MATSTE BEBfBRTEH, ouderen in de zaal, een stemming kortom van hartelijke gemoedelijkheid Zoo is telken jare de uitvoering van de volks zangschool van „Uit het Volk, voor het Volk" Wat de heer Kuiler met zijn jeug dige leerlingen weet te bereiken, hebben we hier al zoovele malen uiteengezet, dat we wel mogen' volstaan met de vermel ding, dat deze uitvoering bij die van vo rige jaren zeker niet ten achter stond, wat het publiek dan ook door zijn her haald en langdurig handgeklap toonde te voelen en te waardeeren Dat de soli van klein en groot in de vierde klasse zin gen nog eenige jonge dames mede - een extra applausje verwierven, valt te be grijpen, zij verdienden hel ook ten volle. Tegen liet einde van de voorstelling betrad de voorzitter der vereeniging, de heer L. K. van der liarst het podium om, op de gemoedelijke en geestige wij ze, waarvan hij den slag zoo goed te pak ken heeft, eerst den heer Kuiler nam^is de leerlingen en bezoekers te danken voor hel geschonken genot, vervolgens hulde te brengen aan het bestuurslid dat het initiatief nam om ditmaal, behalve de kinderen van weeshuis en „Kinder zorg', ook de leerlingen der Belgische school uit te -noodigen en daarna die kinderen zelf toe te spreken Hij herin nerde er aan hoe de Hollandsche kinde ren, in het lied van onze stadgenooten Nijk en Lijsen gezongen hebben „Wie daar komt met smart belaan, kloppe hoopvol bij ons aan", hoe zij als bal lingen zich een plaats in ons midden heblien verworven, maar dat him begrij pelijk verlangen toch uitgaat naar hun eigen land. Daarom riep hij him dan ook, mede namens de zangers en zangeresjes den wensch toe, dat spoedig de dag moge aanbreken, die him de gouden poort ont- sluite Een onbedaarlijk handgeklap barst- namens i welk mej. C. F Sprenger het een en ander vertelde uit het huiselijk leven in de stichting, en die zoo met het leven der vereeniging is saamge- roeid, dat 't zich onmisbaar heeft ge maakt. De belangen van den Kioderzorg-eent zijn toevertrouwd aan ds. J de Voogd. Tal van busjes, door Zeeland verspreid, brachten, dank zij de trouwe hulp van vele eolleelanljes, in 1911 f 252-1 373 op. De directeur kreeg gelegenheid iels' mee te deelen uit helhuiselijk leven van de jongens, die bijzonder aan zijn leiding zijn toevertrouwd Met groote waardeering werd gespro ken van de belangelooze moeiten, waar mee dr. Wap de gezondheidstoestand dei- kinderen behartigt Als bestuursleden werden herkozen de heeren ds. G van Dis te yfaamslag, ds. G. Sleenkainer te 's Heer Hendrikskinderen en D Tuijmnan te Middelburg, en werd gekozen in plaats van het aftredend lid dal niet herkiesbaar was, de heer J. de Bruijn te Goes. 998/4. Indische leening 97%. Integralen 633/, Drie procents certif. 72 een zestien de Russen 70. Kon. Ned. Petr. 536 5 541, G©c. Holl. 169 167. Steels 523/1. Amalg. 661/2- Erie 25%, Missouri 12%. Car Foundry 51%. Hide Leather .'10% Amsterd. rubber 125. Nederl. 37. Over 't algemeen iets zwakker. STAATSLOTERIJ. 5e klasse, 4e lijst. Trekking van hedeu Donderdag. Prijs van 1000 No. 17360 18596 400 ?S38 8079 9914 12393 14207 200 5483 8927 14001 100 5246 5582 13020 15854 17547 20164 DE KABINETSWIJZIGING IN ENGE LAND. LONDEN, 20 Mei. (Part. Hand). Giste ren hield de arbeiderspartij een bijeen komst, waarin besloten werd, dat de par tij, daar het coalitiekabinet alleen gedu rende den oorlog zal optreden, de uitnoo- diging zal aanvaarden van den minister president om de partij in het nieuwe kabinet te vertegenwoordigen Dit besluit werd met meerderheid van stemmen, doch niet eenstemmig genomen. Ilerderson zal als vertegenwoordiger in het kabinet zitting nemen LONDEN, 20 Mei. De bladen houden zich druk met de kabinels-hervorming be zig en doen allerlei voorspellingen over de samenstelling der nieuwe nationale regeering, maar dat blijven alle onderstel lingen Benoemingen zijn nog niet ge- DE TIJDELIJKE GEZANT BIJ DEN PAUS. Hedenmiddag ontvingen wij uit Haar lem van liet hoofdbestuur der Evangeli sche Maatschappij (voorzitter mr P Ti- deman, seer, dr J. Herderschee) tele grafisch een uitvoerig ingezonden stok We kregen dit stuk toen reeds de vor men voor de eerste editie werden opge maakt, in ieder geval dus te laat om het op te nemen. En waar wij bovendienschied. Men is het er over eens, dat alle in ons bijvoegsel reeds eenige kolom- ministers hun ontslag hebben aangebo- te los ten teeken dat allen, met dezd ?6n ,Van 0nze b<rlï(frk[e ,ruim.1® afsl0'1" den in den oprechten wensch, om de taak te los, ten teeiiui «ai anen mei «ezaj den door een artikel van dergelijke strek- van Asquilh bii de reconstructie van't ka- woorden van harte instemden kin„ vtm -j,. Cannesicler /.dien wii nns 1 J Mieron heval de heer van dpr Har«it de u 8 uannegicieizullen wij ons buicl te vergemakkelijken Ten minste uii n 1 I beperken tot de korte aanduiding, dat10zetels zullen aan de unionisten worden zangschool nogmaals m aller welwillend- Vol trens d in7enrlers I u a heid aan 7ii nntvannt nn<* steeds niet inzenae,ls (aangeboden Verwacht wordt, dat 't 1111- dien steun waarop zij slaat moest kunnen1 a "ICt werkelijkheid laat nislerie tegen 3 Juni voltallig zal zijn, dien steun, waai op zij staal moes Kun ,n denken dat een staat ,die de souvercine wann e- aan t Parlement een motie-vari maken en is nog maar al te zeer fioaxi- rechtsorganisatie is van grootendeels Pro- vertrouwen zal worden gevraagd ïeTvoTAoófheTvolL- °f anders da» «oom.sch- i vermin- slotte met den ^h' uVl te preken,on T""" «3 1* T T" dot de „eer KuUer vete Jat-e,, FjSSlSft, S X achter de Newariska terug, door ons- krachtig achtervolgd. Aan het front Tarnowzcgi—Rasbadof n aan de beneden-San hielden wij den vijand met goed gevolg tegen. In den Jaroslaf-seclor slaagde de vij and erin, zich aan den rechter San-oever te versterken. Ten Z. van Jaroslaf waren .wij in 't voordeel. De beschieting van Przemysl duurt voort. In den sector lusschen Przemysl en de groote DnjesLr-moerassen sloegen wij vijandelijke tegenaanvallen ai. Na een hardnekkige» strijd verjoegen wij de Duilschers uil de loopgraven bij Goes- sakof, die deze den vorigeu dag hadden veroverd, lil de omgeving van Droliobycz—Stry Doliua bracht de vijand ondanks zijn ontzettende verliezen steeds nieuwe troe- penraassa's in den aanvalsslrijd legen) onze stellingen. Op verscheiden plaatsen deden wij tegenaanvallen, waarbij we honderden krijgsgevangenen maakten Aan de bo ven-Bis try ka en bij Delatyn- Kolomea hield de afgemalle vijand zich den 17den rustig. Het aantal krijgsgevan genen en de. gemaakte buit neemt steeds toe. IN DEN KAUKASUS. PETROGRAD, 20 Mei. liet Kaukasi- scbe hoofdkwartier meldt. Aan bet front van Olty werd een Turk- sche aanval in de richting van de hoog ten ten Z. van Cliiogani afgeslagen ©n werden de Turken Zuidwaarts terugge dreven. Wij bezetten Ardjiche aan den Noordelijken oever van het Waarneer. Aan de andere fronten geschiedde niets CHINA EN JAPAN. HANKOU, 19 Mei. Een bende volks deed ©en aanval op een oliemolen die aan een Japanner behoort, en stal eenige balen katoen Chineesclie soldalen dreven de nienschen uiteen. Een afdeeling Ja- panscbe troepen was teruggetrokken. Al les is nu rustig)! Onze ovei de San ten N. van Przemysl vooruitgedrongen troepen werden giste ren namiddag opnieuw door de Russen aangevallen in een verlwijfelendea storm aanval De v:jaud werd afgeslagen Hedenmorgen vroeg gingen wij op een vleugel tot den tegenaanval over en be stormden de Russische posities. De RA- svn vluchtten met spoed. SCIIEEPVAARTRERICHTEN. Stoomvaartmij. Nederland Kon Emma vertrok 19 Mei van Port Said. Holl. Amerikalijn. Rotterdam praaide 19 Mei Dover. nagekomen BericMen. UIT MIDDELBURG Tol gecommitteerden bij het eindexa men van liet gymnasium a 1 h i e r, te hou den op 28, 29 en 30 Juni, zijn door den minister aangewezen dr W. G. C. Bij- vanck, bibliothecaris van de Koninklijke Bibliotheek te 's Gravenhage, dr R. H* het oude°i\Vdhelmus waarbii allen zich kerk" nadat de R. K. kerlc in haar geheel Lord Fisher is gisteren weer voor van him zetels verhieven en uit volle e", !n al liaar deelea dezen zomer haar 1 cerst aan de admiraliteit verschenen borst medezon-en en eindigde met het t,Iagen onmacht had getoond om den sinds de geruchten over zijn aftreden. - fri 1 NV^Hlmkrl.e Vla^ - wereldoorlog te voorkomen nadat1 De bladen wijzen erop, dat 't eenige Woltjer, hoogleeraar aan de Vrije Uni- Tlrw.,1 het 'nnht ietï ook zelve in bijna zooveel stukken'doel der reconstructie van het kabinet ver si lei t te Amsterdam, en dr. W. Kap- .niTlifriiH^Wr ilhn!!Lni het is uiteengereten als er naliën vijandig is om den oorlog met de meeste kracht teyn, hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit i pj'i d i I ,g', tegenover elkander slaan." te voeren. I te Utrecht. hoofd der Belgische schoolopden hper PIet voorstel van onzen minisler van! j 111 hel vertrek der laatste vluchtelin- van der Harst toe en dankte hem en het buitenlandsche zaken wordt genoemd een, BIJ BRUSSEL. j SG1h dic gratis naar Uden worden ver- bestuur in wmme bewoordingen voor de zich op sleepi011w laten nemen in eon BRUSSEL, 20 Mei De burgemeester1 voerd is een wijziging gekomen. Zij zul- uitnoodigin lot de 60 leerlui en z jner zaak v,m kerkgenootschappelijken aard,van Brussel, Semonnier, heeft aan de len namelijk niet Zaterdag doch reeds scnooi en nun onaeiwijzeis genent en nl het weder doen samenkomen van de verschillende politieposten te Brussel helniorgen met den gewonen trein van 9 20 het heerlijk onthaal, dat zij hjer h^ddsn ui,cengereten dee,en der R K kerk vo]gende hek^d djen niakcn: vertrekken. ge%on n j Wij Red. M Cl kunnen niet na- Speculanten hebben in de 'omgeving Meldden wij gisteren, dat zich 60 zang van ae nonamascne mnaeien en ,a(en reeds dadelijk hierbij op te merken van Brussel een zeer groote hoeveelheid personen voor vertrek hadden aangege- zQuaen aezen avonu mei ïicni i0eun da) dej,e voorstelling van zaken wel bij- nikkel opgekocht liet is bekend, dat de- ven, thans vernemen wij, dat van deze evenmin al spa' zonder kras verontachtzaamt al de andere ze opkoopingen, welke ernstig het han- een 20-tal zich bedacht heeft en de vanii'i ars belangen, die bij evenlueele vredesonder- delsbedrijf benadeeleu geschieden int voorkeur aangeeft naar België terug te Daarmee behoorde deze uitvoenn0, lie iiandcijn„en zjjn betrokken.) impiih.no inci*»llin<if>n nU knffïiebiiGon I keeren. Ook deze vertrekken nu morsen nog drukker bezocht was, ook door beta- J ppeubaie instellingen als koffiehuizen e. i keeren. Ook deze vertrekken nu morgen - "d., door personen, die het beroep van'te 9.20. lenden, dan een jaar geleden wee to UIT DpN „AAG geldwisselaar uitoefenen, zonder daartoe' UIT VLISSINGEN. nel verleden LH votkszangscnooi - Tweede Kamer Bij de suppletoi- te zijn aangesteld Ik ben besloten strenge1 Gedeputeerde Staten hebben nictgoed- weer eens een keei te meer naar e- rc jan^bouwbegrooting 1914 (kosten der ge maatregelen te nemen om dit te doengekeurd liet besluit van den Raad van staansrechl ten \oiie bewezen -loge bestrijding van mond- en klauwzeer be- ophouden, en izial desnoods de huizenWissingen waarbij de jaarwedde van den voor velen een aansporing z.jn haar e k.ilen de beere„ de van Fo- dien duiten, waar <111 blijft geschieden, gaan steunen of meerderen steun foe te re 10s I, E r a m 111 e i k amp en v a n N i s- zeggen. 'pen (Rlieden) op te houden met hot af-; DE HOLDING VAN ITALIË. I makings-stelsel, vooral nu de weide-tijd' PARIJS, 19 Mei. Uit Rome wordt aan VEREENIGING „KINDERZORG" weer is aangebroken. Gewezen wordt op de bladen gemeld, dal de gezanten van MIDDELBURG. j de groote bedrijfsschade, die dit systeem Duitschland en Oostenrijk de regeering' oslkl'nia vci'klaarde met het afmaaksys- De algomeene vergadering der vcreeni-1 veroorzaakt en betoogd wordt, dat aan een nota-verbaal hebben overhandigd. In i m PestrUding van mond-en klauw- cing Kinder zorg" gister gehouden in hel doorzieken de voorkeur moet worden politieke kringen is men van meening de stichting aan den Veerschen Singel', gegeven dat het verbreken van de politieke be was zeer druk bezocht Tal van afgevaar- j rekkingen ieder oogenblik verwacht kan digden en belangstellenden uit alle deelen II M. de Koningin heeft hedenmiddag ten worden. der provincie waren opgekomen. In zijn paleize aan het Noordeinde den nieuwen' MILAAN, 20 Mei. Uit Boekarest wordt' UIT DEN HAAG. Tweede Kamer. (Vervolg). Minisler gaan De suppletoire landbouwbegroting werd vervolgens z. h s aangenomen De afdeelingen hebben benoemd lot openingswoord herinnerde de voorzitt- r, Turkschen gezant Noesret bei in audiën- aan de ..Secoio" geseind, dat in poli-''aPPorleu^s .pvetr de suppletoire begroo- ds de Ligt. aan de bijzondere iiooded lie ontvangen tieke kringen gezegd wordt, dat Italië va". zaken, (tijdelijk gezant en zorgen, die de vereeniging in het afge- dc Roemcensche regeeriiig heeft doen op-1 sRcïiaP b'J den.Pau^ df ^eren Arts, de Icopcn jaar wegens de tijdsomstandighe-1 In zake het werpen van hommen op nierken, dat haai" uitvluchten gevaarlijk e" -,n den had doorleefd, maar ook aan de-de IJmuider treiler ,.'s Gravenhage" is zijn Italië beschouwdt zich vrij van alle buitengewone blijken van liefde uit ver-uit het onderzoek gebleken, dat tijdens vroegere verplichtingen tegen Roemenië schillende gemeenten ontvangen in anit-,het werpen der bommen in de nabijheid indien Roemenië zich niet op het over- woord op de noodkreten van het be- waren de treilers „Dolfijn" en „Dor- j eengekomen oogenblik in beweging stelt, stuur. Hij dankte alle aanwezigen voordrechl", eveneens uit IJmuiden. Aan; ZüRÏCII, 20 Mei. Uit Bern wordt aan den trouw aan Kinderzorg betoond boord van dc „Dordrecht" is vastgesteld,de Züricher Ztg. gemeld, dat men on- Fen schoon en onderhoudend jaar- dat het de Duitsche vliegmachine No danks het optimisme in den Duitsdien versla* kregen wc le hooren van den se- j 85 was, die de bommen liet vallen Het Rijksdag, overtuigd is dat Italië den oor- crelaris der vereeniging, ds. H. Jonker, J toestel was grijs geschilderd en onderaan ]0g zal verklaren. De oorlogsverklaring die zijn mededeelingen begon met te de vleugels was aan weerszijden een herinneren aan het bekende verhaal van zwart kruis le onderscheiden. Bevestigd Tolstoi over Marlijn de Schoenmaker, die uit ervaring heert geleerd, dat die barm hartigheid een mensch alleen gelukkig mnakl, die gedaan wordt uit liefde tot Christus. Naar dit beginsel wenschl Kin derzorg te werken en allen, die in t be lang van en in de stichting een deel van hun krachten geven Na de aftreding van de vorige direclrice. wier arlieid voor Kinderzorg nimmer zal worden vergelen, word de heer G van Eijk benoemd alsf directeur van de gansche stichting, terwijl over het meisjespaviljoen een adjunct- directrice werd aangesteld; als zoodanig is nicj. Hazevoet sedert Juni werkzaam. In dit verslag werd warme dank gebracht voor al de liefde, die de vereniging heeft iidewendon van kerkeraden m particu lieren. Van de meest belangrijke bestuurs besluiten werden de aanwezigen op de hoogte gebracht, die met veel aandacht het verslag aanhoorden Uil hel verslag van den penningmeester den heer H. J Snoep, bleek, dat in 1914 is ontvangen f 35.846 41 en uitgegeven f 591.035. Onder toejuiching van de vergadering bracht de voorzitter wanne hulde aan den penningmeester, die dagelijks de fi- nancieele zorgen der vereeniging met zooveel toewijding helpt dragen Die dank •werd ook gebracht aan het dames-comité wordt tevens, dat de bommen op onge veer 10 Meier aan bakboordzijde van de ,,"s Gravenhage" neerkwamen en de ont ploffingen waterzuilen van zoo wat 10 M. hoogte deden opspuiten. Naai" we vernemen sluit het bevondene in het ambtelijk onderzoek naar het naar Cuxhaven opgebrachte en weer vrij ge- late Nederl. s.s. „Niobe" van de Kon. Ned Stooinb.mij. zich in hoofdzaak bij wat daaromtrent in de bladen bekend werd gemaakt Aan Het schip had 15 kisten machine-geweren aan Iword en totaal 20 Maxim-geweren, bestemd voor het Nederl. dep van oorlog De houding der Duitsche marine is tijdens t gebeurde steeds beleefd en correct geweest UIT AMSTERDAM. De rechtbank veroordeelde tot 21/2 jam' gevangenisstraf overeenkomstig den cisch de recidivist M. de B groen lekoopmau, die op 24 December j l als brievenbe steller verkleed de trommel met aAnge- teekende stukken voor een der bijkan toren aan het hoofdbureau afhaalde en zicli de inhoud toeeigende BEURSBERICHT. AMSTERDAM, 2.07 u. Markt zeer luste loos Nederl. 5 pet. staatsleening 99% a wordt op 22 Mei verwacht. IN ALBANIË PARIJS, 19 Mei Volgens een telegram uit Athene is de beweging der Albaan- sche opstandelingen niet slechts tegen Esset pasja, maar ook legen Italië gericht. Men onderstelt, dat ze door Duitschland en Oostenrijk wordt ondersteund. DE ZIEKE KONING. PARIJS, 20 Mei Volgens Jjiet bulletin van Woensdag is er een Voortdurende verbetering in den toestand van den ko ning van Griekenland merkbaar RUSSISCH LEGERBERICHT. PETROGRAD i9 Mei In de omgeving van'Sjaflï zijn op 17 en 18 Mei plaatse lijke gevechten geleverd aan het front Koorsjani—Rossiny Wij veroverden ver scheiden vijandelijke steunpunten en namen honderden vijanden gevangem Een Duitsche tegenaanval ten Z.O. van Rossiny werd afgeslagen met groote verliezen voor den vijand. Aan den linker Njeinen-oever hadden slechts schermutselingen plaats Bij de bovcn-"We'ehsel duurt de stri'd voort evenals aan het geheel© front in Galiciê, waar hij op 17 Mei een groote 1 hevigheid bereikte Tn de omgeving van Opalof trokken sterke vijandelijke kolonnes. die dood ons waren verdreven, op 17 Mei haastig Dc minister van koloniën heeft inge volge machtiging der Koningin ingetrok ken het wetsontwerp tot nadere wijzi ging van hel reglement op het beleid der regeering van Nederlandsch Indië, (in stelling van een kolonialen raad.) DUITSCH LEGERBERICHT. BERLIJN, 20 Mei Ambt. Druilerig, nevelachtig weer verhinderde gisteren in Vlaanderen en N. W. Frankrijk de gevechtswerkzaamheid. Op den Loretlenheuvel maakten wij kleine vorderingen. Bij Ablaing werd een nachtelijke vijandelijke aanval in een gevecht van man legen man afge- Tusschen Maas en Moezel was liet tillerievuur bijzonder hevig. Tegen den morgen gingen de Frauschen ten O van Aillv in een breed front tot den aan val over, die overal gedeeltelijk in een verbitterd handgemeen, werd afgeslagen, Met de uit de linie Tsagoj-y—Fraunen- burg in opmarsch gemelde strijdkrachten is het miet tot een gevecht gekomen. Aan de Diibica werden Russische aan vallen afgeslagen 900 gevangenen en 2 mitraljeurs vielen in onze handen. Gisteren vielen wij len Noorden van Poldubis aan, namen heuvel 105 en maak ten meer dan 500 gevangenen Ten Z van de Njemen uitrukkende Russische strijdkrachten werden totaal verslagen De rest van den vijand vluchtte h Oostelijke richting in de wouden Klei ne afdeelingen houden nog Suzki bezet De verliezen der Russen waren zeer zwaar. Het aantal gevangenen bedroeg 2200, voorts werden 4-mitraljeurs buit gemaakt. Van het Zuid-Oostelijk oorlogsterrein wordt gemeld THERMOMETER EN VERWACHTING. I Mei. 111. 53 Thermometer alhier gr., 12 u. 61 gr., 3 u. 63 gr. Telegrafische mededeeling van het Kon. Meteorologisch instituut te De Bilt volgens de waarnemingen van heden ochtend Hoogste barometerstand 771.3 te Hernösand en Wisby. Laagste 762.0 te Breslau. Verwachting tot den avond van '21 Mei, zwakke tot matige wind uit Zuidelijke' richtingen, gedee'telijk bewolkt, waarschijn lijk droog behoudens kans op onweer, aan vankelijk warmer. BEKENDMAKINGEN. DERDE PINKSTERDAG. Burgemeester en Wethouders van Mid delburg maken bekend, dat de gemeente secretarie en het kantoor van den ge meente-ontvanger op Dinsdag 25 Mei a s. voor het publiek gesloten zullen zijn Hel bureau van den Burgerlijken Stand is uitsluitend voor aangiften van geboor ten en overlijden Dinsdag 25 Mei a s geopend van 12 12% uur des namiddags. Middelburg, 18 Mei 1915. Burgemeester en Wethouders voornoemd, P. DUMON TAK, Voorzitter. Wi. A. J. SNOUCK HURGRONJE. secretaris. HANDEL EN NIJVERHEID. Mossel teelt ixi de Waddenzee. Het voornemen bestaat 7 perceelen in de Waddenzee, gelegen in de Pijp, nabij de Slenk, Noord-Westelijk van Harlingen. ter gezamenlijke groote van 126 H A.. aan de openbare vissclierij te onttrekken, ten einde die voor de mosselteelt in uitslui tend gebruik te geveu. De uitgifte heeft ten doel de bevordering van de schelp dierenteelt in de Waddenzee, mede met het oog op de vervanging van nest als eendenvoeder door mosselen, Eene ver pachting van perceelen tegen hooge prij zen, gelijk opis tree kt 1880 plaats had, wordt daarmede niet beoogd. In ver band daarmede zal geen pacht worden geheven, doch alleen een 'bedrag van f 5 per jaar, ter erkenning van het eigen domsrecht van .het rijk. AFLOOP VERKOOPINGEN. Notaris Van Dissel le Goes verkocht gister een huis eu erf te 's Heer Hen drikskinderen, groot 1 A. 85 c.A. (publiek verkocht) voor f 635 aan de gebr. Leen- dert en Marinus Kaaisteker, beiden te 's Heer Hendrikskinderen. KERKNIEUWS. De kerkelijke verkiezing te Midd elbur-g Aan de gisteren gehouden verkiezing van leden van het kiescollege der Ned. Herv. gemeente werd deelgenomen door 859 kiezers, 7 biljetten waren van on waarde, dus was de volstrekte meerder heid 427. Gekozen werden de heeren H ïen Braake, M. P. Mathijsse, G. Plankeel eu A Rademaker, candidalen van de d "ie kiesvereenigingen met 840 tot 843 stem men. en verder de heeren H. F. Beenhak ker ,F. Cornelis, A. R. de Muijnck, en H. Pielerse candidalen van de „Ned. Herv. kerk" en „De naam des Heeren is een sterke toren", met 538 lot 543 stemmen Herstemming moet plaats hebben tus- schen de vijzinnigc candidaten van de „Ned. Herv. kerk" de heeren J H. van der Bel, A L Delzenne, mr. S. Gratama, I. K. van Heuven, C. A. Messcr, A A. Noske, H L. Zegers, A. Pasveer en J. (E Vinke, die van 405 tot 414 stemmen ver wierven en 9 candidalen van „Schrift en en Belijdenis", de heeren M. C. Boot. J. F Fak Brouwer, L Dekker, G. Kranen donk, A. Langebeelce, C. Mathijsse, A. de Neeling, W van Prooijen en J. M. Zietse, die van 304 tot 306 stemmen verkregen. Dit voor zoover liet geldt de aftreding in 1919 Voor de aftreding in 1916 werd direct gekozen de heer H F. Mink, candidaat van de „Ned Herv Kerk" en '-an „De naam des Heeren is een sterke toren" die 537 stemmen verkreeg, ter wijl voor de twee andere plaatsen her- Stetmming zal worden gehouden tus- schen de heeren J Vreeken en .T van Schaik, beiden candidaat van de „Ned. Herv Kerk" en D J. Frelier en C fo- ziasse candidaten van „Schrift en Be lijdenis". De personen, die alleen door „De naam enz" waren candidaat .gesteld behaalden 129 en 130 stemmen

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1915 | | pagina 2