MIÖÜËLBURtiSCHE COURANT H- 1S1 Jaargang 1948 Donderdag i Juli. Binnenland. -Vit Staii en Provincie. Dese courant yanchjjnt d a g e 1 j} k s, met uitzondering ma Zon- mi Fee»tda< n. Prjjs per kwartaal, zoowel voor Middelburg als yoor alle plaatsen in Nederland franco p. p. f 1.25| Afzonderlijke oumumre k sten «ent. i.u>ertenti€B k 2U ceat pet egei. Bg aooninoicnt yeel ln**x. Geoc-orte», locu- alle andere familieberichten en Dankbetuigingen yan 1—7 regele f 1.50 elke regel meer 20 cent. Reclames 40 cent per regel; Groote lettere naar de plKi'i die zp innemsst Advertenties vóór één nar tc bezorg»»! "Bij deze Courant behoort een Bijvoegsel. VLOOTAANBOUW. Verschenen is het voorloopig verslag van hel afdeelingsonderzoelt der Tweede Kamer naar de voorstellen der regeering tol aanbouw van vier onderzeebootert, en van twee kruisers. Bij de algemeene beschouwingen acht ten verscheidene leden hel l ij d s t i p! vaD indienin-g dezir wetsontwerpen step'*'- gekozen. Mocht onverhoopt onze vloot in den thans woedenden oorlog tot optreden geroepen worden, dan zal wegens den vrij langen duur van den bouw der schepen van de versterking van onze marine, welke de regeering be oogt, naar alle warschijnlijkhcid geen parlij kunnen worden getrokken; in dit opzicht -komen de voorstellen te laat. Zij komen te vroeg, voor zoover de regee ring niet haar nut heeft kunnen doen met de ervaring in dezen oorlog te ver- Anderc leden wezen er echter op dat builen de Kamer met klem is aangedron- op uitbreiding der vloot zoowel in als gen, en dal zij voor een uitstel der be handeling niet de verantwoording wilden dragen Voorts werd gevraagd om- meedeeling in groote trekken van de conclusies der Staatscommissie voor de -verdediging van N.-Indië. Het voor do urgentie, door de regee ring aangevoerde motief, dat dc p a r- tc u l i e r e werven thans voor den nieuwen aanbouw in beslag moeien wor den genomen, kan volgens "sommige leden zeker njel gelden; terwijl het toch veeleer wenschelijk moet worden geacht, dat de werven beschikbaar blijven voor aanbouw ten behoeve van de handelsvloot, welke na den oorlog naar aller verwachting gi-oote uitbreiding zal- behoeven Daarentegen voerden andere i,./'en aan, dat na den oorlog ook de wèrmt buitenland met werk zullen zijn laden. Bovendien verschaft de bouw van de voorgestelde kruisers, welke een snel- Jhë}<1 zullen hebben le ontwikkelen als jKg. niet werd bereikt, aan onze werven een uitmuntende gelegenheid om te loo- nen, waartoe zij in staat zijn en wordt door den bouw een ervaring verkregen, welke dezen tak van nijverheid ten goede zal komen. Bij de bespreking der onderzee- booten bleken bijna alle leden met de voorstellen ingenomen. Daarentegen konden vele ledeu zich niet vereenigen met het voorstel betref fende de twee kruisers. Men vroegl preciseering van de laak dezer booten. Is die alleen gericht tegen vijandelijke handelsschepen? Vele leden waren van gevoelen, dat men zich thans tot den bouw van onder zeeërs moest beperken -Het nut van kruisers is minst genomen twijfelachtig en de besteding van 18 millioen aan deze schepen verhindert eenc krachtige uit breiding van de onderzeeboolen. ïn over weging werd gegeven, den post voor kruisers uil hel ontwerp te lichten. Bij êene volgende begrooting ware deze post. nadat deskundige criliek tol uiting is gekomen, met meer kennis van zaken te behandelen. Solnmige ffeden vreesden, dal de wensch om aan hoofdofficieren de ge legenheid te geven als commandant op te treden, aan hel voorstel niet vreemd is geweest. Tegenover de bovenaangevoerde be zwaren deden andere leden blijken van hunne geneigdheid om ook met dat deel der voorstellen van de regeering mede Ic gaan. Naar hun oordeel beantwoor den de kruisers aan de eiscben, welke de in de Indische wateren te verrichten dienst aan bewapening en snelheid stelt Voor een optreden tegenover vijande lijke koopvaardijschepen, mochten de om standigheden daartoe noodzaken, zullen zij uitnemend geschikt zijln Inzake de voorgestelde aanschaffing van een zes-tal watervliegtuigen waren vele leden onaangenaam ge troffen door de niededceling, dat deze door een buitenlandsche fabriek zullen worden geleverd Gevraagd werd of dezi niet hier le lande kunnen worden ver vaardig'd. DE VERDWIJNENDE MARINE-WERP. Van 1 Juli a s af zal 's Rijks werf le Amsterdam als inlichting van aanbouw en herstelling gesloten zijn Tol de gebouwen, die verdwijnen zul len, belmoren naar wij vernemen liet gebouw van den scheepsbouw, de pantser-inrichting, de gieterij, de grof smederij, de stoomzagerij, timmerwerk plaats enz. Ook de groote stoomhamers, wals- en pons-machines gaan weg. Op de hellingen staan nog twee vaartuigen voor het loodswezen op stapel; deze zullen weldra (e water worden gelaten. Hel laatste oorlogsschip, dat op de marine werf gebouwd is, is depantserboot „Gruno De gebouwen, waar de officieren der marine-directie, van het vak van uitrus ting enz. hun bureaux hebben blijven be slaan, evenals het marine-paleis, hel oude zeemagazijn", de inrichting voor de draadlooze telegrafie en de torpedo- dienst UIT DE STAATSCOURANT. Bij kon. besluit: zijn, met 1 Juli bevorderd: tol opzichter Rijkswaterstaat le kl. J C. van Eendenburg, thans 2e kl tot id. 2e kl. D de Jong, en A. WJ de Bode, thans 3e kl.; tot 3e kl J. F. W. den Hollander, thans 4e ld.; tot bureelambtenaar Rijkswaterstaat Je kl G Timmerman en H. M. Vroom1, thans 2e kl.; tot id. 2e kl. L. van Wouden, W. A, IJdo en G van Overboek, thans 3e klasse. Bij beschikking van den Minister van Marine is, met 1 Juli, de 3de liclitwachter aan bmird van 's RijksliehtSckip Noord- hinder F. Prins, onder e. o. uit zijne te genwoordige betrekking, benoemd tot 2e stoker aan boord van het sloomgastran- sportvaartuig in het 6de district. NEDERLAND EN DE WfiLhCi Tegen Oneerlijke Concur rentie. Doord en Minister van Landbouw, Nij verheid en Handel is aan de burgemees ters de volgende circulaire gezonden: Naar mij blijkt leidt de concurrentie usschen de leveranciers van hel Regee- ringsmeel tot Ieverantiên in strijd met de 'oorwaarden waarop Regeeringstarwe wordt verstrekt Artikel 5 van die voor waarden bepaalt voor ongebudd tarwe meel een prijs van f 18,50 netto contant aan fabriek molen of magazijn Telkens bereiken mij klachten omtrent molenaars lof meel fabriekanten die het meel franco huis of franco wal bezorgen, een te la gen en fictieveu prijs voor vracht be rekenen, betaalde vracht restitueeren enz. enz. Ik meen dat de leveranciers, die zich stipt houden aan bedoeld art. 5, gevrijwaard moeten zijn tegen de ge volgen van een onrechtmatige concur rentie Hel is daarom dat ik u beleefd verzoek in deze uwe medewerking le willen verleenen door het uitoefenen van controle en telkens wanneer u feiten ter oore komen, daarvan kennis te willen geven aan hel Rijksgraanbureau. Het is nl. mijne bedoeling, dat aan hen, die de genoemde voorwaarden niet naleven, geen Regeeringstarwe meer zal worden verstrek^ Staatse!. De Rotterdam. Naar de N R. C. verneeml is Woens dagmorgen bij de directie van de 'Hol- land-Amcrikalij» telegrafisch bericht in gekomen, dat de Rotterdam (die 20 dezer van Rotterdam vertrokkemisi, tolt Vrijdag im. de Downs werd opgehouden en vervol gens naar Avonmouth gebracht was, waai- liet scliip een gedeelte van de lading, n b goederen, die uil Zwitserland afkomstig waren, zou hebben te lossen omdat de cerlificalen van oorsprong niet in over eenstemming waren met de allerjongste voorschriften) per slot van rekening (och vrijgelaten, zonder dat er iets van de la ding is gelosl Dit schip is dus, geheel, onaoodig, tien dagen vertraagd, eer het zijn reis naar Amerika kon vervolgen Dooreen d u i k b o ot achtervolgd. Naar de N R. Gt, verneemt, ontving de boot van de Zeeland Dinsdag draad loos Jbericht, 'dat de Harwichboot ter hoogte van het vuurschip (welk?) door een duikboot werd achtervolgd Zij vroeg assistentie. Later werd geseind, dat zi aan de duikboot was ontkomen Uit Middelburg. Het eerste avondconcert gisteren avond in den "buitentuin, alhier, was zeer druk bezocht. De tuin bood dan ook na den drukkend warmen dag een heerlijk koel zitje, terwijl er van wind of tocht niets werd gemerkt De uilvoe ring van het Middel burgseh muziekkorps viel als immer zeer in den smaak, wat een dankbaar applaus na elk nummer voldoende bewees Door -de keurmeesters van vee en vleescli werd heden .afgekeurd een geslacht varkeu, benevens verschillende organen van. verschillende slachtdieren Van het geslachte varken is een ge deelte opgezonden ter sterilisatie. Dc nieuwe sneltrein, die hier 's mor gens om half eb zal aankomen, loopt niet vanaf heden, doch vanaf Maandag 5 Ju li as. De yereejiiging „Zuslerhulp welke alleenstaande ongehuwde vrouwen den strijd des levehs lichter tracht te maken, o.m door het voor haar openstellen van een rusthuis, d.oor werkverschaffing, dooi de verschaffing van een goedkoop tehuis. zond ons haard3e jaarverslag Van de 240 .aanvragen om hulp in ver schillenden vorm, moesion er 77 worden afgewezen, voornamelijk met hel oog op den financieelpn loesland der vereeni- gihg, welke drfngend verbetering behoeft De ontvangsten beliepen 1 15 586.77', de uitgaven f 14 3G3 52\ zoodal 1' 1223.24 op nieuwe rekening kou worden over geschreven De afdeeling Goes bracht op aan 3md. xollecte f 368 6G, busjes 1' 20 63f 'en Yvfor' patiënten verzameld f 80, daarnaast maken d' afdeeling Mid delburg mei f 88.475 3mtl collecte en f 2 73r' busjes en de afdeeling Vlis- singen met f 25.74 3md. collecte en f 23 voor patiënten verzameld, al een heel droevig figuur. Secretaris-penning- meesteresse van de afdeeling Middelburg dezer nuttige vereeniging is mej P. J. Plasschaerl, Veersche Singel S 85, haar voorzitster is mevr. Sn o tick Hurgronja Dijoknipester. o Uit Vlissingen Op de terreinen der Staatsspoor te V1 i s In ge n ontspoorde gisterenavond een machine. De treinenloop ondervond hierdoor geen vertraging Uit St. P.hiltpsUnd. De heer P. J. Aarnoudse vau An na Ja cobapol de)' ""-vas Dinsdag avond met zijn auto op reis naar huis, toen in den Willem Fredevik Ivarëlpolder door een nog onbekende oorzaak oen de fect aan de machine ontstond. Ver schrikt door de ongewone explosie's ver liet de heer A. ijlings zijn voertuig en waarschuwde tegelijk ook zijn mede- inzittenden, twee broers van hem De auto geraakte bovendien van den dijk en kwam in de sloot terecht, waar zij geheel uitbrandde; slechts het geraamte ";on den volgenden dag naar huis ver voerd worden Gelukkig bekwamen de drie broers geen persoonlijk letsel. en van diphteritis 2 gevallen te Middel burg en 1 geval te Hoofdplaat en IJzen- dijke. GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN» i Walcheren. Arnemuiden J. Pouwer (a r. 'ricsver. L. Puijpe, (Gemeentebelang), P. 1. Ivou- semaker (groep kiezers). Beide luesverecnigingcn hadden be sloten hel bestand le bandhaven, er zal thans een stemming moeten plaats heb ben. (De Z Grijpskerke. Gekozen A. deWisser en Z. Koene beide aftredend Zuid-B evèland. Kloet inge Herkozen M. Eversdijk en M. Iiole Driewegen. Herkozen W. Nieuwen- liuize en W Noels Waarde Herkozen J. Blok Sr. en J. L, Overkeek Rillaiid-Bath. Herkozen J. de Jager en A Blok Jz. Krabbendijke. Herkozen P. K. v. Nieu- wenhuijze en C. Vogelaar. Werrieldinge J. A. Dominicus, P, Lra- denbergh ;aftl\), Joli Pietersc. J.V'j - lemaker. Stemming 9 Juli. Ovezand. 2 plaatsen P. B. Thomaes aftr A van der Slikke (aftr.), J J. Mol, J Rijk Mz. Oudelande. 2 plaatsen. Jb. de Jager Gz. (aftr.) en P. van Wingen (aflr.) beiden builen partijen en oud-leden dor a-r kiesvereeniging ,J. de Dreu (a.r.) J. Sandee a -r Jb. Goclheer (vrijz en J. van der Peijl (vrijz) I)e Z.) Wolfaarlsdijk. A. Beenhakker, J. Lin- denbergli (aftr A. C. J. Noleboom, G. Weijns. Schouwen Duivolaud Bruinisse J Flohil, M Krepel, L. van Meurs, J Weumers. Zee u ws c li Vlaandere n Philippine Herkozen J. B. van Hurck, E. A M. Taelman, Pol. F Wijne, Zahmslag Herkozen P. Faas, F. de Ruijter, W de Mul, (L. el E.) Koewacht. Herkozen Ed. de Vleescliou- wer, A. C. de Blieclc. Heinkenszand. Herkozen J. Boonfnan en M. Rijk. Breskens Twee plaatsen. A. Du Burck aftrP. J. Lako en P. C. Roest (aftr. Stemming 9 Juli Noor d-B e v e 1 au d Wissenkerke. Herkozen J. C. Schip pers, P. Dieleman en Th. de Ridder. T h o 1 en. Scherpenisse Twee plaatsen. Jolis. Rijs- tenbil, Anth Oudesluis, (beide aftredend W. Bijl, (lib.) KERKNIEUWS. Uit Tboten Te Oud V o s s e m e e r is ter se cretarie door 119 verschillende perso nen een aanvraag ingekomen om brood- kaarten, waardoor circa 675 personen van het brood gebruik zullen maken ook is in bewerking binnen zoo kort mogelijken tijd „regeeringsspelc" ver krijgbaar le stellen. c Uit Zeeuwsch-Vlaanderen W.D Gislernamiddag om half zes arri veerde le Breskens de hoogaars Br. 16 Snel het lijk vgn bel laatste slacht offer van den hoogaars Br 19 welke op 16 Juni j 1, bij het mijnongeluk is om gekomen, Adriaan van övorbeeke Aan de ponton waren veel belangstellenden aanwezig. Thans zijn de vier slachtoffers allen terecht. Hel jongste nummer van „Pak me mee" bevat de portretten van den jongen Thacge en Adriaan Overbeeke, twee der slachtoffers van dit ongeluk. Besmettel ij ke ziekten. In de week van 23 tot en met '29 Juni kwamen uit Zeeland ter kennis van den centralen gezondheidsraad van roodvonk 1 geval te Neuzen en te Retranchement Classicale vergadering. Middelburg1. In vervolg op hel reeds gisteren ge melde zij van de besluiten der gisteren gehouden vergadering van de Classis Middelburg der Ned Ilerv. kerk nog meegedeeld. Wijziging in art 7 van het reglement op het examen ter toelating tot de Evan geliebediening, verworpen mei 52 tegen 6 st. Wijziging in art 25 van dal regle ment aangenomen met 58 st. Wijziging in het reglement voor de diaconieën, aangenomen. Wijziging van art 7 van het regle ment op de kosten voor hel bestuur der Ned. Herv. kerk, aangenomen met 58 stemmen Reglement voor kerkelijk opzicht en tucht en voor de behandeling van ge schillen en van' besluiten in bestuursza ken aangenomen met 58 stemmen Reglement op het beheer der kerke lijke goederen en fondsen van de ge meenten der Ned. Herv. kerk, aangeno men met 57 tegen 1 st. Behandeld werd voorts bel verzoek van Lütge c, s. aan de Synode om, niettegenstaande hel vorig jaar een voor- stel-Lütge c.s. inzake <le proponents formule werd verworpen, alsnog dit voorstel in overweging 1e willen ne men; of altans zoodanige wijziging in die formule aan te brengen dat duide lijk blijktle wat met „beginsel en karak ter" der Ned. Herv. kerk wordt bedoeld en 2c dat het Evangelie van Jezus Christus" geen ander is dan hetgeen Christus en zijn apostelen zelf hebben gepredikt naar het getuigenis der Hei lige Schrift Bij stemming verklaarden zich 46 aan wezigen vóór liet verzoek en 12 tegen Het verzoek der Confessioneele ver eeniging om door wijziging van het c.lg. Regl. aan de Classicale vergaderingen over te brengen wat thans aan hel clas sicale besturen is opgedragen (met name in art. 43) werd gesteund met 50 legen 8 stemmen. Ten opzichten v,an het verzoek van dr. G A v, d Bergh van Eysinga, ge steund door dr J. IJ. Gunning JHzn en dr D. Boer, om, naar aanleiding van het gebeurde met ds B. de Ligt te Nuenen, droefheid en verontwaardiging te ken nen te geven over het aan banden leg gen van de E vangel ie-prediking door m i litaire autoriteiten, - werd geen oordeel uitgesproken daar men niet op de hoogte was van hetgeen door ds. B. de Ligt gezegd is De afgetreden leden van hel classi caal bestuur werden herkozen. Gekozen werd lol sec. lid-ouderling de heer Kaminga van Vlissingen, in de va cature ontslaan, doordal de heer C. de Broekert bedankte en de heer F. Dek- lol secundus-lid-ouderiing in de vaca- ker Fz. primuslid werd Voorls werd de heer Hondius gekozen ture ontstaan door het bedanken van den heer J. F. C Rozenberg. C1 a s i s IJ z e n d ij k e. Op de classicale vergadering der clasis IJzendijke werd de wijziging art 14alin. 1 Algemeen reglement met algemeene stem men aangenomen, evenals de wijzigingen van art 15 ai. 4 van hetzelfde reglement en arl. 59 van het Reglement voor opzicht en lucht. De vrijstelling van een gedeelte van het examen voor godsdienstonderwijzer aan Candida ten in do theologie werd aange nomen niet 37 legen 2 stemmen. Hel synodale voorstel tol schrapping van .geest en hoofdzaak" werd met ovcrgroole meerderheid 31 tegen 8 verworpen. Hetzelfde lol onderging met 37 tegen 2 stemmen hel voorstel om het candidaats- xamen in de theologie van de Amster- damsche Universiteit geldig voor de Ned. Herv kerk le verklaren Met algemeene stemmen werd aanvaard de wijziging van art 25 Reglement op het examen, waarbij de examinandus meer dan diie maal proponents-oxamen mag doen De wijziging in arl 6 Reglement op de diaconiên werd verworpen met 31 te- icn 8, van art 20 met 21 tegen 15 stem men De wijziging van art 27 werd met algemeene stemmen aangenomen, even zoo de aanvulling van arl 7 Reglement op de kosten. Hel Reglement voor kerkelijk opzicht en lucht verwierf alle stemmen, hel regle ment op het beheer 30 voor, 9 tegen. Herbememffl werd tot lid van het provinciaal kerkbestuur, ds Timmerman te Terneuzen, als zijn secundus ds R Meeuwenberg te Breskens Als leden van het classicaal bestuur werden herkozen ds. Hugenholtz te Axel, ds. v. d. VlugÜ te Zuidzande en d^ heer J Wisse Jzn te Zaamslag, als hunne secundi ds J N. Paltist te Aardenburg en ds. M J Beu kenhorst te Sluis, terwijl in de va cature J Noest te Sluis benoemd werd H. Cysouw te Groede Cass vergadering Zierikz.ee. In de classicale vergadering te Zic- rikzee verklaarden zich 19 slemmen voor behoud en 31 stemmen voor schrapping der woorden: „geest en hoofdzaak" KUNST EN WETENSCHAPPEN. Zondagavond zal dus (och t'n dit overigens zoo weinig geanimeerd bad seizoen, in het Badhotel le Vlissin gen een s$isteJjconcert plaats hebben. Mej Line Bröcker uit Middelburg, die nu reeds zoo'n g'oede bekende in de Zeeuwsche concertzalen is. eh de heer Louis Boer, wiens gedwongen anwezig- lteid in onze omgeving meermalen gele genheid gaf met zijn talent als cellist kennis te maken, zullen dan met mede werking van mevr Mariëtle Hill, pianiste uit Gent, een concert geven. We hopen dat een volle zaal hen zal beloonen Goede muziek is schaarsch in deze dagen En de vermelde namen zijn een waarborg clal men goede mu ziek zal hooren ONDERWIJS. De heer H P A. J. Buijs, vroeger onderwijzer te Vlissingen, thans hoofd

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1915 | | pagina 1