V f T I If BUITENLAND. IV Adverteiitién llim EKDIUFTOlilTSCOIPNJ, Marktberlebten TWEE NETTE INBOEDELS, Stalen scheeps-sloepen. 2 Stalen Reddingssloepen, -fld 1 11 4 Wiskerke, Ellewoulsdijk, f 0.57® per id (gegund) Perceel IV. Vernieuwen en herstel van heulen en duikers Eenige inschrijver J Verheijke, voor f 444, 'gegund') u3t *,r I AFLOOP VERKOOPINGEN. Door den notaris J C. Blaupot ten Gale alhier zijn gisteren te Veerc verkocht hel hofsteedje, bewoond door Adr van den "Bosse te Vrouwepolder onder Ga ping©, met daarbij gelegen weiland te samen groot 63 A 50 c.A voor f 2499 aan C. Geensen te Middelburg, 51 30 c.A. weiland daarachter gelegen aan A. Pluijmers te Middelburg voor f 1052; 49 A 20 c.A weiland daarachter aan P Gideonse te Vrouwepolder voor f 995; 23 A. 70 c.A. bouwland aan den Landschuur- wèg aan G. J. van Hoeve, Middelburg, voor f 600; 19 A. 60 c.A. bouwland daar naast aan D. Easse te Veere, voor f 171; 19 A. 60 c.A. bouwland daarnaast aan G J. van Hoeve voor f 500, Perceel 8, 29 A. bouwland achter het hofje van P. Gideonse werd opgehouden. BRIEFWISSELING. Inzender Breskens. De laatste regels maken het onmogelijk het zoo op te ne men. BURGERLIJKE STAND. Zierikzee. Geboren een levenl. d. van L. Renters. THERMOMETER EN VERWACHTING. 1 Juli. Thermometer alhier 8 u. vm. 62 gr.. 12 u. 67 gr., 3 u 67 gr. Telegrafische mededeeliDg van het Kon. Meteorologisch instituut te De Bilt volgens de waarnemingen van heden ochtend Hoogste b a r o m e t e r 81 a n d 762 8 te Vlissingen. Laagste 756.9 te Neufabrwasser. V üi "achting tot den avond van 2 Juli, zwakke tot matige wind uit Noordelijke richtingen, half tot zwaar bewolkt, weinig lot geen regen, zelfde temperatuur. Vrjjdag Zaterdag Zondag SUacdag Dinsdag Woensdag Donderdag. II O b G W A T E R. Vlissingen. 2 Juli n.m. 5.19 5.51 6.37 9.35 10.41 DE OORLOG. mifowa (een tweelingsplaats) loopt de; linie der centvalen ongeveer pal Zuid waarts tol Przeinyslany en verder langs de Gnila Lipa tot Ilalicz. Ter hoogte van Kamionka, op het oogènblik, dat we dit schrijven blijkbaar weer een stuk Noordelijker, draait zich het front van de Duilschers en Oostenrijkei's en is hel naai» hel Noorden, dus naar Polen gericht 1 n Brussel Een Nederlander, die in Brussel woont en eenige dagen in den Ilaag vertoeft, vertelt ons iels over hel leven te Brus sel Mei de Duilsche bezetting Jtan men hel niet best vinden; naar men be weert zeg'gen de Duilscherste Namen is men bang voor ons; te Brussel min acht men ons; te Luik heeft men maling aan ons. Eén ding1 moet van de Duil schers worden gezegd hun organisatie sluit als een bus. En tóch, niettegenstaande alle loo-t zicht en ajle speurhonden verschijnt er nog altijd geregeld een kraaitje in Brussel ,dal, naar men fluistert, ergens in een kelder wordt gedrukt. Maar nie mand weet wftftrniemand weel wié de drukker is en de uilgever. Periodiek ver schijnt het, om' de .8 of 14 dagen; liet wordt aan vele huizen bezorgd en nie mand weel oolc alweer hoe het bezorgd wordt Hel mooiste is, dal de p'ouver- neur-geuer,af>l Von Bissing telkens 5 exemplaren krijgt; hij en alle Duilsche autoriteiten pijnigen hun hersens om uil te viuden waar dat blaadje vandaan komt Want dat het zeer anti-Duitsch is, behoeft niet gezegd te worden! Naar onze zeg&man ons verzekerde had Von Bissing fr. 15.000 uitgeloofd voor hem, die licht in deze zaak kan brengen (Nieuwe Crt.) A me rik A eH de oorlog. In de laatste dagen trekt de verhou ding van Noord-Amerika en Duitschland weer de aandacht. Een „Laatste Bericht" in het Dinsdag verschenen nummer van ons blad behels de den inhoud van een nieuwe nota, door de regeering te Washington naar Berlijn gezonden. Nu moeten we ter stond tegen "de samenvatting van wat een dergelijk officieel stuk behelst door Reuters correspondent in Washington waarschuwen. De ervaring "met vroegere Amerikaansche nota's en de bekendma king daarvan door de Engelsche pers oordat het stuk zelf de Wilhelmstrasze had bereikt en voor men dus van de termen, waarin ze vervat werd, op de hoogte was, heeft geleerd, dat die voor- loopige berichten daaromtrent, zooals overigens van zelf spreekt, Engelsch-ge- kleurd waren. Kreeg men dan later on der de oogen, wat de bewindslieden in de V. S. aan de Duitsche regeering pre cies meedeelden, dan klonk dit heel wat minder dreigend en ernstig dan men uil de voorafgaande bekendmaking van den inhoud liad afgeleid. Ook in dit geval is voorzichtigheid bij hel aarvaarden van het bewuste bericht dus raadzaam. Men weet, hoe het han delt over liet tot zinken "brengen van het Amerikaansche koopvaardijschip „William P Frye" door een Duitsche duikboot Het gouvernement te Washing- Bryan had gewild, dat de nota, waarin van Engeland zou worden gevraagd, de blokkade van Duitschland op te geven, aiaar Londen zou worden gezonden tegelijk met die omlrenl het lorpedeeivn van de „Lu- ania" naar Berlijn. Wilson besliste evenwel, dat niet eerstgenoemde nota zou worden gewacht, totdal de „Lusita- nia' -aangelegenheid zou zijn opgelost ïnlusschen heeft dc cwezen staalsse- crelaris voor een geweldige vergadering zijn inzichten in dezen uiteengezet. Volgens een telegram uit Washington aan de „Berlingske Tidende" verklaarden Amerikaansche importeurs aan den mi ni sier van buitenlandsche zaken te Washington, dal Duitsche waren ten be drage van 10 miljoen pond sterling in Roller dam liggen, tcnvijl de door zending daarvan naar Amerika wegen-? dc blokkade onmogelijk is De toestand. De snelheid, waarmee, de operaties zich in Galicië en Russisch Polen blijven onl- uuuiAiuui. net uuuvciircmciii ie viiiamaa- kittelen, verbazingwekkend En wel ,on ontt<,m bet lck. uit dic om wee factoren: dc moeilijkheid i rechtmatigheid daarvan. #n bodem en de ontzaglijke uitgestrekt- JIaal. vol KopE„hagen field van het slagfront I tot ons gekomen, heelt dezelfde regee- !°l laalste ,n ring zich tegen Engeland gekeerd O. on- Gahcie is dit ongeveer 2o0 Engelschegettvijleld heel vriendelijk Maar geheel I mijlen lang. Dat is ongeveer de afstand tevreden is men Tiaar toch niet over die Afrecht (in het N.W. van Frankrijk) de blokkade-pnliliek van Eriltanie ton op- van de Vogezen, scheidt En vrat de ge- zichle Duitschland. sleldheid van het "terrein aangaat tusschen bj|(nbers en Boeg. waarover de Russen De Er]gelscllen moeten zelf erkennen terugtrokken, door de bondgenooten ach- je zgn uithongering van Tiet vijandelijk tfftolgd, dit wordt doorsneden door lal|land is een mislukking gebleken. Dat hel i van in diepe dalen in een nchling Noord- p]an langdurige voortzetting van den Zuid stroom»nde nviertjes. Beteekent ];rjjg znj slagen, is niet waarschijnlijk, «enerzijds hel overstekeu daarvan voor al Zldlen de moeilijkheden zich ten ge- de achtervolgers tijd- en krachtverlies, vol ge daarvan op verschillende gebie- aan den anderen kant hebben de Russen djen vermeerderen. Maar wat dc voor met dezelfde bezwaren en misschien in «rooier mate te kampen. Ook weel men, dat de D.uitschers eu -Oostenrijkers aan weerszijden van de Weichsel op Russisch-Poolschen bodem slaan. Ten Westen van den genoemden stroom moeten zij de z.g.n. wildernis van Sandomir door. Dit is een zandige ge deeltelijk ook moerassige en beboschte vlakte, waar geen wegen doorheen loo- pen. In Augustus ven 't vorig jaar mar cheerde het Oostenrijksche leger onder generaal DankI daar doorheen, als hij nd5r Lublin, aan de andere zijde van de .Vfcichsel, optrok. Andere plaatsnamen, ten O. van de Weichsel brengen eveneens de eerste fa zen van den krijg in herinnering, waaraan iltT heugenis van generaal Auffenberg zich hï?cht Dat was vóór de bezetting van Lemherg door de Russen. En dan den- kén we aan Trampol bij Zamosc en To- m&szoi, die men onder „Telegrammen" vifcdl In beide declen van Zuid-Polen trek ker. de soldalen van den tsaar dus terug Rjf.ls werd, naar dezer dagen is bericht, vochten in de streek, waar de Wjcprsj ofilspringt De stroom met den onuit- sprcekbaren naam is een rechterzijri- vier van de Weichsel Ze valt daarin bij Iwanaorbd en heeft haar bronnen in de streek van Tomaszof. Zawichosl, de door (Hi Oostenrijkers bezette plaats, ligt aan den Westelijken Weichsel-oever op de jjjaats. waar deze stroom de grens tus- s'ehen Polen.en Galicië begint te vormen en waar de San er mee samenvloeit In Galicië zelf staan de bondgenooten aVi de Boeg. Van Kamionha-Slroe- naamste levensmiddelen aangaat be schikt men er dank zij de getroffen voor zorgsmaatregelen over voldoende reser ves. al moet ten opzichte van sommige voedingsartikelen (brood 1) de buikriem bedenkelijk dichter worden aangehaald Uit medelijden met dc Duitsche vrou wen en "kinderen behoeft de regeering van de Vereenigde Staten dan ook geen aandrang in de genoemde richting op Albion uil te oefenen. Iets anders is, 'dat de rechtsIreeksche handel van de republiek met Duitschland geheel of bijna geheel heeft opgehou den. Daartegen zou de bedoelde nota pro- te slee ren, welke echter naar de „Morning Post" uit Washington verneemt, nog niet werd afgezonden. Op het Amerikaansche ministerie van buitenlandsche zaken wordt aandrang uitgeoefend, om den na druk te leggen op het recht der Yankees, 'goederen uit Duitschland te betrekken Dal de export naar Duitschland door- onzijdige landen door de Brilsche zee macht eveneens belemmerd wordt, wekt de ontevredenheid van de belanghebben de Amerikanen. Deze voeren aan, dat de blokkade niet als daadwerkelijk kan vvor den beschouwd, en daarom niet rechtma tig is Zweden kan het verkeer met Duitschland immers onderhouden. Daar om zijn Amerikaansche exporteurs van oordcel. dal deze behandeling van Zwe den. vv'clko naar van zelf spreeid, van die ten opzichte van andere landen verschilt moet ophouden or dal de Amerikanen de zelfde rechten moeten genieten Lansing en Wilson zouden besloten zijn, de recht- - matige verlangens van de Amerikaansche kooplui te ondersteunen. KORTE OORLOGSBERICHTEN. Opnieuw werden drie Noorvvccgsche handelsschepen door Duilsche onderz.ee- ers getorpedeerd en in den grond ge boord De bemanningen werden gered Volgens een officieel bericht uit Londen hebben dc Engelsche (roepen op het Gallipoli-scliiercïland, dus bij de Dardanellcn, door Franschen ondersteund eeu aanval tegen de Turken ondernomen, aarbij bereikt werd, wal de bevelvoc- ng zich ten doel had gesteld, en ten deele zelfs meer dan dat De oude kwestie omtrent hel ont slaan van het Engelsche volkslied is in deze dagen weer opnieuw opgerakeld De meest verschillende namen zijn in den loop van den lijd genoemd als van den auteur van woorden en melodie, maar wat de laatste betreft schijnt bijna algemeen te worden aangenomen, dat ze is afgeleid van een aria, in de 17de eeuw door een zekeren dr John Buil gecomponeerd. Het eigenaardige is naar men weet, dat dc wijze van het „God save the King'' door de Duilschers op de woor den v,an hun volkslied „Ileil dir im Siegeskrans" wordt gezongen Natuur lijk heeft men aan deze zijde getracht te bewijzen, dat de melodie oorspron kelijk uit Duitschland kwam Dc „Westminster Gazette" meent even wel dat de Duilschers de wijze van de Denen overnamen, die ze eveneens voor hun volkslied aanwendden nadat ze ze op hun beurt uit Engeland verkregen hadden Zwitserland en de Vereenigde Staten gerbuikten ze voor hetzelfde doel. Reeds vroeger was de melodie in Zwe den en Rusland gezongen, Een Nederlandsch koopman in ma nufacturen, die deze week voor zaken Krefeld bezocht, vernam daar, volgens de N R C. dat wegens gebrek aan ka toen, de fabrikage van manufacturen niet moeielijkbeden te kampen heeft, die wel dra onoverkomelijk zullen blijken. Naar de „Dresdener Anzeiger" meldt staan uil de familie van den mijn ingenieur Klötzer, te Bockwa bij Zwickau (Saksen) grootvader vader en zoon te velde. Allen zijn thans in het bezit van het IJzeren Kruis. In Hollandsche steden heeft men wel eens een „i^aluurmensch" zien wan delen Deze wandelde barrevoets en blootshoofds. Hij was in een soort pij ge huld en voorzag door het verkoopen van vlugschriftjes in zijn onderhoud Bij Halle nu woont een dergelijke zon derling, die het „natuur"-leven evenwel kousekwenter vólgt. Hij schijnt een eilandje te bewonen En behalve dal hoofd noch voelen bedekt zijn, loopt liij met hel bovenlijf naakt en een wilden pruikebol rond, terwijl hij zich voedt met koolkoppen, radijs en knollen Deze man moet nu ook -soldaat wor den. Onlangs had hij zich bij de betrok ken commissie in Maagdenburg le ver voegen De man beweerde weliswaar dat hij bijziende was en een blauwe brij moest dragen, maar de onderzoekende officier van gezondheid had zooveel ple zier in den gebruinden en prachtig ge bouwden natuurmensch, dat hij hem voor gezond en voor den velddienst geschikt verklaarde. Het vaandel, waarmee hij zich placht te vertoonen met de woorden „ik kom vrede tot u" zal hij thuis moe le i laten! de bewering over de Amerikaansche mu nitie. Het is waar, dat de Amerikanen granaten maken, maar deze zullen niet voor September in noemenswaardige hoe veelheid in Frankrijk beginnen aan le komen. - De Fransche Senaat beeft met alge- meeue stemmen 'liet wetsontwerp nopens de voorloopige twaalfden van de be- grooling dal door de Kamer wasgoed- gekeurd aangenomen. De oorlog heeft oolc invloed op dc horlogd-nijvlenheid. Men kenit reeds Joffrfe- en Hindenburg-zakuurwerken. Nu zou men kunnen mecnen, dat de eerste in Frankrijk, de andere in Duitschland ge maakt worden. Mis geraden Beide soorten danken hun ontslaan aan hel land van de klas sieke klokkenmakerskunst, de Zwitser- sche Jura. En hel eigenaardige is, dat hel Joffre-horlogc tol in de geringste onder deden gelijk is aan dat, wat naar den Duitschen maarschalk werd- genoemd Toldal dc stempelaar komt. Hij beschikt over twee verschillende slempels Dan onder Fransche en Duilsche vlag gaan de zakuurwerken uileen Plotseling zijn ze verbitterde vijanden geworden tent- f 72.00, Lijn- f 65 00 per heet. 3 cont.op 6 w. i 1.00 p. h. hooger. Koeken, van lol. zaad. Raap- f per 1040 st., zachte liyn- f 14.00 per 104 •t. harr e lijn- f 13.50, iijnmeel f 13.50 per 100 kilo. Het volksgeloof wil, dat in en on middellijk na oorlogstijd meer jongens dan meisjes geboren worden. Geboorten-statistieken, sinds October 1.1 in Weenen opgesteld, bevestigen dit. De cijfers, die betrekking hebben op de moeders uit de armste, maatschappelijke klassen, welke voor de Russen uit Galicië en Boekowina vluchtten, loonen aan, dat van de 559 kindei-en, die geboren wer den, er 314 jongens waren. De' gewone verhouding is 108 jongens tegen 100 meisjes, terwijl de verhouding thans is als van 128 tot 100 Een dergelijk overwicht, wat de man nelijke geboorten aangaat, blijkt uit de lijsten van de "Weensche vereeniging van doopgetuigen in verband met den oorlog. De verhouding onder hun beschermelin gen van jongens tot meisjes is toch als van 110 tot 100 Boren dien is het eigenaardig, dal zoo wel onder de pas geboren jongens als meisjes het aantal tweelingen sterk ver meerderd is. De Russische Staatsbank heeft een verordening uitgevaardigd, geen goud geld meer in omloop te brengen, maar dit aan de Staatsbank in te vWssclen. De „Daily News" verneemt uit Athe ne, dat Engelsche duilcbooten in de Zee van Marmora nog meer schade hebben aangericht en de Turksche vloot zich schuil houdt in den Gouden Hoorn en in (den Bosporus „Central News" verneemt uit Rome, dat Carlo Scarfoglio, die een veertien dagen geleden uit Konstantinopel was gekomen, uit Dedeagatsj aan de „Resto del Carllno schrijft De duikbooten v de bondgenooten hebben nu voor goed hun kwartier in de Zee van Marmora opgeslagen. Zij varen dagelijks de zee af en begeven zich tot Konstantinopel en zelfs in den Bosporus. Alle Turksche transportschepen in de Zee van Marmora zijn in den grond geboord en er kunnen met scheepsgelegenheid geen troepen meer naar Gallipoli worden vervoerd. De duikbooten hebben stellig benzine-de- pöts aan de Zee van Marmora, maar de Turksche oorlogsschepen wagen het niet, op zoek te gaan. Vlissingen, 1 Juli Bij de gisteren ge houden groente- en fruitveiling werden de volgende prijzen besteed spinazie 39 ct., postelein 12 ft 26 cl kropsla 4 ft 16 ct„ zuriDg 10 ft 20 ct., andijvie 9 a 32 ctalles per mand; ker vel 35 a 44 ctpieterselie 26 a 2.8 cl., selderie 20 ft 21 ct., alles per \ijfkops mand. frambozen 11 ft 25 ctper klein rond mandje; wortelen 3a 6 cl., rapen 21/2 ft 4 cl, karolen 41/2 ft 5 ct., pieter selie 51/2 a I61/2 ct., uien 1 ft 6 et., kun ne 21/2 ft 8 ctrammanas 1 ft 3 ct.. al les per bos, savoijekool 6 ct., bloemkool 2 ft 7 ct., komkommers 6 ft 131/» ct al les pél* stuk; eieren 79 ct per 13 stuks; aardappelen 'late blauwe) 22 ctpo ters 14 ct.., aardbeien 32 a 11 ct., sui- toerboonen 74i/s a 98 ctkruisbessen 57 ft 66 ct peulen 22ya cl., aalbessen 60 ft 70 cl, .alles per vijfkop; aardappelen muizen) 51/2 ft 6 cl., poters 4 ft 4i/g cl vroege blauwe 4 ct poters 3 ctdop erwten 5 ft 7 cttuinboonen li/o a 31/2 kersen 20 ft 21 ct., lomalen 56 ct .snijk boonen 42i/o ft 43 ct. alles per K G. De Heer en Mev ouw DE RAN1TZ—TAK VAN POORTVLIET geven kenn s van de geboorte van een Zoon. a Gravonhag.', 30 Juni 1915. Heden overleed na e n langdurig lijden, nog onverwacht, onze Zoon Broeder en Behuwdbroedcr LAURENS, in den ouderdom van 23 jaar. P. BRUËL. M. BRCËb- WlLLEBOEK en Kinderen. Middelburg, 30 Juni 1915. Eenige en algemeene kennisgeving. Verzoeke van rouwbeklag ve sehoond te bljjven. Ondergeteekende betuigt hiermede har telijk dank voor de vele blijken van belang stelling, zoo van hier als elders op 29 Juni ondervonden. H. P. VAN DE REE. opgericht in 1857. Hoofdkantoor BATAVIA J. A. ZIP VAN TEIJLINGEN, Correa pondenten van bovengenoemde Maatschappij geven kennis dat zjj zjjn gemachtigd Wissels af te geven op de voornaamste plaatsen in -Indië. Men weet dat volgens beweringen van Duilsche zijde de uitvoer uit Amerika ■an ammunitie enz. naar de landen der geallieerden den oorlog verlengt De be doeling daarvan is dus, dat Frankrijk en Engeland evenals Rusland wellicht hel •echten reeds zouden hebben geslaakt, als de V S. niet voor aanvulling van de oor- logsvoorraden hadden gezorgd. En dat sluit in zich. dal (le centrale rijken bin nenslands over voldoende gelegeifheden lot het aanmaken van scbietstof enz. be schikken Toch bekende dezer dagen een Duitsch blad, dal ook dit land in den aanvang der vijandelijkheden met een tekort in 't ge noemde opzicht heeft gesukkeld Maar Duitschland heeft dat gebrek opeens eu in stilte verholpen zonder de instelling van een ammunilie-ifiinisterie. De kroonprins van Beieren heeft nu te genover een correspondent van de „New York Times" herhaald, dal de Amerikaan sche munitie den oorlog ongetwijfeld mei vele maanden verlengt De „American Evening Post" weerlegt NOTARISHUIS. De Notaris J. C. BLAUPOT TEN CATEzal VERKOOPEN wegens sterfgeval en faillis sement Woemdig 14 Juli a. v. 0. als nieuwe Eikenhouten Piano (Fabr. ANT. MES) en Brik. Nader te Ad verteeren. De taxateurs-vendumeesters, DE GROOT HONDIUS. Middblbckg, 1 Juli. Ter graan markt van heden was geen aanvoer, bijgevolg geen noteering. Middelburg 1 Juli. Officieele noteering van don marktmeester. Boter f 0.70 a f0.75, voor particu lieren f 0.775 per kilo. Eieren f 5.voor particulieren f 5.40 per 100 stuks. Noteering van den markt zettei der land b. ver Boter t 0.70 a t 0.75 voor parti culieren f 0.775 per kilo. Eieren 5.—, voor particulieren f 5.40 per 100 stuks Noteering van d e V e i 1 i n g s- vereeniging „Walcheren" alhier. Eieren V. V. W. 4.60 a f 5.40, eenden f 5.40 a t 5.60( ganzen f 13f kalkoen (6.a 6.50 poel pet aan f 0. Olie, van Inl. zaad, Raap- f 70.00, Pa- De Deurwaarder J. P. ROSIER te Mid- delburg zal ten verzoeke van den Heer P. DE BRUIJNE, Llojds-Agent te Middelburg, op Wo£nsdng 14 Juli 1915 des namid dags ten IS Vb ure, aan de Werf <De Hoop» van den Heer W. M. MAK te ÜIIDDEIiBCRG, om contant geld, VEILEN EN VERKOOPEN afkomstig, van het getorpedeerde Eng. S.S. <Harpalyce.» De sloepen hebben ieder een inhoud van 9.25 X 2.60 X zÜn over de geheele lengte voorz en van ROOD KOPEREN luchtkasten en kuDnen ieder plm. 40 personen bevatten. Tot aan den verkoop iederen dag te be zichtigen aan genoemde Werf. a veK M ;gi- (os- Hiel act igi- ïh ze. t j leu aia- \V ch- der eer "elit eid 1 I "èht te ooi, eer- ul£) yj jvmg1 H I arj\ I m Vel iée 'nk een- -oogen-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1915 | | pagina 3