lielliplie Courant BIJVOEGSEL De Gemeenteraads-ver- kiezingen. FEUILLETON. INNOORDPOOLDDISTERRIS BINNENLAND. a ft TA* D* TAS Donderdag 1 Juli 1915, no. 151. i oV Godsvrede? Ja, daar waar g'cen par lij er belang bij had hem ic verbreken. Maar bijna overal waar er een partij was die bij een verkiézing' niets te verliezen eu al leen le winnen had, kwam ligt tol een stembusstrijd. En in verscheidene klei nere gemeenten hebben zich bovendien de strcek-beLangen doen gelden. Nu moeien we zeggen dat we de hand-, having van den Godsvrede 'niet van grootc bcteckcnis achten voor de ge meenteraadsverkiezingen. We hebben in dien zoo spontaan in Augustus onlslancn Godsvrede boven alles gezien een uiting van het verlangen om door het schor sen van partij-strijd de eenheid van hei land tegenover hol buitenland te be waren, en zoo de positie der regeeriug te versterken. En we zien niet in dat in dat opzicht veel lcwaad wordt gedaan door een stembus-kampje om gemeente belangen. Wel gelooven we dat bij de meeste kiezers de politieke belangstelling thans uiterst gering is De oorlog slurpt da gelijks te veel van tic aandacht .op En daarom vreezen we dal er heel veel lauwen zullen zijn, en dal de principieele partijstrijd alles behalve geanimeerd zal wezen In die overtuiging zijn we niet ge schokt door het grootc candidaten-tal in sommige der grootc gemeenten in Zeeland. Dal zou kunnen getuigen van warmen principiecjen strijd. Maai- als men 't goed beziet komt men lol heel andere conclusies. fn Middel burg gaat het kalm toe Dat er hier een voorstel tot bewaring' van den Godsvrede uitging van de antl- rcvollilionnairën is begrijpelijk. Immers him twee aftredende leden zitten voor liet onzekere district UI. Dal de beide vrijzinnige kiesverenigingen op dal voor stel zijn ingegaan -vindt zijn. verklaring o. a in de overweging dat men het on billijk achtte hel aantal van drie ver tegenwoordigers der anli-revolnjiobjiaiH ren met nog een te verminderen. Bo vendien verkrijgen de vrijzinnigen zonder strijd dal hun vier aflredendcn in de heide andere districten herkozen worden. Dat de sociaal-democraten een leans wagen in III door één candidaal le stel len, is van hun standpunt begrijpelijk. De vrijzinnige kiezers in dat district zul len nu ieder voor zich hebben te be slissen wat ze met hun twee Stemmen zullen doen. De Liberale kiesverceniging besloot de anti-re vol u t io nnair e Candida- ten te steunen; de vrijz. kiesvereeniging „Middelburg's Belang" laat haar leden vrij. Wij vcor oïts mecuen dat de anti-re- volulionnairen zeker aanspraak hebben op drie zelels in den raaden we weten bovendien dat velen, ook vrijzinnigen het indertijd om den persoon betreurd hebben dal de beer J. A. Vertrcgt, die nu als nieuwe candidaal voor de va- cature-Verhage is gesteld, den raad moest verlaten. Speciaal aan een ''technicus heeft onze raad groole behoefte. In Vlissingen is hel om duizelig ie worden. 19 canriitlalen voor 6 plaat sen. Het is waar dat die candidalen-stoel ietwat lijkt op de befaamde opera-optoch ten die telkens achter de coulissen om- van Oevre Bicliter Frlch. Vit het Noorsch vertaald door M A. Z. i2). 'i De professor was opgetogen, toen de hooi op het zand schuurde. Hij waadde er heen en hielp Bratl de zware sloep op het strand trekken. En zijn gallische geestdrift nam toe,- toen hij den kostbaren inhoud zag. Ilij omhelsde den Noorman, hij sprong rond op het strand, trok aan zijn wijs- heidskrullcn, lachte en schreide tegelijk. „Nu wordt u beier", zei hij tot John son, of u wil of niet. We zullen hier ko ninklijk kunnen leven onder Ra bots glet- scher; Binnen een week zijn wc bij den IJsfjord en een maaiul later thuis." De loods stond met moeite op. „O ho", zei hij met een poging tot 'een glimlach, „dat gaat met zoo gauw. Voor- loopig moeten we den voorraad In hei ligheid brengen, anders eet de storm dien voor ons op Als ik me niet bedrieg, zit pr sneeuw in die wolken. En dan - Bratt zag hem vragend aan. „Wat bedoelt ge?" „Dan is er geen weg voor ons naar Sassenbaai", fluisterde hij. „Dan worden we genoodzaakt te overwinteren of onze kans te wagen met do sloep." looped. Want die 19 zijn er eigenlijk maar 12, daar verscheidene hunner iu meer, dan één district zijn gesteld, één zelfs in die drie. Maar dat maakt het voor de iezers nog ingewikkelder Was hel niet mogelijk geweest de arme itzers wat minder te verbijsteren? We weten dat er pogingen zijn gedaan om hel zonder partij-strijd te doen af- loopen, dal speciaal lussclicn vrijz -de mocraten en vrij-liberalen druk is onder handeld over het overlaten aan eerstge- noemden van de twee vacatures ontstaan door het bedanken van de heeren Win kelman en Kalhfleisch, en hel on bestre den laten der drie vrij-liberale aftreden de leden, de heeren Anker, Stuart en Auer. Maar we wagen hel niet uil hetgeen we daarvan hoorden een conclusie le trekken ten opzichte van de vraag; wie de meeste schuld lieefl aan de misluk king. We willen alleen zeggen dal we die mislukking belreuren. Er is nu de dwaze toestand door geschapen dal niet minder dan twaait vrijzinnige candidaten elkaar rijf vrijzinnige zetels betwisten, terwijl bovendien iu ieder district nog de ehris- .e lij ken én de sociaal-dcmocrafeh mee oprukken in de hoop dal ze door di-cj rdecldbeid een onverwacht kansje zul len liebbeu. Die leans beslaat vooral voor de chris telijke in districten en II, waar zij zoo slim waren slechts één candidaal voor do twee plaatsen in ieder dislricl te stel len immers iedere kiezer heefl twee stemmen. Er zijn veel kiezers die altijd beginnen met de altredende raadsleden le stemmen, d i. in district I .le heer in district II de heer Stuart. En wat zullen ze dan met hun andere slem doen? Wc vreezen dat er menige slem bij de ajgemcene versnippering ook lo- eclit komt op den candidaal dor chris- stelijkéh die voorat iu district II door het bezetten van vier zetels van de z.es ge toond hebben sterk le zijn. In III geldt licUclfde voor de soe- democraten. We kunnen niet inzien, dat die over moedige Kandidaatstelling der vrijzinni gen (ot een principieelen strijd /al lei den Zal nicL iu district III mening vooruitstrevend kiezer zich verwonderd afvragen, waarom hij nu den lieer Aucr wethouder) moet Kien vallen? Dal zullen ze niet doen, en o. i. terecht En zal dat in de andere districten niet net zoo gaan? We hopen dal de Ylissingsche kiezers er iu zullen slagen ieder voor zich dien candidalcn-kluwel le ontwarren, en dal er geen onaangename verrassingen zul ten komen voor de vrijzinnigen. Maar we voelen ons niet inslaat oni een oordeel le vellen over de boste keuze. Iu Goes liep hel ook raar. Ook daar is getracht den Godsvrede le bewaren Maar inplaats daarvan heeft men twaalf candidaten voor vier plaatsen gekregen. Hel waren hier de soc. democraten die alle vredosillusiën verstoorden. Er treden daar periodiek af drie vrij zinnigen (de heeren I. D. Fransen v. d Putte, W. Kakebceke en Joh. Pilaar), eu één antirev. (de heer I. Donner). Maar bovendien is er ecu, later te vervullen, '.acnture door het bedanken van den heer W. Temperman, ook vrijzinnig. Toen zeiden de soc.-democratengeer ons dien vrijen zclcl-Temperman en wc zidlen do periodiek aftredendon niet be strijden. Neen, zeiden de andere par tijen, daar kom je nog niet voor in aan merking. Dan verbreken jullie .km Godsvrede, was de kwajongensachtige lo- ra der soc -demcrralc». Maar met tlal al was toen de strijd on vermijdelijk, en hij strekte zich weldra uit over de gchcele linie. In hel vrijzinnige kamp is het toen echter nog al zonderling geloopen, De vrijz. Kicsvpvecniging „Vooruitgang" be gon met een volledige lijst, ze stelde de aftredende heeren Fransen van de Pullc en Ivakebeeke weer candidaal, liet met 17 legen 7 stemmen den heer Pilaar vallen I tegenover oen ine.nwcii candidaal, den DE UITWISSELING VAN GEWONDEN lieer Ross, stelde den lieer 'fliiery voordel VLISSINGEN. vaeatiJre-Tc-mperman, en den heer Wilton van I.eedc voor deu zclel Donner, voor) De boot, die gisteren de Duitschc in l geval men rechts den Godsvrede niet valleden en het lioodc Uruisporsoneel ui' vvjldo handhaven, wat niet gebeurde. j Engeland heelt aangebracht, kwam bij- Maar toen kwamen de bedankjes De na twee uur later aan dan ze eerst ver hoeren Ross en Wilton van Reede deel- wacht werd Van do gelegenheid konden den mee geen candidaluur le kunnen wij door de groole welwillendheid van aarden. De heer Thicry, die oorspronkc- ven der leiders van den Diiilschcji nm- lijk was aangewezen voor de nog le ko- bulanccdien.sl gebruik maken en den lijd. men verkiezing in den zetel-Temperitiati, die met wachten moest warden daorge meende voor de periodieke verkiezing bracht, besteden met het bezichtigen van en candidaluur le kunnen aannemen den ambulanoelrein, dm 11 Maandag de Te elfder ure vond de kiesverceniging dr. Engelsclien uil België had aangebracht D. Mol ncreid. Zij had dus drie eandi- nu gereed stond om de Duitschc hi dden voor de drie vrijz zetels. Maar er validen en het 1',. K.-personeel naar bun .wam nog een vierde hij, want de door I hu math terug te brengen De doorwan de kiesverceniging op zij geschoven heer deling van de 38 wagens hebban wij ons Pilaar, word door twee groepen kiezers 11 '^1 beklaagd, want zeer interessant was andidaal gesteld. kcd bezichtigen ervan, vooral ook door Alleen reeds deze opsoipming' van feiten '1° zo° bereidwillig gegeven toelichting :cfl den indruk dat hier aan vrijzinnige de» °'is vergezellenden verpleger zijde een feeks persoonlijke kwesties lïöb- J Oswald fiolh van de le Armee en latei- hen meegeteld, die al heel weinig pjfaU door den llCt'r Wallher With -lboven. lalen voor principieele beschouwingen journalist, thans «eu van de leiders van •li we vreezen dal ook hier die geschil- dcn dienst, beiden uil Isevlolm iu West- Pm links zullen leiden ermcevdering van de stemmen op {te ier candidaten door de coalitie gesteld, i twee anti-rev één chr. hist., en één alh. Voor een vrijzinnig buitenstaander - n nog meer voor oen direct betrokkene - zijn toestanden als die le Vlissingen en oes geen verkwikkelijk schouwspel Als er dan geen Godsvrede lusschcn links en echls en de soc -dem mogelijk was bij de- kraakzindelijk. Geen stol je 'is cr- erkiezingen. dan hadToch allicht een Sens t<% vinden Noor de lui, die er in op- rnsliger streven waar overeenstemming {toornen zijn is verschillend gerief ;i in hel vrijzinnige kanvp lol verhoudingen turnen leiden, minder verwarrend <lm k die welke er nu zijn ontstaan. De professor hoorde niets Mij was druk in de weer om de proviand naar ide hut te brengen. Hij neuriede een wijsje tl.il niet paste voor een wereldberoemclen leerde: de Carmagnole. Do jonge barones ontving hen Ze zag er opgewekt uil. Haar kleeren waren gedroogd, ze had met haar sierlijke han den beur haar in orde gebracht en heel haar lief persoontje. Men zou nooit ver moed hebben, dal die jonge dame met dat fijne blosje op haar wangen een paar uur geleden in do IJszee niet den dood luid geworsteld. Frida von Heffner was in werkelijkheid niet zoo gelukkig en hoopvol, als zij het liet voorkomen. Do angst en het opzien tegen de onbekende gevaren in die le- -cniooze streek benauwden haar in haar hartmaar ze had zich voorgenomen flink en moedig te zijn iu het ongeluk en niet den moed der anderen neer te slaan door geklaag en gehuil. „Hier komen we aandvagen mét cle heelc provisiekast van „Victoria"", riep do professor en zwaaide de Hamburger ham in do lucht. Nu is er geen noocl meer. Ca, ira, ga iral" „O wat zullen we een heerlijk avond eten hebben", zei ze blijde. „Ik herken die ham 't Is toch maar goed, dat er een dame in uw midden is, die kan ko>- ken De kleine Russen-hut stond at spoedig vol met al -de goede dingen uil de sloep En Frida uitte een vreugdekreet, toen haar, handkoffer de deur in li wam, gevolgd ol een onbedoelde falen Alle wagens zijn geschenken van de I inwoners van verschillende steden, uil de industriestreek Weslphojon, die -niet alleen voor de inrichting er van hebben gezorgd, maar ook voor het on derhoud, de aanschaffing van den inven taris, en do geregelde betaling der geëm- Iplos eerden blijven zorgen. Zij z!ijn telefonisch met elkaar ver bonden, In eiken wagen zijn 10 bedden. VANDALISME. We ontvingen oen plaal mei drie af beeldingen naar foto's van liet atelier ran deu Belgischen kunstschilder Is Opsomcr le Lier nj.i hel bezoek der Duii- schers De aanblik is inderdaad ver schrikkelijk. Alles is daar in dat kunst volle atelier dooreen gehaald lot een vreeselijke wanorde, de schilderijen zijn stukgesneden, en besmeerd met .-.treken verf, en dwars overeen groole schilderijI jcschilderd Deulschlnnd über alles in der Welt"; de eisen zijn verscheurd enz Een levenswerk is vernield De soldaten die daar bezig' zijn ge weest waren inderdaad vandalen van de ergste soort. Maar om nu, zooals 't bijschrift doel, dit voor te stellen als ,,'t werk van Duitschland", als een verbrijzeling „van andere beschavingen door het Duilsch militarisme dal is ons te erg. We herinneren ons een ander voor beeld uit een dorp in de buurt van Gent, waar de bewoner van een villa na terugkomst van zijn vlucht bemerk te, dat eenige Duitschc officieren die zijn onbewoond huis hadden ver toefd, zorgvuldig eenige schilderijen van waarde hadden ondergebracht bij een buurman ten einde le vooi'komen, dat in dal lecge huis schade zouden lijden. Maar dit is zeker, dal dergelijke for to's, een sterke tegenspraak zijn van de beweringen wan Duitschc zijde die al de verhalen van vandalisme eenvoudig ont kennen. IIET EEDSVIU VGSTI K. Binnenkort wordt de indiening van een nieuw wetsontwerp in zake de regeling van hel ecdsvraagsluk verwacht Hel schijnt, dat er naar zal worden gestreeld, behandeling door de Tweede Kamer zoo mogelijk nog vóér het reces (e doen plaats hebben. (Telegr door een h'oop w ollen dekens en kussens Maar toen -de laatste kist achter de loshangende deur was gebracht en de galen in de hul met zorg waren dichl- gestopt, viel de eerste grillige sneeuwbui le midden van den korten poolzonier Ze werd over land gedragen door den zwaarste» storm, die ooit Spitsbergen bracht. Zoo behoort lol den van eiken wogen oou een mondharmo nica Verder is er een verbandwagen met apotheek, een wagen, waarin een groo le stoommachine staat die 's winters voor de ve rwarnn'ng zorgt en in gewone omstandigheden warm water levert, een wagen voor de Leiders, een voor Ale znsLcrs en een keukenwagen. Daar waren de koks bezig om voor de gasten 't noodige klaar le makenen moch ten we een proefje nemen van het Duit schc oorlogsbrood, dat in geheel Duitsch land gegeten wordt Doordat hel ver mengd is met aardappelmeel blijft hel 2 3 weken zeer smakelijk en is l licht ver- leerbaar. Verder bestaat de trein uit een voor raadwagen, een ijswagen en verschillende bagagewagens en wagens voor hol perso neel. dal bij den trein behoort l)e in richting van zoo n anvbulancc-trcin. waar van er 200 in Duitschland zijn. lcost vol gens onze zegsman, den heer Wichelho ven, 70.000 mark. In gewone omstandig heden doen zij dienst als groot hospi taal. De verband- en operatiewagen als mede de keuken, worden zoo dicht gelijk bij hel front gebracht Er kunnen in hel geheel 200 zwaar gewonden en 50 licht gewonden in w'ordcn opgenomen. De orde, die overal heerschle was voor- heeldig on den indruk die het geheel op den bezoeker maakt, is grootsch Dal was ook het geval mol do 31 Hollandsche doktoren en de dames van hel Roode Kruis, die gistermorgen op uitnoodiging van de zes leidende officie ren den Irein bezichtigden. Zij verzeker den zelden een zoo volmaakte inrichting als deze te hebben gezien en spraken on- Juin bewondering er over uit Deze uitnoom-iiig was een contrabe leefdheid tegenover heerc.. doktoren uit Vlissingen, die. gisterenmorgen c?e officie ren van den trein hadden geïnviteerd op een lochlje door Walcheren naar Dom burg, wal een aangename afwisseling bracht in deu dagelijkschen dienst, di1 hun altijd maar weer kennis doel ma ken met de grootc ellemle van deu krijg In Domburg werd gedejeuneerd en bij do terugkomst ook gezamenlijk geluncht De Hollandsche doktoren werden bij bel scheiden nilgciioodigd na den oorlog naar West falen te komen, daar in kalmeg- oogcnblikken de hoogst aangename ken nismaking te hernieuwen en nogmaals den dank in ontvangst te nemen voor do keurige regeling', die %<*t HoUaiulsch4 Roodc Kruis-comitó 'gejroileu had eu de zorgen, wannnec (Je jbnarhe gewonde» waren omringd De Oranje Nassau m maarschappij Zeeland kwam om (i.uin-jpp op Je havei. j Zij had aan boord 1 ju^Iide officieren. 32 invalide manschap;**^ S doktoren en i 112 It.-K -mannen, toiaal dus 18(1 'pur- soncn. Terwijl de 1.80 gewone passagiers hel schip verlieten waien iu de Reinighrgs- loods de Ylissingsche R -IL-dnines bezig met het inpakken van versnaperingen, die straks zouden worden uitgereikl In twintig minuten warén alle invaliden en anderen ontschecpl. De Roode mannen brachten veel bagage m mcerendeel had m zijn gsyaii;^. wal geknutseld Een matroos™*"' m Blücher aan één oog gewon dl* f 1,50 zelfs een driémaslsehoencr me In korten tijd hadden door naar pUati treffelijke regeling allen hun pk genomen eu werden zij door d Kruis-dames verrast met verse versnaperingen, o a kersen,' aa. een pakje tabak, sigaren, cig en een sluk Kwalla-chocolade. Hoe - i' alles in ontvangst werd genome Deze laatsl6 hoe lekker van t een en ander wer. vaQ den jleer smuld. behoeft nauwelijks gezegd {e mee was de taak van het Ylissin- comilé weer .al'geloopen en kou- do .u om even over achten naar Duitschland vertrekken Naar wij vernemen worden morgen uit België de 150 l-.ngelschè gewonden ver wacht die 11 Maandag niet zijn aangeko men D;ut wacht alten, die zich voor do lijdende menscliheid zoo verdienslp- lijlc maakten, nogmaals een zware dag OD ■kt teK ff Onderweg op de Zecuwsclie lijn had lo trein veel bekijks De talrijke nieo ichcn aan de overwgen en s tali oris groetten de soldalen, die met huil zak doek terug wuifden. l'e KapeUo-Biezelingc, waar d trein eenige minuten opon'houd had werd: aan de Duilsehers fruit aangeboden KUNST EN WETENSQIAPPEN. vijze .el eorgani "ring li len Onzijdig maar ook Mzijdi prof mr J de Louter. dogen Een klein boekje, maar hel lezen oveihe vlucli- waard Dal het uitgegeven werd <1 »or onder liet propaganda-comitë van „Volksweer- b&arheid' geeft reeds de strekking aan. omilé Maar de schrijver spreekt daar niet ovgi- ''eer Hij weidl uil over de moeilijke plichten icht van den neutraal, over het gevaar beid dal die onzijdigheid bedreigt door bet '""a'1; roekeloos spelen met vuur van sommigen die hun sympathieën en antipathieën mei kunnen beteugelen, c-n "ver de dwaas heid om de onzijdigheid te bcspqliph Zij belcckenl niet lamlendige HjdelijÜJ tieid, maar den hoogsten graad waak- en werkzaamheid Mei den neutralen staal hebben de oorlogvoerenden le rekenen Ilij i sléchts qunnlilé négligcable voorzoovei liij zirh zelve daartoe verlaagt door li fbarligheld of nalatigheid Waan niet dat de hemel verheldert omdat de zon schijnt Bezwijkt streks een der oorlogspartijen of maakt aller uitpuiling aan de weergalooze worsteling een einde, - dan éérst slaat voor ons de beslissende ure grootc stapels van oud drijfhout in het kot, waren voor veel weken voldoende De drie mannen hadden genoeg le doen met hel in orde brengen van alles wat uit Victoria gekomen was De halve hut was er mee gevuld Alle eetwaren werden inden noordwestelij kon hoek ge borgen, die Klaarblijkelijk tot provisiekast geteisterd beeft. En de sneeuw begroef in had gediend Een oude beschimmeld, één enkelen nacht den zomer, vulde hel f plank, die aan een haak kon opgehangen heelc land met soberheid, dwong de Worden, vertoonde nog duidelijke spo- tocristschcpen bij het Beren-eiland om te ren{bl ze "eens gebruikt was om brood koeren en maakte in een week een ein- 'op te snijden de aan al de schoonheid en. liefelijkheid, I De loods was druk bezig met hel die kan ontspruiten lusschcn at het zwij- schrobben van den vloer en hel afnemen gend doodsche ijs. der houten wanden; hij deed lipt met Dat was de ongclukszomer van Spils- warm water uil dc oude ijzeren pot van bergen, en van uil dat verre, starre de Bussen. Zijn levenslust was weer op- eiland verbreidde zich een verschrikking,'gewiekt en de zachte warmte in de hut die op de brecde vleugelen van den deed ivcm «oed vao'F r, te mol, «eer- ouleL De waarheid snngauii'"*";. den te- genvvöÓrdigen oorlog, doiJ". 37>- 11 de Beer - Bij G. J Sloth5i^"'"e wer, Ij recht 1( Waarom de schrijver deze beschou wingen in t licht heeft gege-ven, is is ons niet duidelijk geworden althans niet voor hel grootste deel. De scbri|- ver zal er zich zelf wel van bewust zijn, en hij geeft hel ook'herhaaldelijk aan - dal zijn meeUepJingen-recds mee rondeels zijn gemaakt eu gedrukt. De voorspellingen van broeder J.iliap nes en mevr de Thëbes, we kennen ze reeds uit de couranten De diplomatie vóór den oorlog hel protectoraat van Bratt beproefde met behulp van een toiul 'hakmes en eenige verroeste spijkers een paar dekens als porliére op le han gen. „Wat maakt u daar?" vroeg dc ba rones nieuwsgierig angst Irolc door da heelc wereld, IX. In 011 a m k o f s hut De schipbreukelingen zaten opgesloten. De storm kwam met ijzigen Noorden- wind de bocht in. Met werd al kouder j „Dat zal u gauw zienantwoordde hij en kouder, De sneeuwvlokken, die eerst lachend, terwijl hij de dekens recht- voclitig waren en met regen vermengd, hoekig ophing in den zuidwestclijken werden vaster en dichter. Zc vlogen in hoek van de hut. lange horizontale strepen en wei-den door I „Ziet u dat niet?" riep de professor, de razernij van den storm onder jammer- die bezig was al de meegebrachte klee- lijk gehuil het Land in gejaagd dingsstukken aan haken langs den eenen Maar Ottamkofs hut was voor de lange wand te hangen. Met wordt een boudoir, winternachten gebouwd. Uit een eerste een dameskamer voor ons prinsesje vluchtig onderzoek bleek dat zij dicht I Het jonge meisje kreeg een kleur, was. Het vuur verwarmde haar. en de 1 „Ik veroorzaak u zooveel moeite", zei zo. „Het zou heter geweest zijn, als ik ook omgekomen was met 'de anderen', voegde ze er bevend aan toe „O, hoe vergist u zich als n dat denkt" nep de professor opgewonden „U is de goede geest in die oude Rpssenhut, u zal onzen moed levendig houden, u zal ons aansporen hel uiterste te wagen in het uur van 1 gevaar O de ridder lijkheid beslaat nog bij ons. Reken daar op Wat meen <$j Bralt? „Nu is het kamertje klaar' zei Bralt ontwijkend, en zette den handkoffer vin barones von Heffner in de afgescheiden ruimte. „Ik ben bang, dal het geduld en de wilskracht van de freule op een har de proef zullen gesteld worden Nu moesten we bv. spoedig iris te eten krij gen We li ebben zeker allen vrceselijken 'honger Ik stel voor thee, ham, brood'en boter U zal alles iu de posisiekasl vin den. jEcn braadpan ligt bij den haard, water heeTt Johnsen at gehaald. I vindt tusschen die wollen dekens daar gin'ds een servet propvol met messen, borden, vorken, u kan dekken op 'die lang.», tafel, wc mogen voor deze gelegenheid \rèt twee kaarsen gebruiken, u vindt daarin den hoek twee oude mosterdpotten met nauwen hals, ik denk dat 'die goed l zullen zijn als kandelaars. Een pak Iu- y cifers iigt vooraan in den hoek van de provisiekast, maar wees er zuinig op, wr- hebben slechts dal cene pak Kom freule, doe uw plicht, als t u blieft!' I t- (Wordt vtrvo!jïJogen-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1915 | | pagina 5