8 Ned. Herv. Kerk. Beroepen le Ileumcn P Pras, cand BlijhamIe Dalen B Klein Wassink, Leeuwarden. Bedankt voor Lage Zwaluwe .1 J. C. Karrcs, Oudemirdum. Christ. G e r e f. Kerk. Beroepen te Veenendaal L. H. van der Meijaen, Enschede. Geref. Kerken. Beroepen te Zwartsluis S Idema, Wor- kum, lo Stellendam J. Dam, cand. Zuid- Beierland; te Geldcrmalsen H. R. Nie- borg, Bleiswijk. ONDERWIJS. De heer W. de Graaf, leeraar aau de Rl H. BI. S. alhier, is benoemd tpt lid der examencommissie voor de akten middelbaar- en lagerouderwijs gymnas tiek en middelbaar schoonschrijven, wel ke commissie te Utrecht zitting zal hou den. Mej. C. C M. Smits van Middelburg, thans hoofd der particuliere bewaar- le S t a v e n i s s e is door den gemeen teraad van Dordrecht benoemd als on derwijzeres aan een openbare fröbel school aldaar. De heer J. Lucieer, tijdelijk onder wijzer aan de Drieweegsche school te Biervliet, is benoemd tot onderwijzer te Spijk, gem Lobith. ■ECHTZAKEN. A r r. Rechtbank te Middelburg. Heden deed bovengenoemde rechtbank in de door ons reeds vermelde zaken, waarbij zijn veroordeeld wegens: diefstal. A. L. V„ 18 j., Middel burg, tot f 15 b. s. 12 d. h.; E. fW(.; B 14 j„, VLissingen, tot f 7 b s. 14 d. h.; \V. d. J., 12 j., Vlissingen, tot f 3.50 b. (5, 1 w. tuchtschool; J. S., 27 vrachtrijder, en F. V,, 19 j., leurder, We- meldinge, ieder tot 14 d gev. straf, en M. L-, 47 j., h.vr. van J. S„ ICoudekerke, tot f 5 b. s. 5 d. h.; J heling: J. L., 18 j., koperslagers knecht, Middelburg, tot f 15 b. s. 12 d h L. A. C. A. 16 j smidsknecht, en A. v. E., 16 j., beiden Middelburg, tot f 15 b s. 3 w tuchtschool; strooperij: C. de B., 56 j, h.vr. van A d. B., zonder beroep, Koewacht, tot f 3 b s. 3 d. h. eenvoudige beleediging: J. E. v d. B. 37 j., hvr van A. M., D„ Zaanir slag, tot f 15 b s. 15 d. h.,, en I C. de C., 28 j. hvr. van E. N., Sas van Gent, tot f 5 b. s. 5 d. h.; bedreiging: P J. S., 22 j., brou wersknecht, IJzendijke, tot 3 d. gev. sir. e» mishandeling. L M., 23 j., hvr. van W. T. ICoudekerke, tot f 5 b s. 5 d b., en J. d. V, 30 j., hvr vau H„ P Vrouwepoldev, tot 3 b. s. 3d. h. Vrijgesproken: E. v. R., 34 j., militair, verblijvende te Overslag, alhier gedetineerd, beklaagd van diefstal, en P. J W„ 45 J, winkelier, Breskens, be klaagd van bet dooden van een dier. In zake M. B„ 19 jte Clinge, be klaagd van overtreding der wet op den, staat van oorlog en beleg, heeft de recht bank zich onbevoegd verklaard en de zaak verwezen naar den kantonrechter te Hulst LANDBOUW. In de vergadering van de landbouw- vereeniging, waar gesproken werd over het stichten eener coöperatieve kunst- mestvereenigiug werden bereids 102aan- deelen toegezegd. Met ingang vau 19 Mei a.s. wordt( aan den tijdelijken controleur van den phytopatologischen dienst, den heer G A. J. O. Wiskerke, Go fes als standplaats aangewezen. Bij de landbouwers De Feijler, De Regt en Verhage onder Waterland kerkje is onder het vee mond- en klauwzeer uitgebroken. Gezamenlijk zijn daar 37 stuks afgemaakt, welke nog on- ongeveer 5700 K.G. gezond vleesch ople verden Dit werd bij opbod verkocht tegen 31 cent per K G. aan iemand uit Vlissingen. LEGER EN VLOOT. - De le luit. B. van den Berg, van bet l ie reg. inf, wordt gedetacheerd bij de 2e school voor verlofsofficieren te Har derwijk. De kadetlen der K. M. A. van het 2de studiejaar worden 1 Juni a.s. ver- eenigd aan de K M. A. tot het volgen van een cursus. SPORT. Voetbal. M. V V. O. van hier trok gisteren naar Vlissingen om deel te nemen aan de wedstrijden om den E MM beker, een wisselbeker, waarvan M. V V. O. op het ©ogenblik houdster is. Toen de wedstrijd in een gelijk spel '2—2) eindigde moest er verlengd worden Eindelijk, na drie kwartier verlenging, gelukte het M, V. V O. het winnende punt te maken. De wedstrijd Vlissingen—E- M. M die thans had moeten volgen werd niet meer gespeeld. In hel Westen is de fut er uit, nu no. 1 en no. laatst van hel rijtje definitief zijn aangewezen. II F C. schonk Hercules papieren overwinning oxn zich gereed te houden voor den bekerwedstrijd Zondag a s II. B. S speelde gelijk legen D F,'C, 1—1 en Haarlem won met 3—1 van U V. V. Moto ïyr ij den. Tengevolge van het slechte weer is de 24-iiursril voor motorrijwielen, die gisteren werd gehouden, totaal mislukt. Ingezonden Mededeelingen. BUITENLAND. DE OORLOG. De toestand. Achteraf is hel makkelijk rodcnccron, zal men zeggen, maar wie ons liet ge noegen doen, de beschouwingen en over zichten in deze rubriek geregeld te vol gen, hegrijpen, hoe het bericht, dat uien hedenochtend als eerste op ons bulletin vond, ons niet heeft verrast Naar male de crisis in Italië sterker naar oplossing drong, en daarmee de opwinding haar toppunt bereikte, werd het voor wie de ontwikkeling in die land van licht ont vlambare gemoederen en pakkende leu zen ook in de politiek, steeds duide lijker dat een kabinets-crisislden ©enigen uitweg bood. Wat le Rome officieel als aanleiding daartoe werd bekend gemaakt, is tamelijk mager. Er heersehl geen eenstemmigheid nopens de internationale politiek. Het ministerie mist den steun van de consli- tutioneele partijen. Dal het eerste het geval was wisl een kind. Het ra de tweede plaats genoemde punt is ernstiger. Men denkt daarbij aan de woorden van de „Avanti". die in de afgeloopen dagen van de Italiaansche bla den wel het krachtigst tegen gewapende lusschenkomsl geijverd lieeft, dat het nl de meerderheid der volksvertegenwoor digers daarbij aan zijn zij had. En lieeft men, vooral hier le lande, het socialisme in .1 algemeen voor de voelen geworpen, den wereldoorlog n:et verhinderd te heb ben. getuigd moet worden, dat den Ita- liaanschcn socialisten in de eerste plaats moet worden toegeschreven, dal tot dus ver voort dit laiyl het aansturen op meevechten is mislukt. De elementen iu hel staatkundig leven, welke liet Apennijnscli schiereiland voor de ellende van den krijg wilden bewaren, schaarden zich om Giolilli. Door dc hopc- Iooze en hachelijke ingewikkeldheid van den huidigen toestand is deze bezadigde [gewezen premier, zonder dat hij zich daartoe eenige moeite heeft getroost, op de eerste plaats als een redder van 'f vaderland getild. Zal de koning hem nu ook mei de vorming van een nieuw Kabinet belasten ,.Dc koning behield zich zijn beslissing voorleest men in liet Romeinschc com muniqué. De aangegeven oplossing ligt voor de hand Giolilli geniet algemccne achting, al heeft de tegenstand, dien hij den vurigen intervenlionistischen neigin gen van verschillende politici en dagbla den bood, daaraan, maai- waarschijnlijk lijdelijk, afbreuk gedaan. Hadden Salandra en zijn ambtgenon- ten zich inderdaad reeds aan de Entente verbonden op grond van door deze ge geven beloften van Icrritorialen winst? Dc gissing kan in het aftreden van 't kabi net steun vinden, al weet men volstrekt niet, hoe ver die verplichtingen gaan., •gesteld, dat het bericht ecnige waarheid bevat Voor den opvolger van Sonnino, den minister van builenlandsche zaken, dien overdreven Engelscli-gezindheid aan gewreven werd, is dan al een zeer kio- sche taak weggelegd. De loe.stand vertoont groote overeen komst met dien in Griekenland bij het aftreden van Wenizelos. Ook le Athene gaf een kroonraad den doorslag, waarna de genoemde staatsman, die zijn land de zijde van de geallieerden wilde doen kie zen, plaats maakte voor Goenaris De overwinning der Franschen ten N. van Atrecbt heeft zich na de laatste be richten nog uitgebreid. Zij veroverden' Carency en Ablaing ten Zuiden van Notre Dame de Lorette, nadat ze nog een stuk van deze plaats zelf hadden bezel 1050 man werden krijgsgevangen gemaakt. Neuville en Givenchy (en Gohelle) lig gen aan de andere Oostelijke) zijde van don straatweg Van dit laatste (niet te ver warren met de gelijknamige plaats ten W van le Bassée) veroverden de Fran schen allengs het Zuidelijk en midden gedeelte. Bij Carency maakten zij boven dien een danige hoeveelheid wapencrj buit Wel een bewijs, hoe sterk die stel ling verdedigd werd en hoe veel waarde de tegenstanders aan 't behoud daarvan hechtten; De Üuilschc staf beeft die Fransciie voordeelen erkend Op den al- gemeenen toestand van het front zullen ze echter voorloopig wel geen groote uitwerking hebben Vooris wijzen we behalve op de ziu- snedë in het Parijsche communiqué, vol gens welke de Franschen bel gcliecle Prieslerwoiid tussehen Maas en Moezel hebben genomen, onder dc- „Telegram men" op het Duitsche, officieel© over* den geweldigen oorlogsbuit, in West-Ga- licië en wel in den slag bij Gorlice-Tarnof behaald. Daarmee zijn dus de krijgsver richtingen bedoeld, die in dc afgefoopen dagen de Russen over een breed front zoowel ten Z als ten N. van de Weichsel, tot den aftocht dwongen en krachtens, welken de Duitschers en Oostenrijkers tevens liun front aanzienlijk konden ver korten Daaruit volgt, hoe de aanvals- kracht kon worden opgevoerd Zelfs de rivier de San kon deze niet stuiten Tus- schen Sanok eu Dynof slaken ze don stroom over. Pzeszow, Sanok, Dynof cn I.isko zijn in banden der bondgenooten Daartegenover moesten ten N van de Boekowina de bondgenooten voor de Rus sen terug. Deze bezetten opnieuw.' Za- leszczyki aan de Dnjeslr Voorts dreven de soldaten van den tsaar in N W. Poleu den vijand bij Sjafti torttg, werd bet Engelsche slagschip „Goliathin dc Dardanellen getorpedeerd en bezette Botha Windhoek, de voor-1 naamslc stad van Duilsch Zuid-Wcsl- Afrika. Wat gisteren op kleine schaal door ons in dc stad werd bekend gemaakt over een zeeslag, waarbij twee Duitsche oor logsvaartuigen benevens een Engelsch in den grond werd geboord, blijkt betrek king le hebben gehad op liet gevecht den lsten Mei bij de „Noordhïnder" geleverd Nieuws leverde deze Engelsche lezing niet op. De Lusitania. Woensdagavond is de nota van de Ver- eenigde Staten naar Duitschland. geseind, waarvan weden inhoud, gisteren op klei ne scliaat bekend hebben gemaakt. Zij is nadrukkelijk in haar bewoordingen en roept Duitschland ter verantwoording voor het omkomen van Amerikaansche burgers eu de schending van Amerikaan sche rechten. Zij verlangt dat zulke ge beurtenissen zich niet zullen herhalen en zegt dat de Vereenigde Staten op alle gebeurlijkheden zijn voorbereid, indien Duitschland mei deze nota geen reke ning houdt. Nog voor Berlijn evenwel daarvan in kennis was gesteld, had, naar een „Laat ste Bericht" Woensdag reeds behelsde, de regeering te Washington een nota van de Duitsche in verband met de „Lusita nia"-ramp bereikt Daarin las men, dat de Duitsche duikboolen bevel hebben ge kregen geen onzijdige schepen schade toe te brengen. Mochten dergelijke schepen in de tot oorlogsgebied verklaarde En gelsche wateren toch beschadigd wor den, dan zou Duitschland zulks vergoe den Doch onzijdige schepen, die con trabande aan boord vervoeren, zullen overeenkomstig de regels van de oorlog voering ter zee behandeld worden Deze verzekering schijnt in te slui ten, dat onzijdige schepen voortaan zul len worden onderzocht wat hun lading blelreft, alvorens in den grond te worden geboord. Daarmee zou dan het overeen komstige verlangen van Noord-Amerika volgens Reuter in eerst bedoelde nota uitgedrukt, door Duitschland voorkomen zijn Volgens hetzelfde nieuwsagentschap eischt die ilota ook een verslag over de gebeurtenissen, welke sinds den aanvang van den duikbootenoorlog hebben gevon den en de beveiliging van opvarenden, vóór de prijs vernietigd wordt. Dc nota laat voorts Duitscliland een achterdeurtje open door de mogelijkheid te opperen, dal de commandant van "de duikboot zijn instructie verkeerd heeft opgevat. Het gezantschap der Vereenigde Staten te Londen deelt mee, dat 139 Amerikanen bij do ramp van de Lusitania" zijn om gekomen De fabriek van Irumbull, in «le buurt van New Britain (Connecticut V' SI?) zal voortaan granaat-kartetsen en onder- deelen van geweren vervaardigen voor de bondgenooten. Dit zal dan de wraak zijn •van den directeiu* dier Mij. voor JicL feil, dal zijn broer Isaac, bij het torpe-> deeren van de „Lusitania" is omgekomen De fabriek der Trumbull's had tot dus ver alle aanvragen van levering van oor logstuig afgewezen Andere Amerikaan sche fabrieken, die tot dusver evenzoo hadden gehandeld, zullen naar de N R C verneemt, het voorbeeld van Trum bull volgen. i f Ti $j?| 1 Dc Rotterdamsche sleepboot „Poolzee hooft nog op ongeveer 20 mijl bezuiden dc plek, waar de „Lusitania" is gezonken een aantal lijken drijvende gevonden, die naar Queenstown werden gebracht. Daar onder waren drie kinderen, onderschei denlijk van 1. 3 en 5 jaar. Alle dooden dreven in veddinggordels. Later werden nog 16 lijken aangebracht. Naar de „Köln, Ztgverneemt, heeft niet alleen de Cunard-lijn, nraar ook de „White Slav" de vaart op Amerika ge slaakt. Na den opstand. In ton brief van een Afrikaander vindt de N R C. bel volgende verhaal uit Zuid - Afrika Een loyalist (oudersleuner van Botha's regeering) zal met een rebel in den trein „Ik snap niet", zei de loyalist, „waarom! jij 'n rebel werd." „Ach zei de rebel, „het komt zoo mijn grootvader was een rebel, inijnl vader was ook een en toon dacht j ik zal ook maar een worden." .Dat vind ik n zeer zwak argument antwoorde de loyalist. „Als jou groot vader 'n aap was, on jou vader ook, meest jij er dan ook één zijn?" „Neen", antwoordde de rebel, „dan zou ik ten Bolha-man zijn" KOSTE OORLOGSBERICHTEN. In de tweede helft van October werd de wakkere en populaire burge meester van Brussel Max aangehouden en later in de Duitsche vesting Glatz in administratieve gevangenschap gezel Daar verblijft liij thans nog, ofschoon zijn gestel daartegen blijkbaar niet be stand is Daarom heeft de gemeenteraad van België s hoofdstad zich schriftelijk tot den (Duitscheu) gouverneur-generaal gewend met het verzoek, hem in vrijheid te doen stellen Baron von Bissing heeft daar op weigerenden zin op geantwoord. Hij herinnert daarbij aan de vijandige hou ding, die Max legen de Duitsche overheid te Brussel aannam - een stemming, die nog niet veranderd is. Hij zal echter aan den kommandanl van liet fort le Glatz een rapport vragen over Ma.x' ge zondheidstoestand We hebben te zijner tijd aan een vlugschriften van den Belgischen heer Brunei over de in fac-simile-openbaai- niaking van de „Conventions anglo-bel- ges" in de „Nordd. Allg. Zeifung" ont leend, welke gronden hij aanvoerde tol staving van zijne beschuldiging, dat de Duitschers te Brussel den omslag met de gienoemde woorden hadden vervalscht 'Daartoe beriep hij zich o. a. op het feit, dat hel half-amblelijke blad van Berlijn, op een anderen keer van een. map had melding gemaakt, welke „Intervention anglaise en Belgique' lot titel droeg. Hel genoemde blad is nu daarop te ruggekomen Het verklaart het onder scheid lussclien beide aanduidingen als volgt: alle aktenstukken, die betrekking hadden op de (beraamde) lusschenkpmst van Engeland in België,bevonden zich in een omslag met het opschrift „in tervention anglaise en Belgique'' En "de voornaamste inhoud van die documenten verzameling vormde een afzonderlijk dossier, dat tot titel voerde, „convention anglo-belge De heev Brunei had echter nog meer pijlen op zijn boog. Het meervoud, eerst genoemd, wekte b v. zijn argwaan. Daar van rept de „Norddeutsche" niet We willen hiermee overigens niet te kennen geven, dat het door Brunei te berde gebrachte ons waarschijnlijk dunkt In hel Lagerhuis te Londen heeft Maeuamara op een vraag geantwoord, dat tijdens den oorlog 201 Engelsche koopvaardijschepen en treiters in den grond zijn geboord. Het aantal omgeko menen, passagiers meegerekend, be draagt 1556. De Britsche regeering heeft een rapport van een commissie openbaai* ge maakt. die den 15den December 1914 door de regeering is belast met een on derzoek naar beweerde Duitsche wreed heden Het rapport, dat tal van bijlagen heeft, bevat de verklaringen van 1200 getuigen. Een Duitsch vliegtuig heeft Dinsdag ochtend van een groole hoogte 5 bommen geworpen op een Noordelijke voorstad van Parijs Vijf personen zijn gewond. De stoffelijke schade is onbelangrijk Het vliegtuig nam de vlucht en werd achter volgd door een luchteskader uit Parijs. Hel geestelijk bezit van Duitschland zelf blijkt bij de vernietiging door het vuur van de universiteitsbibliotheek te Leuven een onherstelbaar verlies te heb ben geleden. Het „Berl Tageblatf' meldt nlhoe een der kostbaarste handschriften van de koninklijke boekerij te Dresden een tsjechisclie bijbel-vertaling uit het begin vau de 15de eeuw vóór den oorlog naar Leuven was uitgeleend Bij den brand is ook deze verloren gegaan. Van bevoegde zijde daartoe gemach tigd, loochent liet Wolff-bureau te Ber lijn de waarheid van de beschuldiging, door de Britsche admiraliteit geuit, dat een Duitsche duikboot, na de Engelsche treiler Vanillain den grond te hebben geboord, getracht heeft, de reddingspo gingen te verijdelen, door een andere treiler met betrekking tot de opvarenden dei* eerstgenoemde boot aangewend Bij het vergaan van de „Vanilla" was zelfs in 't geheel geen Duitsche onderzeeër betrokken. Dr Solf, de Duitsche minister van koloniën, heeft, aldus de ICorr Norden uit Berlijn, in een vergadering te Ham burg gezegd, dat het Duitsche rijk geens zins' bij de vredesonderhandelingen dc koloniën prijs wil geven, doch veeleer zal pogen om het verlorene terug le erlangen en bet koloniaal bezit le verster ken. De OoStenrijksche regeering Jieeft bepaald dat slechts 5 dagen in de week runclvleesch, kalfsvleesch, varkensvleesch en kippen verkocht mogen worden, omdat hel leger zooveel uoodig heeft en wegens de zeer hoogie vleeschprijzen gevaar be staat voor den reestapel Worst, nieren en lever mogen wel eiken flag verkocht worden Een aantal reserve-officieren zijn naar Wolff uit Sofia seint, in Boelgarije opgeroepen voor oefeningen, die een maand zullen "duren Drie lichtingen van dc reserve zijn eveneens opgeroepen en wel voor een oefening van twee weken. Deze tijding zal te Parijs voldoening verwekken. Men is daar toch volgens de „Petit Parisien" zeer tevreden met de houding van het genoemde land We gelooven voorshands niettemin vol strekt niet aan de verwezenlijking van de kans, dat Boelgarije, b v. met Roe menië, naast de Triple Entente zich in den strijd mengt. De correspondent van de „XeueFreic Presse" te Sofia lieeft bovendien met leidende Boelgaarsche staatslieden ge sproken Deze verzekerden, o. a. de mi nister-president Kadoslawof, dal Boelga rije strikt onzijdig zal blijven De minister van financiën Tontsjef was zelfs zoo vriendelijk, eraan te herinne ren, dat Oostenrijk op de vredes-samen- Icomst na de Balkan-oorlogen le Boeka rest voor Boelgarije is opgekomen Te Johannesburg hebben heftige an- ti-Duitsche betoogingen plaats gehad Telegrammen. Onderstaande berichten hedenochtend ontvangen en gebulletineerd. HET MINISTERIE SALANDRA TREEDT AF. ROMF), 13 Mei Officieel Hel minis- lerie-Salandra besloot den koning zijn ontslag aim te bieden, daar geen een stemmigheid heersehl nopens de inter nationale politiek, in verband met den ernst van den toestand en het ministerie den steun van de constitutioneel© par tijen mist. De koning behield zich de be slissing voor. AAN DE DARDANELLEN LONDEN. 13 Mei Minister Churchill deelde in liet parlement mede, dat het slagschip „Goliath" in de Dardanellen ge torpedeerd is 20 officieren en 160 man zijn gered. Een Engelsche onderzeeër boorde 2 Turksche kauonneerboolen en een tran sportschip in den grond. Dc „Goliath" was een der oudste En gelsche slagschepen, ouder nog dan de destijds vernielde „Bulwark". Het werd in 1898 le water gelaten mat 13.150 ton en ontwikkelde een snelheid van 18 a 19 mijl. De bewapening bestond uit I ka nonnen van 30 5 c.M 12 van. 15, 10 van 7'6, 6 van 4.7, 2 machinegeweren cn 4 onderwater lanceerbuizen De bemanning lelde 700 koppen, zoodat een verlies vau ruim 500 menschenlevens te be treuren valt. FRANSCHE LEGERBKRICHTEN PARIJS, 13 Mei 3 uur Te Notre Dame de Lorette zijn het blokhuis en de kapel in de handen der Franschen. In den och tend van 13 Mei waren de Franschen volkomen meester van het terrein fen heb ben zij den Duitscher buitengewoon zware verliezen toegebracht In den nacht van 12 Mei namen de Franschen Carency en het bosch ten Noorden van heuvel 125. De Franschen doodden in een bajo- netaanval ongeveer 100 Duitschers en maakten 1050 krijgsgevangenen w. o 30 officiei-en, onder wie 1 kolonel en 1 ma joor van de jagers Ten Z van 'Souchy werden de Fransche stellingen hevig aan gevallen door de Duitschers. De Fran schen bleven echter meester van Neuville en trokken 100 M. in Noordelijke richting op De Franschen maakten zich meestér van den spoorweg, die van Neuville naar Givenchy leidt Van het dorp zelf be zetten de Franschen in den ochtend van 12 Mei slechts het Zuidelijk gedeelte In den middag werd echter huis voor huis het geheele centrum van het plaatsje ge nomen De Duitschers bevinden zich nu nog slechts in hel Noordelijk gedeelte In het le Prëirebosch veroverden de Franschen op 12 Mei een nieuwe linie Duitsche loopgraven. (11 uur) De Belgen hebben gisteren een nieuwen aanval op den rechter oever van de Yser afgeslagen De terug geslagen Duitschers heten verscheidene honderden dooden achter De Franschen hebben opnieuw belang rijk succes behaald ten Noorden! van Atrecht. Te Carency werden o.a. buit ge maakt 2 veldstukken, 3 zware mortieren, een dozijn loopgraaf-mortieren, 2 machi negeweren, 3000 geweren en een groo te hoeveelheid munitie In het aangren zende bosch werden de lijken gevon den van 3 compagniën Duitschers, die door ons artillerievuur vernietigd waren Wij hebben hel dorp Ablaing veroverd en verscheidene honderden krijgsgevangenen gemaakt. Wij bestormden nog eenige huizengroe pen van Neuville en maakten daarbij 17 kanonnen en zware mortieren, buit, Twee aanvallen der Duitschers op Bagatelle werden afgeslagen. Het le Prëirebosch is geheel in onze handen. DUITSCH LEGERBERICHT. Aan het uitvoerig Duitsche legerbericht cntleenen wij slechts hel volgende Ten Oosten van Icperen hebben wij weer een steunpunt van den vijand ge nomen. Daar hel grootste deel van Careney omsingeld was, doordat de Franselien zich hadden welen le nestelen in de voor ste van ome loopgraven Inssehen Neu ville en Careney, werden Carency en Ahlaing door ons ontruimd, waarbij wij helaas een aantal onzer manschappen) gevangen moesten geven en oorlogsma teriaal in s vijands banden moesten laten.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1915 | | pagina 3