MITSTE BEBIEBTEI. der school tc Papendrccht, is benoemd tot hoold der school te Wageningen. Mejuffrouw .1 J. Baar dolf heelt met ingang van l September a. s. eervol ont slag gevraagd als onderwijzeres aan de O L school, te W i 1 helmin ad or p. LANDBOUW. Van de eilanden Tliolen en SI. Pbi- lipsland werd Woensdag de opgevor derde blootwol geleverd. Totaal 11 000 kilogram. Ook te T h o 1 e n is thans r«- geeringsspek verkrijgbaar, zoowel in- landsch als Amerikaansch. In t geheel zijn nu 100 broodkaarten uitgereikt om vattende 1900 personen. In de vergadering van Ooft-en Tuin bouw in-het voorn. Ie district is de lieer G. A. Yorsterman van Oijen als voorzit ter herkozen en besloten f 100 op de begrooting te brengen voor een verloting van planten onder de leden. SPORT. Schieten. .Van de Dinsdag te Axel gehouden schieting van de handboogmaatscliappij „Ons Vermaak'' namen deel 65 schutters. De hoogvogel werd geschoten door den heer L van llolle te Overslag; de zij vogels door Joz. de Moor te IIulsl en L. van Hecke te Westdorpe en de kallen door de heereu P Waclput en D. van de Vijver, beiden te Zuiddorpe. VERSCHILLENDE BERICHTEN. In de Klaversteeg teRotterdam heeft gisteren een 23-jarig los werkman J. L genaamd, 'een vrouw, Bertha D vermoord door liaar met een mes den strot af te -snijden. Het slachtoffer wierp hij daarna van de trappen. De man Is gearresteerd. Omtrent de vergiftigingszaak in den Haag meldt het Vad, dat de daderes èen zekere J. C. G. is, een dienstbode, die reeds geruimen tijd ongeoorloofde be trekkingen "onderhield met van L<len man, wiens echtgenoote zij getracht heeft te vermoorden Tegen haai" en tegen van L. is een bevel tot voorloopige gevangenhouding uitgevaardigd. EEN NOODLANDING. De luitenant-vlieger Hofstee, die Dins dag met een passagier, luit Duinker, was opgestegen in een biplan te Soesterberg tol hel maken van een rondvlucht, deed in de nabijheid van Harderwijk te 5 30 u. een 'noodlanding, wegens defect aan aan den motor Bij het landen werden de raderen van de machine door de hekken op de wei beschadigd Eenige uren la ter kon de machine vertrekken, nadat een auto uit Soesterberg reservedeelen had aangebracht Gisterochtend om half zeven is vol gens de N. R. C in hel stedelijke krank zinnigengesticht te Dalldorff bij Berlijn oen geweldige brand uitgebroken, waar- bi) verscheidene menschen zijn verwond. Drie brandweerlieden hebben zware brandwonden gekregen. Een ziekenoppas ser en een stoker hebben zware kwetsu ren aan gezicht en handen opgeloopen. BRAND IN EEN KLOOSTER Men meldt uit Sittard aan de N. R C. Een ontzettende brand is Woensdag middag ongeveer 4 uur uitgebroken in het Ursulinen Klooster alhier Het ge- bou w,waarin zich de klassen der pensi- onnairen bevinden, is geheel een prooi der vlammen geworden De middelen, waarover de Sittardsche brandweer te beschikken had. bleken vrij primitief, alleen het feit, dat de in aan leg zijnde waterleiding reeds goed func- tiouneerde, was oorzaak, dat men het aangrenzende gebouw van notaris van Wessem kon behouden, alsook den Oos telijken vleugel van het klooster Twee jongens der Sittardsche brandweer zijn van een groote hoogte gevallen een brak den arm en de ander bekwam hoofdwon den en inwendige kneuzingen, zijn toe stand is zorgwekkend Om 7 uur kwam de brandweer van Heerlen, die uitstekend werk verrichtte. Intusschen woedt de brand nog voort. Veel oud-pensionnairen waren naar Sit tard gekomen om morgen in "het klooster een gedenkdag te vieren. Nader meldt men ons, dat om 8 uur het gevaar voor uitbreiding van den brand was geweken. Het klooster was verzekerd bij een Belgische maatschappij te Brussel. UIT DE KAMER Een avondzitling onder het ministerie- Heemskerk. De Indische Begrooting was aan de orde t Was schuw vervelend in de Kamer Enkele leden hingen zoo'n beetje om, 'n paar pakten stillekens 't tukje, dat 'n mensch na den eten toe-i komt De Minister sprak. Voor hem stapelde zich in lijvige haekdeelen en dossiers- de wijsheid op die nijvere ambtenaren m moeizame» arbeid voor Zijne Excel lentie bijeengaarden Op welke pagina's die wijsheid was te vinden en in welk verband ze (e pas moest gebracht wor den, stond keurig getypt op groote vellen geschept papier. Er waren velen van die vellen. De Minister las. 't Was goed slapen op zijn stem, die eentonig voortdruppelde de vellen langs. In hun groene bankje zalen twee Ka merleden te wachten, verveeld te wach ten. IK zou wel een kop thee lusten", zei de een legen den ander. „Zal niet gaan', was het antwoord ,jc zou den voorzitter eens liooren liet gesprek stokte, maar in het brein van een der „Heeren uit den Haag", rijpte een plan, 'n mooi plan, waarvau hij z'n collega deelgenoot maakte. Een bode werd geroepen. „Breng jij den Minister eens 'n kop thee .Meneer". schrok de bode, ontsteld bij de enkele combinatie van thee en 's Lands Vergaderzaal „Vrind", kreeg hij hoog te hoorei* .doe wal ik je vraag, breng den Minis ter 'n kop thee." De bode ging, het tweetal Kamerleden monkelde van pret. lleel tersluiks, en onopgemerkt door hel gestrenge voorzittersoog van jhr. van Nispen, balanceerde de bode een kop thee naar de ministersla fel, waar hij het •boden vocht zorgzaam wegsmokkcldc achter de boekenbarricade, waaruit Ex cellenlie de Waal Malefyt wijsheid las bij pagina's. Hol kopje wachtte, de twee Kamerle den wachtten ook Bij een rustpunt tus schen twee dossiers zag de Minister het kopje- thee Ecu dankbaar lachje gleed over zijn gezicht en voorzichtigjes deed hij zijn gehemelte genieten van de hui selijke- slrecling, te zoeter na zooveel uilheemsche wijsheid Op dit oogenblik had het Kamerlid wa»ht, hij slenterde naar den voorzitter en begon een babbeltje. „Vervelend van avond, mijnheer de* voorzitter." „Vindt U." „Niet weinig' Ik ga vjor verzet me een kop thee laten brengen." U weet toch wel, dat dit niet mag", was hel correcte antwoord van den iet wat verbaasden voorzitter. Niet mag? En waarom mag dan de minister hel wel. Dat is een onbillijk heid Buitengewoon verwonderd keek de voorzitter naar de minislerslafe!. Excel lentie de Waal Malefijt was juist ween aan hel eind van een dossier, voor hij t volgende ter hand nam zocht zijn hand het kopje, dal lafenis bood en herinne ring aan den zoeten, huiselijken haard Voorzichtig bracht hij het naar den mond, genoot een teugje, bracht hel kopje weer in de schaduw der dikke folianten en nam een nieuw dossier. De voorzitter wenkte den bode „Wil die kop thee van de Minislerstafel weg halen." ..Mijnheer de stotterde de bode. De voorzitter zeide niets, hij keek alleen en wenkte. Doch in dien blik was alle* hoogheid van 's Lands Hoogc Vergade ring saam geperst De bode zweeg, ging naar de over zijde en balanceerde hel kopje thee on opgemerkt, weg, naar de koffiekamer. De voorzitter keek heel ernstig; hel tweetal samenzwerende Kamerleden schuddelaclile Weer was een dossier af gewerkt Zorgzaam-tastend ging de hand (|es ministers naar de plaats waar hel kopje stond. De hand vond niets, de oogen, die zoekend het hoekje tus'- schen de folianten naspeuren gingen, vonden ook niets. De verrassing was even spoorloos verdwenen als zij kwam. Hulpeloos staarde Zijne Excellentie door de Kamer, waar hij dq twee Kameriet- den zag, die zich nu niet langer inhou den konden doch een zwaren, gezonden lach daveren deden door de zaal ..Net schooljongens", moet 's avonds de bode tot een collega gezegd hebben. (Boy in „De Hoofdstad" De minister van landbouw begeeft zich morgen, vergezeld door den directeur-ge neraal van den landbouw, den heer van Hoek en den inspecteur van -het land- bouw-onderwijs, dr van de Sande naar Wageningen om aldaar een bezoek te brengen aan de Rijkslandbouwschool <jn bijbehoorende instituten. Hedenochtend om 4 uur is het pant serschip „Heemskerck" ter reede van Duins aangekomen, De bedoeling was na het optrekken van den mist de reis naar Nederland voort te zetten Indien dit is geschied, ka» het schip reeds hedenavond te Nieuwe diep worden verwacht II. M. de Koningin heeft het bescherm vrouwschap aanvaard van de „vèreeniging voor den volkszang. De echtgenoot van $e bewoonster uit de Schieslraat, die men blijkbaar in l laatst der vorige week heeft trachten te rergiftigen, zekere v. L. is met de dienst bode uit de Johan Maetsuyckerstraal verdacht van medeplichtigheid aan die •giftigingspoging, naar het huis van bewaring overgebracht. UIT AMSTERDAM. Door een rechercheur is gistermiddag een jonge man aangehouden, van beroep kantoorbediende, verdacht van verduiste- ing van een bankbiljet, groot f 1000 in dienstbaarheid gepleegd. Het biljet werd door een hoofdinspecteur van politie ten huize van den verdachte in beslag geno men Hij bad liet in een koffer verborgen DE NIEUW AMSTERDAM. De directie der Holland Amerikalijn deelt mede dat de aanvaring van ie .Nieuw Amsterdam" plaats had terwijl hel schip voor anker lag. De „Nieuw Amsterdam" werd slechts licht bescliadigd ter hoogte van het bak boordanker. Het schip blijft in Engeland tot hel wordt vrijgelaten om naar Rotterdam te vertrekken BEURSBERICHT. AMSTERDAM, 2.23. Nederl. 3 pel slaalsleening 100 een zestiende A 100 drie zestiende, Indische leening 99, In tegralen 62</s A 62% Russen 68%. Kon. Ned Petr. 559 a 554, Gee. lloll. Perlak 16%, Zuid Perlak 54%. Steels 58%, Amalgamated 74%, Erie 25% Southern Rail 15%, Missouri 9% A 8% flauw, Denver 5%, Maxwell Lappen 52 Marine cert. 47%, Bonds 51%, Ontario 171/2- Handelsverg. Amsterdam 300 a 296, e.xd. Nederl Amerik. stoomvaarImij. 250 a 247, Claim 31 tot 44. De Ncderlandsche bank heeft haar ren te één procent verlaagd. Prolongatie o% HET WEER IN JUNI Mcdedeeling van hel Meteorologisch Instituut te de Bilt. De temperatuur was in Juni lover, dag gemiddeld ruim één graad boven de normale en des nachts een weinig er be neden, zoodal de dagelijksche schomme lingen over 'l algemeen vrij groot waren Op 8 Juni kwam een bijzonder hoogc temperatuur voor. De neerslag was be trekkelijk gering. Van 12 tol 22 Juni was het weer over t algemeen droog Uitgebreide onveders kwamen van 8 tol 10 Juni en van den 23sten af voor, plaat selijk van zware regens vergezeld. Het aantal uren met zonneschijn te de Bilt bedroeg 241 legen 190 uren normaal "BARBAARSCH NEDERLAND," De rechtbank te Zwolle veroordeelde M. B. te Harderwijk tot f 5 boete subs 5 dagen hechtenis wegens het las tig vallen van een Fransch gezelschap. AAN DE GRENS. Men meldt uit Sas van Gent aan de N. R. Ct.: De'grens is gedeeltelijk heropend De Belgische arbeiders, die in Sas van Gent op de fabrieken werken, mogen weder passeeren. UIT DEN HAAG. Door bemiddeling van het rijks cen traal bureau tot regeling van den afzet van varkens'en varkensvleesch te 's Gra ve nhage werden sinds 26 April ge- distributeerd 53874 varkens. Wanneer men een gemiddeld slachtgewicht van 115 KG. aanneemt, komt men lot een hoeveelheid van 6.195.510 K.G. varkens vleesch. v Omtrent den toestand van hef Tweede Kamerlid, mr. Troelstra wordt verno men, dat zijn zenuwgestel ernstig is ge schokt Men vreest, dat de heer Troel stra zooal niet voor goed, dan toch voor geruimen tijd zich aan het openbare le ven zal moeten onttrekken en zijn func tie als leider der S. D. A Partij niet Jan ger zal kunnen blijven waarnemen Reeds bedankte hij als voorzitter van de socdein. Kamerfractie. Verbetering in zijn toestand valt nog niet waar te nemen In den Haag is ingebroken ten huize van den heer Treub, minister van finan ciën AI het zilverwerk, een hooge waar de vertegenwoordigend, werd gestolen. geering te Sofia in hel Russisch leger overging Daar is hij echter gedurende dezen oorlog minder gelukkig geweest. Zooals uil hel bovenstaande blijkt, streed hïj In Galicië. De inzichten van den Russi- schen opperbevelhebber schenen echter niet met de zijne te strooken. Men zegt, Joch, dat Dimilriëf de doorbraakpoging tegen de Karpaten van de Russische troe pen heeft afgekeurd Hij zou rechtstreeks Sileziê hebben willen binnenvallen. Nu zou hij aan den dijk zijn gezet Dan deelt hij het lol van meer Russische bevel hebbers, o. a. Rennenkampf. Red. M C.) RUSSTSCtH LEGERBERICHT PETROGRAD, 30 Juni (Off.) In de streek van Sjafli en op de fronten aan de Njemen, aan den linkeroever van de Naref en aan de Weichsel is 't rustig. De vijand nam het offensief tus schen de Veprz en de Boeg, vooral aan het front ZamoscSokal. Wij hebben op 28 en 29 Juni met goe de resultaten de vijandelijke aanvallen bij de Boeg en de Gnila Lipa afgeslagen Onze troepen, die bewerkten, dat de vijand de Dnjestr bij Halicz was over getrokken gingen tot het offensief over. Ze h ebben den tegenstander teruggewor pen, waarbij wij eenige honderden krijgsge vangenen maakten IN DE ZWARTE ZEE. WARNA, 30 Juni. Maandag is een groot •skader van kleine Russische oorlogs schepen Zuidwaarts gestoomd IN DE OOSTZEE. PETROGRAD, 30 Juni (Off.) De 28en beschoot een eskader Duitsche schepen, bestaande uit een pantserkruiser voor de kustbescherming, 4 kleine kruisers en een aantal torpedobooten de haven van Win- dau en trachtte troepen te ontschepen, wat echter niet gelukte. Een vijandelijke torpedoboot stootte öp een mijn en zonk Onze torpedoboolen wisselden kanon vuur met de vijandelijke kruisers en tor pedobooten, welke tot den aftocht ge dwongen werden ITALIË EN DE DARDANELLES KEULEN, 1 Juli. Uit Sofia wordt aan" de „Köln Ztg." geseind, dat volgens be richten uit Italië teen gedeelte van do Italiaansche vloot ,en ongeveer 10.000 man van het landleger gereed staan om naar de Dardanclttn te vertrekken ten einde deel le nomep aan de actie van de geallieerden. DE RUSSISCHE BEVELVOERING. Uil Esschen verneemt het V. D -bureau dat do Russische generaal RAdko -Dimi lriëf definitief van hel komraando van hel Zuiderleger is ontheven. Generaal Loetsj is tol zijn opvolger benoemd. Is het bericht betrouwbaar, de plaats van herkomst maant lot voorbehoud, dan is daarmee, althans voorloopig, aan de loopbaan van etui merkwaardig militair een eind gekomen Dimilriëf behoorde en behoort misschien nog lot de Boel- gaarscho nationaliteit Als generaal in hel leger van dit land onderscheidde hij zich in den Balkanoorlog. De Boelgaar- sche Napoleon werd hij genoemd. Na den vrede, werd hij tot Boelgaarsch gezant hij het Russische hof benoemd. En zoo ver ging zijn liefde voor het rijk van vadertje tsaar, dat hij met toestemming van de re BERICHTEN UIT DE TWEEDE OF. LAGE VAN 'T VORIG NUMMER. AFLOOP AANBESTEDING Bij de heden door het bestuur van het waterschap E11 e w o u l s d ij k al daar gehouden aanbesteding werd liet onderhoud van de werken aangenomen door J. Verheijke voor f 4200, het ver nieuwen der sleenglooiingen door A. Wiskerke voor f 5125, het vernieuwen van eenige duikers door J. Verheijke voor f 444 en het uitdiepen van def spuikom door J. Wiskerke allen te El- lewoutsdijk voor 57% ets per kubiëken meter. De UITWISSELING VAN GEWONDEN EN ROODE KRUISLIEDEN. LONDEN, 30 Juni. Met de Oranje Nas sau vertrokken heden 140 Duitsehers van den ambulancedienst. OP DE KUST VAN KLEIN-AZIÊ. LONDEN, 30 Juni. De „Times" ver neemt uit Mytilene, dat de kanonneerboot „Hussa" '(ben 27en een drietal haven steden heeft gebombardeerd. In Lydia werden de petroleumtanks en in Aglelia het douanekantoor beschadigd. DU1TSCH LEGERBERICHT. BERLIJN, 30 Juni Off. W. Oorlogs tooneel. Bij Atrecht had ook gisteren geen belangrijke vijandelijke actie plaats. Wij maakten opnieuw vorderingen bij het verdringen van den vijand uit de loop graven, welke hij gedurende zijn weken lange aanvalspogingen had veroverd In den Doolhof ten Noorden van Ecu- rie werd een vijandelijke aanval afge slagen. Op de Maasheuvels ten Westen van les Eparges trachtte de vijand sedert den 26en door bijna onafgebroken aan vallen tevergeefs de door ons veroverde stellingen te heroveren. Ook gisteren deed hij vier krachtige aanvallen, welke onder groote verliezen werden1 afgeslagen Oostelijk Oorlogstooneel. Nieuws valt er heden niet te vermelden. Zuid-Oostelijk Oorlogstooneel Onze aanvallen op de Gnila-Lipa maken vorde ringen. Ten Oosten van Lemberg is de toestand onveranderd. Tusschen Bug en Weichsel bereikten de verbonden legers de linie Belz—Koma- rof—Zamorz en den Noordelijken rand van de bergen aan de Tanef. Ook op den linker Weichseloever bij Zawichtsch- Ovarof heeft de vijand den terugtocht aanvaard Een vijandelijk vliegtuig is gedwongen te landen De inzittenden zijn gevangen genomen. EEN WAARSCHUWING. GENT, 30 Juni. Het legerbestuur maakt bekend dat ieder die zich zonder militair geleide bevindt in de landingsplaats voor het luchtschip te Grondrade, zonder waar schuwing zal worden doodgeschoten. AANVARING. LONDEN, 30 Juni Heden had een aan varing plaats tusschen de «„Nieuw Am sterdam" (van de HoIland-Amerika-lijn) en een Engelsche boot De „Nieuw AmL slerdam" werd aan den achtersteven be schadigd. Er waren veel passagiers aan boord VERGADERINGEN, CONCERTEN ENZ, .MIDDELBURG. Woensdag 14 Juli Concert Tuin Noord-Bolwerk. Zondag 1 Augs. Concert Tuin Noord-Bohverb. W 'i e n s d a g 18 Augs. Concert Tuin Nbord-Bohverk. TE HOUDEN AANBESTEDINGEN. Z a t e r d a g 10 Juli 12 u in Logement Adriaansens te Walsoorden Maken zink werken Waterschap Walsoorden. Zie Midd Crt. 25 Juni H ER IJ IL De herijk der maten en gewichten in 1915 voor de hierna vermelde gemeenten zal plaats hebben op de volgende ringen Neuzen te Neuzen 5, 6, 7, 8, 9 en 12 Juli: te Sluiskil 13 Juli. Hoek 20 Juli. Sas-van-Gent- voor Philippine 21 Juli; voor Sas>-Yan-Gent 22 en 23 Juli en 24 Juli des voormiddags. Westdorpe 3 Augustus. Zuiddorpe voor Zuiddorpe en Overslag 4 Augustus-, Zaïamslag 5 en 6 Augustus. Axel. voor Axel 10 Augustus des voormid dags, 11, 12 en 13 Augustus en 14 Augustus des voormiddags, voor Koewacht 10 Augustus des r Hulst: voor Hulst 23 Augustus des namid dags, 24 en 25 Augustus; voor Clinge 26 Augustus; voor St.-Janssteen 27 Augustus. Rapenburg: voor Boschkapelle 30 Augustus des na- voor Hengstdijk 31 Augustus des voor voor Stoppeldijk 31 Augustus. Graauw-en-Langendam 1 September Kloosterzande voor Hontenisse en Ossenisse 2 en 3 September en 4 September des voor- VERKOOP1NGEN BN VERPACHTINGEN Datum 2 Juli 7 Juli. 8 Juli. 9 Juli. 13 Juli. 14 Juli. 14 Juli. Plaats. Voorwerpen. Grijpskerke. Landerijen. Informs, Blaupot ten Cate Domburg. Landbouwer»- inspan. Loeffi. Goes. Hofstede, Van Dissel. Wolphaartsdijk. Beestiaai en Inspan Pilaar. Middelburg. Beestiaai en Inspan. Middelburg. Inspan. Oostkapelle Vruchten le velde. Middelburg Sloepen. Middelburg. Inboedel. Struve. Struve. Blaupot ten Cate- Rosier. Notaris huis. Blaupot 21 Juli. Middelburg. Hofstede, Wei- en Bouwland, (en Cate. 26 Juli. Biggekerke. Vruchten te Velde. Loef Cf De „Middelburgsche Conrant" wordt '«avonds te zes uren in Goes bezorgd. Dagelijks worden, tegen f 1.25 per kwartaal, abonnementen aangenomen door den agent P. A. H. PIETERMAN Voor aangelegenheden ons blad be treffende, wende men zich tot den directeur-hoofdredacteur of den boek houder; terwijl men verder de corre spondentie voor ons blad gelieve t« adresseeren als hieronder is aangegeven; en wel voor: telegrammen Middelburgsche Courant Middelburg; nieuwsberichten en Ingezonden stukken Redactie Middelburgsche Cou- r,a n t, benevens vertrouwelijke mede- deelingen aan den Hoofdredacteur en advertentiên, abonnementen of de ver zending der courant Administratie: Middelburgsche Courant. LEEST GE DE MIDDELBURGSCHE COURANT MET ANDEREN SAMEN WEEGT DAT VOORDEEL OP TEGEN HET NADEEL VAN ACHTERAAN KOMEN HET ABONNEMENT IS SLECHTS f 1.25 P. KW. AFLOOP AANBESTEDINGEN. Bij de gisteren reeds vermelde aanbe steding van het waterschap Ellewoutsdijk was als volgt ingeschreven: Perc. 1. Gewone onderhoudswerken J. J. Geluk St. Philipsland f 4750; M. W, Ferdinandusse, Biezelinge, f 4?uü, E Va.l den Bossche, Philippine, f 4560; ,T. Ver-t kerke, Ellewoutsdijk f 1330; J Ver heijke, Ellewoutsdijk, f 4200, (gegund). Perceel II Vernieuwing' Sleenglooiing. J J Geluk, f 5100; M W Ferdinandusse, f 5300; E van den Bossche, f 5250, W. L. Klos, Scherpenisse, f 5195; A. Wis kerke, (gegund), f 5125. Perceel III. Uitdiepen Spuikom C. dei Voogd, Duivendijke, f 1.— per M'; E. jj van den Bossche, f 0.65 per id.; L van h Boven, Ellewoutsdijk, f 0.625 per id.: J f

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1915 | | pagina 2