MIDDELBURGSCHE COURANT I* 133. 138* Jaargang 1918 Zaterdag 3 Juli. BINNENLAND. Uit Stad an Provincie. Iiigezoiidufl Mededeelingen. P.SLUÏS. I BUITENLAND. Ooze eouraüs tewchgnt d a g e 1 g k s, met uitzonder!»» vso Zo - o* /eeitdagea, Prga per kwartaal, zoowel voor Middelburg als voor alls pleataea in Nederland franco p. p. f 1.25 Afzonderlijke nummer* kosten 5 cent. AdrerteatW* k 2d ceat pei .egel Bg abonnement veel lager, üsocorte-, coed* a alle andere familieberichten en Dankbetuigingen van 1—7 regel* f 1.50 alke regel meer 20 cent. Reclame* 40 cent per regel. Groot© letter* near de pis» i die zg iims£ii«> SgP~" Adrertextio* vóór éèm nar te bazorg*m\ Kt nummer bestaat uit twee bladen. LIT DE STAATSCOURANT Bij Icon. besluit: is benoemd, tot burgeringenieur bij de luchtvaai'lafdeeling de lieer H. A Vree burg; is, met 1 Oct. aan den insp der post. en tel te Maastricht, J. C. J C Wijffel- man, op verz, o. verleend, en benoemd in zijn plaats W Ringnalda, thans adj - insp te s Herlogenbosch. Uit Middelburg. Op de 4e pagina van het tweede blad vindt men de nieuwe spoorweg- dienstregeling voor de Zeeuwsche lijn, die 5 dezer (Maandag) ingaat. De muziekuitvoeringen op het Mo- water alhier treffen dit jaar wel bijzon der goed weer. Ook gisteren noodde de zachte avond weder tot een wandeling rond de tent, waarvan dan ook door ve len gebruik gemaakt werd, al was het dit maal lang niet zoo druk als bij de beide vorige gelegenheden. Bij den penningmeester van het Steuncomité te Middelburg, (de heer Herm Boasson) zijn sedert de vorige op gave jngekomen van: mevrouw K. (2e gift) f 100, dhr H. inkwartieringsgeld f 2. Post- en Telegraafpersoneel, Mid delburg en Omstreken f 41.50; teeken beambten, controleurs, bazen en onder- bazen N. V. „Vitrite Works" Ltd. f 29.47s; tvekelyksche gift mad. B. D, fr.s 15; wekelijksclie bijdragen, week van •24 Juni f 163.95. Voor de 4Ge uitkeering was noodig f 412 80 Gisterenavond omstreeks acht uur heeft op den hoek van de Markt en de Pottenmarkt een botsing plaats gehad. De tram kwam de Markt op rijden, ter wijl een auto uit de richting van de Lan ge Delft, langs de Gortstraat aankwam Toen de chauffeur de tram zag kon I hij niet meer remmen of achteruit rijden i en reed de tram tegen de auto aan, die tegen het huis van den heer Groenewe- gen werd aangedrukt. Het rechter achter wiel brak op de stoep, en aan beide zij den was de wagen verder deerlijk ge havend; de inzittenden kwamen er won der boven wonder goed af. Het waren een luitenant ter zee en een matroos, die de wagen bestuurde. De auto werd door een paard naai' de garage van den heer Wijtenburg in de Lange Delft gebracht Door den inspecteur van politie Van den Dolder, die bijna onmiddellijk ter plaatse was, werd een uitgebreid onder zoek i ngesteld en werden tal van getui gen gehoord, wier verklaringen echter nogal uiteen liepen Een soortgelijk ongeluk, thans met een auto waarin de vice-admiraal Hecking Co(- lenbrander gezeten was, kon Jiedenm'or- gen slechts op het laatste nippertje voor komen worden. Men vraagt zich af of de inrit van de Langeviele van de Markt- zijde voor auto's niet kon worden ver boden, of er althans een waarschuwings bord kan worden geplaatst. UitVlissingen De directie der Staatsspoor heeft thans bepaald dat voortrein 102 en volg- trein 109 (vertrek Vlissingen 's morgens 7 10 resp. aankomst 's avonds-11.30)ook gedurende de nieuwe dienstregeling vanaf 5 Juli zullen loopen Uit Walcheren. Bi^ beschikking van den Minister van Waterstaat is met ingang van 1 Augustus a s benoemd tot havenknecht te Neuzen J A. L Meertens, thans sluis- knecht te Veere De bestraling van den weg tusscben Aagtekerke en Westkapelle is ge reed en nu blijkt eerst goed wat een ver betering dit heteekent, zoowel voor de omwonenden als voor het verkeer tus scben Westkapelle en Middelburg. De heer J. de Visser is met ingang van 1 Juli herbenoemd als burgemeester van Aagtekerke. Uit Noord-Beveland De heer C. Schrier te -G*o I ij n s- plaat is ook door het bestuur van den Nieuw-Noord-Bevelandpolder benoemd tot polderbode Uit Zuldt-Bevelind. Bij beschikking van den Minister van Jusülie, is, niet 10 Juli 1915, aan P J A. Adriani, op verz. e. o. verl. als plaatsvervangend lid der Kamer van toe zicht owr de notarissen en candidaal- notarissen te Middelburg, en is in zijn plaats benoemd P van der Brugge, in specteur der registratie en domeinen le Goes. De heer E. A. van der Bent is met ingang van heden herbenoemd als burge meester vau E11 e w ou t s dij k. Uit Schouwen-Duiveland- Het waterleiding(-comité voor Schouwen—Duiveiand heeft van den Mi nister van Binnenlandsche Zaken be richt ontvangen, dat de rijksbijdrage ad f 5400 in de kosten voor het opmaken van een definitief plan der waterleiding voor deze streek is toegestaan, alsmede dal door den Minister liet maken van bedoeld plan is opgedragen aan het Rijksbureau voor Drinkwatervoorziening. Uit Zeeuwsch-Vlaanderen W.D. Een inwoner van Brcskens schrijft ons het volgende: Alle vier waren ze thans terecht. Trouwe kameraden hadden gespeurd over hel watervlak, begeerig om datgene aan de zwaargetroffen betrekkingen te kun nen terugbrengen wat nog over was van die braven wier krachtige jonge licha men zoo plotseling uit het leven in den dood waren geslingerd Zoo druk kon hel bedrijf niet gaan, L zij bij 't volgen van den koers of bij het ophalen der netten, of naar elke stip, welke zich op den' vloed vertoonde, werd de boeg gewend, tol eindelijk, wonderbaar, de zee teruggaf wal haar zoo onnatuurlijk was toever trouwd Alle vier waren ze terecht Thans zou moeder welen, waai1 haar jongen rustte Voor de laatste maal zocht de rouwbark zijn weg naar Breskens' haven, zijn droeven last toonende aan die stille schare daar bij de aanlegplaats, wach tend, eerbiedig, den blik door tranen verduisterd. De vlaggen halfstok gchc- schen, zacht en treurig wuivend, brachten haar saluut oan hen, die hun laatsten tocht volbracht hadden. Een stoet van krachtige mannen ge leidde de baar Hoe voelden allen zich één in dil groote verdriet. Deze vier jonge Dvens hadden ook aan hen be hoord, aan dc kameraden waarmede te zamen zoo dikwijls dc storm bekampt was Uil hun midden was een dure tol betaald aan den oorlog. Ha, voor mist en sneeuwjacht waren zij niet bang, of 'oor een stijven Noordwester, maar hier, hier ruslte bet verraad onder den wa terspiegel. In stilte glijdt een traan langs de gerimpelde wang en de vuist nijpt samen bij de gedachte aan het reusachtige treur spel waaraan reeds zooveel onschuldigen ten offer vielen en wellicht nog zullen vallen Wegens vertrek van den heer C. Kole uit Nieuwvliet naar Ginneken is aldaar gekozen tot voorzitter van de var kensassurantie „Helpt Elkander" de heer H. Gar don. Vanaf heden wordt te C a d zand regeeringsbrood gebakken, er zijn 39 kaarten voor brood en meel uitgegeven. De Belgische uitgewekenen te Sluis konden zich tot heden ter secretarie aan melden, als ze van 't regeeringsbrood A 12 et per K..G wilden profiteeren. Thans zijn er 255 broodkaarten voor 1025 per sonen aangevraagd A.s. week zal inge zetene en vluchteling "in de gelegenheid gesteld worden met 't goedkoope brood kennis te maliën Het aantal vreemde lingen bedraagt nog 1437 Ut t Zeeuwse h-V la anderen OU Blijkens te Neuzen ontvangen be richt behoort tot dc omgtekomenen bij het zinken van de Katwijker logger K W 147 dc aldaar Ihuisbehoorende 26-jarige J C. de Regt Het te Neuzen thuisbekoorende stoomschip Richard, in 1904 le Stocklon- on-Tees gebouwd, ongeveer 2950. tons d w. ladende, is, naar de Tern. Ct. meldt, door |de reederij naar Noorwegen ver kocht, voor oplevering einde dezer maand te Rotterdam, tot den prijs van 445.000 Donderdagnainiddag bracht d Bel gische minister van kunsten en weten schappen, de heer Poullet, gelijk wij reeds meldden, een bezoek aan N e u- ze n Op het stadhuis waren in de Pïtat»- zaal bijeen het dagelijksch bestuur der gemeente en hel comité tot steun aan vluchtelingen, het bestuur van de nf- deeling van het Roode Kruis en het bestuur van de vereeniging tot zieken verzorging. De heer Poullel werd aldaar verwel komd door den' burgemeester, den heer Huizinga, die er op wees, dal men, tengevolge van de uitgebreide relaties 4ie van uit Neuzen in vredestijd met Bel gië bestonden, zich meer dan in an dere streken van ons laud genoopt, had gevoeld, spontaan hulp le verleu nen aan de uitgewekenen, die men zoo veel mogelijk had getracht van het noo- dige te voorzien. Vervolgens werd de minister toege sproken door den heer Van Cant fort, consul van België. De minister Poullet verklaarde lüer- ,op, door koning Albert naar Nederland ite zijn gezonden om den toestand van de hier vertoevende] Belgen na le gaan, maai' bovenal om in zijnen naam de plaatselijke overheden eu comiié's den harlgroudigen dank te beluigen voor al hetgeen ze voorde verdreven Belgen hebben gedaan, en wat oorzaak is dat twee namen in-België nimmer zullen worden vergeten, nl dien van Amerika, die de bevolking van het bezette België voor den honger behoedt, en dien van Holland, dal de vluchtelingen zoo gast vrij heeft onthaald -en niettegenstaande den langen duur van den oorlog van hel noodige voorziet Hij drukte de hoop uit, dat na het sluiten van den vrede de reeds beslaande vriendschaps banden tussclien Holland en België steeds nauwer zullen worden losgeknoopt. Vervolgens liet de Minister de ver schillende aanwezige dames en heeren aan zich voorstellen, zich eenigen tijd met hen onderhoudende en nog persoon lijk dankende voor wat zij in het belang zijner langenoolen hebben verricht. Na het beëindigen van dit bezoek, be gaf de minister zich naar het „Hotel des Pays Bas" waar in de bovenzaal de ver eeniging „Steunt Elkander" en een groot aantal uitgewekenen uit Neuzen en om liggende gemeenten bijeen was. Ook hier werd de heer Poullet door den heer Van Canlfort toegesproken De heer Poullel hield vervolgens eehe toespraak, waarin hij de aanwezigen ver zekerde vau de goede inrichting van liet leger aan den User, en verklaarde dat ze met goeden moed de eindelijlce zege kun nen verwachten, dat zal zijn de zege van het recht Aangenaam is het hem geweest le vernemen van de goede krachtige hulp die de uitgewekenen hier in Holland zoo -gastvrij genielen. Hulde moet daar voor worden gebracht aan dal volk. bo venal aan zijn vorstin, die het daarin voorgaat Ten sLotte dankte de voorzitter der vereeniging Steunt Elkander, de heer Pïl- lescyn, den minister voor zijn bezoek aan deze plaats en voor de bemoedigende woorden, die l«ij namens den dappersten koning, van het dappere leger, aan de liier aanwezige Belgen heeft gebracht Door een uitgewekene werden cp gloedvolle wijze enkele toepasselijke lie deren gezongen Met de „Brabanyonne" werd de bijeenkomst besloten. De minister stelde de aanwezigen die hem over een of ander wenschten te spreken, daarvoor in de gelegenheid. Te 5 ure vertrok hij met de Prov. boot. Ned Herv. Kerk. Beroepen te Zierikzee G. W. Melchers, Almelo Bedankt voor 'Thesinge, \V. P. Stra- tingh, cand Groningen VOGEL-EN PLUIMVEEVOEDER^ VERSCHILLENDE BERICHTEN. De correspondent van de „Associa ted Press' in de Mexicaanschc hoofdstad meldt d.d 27 Juni vandaar, dat de aan slag op de hoofdstad lot dusver mislukt is De Carranzisten zijn er wel binnen gedrongen doch daarna weer terugge slagen. KERKNIEUWS. - Door dr. J. P. Cannegieter is, naar de N. Zondagsb. meldt, bij het Classi caal Bestuur zijn beklag ingediend over het besluit van den Kerkeraad, om de godsdienstoefening te handhaven tegen over de beurt, die door hem gehouden wordt des avonds. In de provincie Zeeland zijn naar de N. Zondagsb. optelt, voor de schrapping van Geest en Hoofdzaak uitgebracht 132 en legen 73 stemmen. De verkiezing voor "drie notabelen van de Ned Herv. Gem. alhier in de vacaturen van den Brandeler, Rozenberg en AUaart, is bepaald op Donderdag 15 Juli a.s. 's avonds van 7 tot 10 in de Koorkerk DE OORLOG. „Ik be schub dig." Een boekbespreking onder de oory logsrubriek Waar anders zullen we deze aankon diging inlasschen? Deze aanklacht, deze zielekreet, als ge wilt, „door een Duit- scher", werd immers openbaar gemaakt wegens, houdt zich uilsluitend bezig met wat thans ieders 'hoofd en hart ,ook in 'de onzijdige landen vervult en benauwt De meeste lezers welen wal het merk waardige is van deze verschijning „Dil boek werd geschreven door een D u i t- s clier Geen Franschman, Rus of En- geischman. Een Duilscher, die niet is omgekocht en niet omkoopbaar is. Een Duilscher die zijn vaderland liefheeft als wie ook, maar juist, omdat hij hel liefheeft, daarom schreef hij dil boek Geboren op Duitschen bodem, opge groeid te midden, van Duitsche bescha ving, Duitsch van afkomst, taal, gevoe len, kent hij alle deugden van het Duit sche volk, maar ook de fouten en zwak heden. Uit de deugden vloeien zooals overal, ook bij het Duitsche volk de zwakheden voort Uit de deugd de trouw het blinde vertrouwen dal niet onder zoekt, of het goede geloof van het volk bedrogen wordt, uil de deugd van de aanhankelijkheid de blinde volgzaamheid, die uigt vraagt of de aangewezen weg naai' schuld en verderf voert Het vertrouwen van het Duitsche volk is door zijn leiders en heerschers snood misbruikt Aldus de schiijver op bladzij 246 Zijn naam noemt hij niet om licht te be vroeden reden Hel omvangrijk werk verscheen bij de uitgevers Pavot en Cie te Lausanne Deze melden, dat met het oog op den oorlogstoestand, en de cen suur enkele gedeelten van hel manus cript voorloopig werden weggelaten. De ze gedeelten zijn door open ruimten aangeduid. Buitendien ontbeert hel uit zich zeif reeds de aandacht trekkende werk geen aanbevelingen of inlroduciies. Dr An ton Sufcer in Lausanne laat het met een enkel woord in het licht verschijnen. Daarbij noemt hij den auteur een „warm voelend Duilscli vaderlander" Nu ligt de Nederlandsche vertaling vóór ons Niemand minder dan Fredo- van Eeden schreef daar een voor rede bij. In het kort zet hij „het ware karakter van den grooten oorlog" uileen, wel te verstaanzooals dat den heer Van Eeden „van den aanvang af duidelijk geweest" is. Men is aanstonds geneigd den schrijver van „De kleine Johannes" met die zich gelijk gebleven vastheid van inzicht van harte geluk te wen,- schen. Hoe weinigen kunnen hem dal in trouwe nazeggen f Voor hoe velen onzer is de oorlog zijn ontstaan en alles, wal daarmee verband houdt, iets van zoo ver bijsterende en ingrijpende grootschheid, dat de vraag', waar het omgaat evenmin uit de verwarrende veelheid vau drijfV veereu en verschijningsvormen kan wor den beantwoord als die naai' den schul dige Van Eeden evenwel weet raad „Het gaat om de vraag „autocratie of demo!- cratie?', „absoluut monorchism© of repu bliek?' Boem De 'formule is gevonden waarin hel wereld- en ziels-schokkend gebeuren van dezen tijd als in een note- dop kan worden samengeperst't Heeft waarlijk iels van een goocheltoer, waar van 't onschatbaar nut is, dat hij den- gene, die hem uitvond of aanvaardt, verder gerust laat slapen- Wij allen im mers, wij pijnigen dag aan dag onze her senen met de vraag naar een richtsnoer lol het begrijpen van wal aan bloedige en gruwbare ernst voor onze ontstelde bogen wordt gestuwd, met de behoefte aan klaarheid, aan scherping van ons stomp gedacht verstand in deze barre en barsche duisternis. Van Eeden levert hier een geneesmid del. Hel past voor alle nooden En 't lijkt op 't ei van Columbus' Dat we dót niet eerder hebben gevonden' Het heeft echter een ernstig bezwaar. Natuurlijk heeft de scherpzinnige Van Eeden dit terstond beseft Rusland staat aan den verkeerden kapt „en vecht voor een zaak, die het zou willen bestrijden". Ma ar dit bezwaar wordt spoedig weggebe- zemd het „verandert hieraan niets Van Eedeu's inzicht stemt dus overeen met wal boven van den schrijver zelf werd aangehaald liet Duitsche volk is niet slecht, maar het is door zijn leiders misleid. Met opzet wijlden we even bij de voort rede. Frederik van Eeden is een man van gezag. Men is overtuigd, dat hij niet iels neerschrijft zonder hel rijpelijk overwogen le hebben En Tiaar nu de wereldoorlog aan ieder onzer, voorzoo ver de drang in hem gist, te begrijpeu, wat er in de wereld en dus ook iu hem zeiven omgaat, onontkoombare vragen stelt, zal men licht geneigd zijn, de over geschreven woorden en wat er verder in de Voorrede volgt ,als een Evangelie le aanvaarden, zonder dat men zich af vraagt, of Frederik van Eeden, hoe veel zijdig begaafd hij overigens ook zij. in dil opzicht de meest betrouwbare gids is. Bovendien schijnt ,wat hij schreef, ons geen gelukkige inleiding op 'l boek zelf. Dit toch is zonder twijfel een klacht, die indruk maakt door den toon van harlstochlelijken ernst, waarmee hij wordt uitgesproken, door den ernst vau nauwgezet- en onpartijdigheid tevens waarmee de onbekende ze uitwerkt cn staaft Hij heeft zich waarlijk hiervan niet m e t een Jantje *van Leiden afge maakt Blijkbaar mei onuitputtelijk ge duld, met scherpzinnigheid en ijver heeft hij de verschillende officieele bescheiden bundels, die met betrekking tot het ont staan en de ontwikkeling van dit wereld wee hel licht zagen, doorgewerkt, ze vergeleken, de feiten gegroepeerd en daaruit zijn besluiten gelrokken. Voor dal alles hebben wij den diepslen eerbied. Van zijn goede trouw heeft deze Duilscher ous weten te overtuigen Hij schijnt waarlijk le behooren tot die meu- scheu. op welke we boven doelden, die nl gepijnigd worden door het besef, dat hel Recht als zoodanig in deze we reld niet steeds zegeviert, maar dat het soms de "Macht noodig heefl, die het te gen een andere beter toegeruste macht lean afleggen Aan deze biltere overtuiging dat het een het ander lang niet altijd' dekt, dankt dunkt ons dit geschrift zijn ontstaan Daarmee wilde de auteur bij dragen tot hel in het volle licht zetten an wie hij als de ware schuldigen be schouwt Een op zich zelf edele poging, gelufgcnivan zelfstandige karakterkracht. Dat hij daarbij betrekkelijk onpartijdig le werk ging, leiden wij o a af uit zijn oordeel over de houding van keizer Wil helm vóór '1 uitbarsten van den krijg. Wij beseffen overigens, dat we om de voornaamste vraag rondfladderen, als in deze zoete avonden een vlinder om de, brandende lamp Bent ge net eens met wat hier wordt verkondigd? M a, w er kent ge, dat Duitschland inderdaad aan allen jammer, waarvan het besef dezen Duilscher niet in de laatste plaats tot schrijven dreef, schuldig staat? Zoo zal men ons ongeduldig vragen Doch wtij blijven het antwoord schub» dig. Niet uit zwakkelijke vrees, ous aan koud water te branden Maar we biechten hel eerlijk: wij achten ons da;u'ioe niet bevoegd Ja, we gaan verder we nieenen, dat voor hel oogenblik niemand daartoe; bij machte is. Wij voor ons hebben hel al meer dan eens uitgesproken we zijn van oordeel, dal de oplossing niet zoo gemakkelijk is. De omstandigheden hebben deze gewel dige b 4sing onvermijdelijk gemaald De wereldgeschiedenis zelf zal beslissen. Maar ook hebben we al gewezen op de noodzakelijkheid, voor wie dei huidigen oorlog en zijn ontstaan bestudeert, de' wereldgeschiedenis van de laatste jaar-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1915 | | pagina 1