JUNKER 4 RUH'S ca. m I. lil. HUM, der Afüeeiing HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN. j w i r Wegens uitbreiding der andere afdeeiingen aigebeeie Internationale Hypotheekbank MOF- en fEIÜKilTOlf ïanelDurq. Mverteitiëi. PRIJS fl. 41.80. Overal verkrijgbaar! TE KOOP AANGEBODEN. 2 persoons kleine AUTO 3 persoons AUTO Publieke Veiling KACHELS, HAARDEN, KEUKENBENOODIGDHEDEN enz worden tegen zeer verminderde prijzen jH*-5 VLISSINGEN. De Directie bericht dat de op 1 Jnli a.s. vervallende coupons der 5 °|0 Pandbrie ven van dien datnm af he- taalbaar zijn ten kantore der Bank te Apeldoorn en te Middelburg bü DE ZEEUWSCHE BANK. 10 cent per week. L. E. RIVIÈRE, Aoiinkljjke Zeeowscbe Sloom Chemischs wasscherij eg ffrwrjj, .lilnfig; ïlissingen. i KRUIDENIERSBEDIENDE. Nil IEREN- El MB UK! Een nieuwe Clement Bayard, 8 P. K. Ie belastingkla uitstekend geschikt voor geneesheer of Vee arts, met volledige garantie. Een gebruikte prima EngeJsch merk, 1012 P. K. geheel compleet met veel reserve en met volledige garantie. Voor serieuse reflectanten zijn beide kleine open auto's zonder eanige verplichting te zien en te beproeven in de Eerste Zeeuwsche Auto-Garage. Aanbevelend, P. J. WIJTENBÜRG. v/h RTBBINK VAN BORK EN Co. Telefoonnet, Middelburg Aangesloten aan bet teletoonnot: No. 183 A. MINDERHOUD, Nieuwstraat. No. 312 W. BOSMAN, Langeviele. No. 313 L. LEIJNSE, N.Z. Dam. DE DIRECTIE. op Donderdag 8 Juli 1915, des namiddags te 2 uren, in liet Veiling lokaal der Graanbeurs te ROTTEBDAM, door het Bestuur van het Comité van Graanhandelaren te Rotterdam, als lasthebber van de Regeering, van merk „NELSON" en „NELSON PATENT", nit het s.s. Sophie H" te Rotterdam opgeslagen in Loods C, Schiehavou, en aldaar te bezichtigen. Proef baaltjes worden tegen betaling van f 12.per stuk, bij de N. V. Thomsons Havenbedrijf afgegeven. Afdrukken der veiliugseouditiën zijn bij voornoemd Bestuur verkrijgbaar. UITVERKOOP GEURIG KRACHTIG V OORDEELIG Waarom Omdat ze machinaal gebroken is, het kokende water er meer Afdringt, ze daardoor beter aftrekt en er dns niets van verloren gaat. IN PAKJES VAN 18 - 20 - 22 - 24 en 25 cent per onsm J. A. TAK ft Co. ontvangen gelden Depotff» met rentevergoeding, thans t fit TE APELDOORN. Insulaire Hypotheekbank te ZIFRIKZFF. Pandbrieven in omloop op 31 Dec. 1905 f 313550. 31 Dec. 1908 - 1.706250. 31 Dec. 1911 -3.306500. 31 Dec. 1914 -4.313450. De INSULAIRE geeft uit, A 5oj pand je brieven, groot f 1000, f500, f 100 en f50 verkrijgbaar ten kantore der Bank en bij hare Agenten en Correspondenten. Te Middelburg bij de Heeren J, A. ZIP VAN TEIJLINGEN en te Vlis- singen bij de Heeren P. J. SIEGERS ZOON. WeeK-abonnementen worden dage lijks aan ons bureau aangenomen De Administratie. Elke knot iB voorzien van boven staand wettig gedeponeerd handelsmerk. Verkrijgbaar bp Makelaar ISIDORE P. J. DE GROOT. panjaardstraat 91, Middnibs Agent, der Brandy en Inbraak-Verzek.Mfl fHOLLAwD" te Dordreobt. Geopend tot 4 uur. t. a- 16 ggnvofirdén. b. o. by ov*ru$ TE HUUR: HU1ZE.N. 1389 Korte Delft 16, burgerhuis, terstond t. a 1404 Heerenstraat, burgerhuis, 5 kamers. 14(5d Hofplein, 5 kamers b. o. 1418 Kinderdjjk met tuin, 7 kamers, ook af zonderlijk te huur. 1415 Nieawlandscbe weg, met zeer groeten tuin en landeljjk uitz'cht, t. a. terBtond 1416 Dam N.Z., 9 kamers, aohteruitgang, terst. 1442 Nieuwstraat 46, met tuin, 6 kamers, b. o. HEERENHUIZEN. 1380 Noordaingel met tuin, modern. 1400 Londonsche Kade, met prachtige tuin balcon, 1421 Stationair, met tuin. 8 kamera. Teratond 1433 L. NoordB'r. met tuin en achteruit, 8 kame-s. T. a. Mei. 1434 Stitionstr. met tuin, 7 kamers. T. a. terstond. BENEDENHUIZEN. 1446 Wal B 100, met tuin. BOVENHUIZEN, 1377 Nieuwstraat. 1422 L. Singelstraat N 189. Terstond. 1428 Heerenstraat. 1441 St. Janstraat vrjjen opgang, 3 kamers, keuken. PAKHUIZEN. 1363 Ghoaden Poort bjj de Markt, ook te koop 1417 Spanjaardstraat, open terreia met schuur 1425 Wijngaardstraat, bovenhuis. TE KOOP 1371 Dam N. Z., hoerenhuis, t. a. terstond. 1443 Lange Burg 98, burgerhu's, 5 kamers. J444 L. Gortstraat, burgerhuis met tuin. 1445 Dam Z.Z. 33, heerenhuis met tuin. Ook te huur. VlilSSINGBN TE KÖOP: 862 CluyverBtr., met tuin, 3 kamera, aloc» keuken, zolder. 863 Kanaalstr., met vr|j bovenhui» o 7 kamers, kenk8n, zolder. 863 4e Dwarsstr., met erf, 2 kamers, aio»"- logeerk., keuken, zolder. 1385 B. Ewoutstr., huiB met vrjj boven t 8 kamers, zolder, plaats. Hnuropbrec*» 6.p. week. 888 B. Ewoutstr., met tuintje. 6 karnen zolder. Huuropbrengst 4.40 p. wees 910 Wolstraat, nieuw* gebonwd winke't op beste gedeelte, hoekhuis, torstona. 921 Op goeden stand, 2 huizen met gro i tuin, schuur, w. o. 1 zeer gesohiki schilder. TE HUUR 13221326 Noordzee-Boulevard op hit mooiste gedeelte met riant zee- en landzicht, nieuw gebouwd, geheel modern en com fortabel ingeriohts villa's in verschil lende grootten. Huur of eventneel koop prijs b. o. LEDEN-VERGADERING op Woensdag 1 Jnli 1915, deB namiddags 3Va nar, in het- Kunstmuseum. AGENT DA Rekening Penningmeester. Jaarverslag Bespreking over de voortzetting dc-r Ver^ eeniging. Verkiezing van Bestuursleden. De Secretaris Mr. J. A. FOKKER. Opeiale en beste adres in Zeeland. Nieuwste inrichting voor ultstoomen co verven van allerlei goederen. Eigen labora tcrium waarborgt gebruik van onschadolgke middelen. Bleeken zonder Chloor. Vlugge afle vering. Billijke prijzen. Gevraagd een flinke BEDIENDE, volkomen op de hoogte van het vak. Bij gebleken geschiktheid goede vooruitzichten. Loon naar bekwaamheid. Adres: ALBERT HEIJN, Lange Delft. Va* 14 regeli 40 ce*t. Met bewijs nummer 45 cent. Pulk BIJNDVIiEESCfl A 80 eer per Kilo zonder been. Dik vet SFEB A 90 cent per Kilo. 3. O. FREDEBIKS, Wageaaarstraat. Te koop aan halven prijs Ie klas merk Oprit 50 Vlissingen. CHAUFFEUR vraagt plaatsing^ goed; kennende automobiele, 7 jaar als Chauffeur werkt, gew., goede get. Adres C. v. 'MALr DEGEM, bij J. PIETERS, Aardenburg. Stoombootdienst Vlissingen, Middelburg en Rotterdam Uren van vertrek in Juli Van Vlissingen ,v Middelburg, r Rottgrdüifc Vrjjdag 2vm. 7.15 va. 9 Zaterdag 3 7.15 9.— Maandag 5 7.151 Dinsdag 6 7.15j Woensd. 7 t 7.15, Dondord 8 715

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1915 | | pagina 4