NESTLË "X i FARINE LACTËE BBITEül&Nfi. TE HOUDEN AANBESTEDINGEN. Zaterdag 22 Mei 1915. 12 u. Lo gement J. F. Adriaansens te Walzoorden Herstel enz. van werken Cal. Waterschap •Walzoorden. Zie Midd. Crt. 1 Mei. Vrijdag 28 Mei. 2 u. Raadhuis Wis- senkerke. Maken van keioestrating. Zie Midd Crt. 10 Mei. V r ij d a g 28 Mei. 12 u. Gemeentehuis Kapelle. Herstel enz. werken Willem Anna polder. Zie Midd Crt. 14 Mei Vrijdag 28 Mei. IO1/2 uur. Levering straatklinkers door B. en W. van Rit- them Zie Midd. Crt 15 Mei. Woensdag 2 Juni 11 u. Prov be stuur Abdij. Bestrating weg Walcheren. Zinkwerken, enz. Wester- of Koop manshaven te Vlissingen. Zie Ned. Staats Crt. 14 Mei no. lit. Vrijdag 4 Juni. IO1/2 u bij P. Pries ter lo Wissenkerke. Onderhouden enz. Cal. Vilelepolder. Zie Midd. Crt. 14 Mei. •V.rij dag 4 Juni. 3 uur. Directieka mer te Borssele. Zinkwerk, Steenbestor- ling polder Borssele. Zie Midd. Crt. 12 Mei. BURGERLIJKE! STAND. Middelburg. Van 20 en 21 Mei. Ondertrouwd: ,1 Reijnhout, jnv. 24 j., en J. S. Janse, jd. 25 j.; P. Wevers, jm. 22 j-, en G. van Bei- zen, jd. 20 j.; J. C. A. van Heijl, jm. 23 j, en J. A. de Lange, jd. 22 j.; W. Geertse, jm. 28 j., en D. Leeman, .jd. 30 j. Getrouwd: G. F. de Grave, jm 21 j., en W. J. Boi-ket, jd. 23 j.; D. Mol, jm. 24 j., en J. Rotb, jd. 20 j.; E. W. Neugfc- bauer, jm 28 j., en M. Franse, jd. 33 j J. A. van der Weel, jm. 34 j. en C. C Pe tiet, jd. 29 j.; P. de Wijze, jm. 23 j., en S. van den Broek, jd. 22 j.; A. P. Knoet, jm. 25 j., en M. A. A. Good, jd. 23 j. Bevallen: J. Broerse, geb. Catsman, z1 C. de Bakker, geb. Abrahamse, z Overleden: A. Klittenberg, man van A M. Cornaeij, 71 j. Z i erikzee. Van 12—20 Mei. Getrouwd: J. Zonrui- ter. jm. 28 j., en A. de Jonge, jd. 26 j. Overleden. J. van Westen, man van J. Boot, 69 j.; A. Geldkoff, wedr. van S v. d. Weijde, 79 j.; A. van de Zande, on- geh. d., 72 j., J. de Bruine, wed. van M|„ Legemate, 61 j. HOOG WATER. Vlltslogeo. Het is zeker merkwaardig, dat dit korps z ijn eeuwfeest herdenkt onder de zelfde tijdsomstandigheden als bij hare oprichting, namelijk in een. oorlogsjaar (slag van Waterloo 18 Juni 1815 Als eerste datum, waarop het muziek korps op het Molenwater een uitvoering gaf v inden wij aangeleekend 10 Mei 1827. In 1857 is hot korps ontbonden ge weest, maai- reeds in Januari 1858 werd met de weder-oprichting ervan begonnen Voor heden willen wij met deze her denking volstaan, daar een feestelijke herdenking op een later, meer geschikt tijdstip waarschijnlijk zal plaats hebben en wij alsdan uitvoeriger op den levens loop van het zoo zeer gewaardeerde korps hopen terug te komen. Thans spreken wij reeds en dit is zeker namens alle Middelburgers de beste wenschen uit voor den bloei van het muziekkorpss, waarop Middelburg met recht trotsch kan zijn en dat zich een onmisbare plaats in onze samenle ving heeft weten te veroveren, en dat niet het minst onder zijn tegenwoordigen directeur, den heer Jan Morks. Gedurende deze eerste eeuw van zijn bestaan heeft het korps 12 kapelmeesters gehad en wel de navolgende: van 1815 tot 1821 J. Fastré, die ook reeds aan het hoofd van het korps van de Cohorte Ur- baïne had gestaan; van 1821 tot 1825 N. J Planque Vuur; van 1815 tot 1829 J. F. Tin'.eman; van 1829 lot 1830 W. R. Ceu- van 1831 lot 1857 A. J. van Einden; van 1858 tot 1859 A. Liesoy en V. Dru- ten, van 1859 tot 1863 Ph. Stoetzer; van 1863 tot 1866 H. J.' C. Kuijpers; van 1866 tot 1886 A. de Jong; van 1886 tot 1890 J Scholtens en van 1891 tot heden Jan Morks. 1 ONDERWIJS. Bij het gisteren door den Ned. Bond voor Ziekenverpleging te Rotterdam ge houden examen behaalden de dames A. Burke en A. Koopman, opgeleid in het ziekenhuis (Noordplein) alhier liet di ploma voor verpleegster. Geslaagd voor machinist diploma B de heer M P. Willemse leerling van de „De Ruijterschool". In het nummer van 19 dezer staal vermeld als no. 1 op de voordracht voor dijkgraaf van den Jacobapolder de heer M. Verhulst, dit moei zijn Abr. Ver hulst Pz. Donderdag slaagde te 's Gravenliage bij het examen van bewaarschoolonder wijzeres mej. M. Keukelaar te Bier vliet. Zaterdag 22 Mei nm. 6 49 Zondag 23 8.— Maandag '24 9.12 DinBdag 25 10.10 Woensdag 26 11 01 Donderdag. 27 11.48 V rpnag 23 12 36 AFLOOP AANBESTEDINGEN. Door het bestuur van liet waterschap j hij bij een visitatie één pas over de Prui sische grens deed, door de Duitsche grenswacht gevangen genomen en naar Aken gevoerd. Dezer dagen nu werd ten overslaan van een Duitschen rechler en een hoofd ambtenaar der Nederlandsche belastingen ter plaatse een onderzoek naar liet inci dent ingesteld, waarbij genoemde kom mies ook tegenwoordig was. Bij die gele genheid werd hij door een getuige be schuldigd, vroeger van Duilsch grond gebied af eens gescholen te hebben Bij de daarop ontslaande woordenwisseling zag de kommies kans, van den Duitschen rechter toestemming te krijgen, ter plaat se preeies aan te wijzen, lioe hot geval! geweest was, Om hem in staat tej stellen, die aanwijzing te kunnen geven, werd hem wat vrijheid van beweging gclalen, van welke vrijheid hij gebruik wist te maken, om over de Nederlandsche grens te stappen, waarmee tol verinaak van de aanwezige Nederlanders, maar tot niet geringe ergernis van de op eenigen af stand staande Duitschers, hel grensinci dent, dat anders voor den betrokken ambtenaaf zeer onaangename gevolgen had kunnen hebben, op hoogst praclisohe wijze werd opgelost. - Engeland is het land van het vast houden aan oude en verouderde vor men. Zoo heeft de voorzitter van het Lager Huis tijdens de zitting altijd een staf, een zware knots, voor zich liggen Dinsdag is een man, die niets in het Parlement te maken had, de zaal binnen gerend. Hij greep den staf, wierp dien op den grond en uitte eenige woorden van Felle afkeuring omtrent het drank misbruik De driftkop moest met geweld wor den weggeleid. Maar het eigenaardige is nog, dat deze luidruchtige drankbestrij der een fortuin uit een bierbrouwerij heeft verdiend. Het doel denken aan wij len den Zweedschen nijveraar, die na een reusachtig vermogen met het vervaardi gen van (ooriogs-) munitie te hebben ver gaard, de renten daarvan in zijn testa ment aanwees ter belooning van geeste lijke verdiensten, o a. ten gunste van den vrede, nl. Nobel. Ingezonden Hededeelingen. RECHTZAKEN. Arr. Rechtbaax te Middelburg. Heden deed bovengenoemde recht bank u itspraak in de door ons reeds ver melde zaken, waarbij zijn veroordeeld wegens diefstal en bedelarij: E. M. V, 15 j, werkster, Neuzen tot f 7 b. s. 2 d. tuchtschool en f 0.50 b. s. 1 w. tuchtsch'.; dief sta 1: C, C., 19 j., klompenma- St. Maartensdijk werd Donderdag 1 XT - aanbesteed: het aanleggen aan den zee-1 ker' ®n v" «f J k°opman, beiden dijk van den Noordpolder van oen bin-1 verblijvende le Hansweert, gedetineerd nenberm over een tengte van 790 M. en te Middelburg, ieder tot 3 m. gev. straf, het tonrond leggen van de kruin van dien j!»1 «do™™»', _J„ dijk over een lengte van 600 M, |h' d landbouwer, Sas van Gent, en Inschrijvers vrtren: L. v. d. Velde, Iar5Ster' Westdorpe, ieder Bruinisse, voor f 4525; W. L. .Klos, Scher- jtot d jf:v' .stra,I I 1500 J. F.lenhaas. St. Anna-"ejeed gn g ambtena beleed v E., 17 j., venter, 's Gravenpolder, tot t 7 2 w. tuchtschool en M. penisse, f 1500; J. Ëlenbaas, St. Anna-1 land, f 4490; S. Polderman, St Maar- j tensdijk, f 4335; C. Poot, idem, f 4356; 1 P. M Polderman, idem,' f 1323; J. .I»**; Vhssingen, tot f 2o b. s. 1 Vossem, St. Anna!and. f 4500; Jac. Knulsty SI Maartensdijk, f 4384 Gegund aan P. M. Polderman, St. Maar tensdijk, als minsten inschrijver. mishandeling: S. Z., 60 j., huisvr van P. J., zonder beroep, Sluis, en J- M., 26 j., koopman,' Westdorpe, beiden tot f5 s. 5 d. h„ en A. J V„ 17 j'„ landbouwersknecht, Stoppeldijk, lot f3.50 b. 1 w. tuchtschool; overtreding plaatselijke be- j., h.vr. van C. Dzonder beroep, Bigge- kerke, tot f 10 b, s. 10 d. h.; en KERKNIEUWS. Omtrent de nieuwe beroeping van nog door de VI. Crt. gemeld dat het.eer- d yiissingen tot f 5 b s. 1 d. h.j ste beroep ongeldig was verklaard, we-Vrijgesproken: M. v. H„ 40 j, geus het door ds. Kiehl op beroep pree-1 sch vaste o[ v(jrb]ijf. ken aldaar vrat door het classicaal be- d van verduistering, stuur m strijd met de reglementen werd verklaard, welke beslissing door het Pro vinciaal Kerkbestuur in hooger beroep bevestigd werd. Geref. Kerken. Beroepen te Bruinisse A. Jansen, Baraeveld. LEGER EN VLOOT. KUNST EN WETENSCHAPPEN. Een honderdjarige. Nu hedenavond bij gunstig weder we derom voor het eerst in dit seizoen het j Middelburgsch Muziekkorps zich op het E' I Spaarzaam fl *n zuln>9 XI In het Tpp XB gebruik (KINDERMEEL) het baste Voedingsmiddel Voor Kinderen waarop Italië op grond van hel feil, dal af te wenden. die groolendcels door Italianen bewoond Hel was te laat: bet volk op de straat worden, aanspraak maakt Italië wil ech- had gesproken Het spektakel der anti- Ier moer dan wal dc Donau-monaivhie Oostenrjjksche en -Duitsche slraalbetoo- wildc afstaan, in de eerste plaats Istrië en gingen overstemde wie tol nadenken aan- Dalinaliè Of inwilliging van det verlangen spoorden Het Parlement, waartoe te be- in 'l welbegrepen eigenbelang van hel hooren in Italië tot de hoogste eer bc- Apennijnsch Schiereiland zou zijn, is een hoort, zwichtte voor de tierende menigte vraag, die ons thans niet bezig houdt} Giolitti maakte plaats voor den week-es- Voor iemand, die de zaken onbevooroor- Ihetischen frazeur d'Annunzio, opeens als deeld beschouwt, houdt de openbare mee- vertegenwoordiger der Italiaansche cen- ning in Italië en voornamelijk de rumoe- heid op het schild geheven, ofschoon rige irredentislische beweging te veelI hij zich de laatste vijf jaar niets aan mei. deels door de werkelijkheid niet zijn geboorteland had laten gelegen lig- imecr gerechtvaardigde, gevoels-ovenve- gen. gingen, te weinig met den eeonomischen Nie,( alle partijen hebben zich laten band tusschen de betrokken streken en overbluffen De officieele socialisten blij- hcl achterland rekening liet is b.v best ven bij hun afkeer van het feit, waar mogelijk, dal de beteekeuis van Triest als voor het kabinet en de overgroole raeer- handelsstad zóu inschrompelen, als ze derheid der Kamer de verantwoordelijk- werd afgescheurd van het gebied, waar heid ap zich hebben genomen ze nu politiek en economisch bij behoort In die zitting heeft een socialist tegen om bij Italië te worden ingelijfd, al draagt den oorlog gesproken. Maar zooals de de stad dan ook een overwegend Italï- bejaarde Giolitti, eenmaal de dictator van aansch karakter. Ook vergeten de heet- Italië genoemd, nu iu alle stille Rome hoofden van hel schiereiland, Jat men verlaten en door een achterdeur het sta- behalve mei Italianen en Duitschers daar tion van Turijn verlaten moest, de staats- nog met een derde ras te rekenen heeft, man, aan wiens langdurig bewind Italië nl. de Slaven. veel te danken heeft zoo zullen die Deze nemen aan de Oostkust van de enkele protest-stemmen zonder eenigen Adriatisehe Zee sterk in aantal toe. En invloed blijven Servië, op het oogenblik de bondgenoot Hoe zal Italië nu den oorlog openen'? van Italië, wil niet, dat de overheeivching Verschillende wegen staan daartoe der Duitschers voor deze stamgenooten open Het kan terstond in Trenle vallen, door die der Italianen wordt vervangen. Maar ook zou het een hulpleger naar Ser- Ook niet dit belang dienen de laatste dus viê kunnen zenden over de Albaansche rekening le houden. j havenstad Walona, thans feitelijk al Ita- liaansch of via Montenegro, ter zee en Maar hoe dit ook zij: de Italianen in 'and de geallieerden aan dc Dardanel- dic Ooslearijksche grensgebieden hadden Ie? ondersteunen ot wel m Frraikrjjk reden lot klacht. Dit werd verergerd. I Kaar de „Neue Zurcher Ztg uit Ge- toen dc Donau-monarchie Servië den oor- "ua verneemt, zijn daar ook de Nederlan. lag verklaarde. Dit was blijkbaar in strijd "%'s ,im Bosch en Limburg, van Java met hel bondgenootschap Men zegtlocli, aikomstig, mishandeld, dal Oostenrijk had toegezegd, na de in- m liiving van Bosnië eu Herzegowina ia 190S zijn macht niet verder Zuidelijk in Mode r n wa p en t ug den Balkan uil te breiden Wel heeft D.e oerlOBseorrespondent van de Vos- Weenen hl de laatste JuU-dagen vin het 5,s.cht' Ze^n« 8«n <ie afgeloopen jaar nadrukkeiaT verklaard, beeehrijvng van den nieuwen i.niji „„Ki.a ,..!i>.„ i.„i,..„..' houwitser van 42 c M. Voor het 'transport wordt een trein geen Servisch gebied te willen inlijven, maar ook zonder daartoe over le gaan zou een overwinning van de Habsburg- sche soldaten in Servië voor Italië onaan genaam geworden kunnen zijn Men weel, hoe een dergelijk belangen- -Tmb. viiMer, hot ko,Klikt op de Oostkust van de AdHaj SJü gebruikt, die alle benoodigdheden mee neemt, het fundament, de draaischijf, het pantser, de kraan en de munitie Men heeft twee dagen noodig om het kanon op te stellen Tegen vliegers moet h< «vuuwiBi up uc tjuaitiuai v«" -"v"' uiterst zorgvuldig gemaskeerd worden tusschen dezelfde mogendheden den sloot i j i i „„r i Lens werd de houwitser door een vhe- gaf lot de kunstmatige geboorte van het1 zich zelf besturend Albanië, dat evenwel stierf, zonder nog recht geleefd le heb ben. De heele rede van den minister-presi dent in de Italiaansche Kamer was tegen Oostenrijk gericht. Op Duitschland en Turkije is blijkbaar niet gezinspeeld. Eerst genoemd rijk beeft Italië dan ook geen strootje in den weg gelegd en de kwade trouw der Porte ten opzichte van den herleefden opstand in Lybië is allerminst bewezen. Maai- dit verandert niets aan hel ïeit, dat binnen eenige dagen de ger ontdekt Onmiddellijk werden spo ren gelegd en daarlangs werd snachts het geheele toestel zijwaarts het bosclv ingeschoven Dal was een buitengewone verrichting bij het gewicht van bet geschut. Er kan zeer snel mee gevuurd worden. Voor een schot is niet meer dan twee minuten noodig. De projectielen hebben driemaal het gewicht van die der 30.5 c M.-mortieren Zij zijn zoo groot als een gewoon soldaat Het fundament van den houwitser is bijna twee meter diep Daarop ligt een litl Iwtl, Ullt DltillU II Lt-ItlBl. uaucil UL ,1-11 1 ilrie genoemde staten met hS vromere lid reusachtige kogels waarop het ;it tui I nrtiait hn lititirnrt Iiitt ntnt n/» t»>. van het Drievoudig Verbond op voet van oorlog slaan. Salandra heeft hel thans uitgesproken. 1 Mei heeft de regeering aan Oostenrijk- j Hongarije het verdrag opgezegd Of Ita- liê zich daarna reeds aan de Triple En- 1 teute had gebonden, is nog niet duidelijk I en doel odk niet ter zake. Hiermee op zich zelf is een feil van wcreld-beteekeuis onthuld Het stelsel van j verdragen tusschen de groote mogendhe den van Europa is daarmee verbroken. DE OORLOG. De toestand. Omtrent twee sleden, den laatsten tijd /j)0 Gorzaak van den wereldoorlog, dien herhaaldelijk iu de communiqué s betref- vve op hel 00gcnl)]ik eleven, is het ten- fende de operalies der Diutschers in|gevolge daarvan te gronde gegaan NW. Polen en verder genoemd, leekcuenWal preöes bewindslieden te. Ro- vve aan, dal Frauenburg ongeveer 90 me [0t geze houding bewoog, weten we K.M. O. van Libau, Sjagory 45 K.M. Z.W. nog niet Dat staat in bet Groenboek, van Mitau ligt. hetwelk gisteren aan de Italiaansche afge- Duitschers en Oostenrijkers hebben op-1 vaardigden werd overhandigd nieuw bij de San voordeelen behaald. De Daarin zal men tevens kunnen lezen, Russen wijken op sommige plaatsen nog ]10C verre de offers, door Oostenrijk aan- sleeds. Aan den Oostelijken oever trokken geboden, bleven beneden Italië's terri- de Russen lot Sieniawa terug.torialefeischeu Reeds heeft het „Giornale affuit draait. En daarop ligt dan de ge weldige loop Een kraan, die op sporen loopt, doet dienst "bij het opstellen Het 'afschieten geschiedt met een touw. Het is den artilleristen verboden daarbij om hoog te kijken, omdat het lange, sterk lichtende mondingsvuur hevig verblindt. - In den nacht van het Russische nieuw jaar heb ik een schot op" Tarn ow zien af vuren Secenden lang was het "breede dal verlicht door den vuurstraal De knal van het schol is zeer diep en daarom voor menschen niet onaangenaam Op dood materieel oefent de luchtdruk ech ter een vernielende uilwerking uit Een zestig meter van liet kanon afslaande mu nitiewagen werd zwaar beschadigd. Alle wanden ervan ingedrukt en gekraakt. De reserve lsle luitenant W. L Scheltema van het 19de regiment infan terie is gedetacheerd bij het bijzonder interneeringsdepot te Vlissingen N. R. C KORTE OORLOGSBERICHTEN' De Belgische oorlogscorrespondent van ,.De Tijd'' meldt Hel bericht over het vormen van een Belgisch expeditiekorps naar de Darda- nellen kan ik bevestigen. Echter zal het korps uilsluitend gevormd worden uit vrijwilligers. Kitchener heeft nog 300.000 recruteiï H'Tlalia" daarover in een blijkbaar offici- noodig eus artikel zijn licht laten schijnen. Het Omtrent de a.s. kabiuets-wisseling in constateert ten eerste, dat het aanbod van Engeland wordt opgemerkt, dat de lei-Weenen eerst kwam, toen de door Rome ders der Parlemenls-oppositie reeds door gestelde termijn reeds was afgeloopen. hun zitting hebben in den oorlogsraad! En ten tweede heet bet, dat Italië Triest mede verantwoordelijk waren. geheel van de öostenrijksche heersctyip- pij bevrijd wil weten terwijl ook de stra- De teerling is geworpen. t tegische toestand van eerst genoemd rijk Het Italiaansche ministerie, nog onlangs jjj de Adriatisehe Zee niet ten nadeele door besluit van den koning krachtdadig daarvan mag worden veranderd geschraagd tegenover de aanvallen van t wie het land voor de rampen en de onze-1 Daarmee is dus de gansche toestand kerlieden van een oorlog wilden bewaren, blootgelegd Weliswaar ïs de oorlog nog is de Rubico overgekomen: de krijg legen niet verklaard, maai- dit is slechts een de centrale mogendheden is van nu af kwestie van vorm Feitelijk was tevoren eens behouden, aan onvermijdelijk1 t de krijgstoe&land tusschen Italië en de Men bemerkt terstond met eenige vol- centrale mogendheden reeds ingetreden doening, hoe men oök verder over deze Toen Salandra en de zijnen den koning daad moge denken.- de regeering te Rome him ontslag aanboden, scheen er nog heeft den koninklijkeu weg bewandeld in een kleine kans, dat de oorlog vermeden zoo verre als ze geen uitvluchten heeft kon worden De toestand bood veel bestrijding van de Engelsche regcering gezocht, om langs een omweg Oostenrijk overeenkomst met dien in Griekenland was overgebleven, in derde lezing aaa- ■T.,q.q.- De 6-jarige H. te Leidschendam isen Duitschland te noodzaken tot een; bij het aftreden van den eveneens oor- genomen. Molenwater zal doen hooren is het ze- bij het uithalen van een vogelnestje uil j oorlogsverklaring. Een omweg, die, naar log^gezinden premier Wenizelos. Ook lieoft j ker het meest geschikte oogenblik er een boom gevallen en op de punten vanvermoed werd over de Zuidelijke eilaii- Victor Emanuel moeite gedaan, om een Iu het verslag van de begrootings- aan te herinneren, dat dit bij ons Middel- een ijzeren hek terechtgekomen. Het jon- den in de Egeïsche Zee zou leidon Hel staatsman bereid te vinden, de politieke commissie uit de Fransche Kamer over burgers zoo hoo" aangeschreven korps gelje is aan de gevolgen overleden j leek toch waarschijnlijk, dat de vijande- nalatenschap van Salandra te aanvaar-de leger- en vloot-kredieten wordt vol- dil jaar 100 jaar° bestaat. N. R. C. lijklieden legen Turkije geopend zouden den I geus de N. R. C medegedeeld, dat Frank- Wel wordt verondersteld, dat het mu-1 I worden. Daarvoor was gemakkelijk een De meerderheid van het Parlement was rijk gedurende de eerste vijf maanden van ziekkorps van de in 1815 opgerichte Te Barneveld is enkele weken gele-aanleiding te vinden en daarmee zouden toen nog tegen het in t leven roepen den oorlog meer dan 251 millioen gulden dienstdoende schutterij, hetwelk op 4 Ju- den een alleenwonende 63-jarige mandc voorstanders van de handhaving van van een gewapende botsing met de rij-uitgegeven heeft aan kanonnen en mu ni van dat jaar voor' het eerst in het dood in zijn armoedig kamertje gevonden, j Italië's onzijdigheid kunnen worden zoel ken van midden-Europa gekant. Eén man nitie. openbaar spoelde bij de plechtige be- Thans is van rechtswege het krotje on- gehouden was er, naar wien die allen als hun on- eediging der Middelburgsche schutters op derzocht en bij die gelegenheid is in een! Salandra en Sonnino hebben dez^ ach- bestreden leider vol vertrouwen opzagen VERSCHILLENDE BERICHTEN. Duitsche oorlogsvaartuigen hebben, de Engelsche treiler Lucerne" en het tot diezelfde (nationaliteit behoorende* stoomschip „Dumfries" getorpedeerd Van beide schepen werd de bemanning gered. Het in de tweede plaats genoemde is niet dadelijk gezonken. Ook de treiler Chrysolite" uil Huil is door een Duitsche duikboot in den! 'grond geboord. De bemanning bleef even- Het Britsche Lagerhuis heeft het wetsontwerp tot verbod van den verkoop van onrijpen sterkedrank whisky), al wat er van de grootsche plannen, tot drank- 0 i" Duitschland kan men weer gerust <le Groote Markt, voortgekomen is uit oude kist, tusschen een verzameling vod- lerbaksche handelwijze evenwel versmaad. Die eene, Giolitti, toefde als ambteloos wittebrood eten, zonder zich wat tc ver- het muziekkorps van de ontbonden Co- den een bus ontdekt, waarin ruim f 1000 In zijn groote Kamerredc heeft de eerste burger buiten de hoofdstad. Hij was vre- wijten le hebben tegenover het vaderland, horte Urbaine, maar steeds is als ge- aan contanten. i duidelijk Oostenrijk als den hoofdschul- delievend Giolitti spoorde naai- Rome,1 Aldus dc „Lokal Anzeiger die daaraan boortedag van' het tegenwoordige korps I dige betreffende het opgeven door Italië maar van de zijde zijner tegenstanders toevoegt, hoe de prijs van roggemeel met aangenomen 4 Juni 1815. Na de bedoeldeUit Roermond wordt aan het Hdbl van zijn neutraliteit aangewezen. was de ontvangst vijandig. Wel betoon- 25 mark en die van tarwemeel met 50 beëediging begeleidde het muziekkorps gemeld I Gisteren heeft men op ons kaartje den verscheiden volksvertegenwoordigers mark per ton zal worden verlaagd Op 't de schutters naar Vlissingen, vanwaar zij Korten tijd geleden werd een belasting- gedeeltelijk den omvang van de Oosten- hem nog het oude vertrouwen Hij over- oogenblik is er ongeveer evenveel tarwe verder naar Doornik trokken, kommies in de buurt van Waubach, toen rijksche grensgebieden kunnen nagaan, overlei, trachtte blijkbaar nog het onheil als rogge voorhanden

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1915 | | pagina 3