niet vreemd zou zijn geweest de wenscli om aan hoofdofficieren die gelegenheid te geven als commandant op te treden wijst de Minister van Marine uitdrukkelijk af Werd hierboven nader toegelicht, zegt de Regeering,welke taak de kruisers zullen hebben te vervullen, in de toelich ting ligt Levens de verklaring waarom van het door de Staatscommissie aanbe volen type van torpedolu uisers werd af geweken De tlians voorgestelde kruisers kunnen door hun zeer krachtige bewa peningen den strijd opnemen tegen el- lcen lichten kruiser van den vijand. Bij het nader uitwerken der plannen is gebleken, dal om te voldoen aan de hooge e ischen van snelheid en werkings sfeer de waterverplaalsïng meer dan 6000 ton, ja zelfs niet veel meer dan 7000 ton fzal moeten bedragen, waardoor de prijs onevenredig hooger gesteld moet worden. •Deze omstandigheden en de steeds stij gende materiaalprijzen zijn oorzaak, dat het voorzichtig schijnt den totaalprijs van bet schip geheel uitgerust voor zee op ongeveer 10 millioen gulden te stellen Het totaalcijfer van "de bouwkosten voor de 2 lcruisers en de 4 onderzeeboo- len stijgt daardoor van 25 op 28 millioen gulden. De kruisers zullen een diepgang heb ben van 55 5 60 dM op de toelading voor de volle krachtproef Men neemt aan, dat de schepen gereed zullen zijn voor de proeftochten 2 jaren na de kielleging Het vragen van concurreerende aan biedingen van builenlandsche fabrieken van gevestigden naam was noodig, daar hel liier geldt een nieuw type van schip, met een machtige lurbine-instal- latie, waarom treut de Nederlandsche( wer ven nog geen ervaring hebben Wal dc onderzeeërs betreft, deze zou den zijn 2 van het type K 2 en 2 van het type K 3 en gebouwd worden op de werven, die deze booten ïn aanbouw hebben. De motoren zullen hier te lande ge bouwd worden, aanvankelijk onder ga rantie van de builenlandsche fabriek, die lom hare groote ervaring op het gebied der lichte motoren daarvoor in aanmer king komt. De booten zullen gereed op pond 2 millioen gulden per stuk komen Voor de uitvoering van het denkbeeld om een proef te nemen met den bouw van booten van bet Duitsche type zijn de (omstandigheden thans minder gunstig; dc aandacht blijft hierop gevestigd Voor den aanbouw van. onderzeeboo- fen acht de minister de marinewerf te Amsterdam ongeschikt, terwijl ook ge bleken is, dat dat terrein niet geschikt is voor station van watervliegtuigen Een geschikte plaats werd gevonden in de Mok, op de Zuidkust van Texel. Er zal daar evenwel een aanzienlijk be drag besteed moeten worden voor het uitdiepen en 'in orde brengen van een beschutte watervlakte van voldoende grootte Voor 'den bouw der watervliegtuigen is thans een aanbod ingekomen van een Nederlanasche fabriek, waarvan gaarne gebruik zal worden gemaald, indien er voldoende waarborgen blijken te zijn voor het verkrijgen van goed materiaal De totale kosten voor de' inrichting van dezen vliegdienst moeten op f 50 000 gesteld worden, waarvan de aangevraagde f 200 000 den eersten termijn vormen. De regeering inerkt omtrent de indie ning der wetsontwerpen op, dal deze voorbereid zijn. zoodra bleek, dat de aanvankelijk gekoesterde hoop op een spoedig einde van den oorlog niet ver wezenlijkt zou worden. De regeering on derschrijft de raeening van de staatscom missie.' dat gezorgd moet kunnen worden zoowel voor handhaving der neutraliteit als voor verdediging van het gelieele be zit in den ïndisschen archipel. van Oevre Bichter Frich. .Uil het Noorsch vertaald door M. A. Z. 17). Als er zeehonden inhei vaarwater wa ren ,ging Boy, kort beraden, zitten en was niet vao die plaats te krijgen. Onop houdelijk ging zijn witte pluimstaart op en neer. Alleen de vos hitste zijn jachlwoede aan Zijn oogen schoten vonken en hel schuim stond op zijn bek, als dc blauwt- grjjze poolvos zijn spitsen snoet achter een sneeuwvrije plek verLoondc Hij vloog als een razende storm over sneeuw en ijs en joeg1 den vogeldief der pool streken met groote 'nauwkeurigheid pre cies in de lijn van Bralt's schol. Op die wijze had Bratt een aanzien lijken voorraad wild bijeengekregen De professor ,die ten spijl van zijn theoret ische wijsheid toch bijzonder handig slag had van allerlei was druk bezig met het villen van de zeehonden en vos sen, teneinde het ontbrekende voor hun winteruitrusting aan te vullen. Johnsen wiens gezondheid met den dag zwakker werd, naaide kleeren van zeehondenvel voor barones Von Heffner De jonge dame ontdekte spoedig, dat moderne sloffen niet tegenhouden, als men moet werken voor zijn brood. Na een maand lijd hingen de lappen er bij, hoe ze haar kleeren ook trachtte te ver stellen En haar mooie pelsniaulel hield haar wel wam, maar was toch weinig practisch om zich mee te bewegen in sneeuwhoopen en door de nattigheid en modder van het strand. „We moeten winlerkleeren voor u ma ken", zei Bratt op zekeren dag, dat ze aan hel strand drijfhout zochten. „Uw goed gaat overal kapot. Als u de wollen jakjes niet had gehad, zou u noodlij dend zijn geweest." Maar waar zal ik stof van daan ha len?" vroeg1 ze „En ik kan zoo slecht naaien! Had ik hier maar een naaisf sier!" voegde ze er glimlachend bij Ja, want ik schaam me zoo, me in deze vodden te moeten vertoonen, En iede- ren dag komen er nieuwe scheuren o. het is zoo verschrikkelijk, als men ge woon is ja, nu moet u niet denken dal ik me beklaagj „Neen een naaister hebben we hier niet," zei Bralt. „Maai" we hebben een mau, die naaien kan. De ijsloods zal een mooi, modern pakje voor u maken „En de stof?" „Die krijgen we daar van daan", zei hij en wees naar de bocht Sealskin van de beste kwaliteit. Johnson heeft het vel van zeven zeehonden geprepareerd, die ik in den loop van deze weken geschoten heb. Spoedig komt hij u de maat nemen Maar ik gfeloof, dat u van rokken zal moe ten afzien. Dat is zoo vreeselijk lastig TWEEDE KAMER. D j a m b i-c o n c e s s' i e s. Sedert de verschijning1 van de Mer morie van .Antwoord is bericht ont vangen, dal de maatschappij Zuid-Per- Lak niet genegen is om ook na 1 Tuli 1915 eene overeenkomst, als in ontwerp bij het betrekkelijk wetsontwerp gevoegd aan te gaan Wel zou zij genegen zijn eene overeenkomst aan te gaan onder dezelfde voorwaatj- als waaronder de Bataafsche Petroleum* Maatschappij zich verbonden heeft te contracleeren Derlialve wordt het desbetreffend ontr werp ingetrokken. UIT DE STAATSCOURANT. Bij kon. besluit: is benoemd tot notaris te 's-Graven- hagc N. S. Arriëns, caudidaat-nolaris al daar is benoemd lot rechter in de rechtbank te Breda mr. dr. J. A. G baron De Vosi v. Sleenwijk, subs-griffier bij de arr- rechlbank te Arnhem. NEDERLAND EN DE OORLOG. Uitvoe r van erwten De geldigheid der vergunningen lot uitvoer van erwten is verlengd tot 1 Augustus. De Batavier V. De heer F Rindermann, gezagvoerder en om de waarheid te zeggen, heb ik )ook nog hooit -flïun Sealskin-rokken gej- hoord." ,U wil toch niet dat ik djat ik „Manskieeren zal aantrekken? Neen dat juist niet U zal veranderd worden in een eskimodametje. Johnson kent mo derne vrouwen op 'Groenland, en. hij zal 't u wel leveren In ernst", ging hij voort, toen hij zag hoe ongelukkig ze voor zich uitkeek, „we moeten hel zoo practisch zien in te richten als ons mo gelijk is. Hel is de vraag, of wij de over wintering kunnen doorstaan Als de kou komt, zult u in uw tegenwoordige dracht in minder dan geen tijd dood vriezen Of u wordt gedwongen binnen te blijven zitten bij hel vuur, en dat is erger dan al (liet andere te zamen Neen u moet in het sealskin kruipen dat behoeft u toch niet verlegen te maken Ze keek onbemerkt naar hem. Die jon ge Noorman zag er niet gesoigneerd uit Zijn haar hing lang in zijn hals en overal Jiad hij stoppelige bosjes baard En dan die roode wollen das om Zijn hals die ld«|ed denken aan de sjouwerlui op de b ootkade in Hamburg Maar die kloe ke {ïouding, die schrandere oplettende oogen en zijn mannelijke kalmte, gaven haar vertrouwen Ja de professor had gelijk, er was Tets in hem van ongekende wonderen Misschien zou hij in een bal zaal geen goed figuur maken, maar hier kwam li ij goed uit onder gevaren en ont bering in een misdeelde, karige natuur. van het stoomschip „Batavier V", is Dinsdagmiddag naar Zeebrugge vertrok ken om het commando over zijn schip weer te a; an vaarden en dit naar Rotter dam terug te brengeu. De datum van terugkomst is nog niet bekend Uit Middelburg - Gistermiddag had in hel lokaal der vereeniging een ledenvergadering plaats Kunstmuseum' De voorzitter, de heer uir J J. Ileijse, deelde mede, dat de rekening reeds door twee leden is nagezien en ac- coord bevonden. Het jaarverslag liad ter visie gelegen en werd eveneens goed gekeurd Besloten werd liet bestuur te mach tigen slappen te doen, om de vereeni ging die niet November ophoudt te be slaan, weder voor 29 jaar te conlinuee ren. In twee ontstane vacatures werden tol bestuursleden gekozen dc hecren A W Berdenis van Berlekoni en J. A. Zip. - Als een bewijs dal door de po litie krachtig de hand wordt gehouden aan den oproep van den commissaris lol de vreemdelingen om zich te doen in schrijven moge dienen dal gisteren werd aangehouden de hier reeds sedert jareb vertoefende Belg F C M die zich niet had aangemeld Hel bleek dat de ni in ook nog 2 dagen hechtenis moest on dergaan, waartoe hij naar hel Huis van Bewaring overgebracht werd. Uit Walcheren - Naar men ons meldt, hebben B en W van Souburg eene aanbieding ont- ■angen van de directie der Vlissingsclu- duinwaterleidingmaatschappij, nu aan i'e de hewoners van Oost cn West Sour burti duinwater te mogen ever Zij erzoekl voor een bepaald .ïanlal jaren hel uitsluitend recht, in de (;eiv mie buizen voor dc waterleiding te mog \i leg gen Het is jammer, schrijft onze cor respondent, dat deze aanbieding meteen jaar of 10 vroeger is gedaan, voor de Vliss Maatschappij ten minste, want men verwacht hier binnen niet al <e langen tijd water van de Walchersche water leidingmaatschappij - Op een paar meters afstand van de sleenglooiïng van den Weslkappelschen dijk dreef gisterenavond een lijk, zonder dat het lien, die op deze plaats aanwezig waren, mocht gelukken het aan den kant te krijgen Met eb dreef het lijk in noordelijke richting in zee af. Bij de Woensdag gehouden verkie zing voor één lid van den raad van M ef- liskerke vacature-P Wielemaker) ■erden candidaal gesteld de heeren Joh Matthijsse Sr. en P. Sanderse (Marieker- ke) Stemming 14 Juli. Afd. Noord Beveland N. O G. Bij de gisteren te K O r t ge n e ge houden raadsverkiezing werd herkozen de heer Lein Maas en gekozen de heer L J. Versprille. Uit Schouwen-D uiveland. De goederenstoomboot „Hermina" van Antwerpen mei stukgoed naar Rot terdam is van Dinsdag op Woensdag nacht in het Hellegat omhoog geloopen en blijven zïtlen. De lading wordt jin lichters overge.- laden Nader meldde men ons De in het Hellegat omhoog geloo pen stoomboot „Hcrmiua" is hedeu vlot gekomen en vertrok naar Rotterdam Besmettel ij ke ziekten. In de week van 30 Juni tot en met 6 Juli kwamen uil Zeeland ter kennis van den centralen gezondheidsraad van typhus of febris tvphoïdoa 1 geval te Heinkenszand, Sckore en Zierikzee en \an roodvonk 3 gevallen te Axel en 1 te St. Philipsland en Tholen KERKNIEUWS. De diaconie van de Nederlandsch Ilerv. Kerk te Borssele verpachtte Woensdag 21 H A. 15 A. en 45 ic.A. bouwland en 1 H A 45 A. 80 c.A. wei land Had ze dit land vroeger verpacht aan de leden van de genoemde kerk, tlians werd iedereen in de gelegenheid gesteld te pachten Dit leverde een aar dig geldelijk voordeel voor bovengenoem de instelling Vóór zeven jaar bedroeg de totale jaarlijksche pachtsom voor het bouwland f 2755,80 en van liet weiland f 60, (of samen f 2815.80. Thans is dit respectievelijk f 4139,39 en f 140, dos samen f 1279,39 Er zal dus thans ieder jaar f 1436,59 meer worden ontvangen dan voorheen. Geref. Kerken. Beroepen te Rotterdam J. Thijs, Hafc- Lem, te Tholen. dr. J Fraanje, Rot terdam. N R C. ONDERWIJS. Aan de Technische Iioogeschool te Delft is geslaagd voor hel candidaals- examen als werktuigkundig ingenieur de heer F. Q den Hollander, geboortig van Goes. G. Ct. - Onder voorzitterschap van den heer Baron Collot d'Escury, arrondissements schoolopziener, hield Dinsdagmiddag te Hulst de Onderwijzersvereeniging in het arrondissement „Hulst" eene vergadering in het café „Het Bonte Hert'waarop een vijftigtal leden tegenwoordig waren; „Wel", zei ze, „ik zal wel aan \het bevel moeten gehoorzamen, nu als altijd." „Dat moet uof wal zeg jij Boy?" De hond keek met zijn bruine le vendige oogen van den een naar de an dere. Daarop ging liij met z'n kop op de pooten in de sneeuw liggen in ootmoe dige onderwerping „Ziet u", zei Bratt „'Boy weet wat het meest tot ons nut zal zijn. Ik ken het leven ten noorden van den 70sten breedtegraad En u bent een groen, een „Greenhomingzooals dat in Alaska heet Wat is dan meer natuurlijk dan dat ik het komman do (neem, niet waar? En er is nog iets Na veertien dagen gaat de zon voor de laatste maal op en komt in drie maanden niet meer te voor schijn -We blijven hier in 't donker zit ten; dan wordt 't pas erg U hoorde wat de loods zei Hij kent de verschrikking van den winternacht in de poolstreek Het deugt niet zich op te sluiten en dik te worden Beweging en werk zaamheid is onze eenige redding. Dan is hel goed zoo gekleed te zijn, dat men zich roeren kan In het sealskin van lop tol teeit Dal is wel zoo gemakkelijk l" „Gemakkelijk?" ..Ja, u kruipt in uw pakje, als in een slaapzak U doel een dunne riem om uw middel en krijgt een kap over uw hoofd „Dan zal ik er Fraai uitzien." luist zooals het moet We zijn helaas niet op een kasteel bij Hamburg, maar in de leelijkste hut op Spitsbergen Naar zijn omgeving moet men zich schikken Morgen beginnen we met de schietoefe ningen!" „Moet ik leeren schieten?" „Natuurlijk. U gaat met Boy en mij mee op jacht Er lag een kleine buks in een van de handkoffers Die is als ge maakt voor een jonge dame We beginnen met schieten op een doel Tien schoten op inmaakbussenEn dan mag u uw kracht beproeven op zeehonden en ijs beren" „Nu overschat u mijn talenten „Dat zullen we zien. Alles wat u vroe ger geleerd hebt, is hier van geen nul U moet van voren af aan beginnen Hier geldt enkel de strijd om het bestaan U moet uw lichaam gewennen koude, hon ger en ontbering te kunnen verdragen, en uw geest moet u oefenen, dat niets macht kan krijgen over uw humeur Er bestaat een stemming die melancholie heel Dal is de gevaarlijkste ziekte in de poolduisternis Hoofd omhoog, Freule! Een opgewekt gezicht is voor ons meer waard dan een kudde rendieren." Ze lachte vroolijk Maar boven hen op duizelingwekkende hoogte vloog een troep ganzen met vlug gen wiekslag naar het Zuiden Dal waren de wilde ganzen van Spitsbergen, die vertrokken de laatste vogels die den, langen winternacht ontvluchtten (Wordt vervolgd^

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1915 | | pagina 1