f i Engeland over België, de Duilsche „Kul- tur" hel protest del" Duilsche profes soren het aanroepen van God, al die kwesties zijn gekauwd en herkauwd We kunnen dit boek dan ook slechts aankondigen als nog een werk van iemand die bij Duilselilarui de oorzaak van den oorlog zoekt, die zich ergert aan veel Dnitsche eigenschappen, (en die zeer ongeloovig gestemd is tegené over de vredesbeweging. L Pr. II W Pli. F. v. d. Bergli van Fysinga. Bij Denkers en Dichters .1, Wen, Amsterdam, fe w De Wetenschap en hare Wae- I I jvIdbesehouWing. Iloltaudia- |1 I drukkerij Baani. twee boeken van den bekenden schrijvende» Zutfensclion predi- Merlei bieden ook deze. At In rijgt men diepen'eerbied 'om 'wat ■^■fjisgorrige kunslenaar of kunst- |g\\i|sgeeralles in zich heeft np- Pii. Zijn belangstelling is het le- li van e» uz ij dig Op allerhaiide ge- K van wetenschap en kunst voelt hij •i thuis. Itij vormtals 't wars <leii kei tusschen <te kringen der mannen wijsheid, wetenschap en kunst, u belezenheid is blijkbaar daarmee, ereenstomming Maav befêekcnt deze .1, dat wij de boeken, welker titels hier boven staan, niet onverdeeld genot gele zen hebben'? Verre vandien I'd bet Fransclie boek „Reflexions et Maximes" baalt bij aan „De klaarheid siert de diepe gedachten." De gedachten van dr. v. d. B. v. F. mogen diep zijn - lckdir zijn ze vol strekt niet altijd Ook mag de vorm, waar in bij ze openbaar maakt, ons niet he ilagen Deze is klaarblijkelijk voorname lijk op voordracht berekend. Welsprekend voor wie er naar luistert, doel deze arbeid ons te eentonig in gekunsteldheid, te ijdel en Ie gezwollen aan. En 'l spreekt van zelf, <la|l( ook de inhoud daardoor wordt aangetast. Vorm en inhoud toch zijn één ill zoo verre beide voortkomen uit den geest des auteurs. Maav aan den anderen kant is het evenzeer geboden, door den vaak hinderlijken vorm heen te zien lol hei begrijpen en waardeereii van wal daarin en daarachter aan geestelijke «•aarden wordt geboden. liet in du rbyeede plaats genoemde boek is een verzameling stenogrammen naar voordrachten» door den lieer v Eysinga te Bnssmn gehouden. nister onthield de fabriek zich van het maken van witsuiker, hetgeen in leze om standigheden bij uitstek loonend zou ge weest zijn. Het spijt bet bestuur te moeten mel den, dat er in dit opzicht niet tegenover alle ruwsuikerfabvieken met gelijke maal gemeten is, Toch z ijn de resultaten van "bet boek jaar gunstig De gemiddelde bietenprijs, na aftrek der onkosten volgens art. 21 bedraagt F 16.85, terwijl voor zaad per 1000 K.G. "bieten f 17 besteed werd. 'Af geschreven werd i' 223.000 Nog ter be schikking blijft een bedrag van r 36901 455 ITel bestuursvoorstel was dal bedrag als volgt te verdeden ninl f 15.000 bij het ondersteuningsfonds van het personeel en 'de rest f 21.961.'15® te storten in het res. fonds. Van de balans wordt opgemerkt, dat de aanschaffing der verschillende bezil- tingen t' 2107110 85'' bedraagt, waarop in den loop van 6 jaren van het bestaan der fabriek in totaal wegens waardever mindering door slijtage of mogelijke ver oudering f 811801.60 werd afgeschreven De prijs van den niet afgeleverde» voorraad suiker op i Maart .bedroeg f 651 255. liet bedrag ad f 31.985.83 door de aandeelhouders nog verschut- dig'd, bestaat hoofdzakelijk uit sp 31 Maart nog te betalen melassevoer en als voorschotten ingevolge art. 25 van het regl versterkt. Itet aandeel-kapitaal hc slaat uit het door de 'leden gestorte be drag op de aandeden De obligatie schuld bedraagt nog f 860 <100 waaruit blijkt dat reeds is afgelost f 310.000. Aan kassiers crediteuren depositogevers, wissels en 'coupons was op 31 Maart verschuldigd f 761.602.39. Hiertegenover slaat echter de waar de der verschillende voorraden ad f 956011.0-1® De nog» te betalen onb sten beslaan voor het grootste ge deelte uil no» te betalen bedrijfsbelasting den dood van haai" dochter, de moeder der gedoode kinderen, kwam. Een tienjarige knaap is hetzelfde lol ontkomen, doordat bij op dat oogenbtik op schoot was. Wel bad zijn grootmoeder hem thuis witten houden, maar dal had de jongen niet gedurfd. De vader werkte loen op de fabriek. De 17-jarige schilder K. S. te Drie- hergen is Maandag van oen warande op de punten van een hek gevallen, welke diep in zijn lichaam drongen. Hij is aan de gevolgen overleden. LANDBOUW. L' oö p. S n i k e r fa brie k te D i n I e 1- oord In aansluiting' aan hel gister reeds ge melde doelen we uit 't jaarverslag nog mee, dalfde eompagne 1911-1915 op 21 Sep tember begon en zonder sloornis ge ëindigd Icon worden op 13 December Op (tien dag waren in totaal verwerkt 127,409.970 K.G. bieten De gemiddelde dagcaparileit over den geheelen werk tijd genomen, bedroeg 1 760 920 K.G. Het gemiddelde gehalte der bieten be droeg 16,810/0 terwijl het hoogste gehalte (.vat in de boeke-n voorkomt -VI b o be draagt. Deze campagne bracht de groot ste verwerking sinds de slichting. Do wereldoorlog verraste de fabrikan ten op hel oogenbtik, dat zij zeer krap waren in alle bulpgro-ndstoffen Het mocht echter gelukken geleidelijk en nog ge- durerxv. (|0—:--l- I- IK-H-A- ,-r. ""Wat hoodig was. Dit jaar zou de nieuwe pulpdrogerjj voor hel eerst wer ken, doch ook in 'deze plannen bracht de oorlog groole verandering De laatste zendingen machines waren hij de oorlogsverklaring onderweg toen de militaire overheid in den vreemde be slag legde op <le wagens en deze liet tossen. Eerst legen hét einde van Sep tember begonnen verschillende zendin gen weer aan te komen, en daar do drukte der campagne reeds begonnen was, moest de gedachte om deze groole installatie nog af te werken, wel geheel opgegeven worden Vooral om den wenscli, tie reeds ver kochte droge pulp, zij hel ook ten dooie, te leveren, werd met mspanmng van aVr krachten een gedeelte der installatie zoo ver in orde gebracht, dat de afnemers oor een goed deel bevredigd konden worden. Een woord van dank wordt aan de leden gericht, dié hunne bestellingen In gedroogde pulp len gunste der fabriek helen vervallen. De groote stijging der veevoederartikelen gaf het bestuur aan leiding, prijswaardige mengsels te doen vervaardigen en die don leden tegen zelfkostenden prijs ter beschikking te stellen De leden bleken over deze arti kelen tevreden te zijn, wat het bestuur aanleiding geeft, op den ingeslagen weg voort 1e gaan. De waarde van hel lot hu toe vervaardigde veevoeder is f 57 000 Wat den toestand" der vèreeiiiging be treft kan liet volgende worden meege deeld. Hel aantal a andcelen bleef onveran derd Het ledental is op dil oogenblik 739. In de samenstelling van het bestuur kwam geen verandering De suikerpvijzen, die in sommige naburige landen een fa belachtige hoogte bereikten, konden hier te lande slechts door samenwerking van een groot deel dev ruwsuikerfabrikanten tot een matige hoogte gebracht worden. De regeermgsmaateegelen waren zooda nig, dat de vrijheid van handel in het LEGER EN VLOOT. - De opperbevelhebber ran land- en zeemacht heeft aan de autoriteiten der landmacht verzocht, alleen die onderof ficieren vooreen opleiding aan eenvaan- drigscursus voor te dragen, die ten volk •oldoe» aan de gestelde eischeri en van wi c verwachten is, dat zij jia eon speciale hoofdzakelijk theoretische, opl. idiiigvoo: een benoeming tot reserve-officier ii aanmerking zullen komen. Er is thans voor opleiding l ol verlofs- ofifcicr overvloedige slof. Een strenge sellectie behoort dus te geschieden, ook om te voorkomen, dat later weder klach ten worden aangeheven oyer de wciut geschiktheid der verlofs-luitenanls. (Avondp.i V e rva 1s eho n van verlofpass In verband met ingekomen klachten over bel vervalschen van verlofpassen is door den Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht bepaald Vanaf 10 Juli af mogen uitsluitend wor den gebruik! verlofpassen, aangevraagd bij de l'irma Tenliugs te rs Boschdeze ver lofpassen zijn voorzien van een doorloo pend en, ter voorkoming van vervalsching van een idjaor mij goedgekeurd merk, Alle aanvragen om verlofpassen te ont vangen moeien door een offtejó" wor den geteekend of jfbwgélteu rdaan an dere nanvrm^ wordt niet voldaan -y^FFfj—--"r moeten zoodanig wor den opgeborgen, dat zij nooit in handen van onbevoegden kunnen kom «n Verlofpassen, waarvan de geldigheid: <luur is verstreken, moeten door den hou- dei"4 warden ingeleverd, waarna ze ver nietigd worden. Korporaals en manschappen, die op een vervoerbewijs reizen, mogen niet le vens in lvet bezit zijn van een verlofpas „Avondpost VERSCHILLENDE BERICHTEN. De concurrentie tusschen de sloom- cn eloclrlselie t ram brengt ons blijkbaar nader tot liet opheffen van het zöneslel- sel naar Scheve,ningen. In de laatste dagen heeft de II 'F. M, controleurs slaan aan do verschillende halten der stoomtrams van de 11 S. M, en de S. S., om het vervoer gade te 10 slaan eu te noleeren Deze concurrentie heeft sterker in hel 11 T. M. vervoer ingegrepen, dan men aanvankelijk verwacht had Bij de S. S. bestaan plannen om op liaar s'looiiilijncn nogmaals een lanefver- 1 aging in te voeren. Aldus schrijft de ..Haagsche Cl maar de dircclie van de II T M. deelt mee, dat zij er niet aan denkt om bel zöno stelsel af le schaliën. EXTRA VERLOF BIJ DE STAATS SPOORWEGEN. Bij de Maatschappij lot Exploitatie van St-aalsspoorwegen is tie volgende bepaliii; in het leven geroepen.- Aan het personeel, dat daarvoor in aanmerking weusch te komen, wordt voorlaan hoven het vastgestelde verlof van 11 dagen per jaar. nog toegekend een extra verlof van 30 dagen, zonder be zoldiging Men zal zich herinneren, dat voor het beslaan dezer bepaling, veel personeel werd gedupeerd, wanneer dit builen de werkzaamheden aan de Maat schappij, nog andere functies bekleedde Door het treffen dézer regeling, is het bet spoorwegpersoneel mogelijk ge maakt, nog tal van zaken te behartigen, vallende buiten liet spoorwegbedrijf, o a het lidmaatschap v au den Baad, het bij wonen van vergaderingen van vakver- eenigingen, enz („Centr.'f beslissen. Hij hoort alles aan, tToch waagt het ook niet, een besluit te nemen. Hij gaat het tien ritmeester vragen. Na ccnige minuten komt een luitenant op de fiets met een hond bij zich De hond kent geen grens en begint dadelijk met mijn hond kennis te maken. De luitenant blijft in de neutrale zöne staan, maakt halt oor de Hollandsche officieren, salueert met een geweldigen klak der laarzen te gen elkaar Het IJzeren Kruislint is ge slagen om den rand van de jas op de borst. Hel verzoek is toegestaan De oude man nadert het vlechtwerk, zijn doch ter ook De Duilsche luitenant pakt do driehonderd francs aan, ziet biljet voor biljet na, eer hij ze den oude overreikt. De vrouw snikt nog afgebroken, dat baar eenig kind ernstig ziek is. Daarmee is alles afgeloopen. De oude man inoet te rug, de vrouw ooTc, Weenend gaat zij heen, wordt 'jn de verte omringd door de nieuwsgirigen In haar zenuwachtig heid vergeet zij den kapitein le bedan ken. De Duifsclie luitenant groet op de zelfde wijze, stram', de Hollandsche of ficieren en rijdt weg, In de verte rolt voortdurend het kanon EEN GOED ZWEMMER. Men schrijft uit Loosduinen aan d< ,N. Cl": Van de drie soldalen, die hier Zater dag in liet hospitaal werden opgenomen omdat twee lnjna verdronken waren doordal zij te ver in zee gingen, en de derde ongesteld werd van inspanning bij liet reddingswerk, 2ijn er twee al w ontslagen, maar de derde, die zoo lang in zee lag, schijnt veel zeewater binnen gekregen te hebben en heeft voortdurend verhooging van temperatuur. De jai die liem zoo ver uit zee op haalde, toen allen pp het strand hem reeds 'Jaren waanden, is een iu Nederland ge boren Amerikaan, De heer O o sterotu So ede was voor zaken in Nederland, maar mocht bij de mobilisatie niet vertrekken en werd toen ingelijfd Hij is een voortreffelijk zwem mer. Hij kreeg van alle kanten geldelijke belooningen voor zijn moed cu mensch- licvend gedrag. Ook door zijn superieuren werd hem hulde en dank gebracht. o AAN DE GRENS. Men schrijft van ïle Zeeuw sch- Belgische grens aan het Vaderland Onze pfficieren vormen geene afzon derlijke kaste, zfch ver verheven nend boven al wat burger is, Gelukkig niet Zij zijn liter al 'geheel thuis, komen eens oploopen, betreuren liet alleen door afwezigheid van hun gezin geen beleefd held te kunnen terugbewijzen. Zoo staat hedenmiddag onze kapitein voor het raam „Fietsen jullie de grens?" En geen kwartier later rij den mijn vrouw, de kapitein en i. den prachtige» zomermiddag tover onze •4i-»bn?jtg&'kasseienwegén. Onderweg 'wór den wat militaire zaken afgedaan De grens loopt vlak naast hel Belgisch: dorp. Twee hekken, omlijsting van ruw hout. bespijkerd met gevlochten ijzer- draad slaan er, één eenige nieters van de grens op Hollatidsch gebied, tiet andjere óp dezelfde wijze up Belgisch gebied. Daar tusschen een lot neutrale zöne maakte strook mei de plompe grenspaal ei- m Voor het cc.ne hek de Hollandsche schildwacht, Voor bel andere de Duit- \scher. Wij rijden tot aan de grens, dank zij hel gezelschap van den 'kapitein Want ander publiek moet op militair bevel vijflig meter er vandaan blijven. Dit wordt streng gehandhaafd, een eind te rug staat een aantal nienschen 't is Zondagmiddag meest nieuwsgierige (om den „Duitscheete zien. Halverwege de verbóden vijftig meter een weenend vrouwtje. Da kapitein vraag, wat er aan scheelt Daarginds staat haar vader op Belgisch gebted, een oude, versleten man Zij is hier an Holland getrouwd. Vader heeft geen ghld, zTl daar in het dorp achter de hekken, alleen armoede lijden. Zij wiT liem geld brengen en veris zeggen, dal liaar eenig kind ernstig ziek is. Maar hier houdt de Hollandsche schildwacht haar terug en daarginds dc Duitschei' haar vader. Zenuwachtig snik kend staat zij daar, halverwege de Vijf tig meter, beproeft nu en "tan haar vader te beroepen De kapitein is een medelijdend man. Ik 'ken do vrouw wel, Zijlis gehuwd met Nieuwe 'ecu fatsoenlijk arbeider tfop ons dorp, vrouw ik doe half een goed woo^d, niet wetend Maandagavond is op d: Parklaan le Sclieveiiingcn a door ecu auto. die in razende vaart reed of de kapitein iels voorVhaar vermag, zonder signalen le geven, overreden eu 't Gevolg is, dat de schildwacht het hek onmiddellijk gedood. j van-vlechtwerk moet openmaken, de ka- De chauffeur, die aanvankelijk door- piteiu stapt haar de grenspaal, de Duit- reed, is later aangehouden j schc schildwacht aan dc! andere zijde. On- J'dérhaiidelingen, waarvan ik niets versla. Uit Lima wordt gemeld dal de voor- Jntusschen koml dc luitenant aangcre- maligé president van Peru, William E. den, voegt zich bij den kapitein, Da IIol- BiUingliursl, dezer dagen in Chill is over- landsche schildwacht verzekert mij, "dal leden. |er niets van komen kan; gisteren is nog ten medelijdend op post slaand puit- Een vrouw in 'de West-Duilsche scher, die zoo iels had toegestaan, ,,in plaats Vohvvinkel sneed drie van haar den pot" gegaan. Een Duitseli marine product zeer besnoeid werd en \le rat'- kleinkinderen in den leeftijd van 8 maan- soldaat komt er bij staan, houdt zich bui- finadeur een in alle opzichten bevoor-jden tot 1 jaar den bats door en maakte ten het gesprek tusschen "do Holland- rechte positie innam. Een klein gedeel- daarna op dezelfde wijze aan haar eigen sclie officieren en den Duitschen scliild- te van het produkt was verkocht als j leven een einde. Men vermoedt, dal zij wacht. Er 'komt een Duitseli sergeant boodscliapzak |nh. boodschappen, H. P. Winkster, Balans A 57/58; vijf graanzak ken, J. Westerweel, St. Janstraat 96; boekje, II. Wondergem, Nederstraat 201; ijzeren hoepel, G. Vvage, St. Sebasti- aanstvaal L 174; meisjeszak, inh porte- monnaie en zakdoek, J Hackcnberg, L'. Burg B 3; nikkelen rozenkrans, P. J. Kam hier. Kalvermarkt K 298; zilveren broclie (twee klompjes), M. Gillesse, Brigtlamme B 22; dames-horloge te Dom burg gevonden, C, Jan se, Noord sin.yd R 57a; schaar, A. Verligt, Vliss. Wagen plein P 7; kinderschoenlje, J. Flipse, Aeh- lersingcl Q 281; kindermandje, 15. Snij ders, Koningstraat; bos sleutels, P. Bnl- leur, Volderijlaagte M 104; parapluie,- Anlheunfsse, Veersche singel S 31: zwart taschje, W. A. Goeman, Bastion N 61; gouden ring, v, d Putte, Nadorst S 252; paardenhalsler, J. J. Deïst, Pottenmarkt K 177, medaillon met ketting, J Pelle, Koorkerkhof A 119; sleutel, juffr Siegers, Noordsingel R 66,- jongens-cape, Reudink, KooriCBrkhof (A 11; portect, juffr de Meester, Vliss. straat I 176, kinderschort en pop, L. Antheunisse, Eigenhaardslrajt P 211; ijsmuts, J. Wondergem, Beenhou werssingel IC 69; twee parapluies, J v. Aavlsen, Seisweg R 85. Telegpammen. He-denochtend door ons ontvangen doch niet gebulletineerd. FRANSCII LEGERBERICHT. PARIJS, 30 Jiuii. 11 uur. In Argonne deden de Duitschers na een driedaagsche onafgebroken beschieting een aanval tus schen don weg van Binarvillc en Four de Paris. Tweemaal werden zij teruggeslagen maar in een derden aanval wisten zij voet le krijgen in een gedeelte van do Fraa- sche linies bij Bagatelle. Overat elders werden zij na een hevig gevecht 'terugge worpen. WEER EEN. LONDEN, 30 Juni. De Noorscho bark Kotka is gisteren op 30 mijlen a Islands van de Westkust van Ierland beschoten en in den grond geboord. EEN ONGELIJK IN EEN MIJN LONDEN, 30 Juni. Te Kirkley in Not- linghamshore is een neerdalende liftkooi waarin zich 11 man bevonden in botsing gekomen met een opgaande kooi waarin 2 mannen zalen 10 man werden van een hoogte van 200 meter naar beneden ge slagen en kwamen om liet leven Tw werden in dc kooi zelf gedood. De ove rigen werden ernstig gekwetst. ITAIIAANSCII LEGERBERICHT. ROME, 30 Juni, Het slechte weer be lemmer! nog' steeds de operalies. Aan hel Isonzofront werd oen nieuwe aanval van den vijand op onze stellingen len Oosten van Plava teruggeslagen, evenals dc nachtelijke aanvallen op de stelling van Caslello Nuovo op hel Sagradaplateau OOSTENRIJKSCIIE LEGERBERICHTEN. WEEXEN, 30 Juni. Zuidelijk Oorlogs- looneel. In antwoord op den overval door de Serviërs hij Tabu heeft een on zer luchteskadriUos gisterochtend bouw werken te Belgrado eu hel kamp Oraze, ten Z. W. van Ohremo met goed SUCees gebombardeerd. Oostelijk oorlogslooneel. In Oost-Gali- eiè aan de GniLn Lipa en de Boeg zijn gevechten naai den gang, die een voor ons gunstig verloop nemen. Tusschen Boeg en Weichsel trekL de vijand ver der terug De achterhoeden, die zijn te rugtocht dekken, werden gisteren overal aangevallen en teruggeslagen On/o troe pen zijn door de Tanefvlakte gelrokken en hebben Frampol en Zaklikof in Rus sisch Polen be.oosten de Weichsel. ge nomen. De Russen zijn genoodzaakt ook ten Westen van de Weichsel de cone stel ling na de andere le onlruimen. Heden nacht zijn zij uit het sterke geveehlsfronl Zawichosl—Ozarosk—Vienno weder teru^ geslagen in de richting van de Weichsel. Zawichosl is door ons bezet. Zuid-Westelijk Oorlogsfooneel. De Ita lianen zijn na ecu rust van eenige dagen aan het Isonzofront weer met groot ac tiviteit opgetreden, Onze troepen sloc; eergisteren een aanval af hij Plava. In den sector Sagrado—Monfatcqiie volg de iu den afgeloopen nacht op oen aan tal kleine aanvallen een algemecne aan val van den vijand. Deze werd afgesla gen, evenals nieuwe aanvallen bij Selz eu Monlalcone. Aan het gcheelc Z. W. front en vooral aan de Isonzo worden krachtige arlil- lcriegevechten geleverd. IN DUITSCH ZUID-WEST. PRETORIA, 30 Juni. Het leger van Botlia is te Okaputn, 40 mijl ten Zuiden van Otavi in Zuid-West Afrika aange komen. BEKENDMAKINGEN GEVONDEN VOORWERPEN. Als zoodanig zijn aangegeven de vol gende voorwerpen, welke zijn terug te bekomen -. a. Aan Let bureau van politie: portcmonnaie inh. eenig geld en por tretten; b. Bij particulieren rozenkrans, W. Flbrisse, Volderijlaagte M 189; zilveren broche, A Blokpocl. Oud Arn. pad T 145; handschoen, Driesen. In de tweede helft van de maand Juni zijn in de gemeente MIDDELBURG ingekomen: Mcj W. J. M. Roelse geb. Daane, paais- ster Heerenstraat H 129 uit Vlissingen; B. van Dijk, controle beambte S.S., Se- Rccrsweg V 100a, Koude kerke; mej D. Dingemanse, Nieuwe Kerkstraat B 109, Rotterdam; mevr. wed. A. Haekstroh, col- lectricc staatsloterij "Molstraat E 91, s Gravenhage; mej. M. C. Gort, Kinder dijk 1' 101, Den Helder; H, .1. de Jeu, telegrafist .Wal B 62, Rotterdam; mej l\ Burke, verpleegster, Noordplein M 292, Ostende (B.); P. Luitwieler, werk man, Segcerstraat H 78, Ylissingen; P. J. Boiigers, schilder, Bree E 119, Sloten (N.-H mej. P. J. Meulenberg', Nieuwe Haven 106, Termunlen; A. J. Butz, rei ziger, Lambreclitstraat L 94, Koudeker- ke; mej. N. H, Hutchison—Van der Dus- se n, Hcerengracht M 35, YlissingenI). X. Leendertse, Noordsingel R 53, Doin- hurg; mej. J, J. Hodde, winkeljuffrouw, Haringplaats E 94, Zierikzee; G. A. M. ,!- Maessen, coiffeur, Lang'edelft B 121, Antwerpen; J. A. Janse, gegd. O. I. mil. Vlissingsch wogeuplein Q 118, Nijmegen, Vertrokke n: mej. W. Janssen, van Langedelft B 155 naar Vlissingeu; A J. Gillissen jr., Gra venstraat I 196, Hoorn; mej. W. P. C. van der Bel, Veersche singei S 42a, De venter; mej. wed. M. Trapman, Joden- gang B 236, Koudekerke; 51. W. Haaij- man, Rottcrdamschc kaai O 278/279, naar Ylissingen; J. Kievit, Dam Z. Z. G 93, SI. Philipsla.net; mej. wed. H. If. llaccou, Veersche singel S 17b, Rotter dam; B. Leijdekkers, Segcerstraat H 89, Roermond; \V. J Bos, Penninghoek L 65, Ylissingen-, P. J. Poppc, Veersche singel S 148, Leiden. VLISSINGEN ingekomen: 'jf| F. U. Zijlstra, schilder S. S. G Bus- keustr. 52, uit O. en W'. Souburg; A. H de Klerk, zonder, Dijkstr. 37 Amster dam; K. Avendse, landbouwer, Fr. Kerk- slop 11, O en W. Souburg; J. F. Martin, korpovaal mariniers, Dijkstr. 20, Rotter dam; M W. Westerik—Rokers, zonder, Koningsweg 19, Helder, A. de Ridder, rtsscher, Molenstr, 15, Arnemuiden; Th. Geeve, scheepmaker, J. de Moorstr. 17, Rotterdam; 0. Nobels, kleermaker, Gla- cisstr. 95, Amsterdam; Z. Schuit—Jonge- dijlc, zonder, Molenstr. 8, Helder; G. C. L. Maas—Aaltjus den Appel, zonder, Ko ningsweg 25, Helder; S. J. Roosdorp, horlogemaker, J. de Moorstr. 7, Kampen; J. Marijs, boekdrukker, Koudenhoek 41, O. en Wi. Souburg; M. van der Hoeven, werkman, Groenewoud 47, Boxmeer; P. A. Contant, banketbakker, Walslr. 88, Oostburg; L. Jasperse, visscher, Beurs- slr. 15, Arnemuiden; L. Cyvat, bierhrou- wer, A. Dekenstr. 125, O. en W. Sou burg; M. Blieijenberg, klinker, Molenstr. 2, Botterdam; W. J. Bos, lampenist, Kol- venierstr. 20, Middelburg. iV e v tr o k k e n Wed. A. M. Roos van Echten, A. De- .kenslr. 71, Terschelling; B. V. Vejge, Hendrikstr. 4, Tilbui'g; E. A, Bannier, Walste. 17, Amsterdam; P. Luitwieler, Koudenhoek, 13, Middelburg; 3. van Meclielen, Bankerlslr. 34, O. en. W. Sou burg; mej. C. A. Seheffers, Breestr. 8, Ilaag; P. J. Bauer, Kasteelstr. 37, Rot terdam ;W. J. M. Roelse—Daane, Hobein- str. 9, Middelburg; mej. J. W. Iï Spruit, Badhiüsstr. 119; Nederhorst den Berg; II. Pijper, Badhuisste., 24, Amsterdam; W. Soliier, de RuijtersLi-. 10, 's Heer, Ai-endskerke; J. C. Tuinman, Kr. Elle boog 7, Gouda; mej. J. J. von Stein, Kanaalste. 56, Buiksloot; B. C. Stecher, Beursstr. 10, Nijmegen; M. Verkamman, Hurgronjeslr. 28, Tholen; J, Schot, Kas teelstr. 103; Rotterdam, mej. A. M. G. A. die Both, Bi-eeste. 8, Roosendaal; mej. C. van Zwel, Breestr. 8, Roosendaal; J. F. Polfliet, Vrouwestr. 28, O. en Wi. Sou- birng; A. C. J. Corveleijn, Oude Moi'kt 41, O. en Wi. Souburg; N. M. Hutchison— van den Dussen, N. Middelb. weg 1, Mid delburg; P. Warren, Boul. de Ruijter 58, Weslkapelle. i Seisstraat M 63; zilveren speld (boeren- whte duiker. Op. aanwijzing van, den mi-tot de wanhoopsdaad uil verdriet om' pp, de. fiets .aangereden, die zal de. zaak j knoopjes), Wisse, Veersche weg T 7 UBl uÖUft 11 te MWdellturB hu DE ZEEÜWSGBE BANK. l_ bij de H.erenP.d.»-^'~ ZOON. - f"~ - rr— ,M1 JQQ1U». ll434 SUtion.tr. met tnin, 7 kame K!ijie pr^ea. I tewtond.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1915 | | pagina 6