WITTE mHI Lyon's Thee GROOTE OPRUIMING van MANUFACTUREN en LAPPEN. Zie Étalages! INSTITUUT ORT, I ca. 10.000 Too Li PL1T1118, D. de Jager Jr. Doelen-Hóitel L. E. RIVIÈRE. Stukadoorriet. ANNA M. DRONKERS, AMSTERDAM. Eenpersoonskamers van af f 2.50. Tweepersoonskamers - 5,—. EXAMENS POSTERIJEN - TELEGRAFIE. 20 cenl per ons. L. LEIJNSE, BOEKHOUDER. - Wille de Wislr. 35, Rolterdaoi. - Ontvangen: Dnitscbe Steen koolbriketten. AANDEELHOUDER GEZOCHT. Haarwasschen. Apothekers-Assistente. HUWELIJK. ASBESTCEMENTPLATEN. GRIND, RIVIERZAND. Stoombootdienst Verkoop bij inschrijving NOOBDSTBAAT 183; Deze maand. met 20 pCt. korting. BELEEFD AANBEVELEND. BRACK'S Huis van den Eersten Bang, 120 moderne Kamers, waarbij 40 Privé-Badkamers, voorzien van warm en kond water, ülatige prijzen. Eigen Anto-Garage plaats biedende voor 8 wagens. Het Restaurant geniet een hooge reputatie door zijn alom beroemde Kenken en staat bekend als eerste der Hoofdstad. Open terras met schitterend uitzicht op den Amstel. Ijskasten. Ijsmachines. Vli egenkasten. Vliegenkappen. Vliegendeksels. Verstelbare RAAMHORREN. 1 Augustus beginnen nieuwe Schriftelijke Cursussen voor: lo. Hulptele grafist/Kantoorbediende in Nederland2o. Klerk Post- en Telegraafdienst in Ned.-Indiö. Men vrage gratis uitvoerige inlichtingen aan r'§^è- M. MEIJER, Commies P. en T..%%1 Valeriusstraat 240, Amsterdam. de allerbeste, zilrerrerpakking. Magazijn „DE HOOP", UASt. Telefoon Intercomm, 313. yti&Co- HUISVROUWEN! Cf1 9 KOOPT UITSLUITEND DWEILEN VOORZIEN VAM DIT 1V1ERK. Kkj k NEMEN HET BEST WATER OPEN ZIJN BIJNA ONVERSLIJTBAAR v6v ^+9? Overat verkrijgbaa r. Voor Engros-aanvragen vRS DE WJT&C° s DEKENFABR1EKEN HELMOND. GEVRAAGD op een Haudelskantoor te Middelburg een BOEKHOUDER, bekend met talen. Zij, die een paar dagen der week genegen zijn te reizen, hebben de voorkeur. Salaris naar bekwaamheid. Brieven onder No. 958 Bureau dezer courant. Brieven onder No. 958 Bureau dezer courant. m u' •iiiMti4iHiH!invukm ielefoon Intercomm, 313. INTERNAAT Aantal geslaagde Candidaten voor Eind-Examen H. B. S., 5e kl. H. B. 8., machinist bij de marine, Zeevaartschool, Vaandrig, Telegrafist, Telefoniste, Fransche, Duitsche en Engelsche Han delscorrespondentie enz. Cursus 1911/12 EEN EN DEBTIG. 1912/13 EEN EN VEEBTIG. 1913/14 VIEB EN VEEBTIG.' 1914/15 (voorloopig) ZES EN VEEBTIG. Naamlijst ter inzage. Prospectus op aanvrage. EXTERNAAT. 11. U. HAK K1KS Aanbevelend, J. C. BDRRINE, Steenkolenhandel, Bree. Gelegenheid tot deelname in zeer winstgevende Handelsonder neming, Kon. goedgek. Naaml. Venn, met f 50.000 Maatsch. Kap., waarvan f 26.000 volgestort door 2 aandeelh. Door tijd. privé omstandigheden en gewenschte uitbreiding op hedeD, opname van nog één DEELNEliËB gewenscht. De exploitatie geldt een zelf gefabriceerd product dat in groote hoeveelheid dage lijks door een ieder verbruikt wordt en alom is ingevoerd. Winst 200 procent, zegge tweehonderd procent, die t. z. t. onder overlegging van offieieele bescheiden zal worden aangetoond en bewezen. Serieuse reflectanten gelieven, onder opgaaf van referentiën, te schrijven onder lett. T E, Bur. D. Y. ALTA, Den Haag. 50 cent, met Gas- of Electrlsehe droging. NELLY SCHIPPERSHESSELS, gediplomeerd Coiffeuse, Lange Noord» straat 28. GELEGENHEID TOT OPLEIDING. Brieven Ietter A aan Van Ben them Jutting, Boekhandel. VARKENS TE KOOP GEVRAAGD vanaf 90 Kilo slaclitgewicht; ook ge negen per stuk te koopen door C. BOONE. Schuilvlotstraat N 207 hoek Singelstraat. DE COMMISSARIS DER KONINGIN IN ZEELAND maakt bekend, dal de eer ste gewone ZITTING der Staten van dit Gewest in 1915 zal geopend worden op DINSDAG 6 JULI, des avonds te 7i/i' uur, in de Staten-zaal op de Groenmarkt alhier. Het publiek zal toegang hebben door de deur ier zijde van de kerk. Middelburg, 3 Juli 1915. DJJCKMEESTEB. Ernstig gemeend. Beschaafd Heer, Wed. zonder kinderen, midd. leeftijd, uit den deitigen burgerstand, niet onvermogend, wenscht een HUWELIJK met eveneens gefortuneerde Dame, zelfde leeftijd en stand. Lief en zacht karakter gewenscht. Discretie verzocht en verzekerd. Brieven onder No. 218, MORKSAdver tentie-Bureau, Den Haag. UKË DELFT I 34. MIDDELBURG. Belast zlcb met den AAN- en VERKOOP van EFFECTEN. Verzilvert alle BINNEN- en BOITENLANDSCHE COÜPONS Fourneert PANDBRIEVEN van ALLE BTPOTHEEKBANKEN. Neemt GELDEN IN DEPOSITO. met 1 dag opzegging pet. 1 maand vast 3aj. pet. 3 maanden vast 4 pet. is hel eenige middel om alle muren legeo regendoorslag te Waterdichte Kelders, dikte van bodem en wanden '/i centimeter, om te bewijzen dat meerdere dikte overbodig is om waterdicht te maken, aan onderstaand adres te zien. A. G. VAN BEEST, Rotterdam, Haringvliet 57. Tel 6015. BESTOL werd na 8-jarig proefondervindelijke houdbaarheid voorgeschreven door den Ned. Rijkswaterstaat in de bestekken van 1912-1914 en 1915-1917, tevens door Bel gisch Ministerie van Oorlog, Holl. en Fransche Genie. Sedert 14- jaren in meer dan 700 Gemeenten in Nederland in gebruik, alsook Holl. Marine (Kustverlichting), Rijks- en Justitiegebouwen, Staats- en Holl. Spoor en erkend bekwame Architecten. Ook Staatsspoorwegen en Genio in Oost en West-Indiü. I regel» 40 cent. Mat bowijz- aumznor 45 seat, LOUIS REXGUET Co. LOUIS RENGUET Co. LOUIS RENGUET Co. Algemeene Binnen en Bniteul. Boek handel.. Boekdrukkerij, Leesgezelschap en Bibliotheek B. NI. SMITS, Dam G 28 Middelburg. TE HIJUR in de Lange Delft een gedeelte van een BOVENHUIS. Brieven letter H Boek handel, BAURDOUX. Men vraagt te huur in stad of omstreken een APJPABTEMENT zonder pension met 4 kamers en kenken. Adres N«. lO bureau dezer Courant. .1 op goeden stand. Adres Bureau van dit Blad. Te koop aan halven prijs le klas merk Oprit 50 Vlissingen. Heer wenscht eene verzameling POSTZEGELS TE KOOPEN liefst oude zegels. Schrijven R. P. Sebolpweg 134a Domburg. Obligatie Witte Kruis uitlating 26 Juli en trekt tot 15 October 1915, inlichting te bekomen bij M. RIJBERING. GEVRAAGD tegen 1 September een DIENSTBODE, goed kunnende koken. Zich aan te melden Maandag avond 7—8 uur Gasthuis. - Vlissingen, Middelburg en Rotterdam, Uren van vertrek in Juli. Van Vlissingen Maandag 5 rm. 7.15 Dinsdag 6 7.15 Woensd. 7 7.15 Donderd. 8 7.15 Vrgdag 9 7.15 Zaterdag 10 7.15 v Middelburg y Rotterdam b. 8 45 StMBtdEokkerg Kteas DL EL GcfiW fe Stoom- en Chemische Wasscherij „MIDDELBURG' WOLLEN DEKENS GORDIJNEN TAFELKLEEDEN BLOUSES BOKKEN HEEBEN COSTUMES GLACÉ HANDSCHOENEN Spoedige levering Billijke pi'ijs. op c. i. f. conditiën, London rye terms, door het Bestuur van het Comité van Graanhandelaren te Botterdam, als lasthebber van de Regeering op Vrgdag 9 Jnli 1915. des voormiddags te 10 uur, in het Graanhuis, Wijnhaven 50, te Botterdam, van afgeladen naar Rotterdam per s.s. >Grangesberg" 29 Juni van Rosario naar Rotterdam vertrokken. Inschrijvingsbiljetten, tevens vermeldende de voorwaarden van inschrijving, zijn op aanvrage bij voornoemd Bestuur verkrijgbaar. Twee Dames die meer dan 10 jaren »KOKO" gebruikt hebben zullen haar prachtvol haar in de week van 5 tot ÏO Juli toonen in de etalage van den fleer P. A. JOOSSE, Coiffeur, Lange Delft, alhier, alwaar »KOKO" tegen bovenstaande prijzen verkrijgbaar is. "K0K0"ZALHET HAAR IN GOLVENDE, ZYDEACHTIGE KRULLEN HOUDEN. "K0K0" IS ZUIVER EN HELDER OH TE GEBRUIKEN EN HEEFT "VERDIENSTE." SIffDS EEN FLESCH V00W®V Eon zuivere. Heldere, Niet vette vloeistof-bevordert de» Hnuigrooi^ Versterkt de klieren en doet dienst als een Tonicum voosde Haarwortels —Voorkomt bet Splyten of Uitvullen. meu het zacht in eene neder wanrUchc richting en borstelt net nunc. UW APOTHEKER, DROGIST OF KAPPER HEEFT "K8K0" VOORRADIG EN HY ZAL U DE TEVREDENHEID VAM ANDERE VERBRUIKERS MEDEDEELEN. KOOP VANDAAG EEN KLEINE FLESCH (F, 0.75). PRIJSFl. 0.75, fl. 1.60, en fl. 3.00 per flacon. Depothouders voor Middelburg en Omatreken: P. A. JOOSSE, Lange Delft, en JOHAN DE ROOS.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1915 | | pagina 4