MIRDELRURGSCHE COURAN Donderdag 29 April. Kameroverzicht. FEUILLETON. Binnenland. KONING ZIJN. Uit Stad en Provincie. U* 100 130" dab Dew conront ▼enchant dagelgks, met nit rendering Zon- en Feertdagen. Prjjd per kwartaal, zoowel voor Middelb ug als voor alle plagen in Nederland frauco p. p. f 1.25; Afzonderlijke nummers kosten 5 cent. 101 ft Aüvertentiên h 20 cent per regel. Bp abonnement veel lager, Geboorte-, dood- alle andere familieberichten en Dankbetuigingen van 17 regels f 1.50 elke regel meer 20 cent. Reclames 40 cent per regel. Groote letters naar de plaats die rjj inuemeHÜ gCT- Advertentie» vóór één nur"te bezorgen, Tweede Kamer. Zitting van Woensdag- Zoo rustig keuvelt de Kanier voort over de oneerlijke mededinging, dat men jn die sfeer van den kleinen handelsoorlog bijna vergelen zou, dat er op 't oogenblik nog zoo iets gaande is als een wereldoorlog In ieder geval is 't een bewijs dat de gemoederen bier lol rust komen, want een half jaar geleden zou zoo'm kalme beraadslaging niet moge lijk zijn geweest I Is misschien ook bewijs van Holland- sche nuchterheid. Maar we kunnen toch niet de meening van ons afzetten, dal die rustige uitvoerige debatten in dezen tijd wel wat korter hadden gekund. Twee zittingsdagen zijn er reeds volgepraat, cn nu moet de voorsteller nog' zijn verdedi ging houden die natuurlijk zal worden gevolgd door replieken. De heer Aalberse kan ecliLer over den dag van gisler tevreden ^jn; vooral' en hij zei dat ook gisteren over den steun dien hij kreeg van den heer Van II a m e 1, den voorzitter van de commis sie van rapporteurs. in een breed opgezette rede heeft deze het ontwerp verdedigd Zijn hou ding werd aangeduid door dal hij tegen over het vogelbeeld van een niet heclc- maal meer levende musch van den heer Mendels eraan herinnerde, dat hel beter is één vogel in de hand te hebben dan tien in de lucht, al waren dit ook so cialistische paradijsvogels Dat het ontwerp in strijd zou zijn met de wel ontkende hij Voor geweld be staat in ons strafwetboek een algemeen artikel en ook afzonderlijke Voor be drog is er geen algemeen artikel maar er zijn wel soorten van bedrog straf baar gesteld. Een aanvulling is dus ze ker geoorloofd. Voor chantage vreesde hij niet, want dat is afdreiging in het verborgene, en oneerlijke concurrentie moet juist in 'l openbaai- praats hebben om succes te hebben. Ook voor hel aanbieden Aan geld ter voorkoming van 't indienen van een aanklacht vreesde hij niet, daar de actie meestal zal uitgaan van vereeni- gingen. Alleen wilde deze spreker ook de agenten en handelsreizigers onder de be paling belrelcken Vóór deze rede had oolc de lieer D e V i s s e r zijn ingenomenheid met hel ont werp betuigd, dat z. i. geheel in de his torische lijn dezer kwestie ligt. Maai- daarna kwam de heer V a n Doo rn zich ertegen verklaren, omdat het weer een nieuw stel straffen voegt bij de reeds beslaande hoeveelheid die men nog enkele weken geleden trachtte te verminderen door de voorwaardelijke strafopschorting. En bovendien had deze spreker er groot bezwaar tegen, dat de strafbaar gestelde handelingen niel na der worden aangegeven. Naast hem stelde zich de heer Ter Spill die bepleilte dat oplossing dezer kwestie moet worden gezocht in het ci- vielrecht en niet in het strafrecht, daar hel publiek belang als zoodanig niel bij oneerlijke concurrentie is betrokken De h'eeren Beuraer en Van Sas- se van IJsselt lieten nog hun stem ten gunste van het ontwerp hooren, en daarna werd heel aan 'l Slot der zitting het woord verleend aan den heer Aal berse, die echter vandaag eerst zijn verdediging zal houden KWIJTSCHCLÏ)1NG VAN DE VISSCÏIERIJ-EACIIT. Van verschillende zijden vernamen wij dat de visschers van het Bestuur der; Visscherij op de Schelde en de Zceuw- sche élroomon berichl hebben ontvangen dat him wegens de tijdsomstandigheden 70 pCl. van hun pacht is kwijtgeschol den (Dit is dus anders dan het bericht „De Avondster" dal van slechts 50 pCt sprak.) Deze oplossing zal zeker met voldoe ning worden vernomen, en dankbaar wor den aanvaard. Er zullen er echter nog altijd zijn, die door de enorme schade welke de oester- en mosselhandel van den oorlog ondervinden, veel moeite zullen hebben ook die 30 pel. op te brengen. Men wordt nu van zelf herinnerd aan het feil dal de pachtsommen lot bui'enge- wone hoogte zijn opgedreven In de Kamerzitting van 21 Dec. deelde de heer Palijn er cenige cijfers over mee, waar uit bleek dat die pacht hij de laatste openbare verpachtingen in veel plaatsen meer dan verdrievoudigd was' ,,De fiscus vaart er wel hij, allhans op hel papier, zeide de heer Palijn, maar dc welvaart in de visschersplaalsen wordt op den duur gefnuikt." Hel beloog van den heer Palijn, aange vuld door opmerkingen van den heer De Muralt hebben den minister er toe ge bracht lot de toezegging daL liet niel-vol- doen van de pacht van dit jaar niel zou leiden tot uitsluiting van een volgende pacht, zooals eerst gedreigd was En voorts zei de Minister toe een remissie Ie zullen overwegen van de pacht van het loopend jaar. Blijkbaar is hel bevenver- rnekl besluit lot gedeeltelijke kwijtschel ding een gevolg van die overweging. We vermoeden voorts dat de nu op gedane ervaringen wel van zelf remmend zullen werken bij een volgende verpach ting ,al zal ook het voor- en nadeel van hel stelsel der openbare verpachtingen zelf nog .zorgvuldige overweging verdie nen GOEDKOOP BREIN RROOI). Naar-het Hand. verneemt is in dc Dinsdagochtend tc 's Gravenhage gehou den conferentie lusschen de gemeente besturen van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Leiden, teneinde vast te stellen, Door COLETTE YVER. 54) Zij kon niets meer verbergen van wat in haar hart leefde; zij legde het bloot in hortende zinnen, die al de angst uitdrukten, waaraan zij ten prooi wast1 „Gij spreekt zoo legen mij uil vrien delijkheid, gij wilt in mij een vriendin zien. O' ik wou, ik wou dat het mogelijk was. Alles hier trekt mij aan. de adel ivan geest van verschillende personen; de achting, die men mij beloont, de bekoor lijkheid van mijn leerlinge; de sym pathie van uwe majesteit, alles, alles Ik wou, dat ik geen vijandin was Maar nooit zullen die strcelende neigingen, die mij zoo heerlijk aandoen, kunnen op wegen legen mijn overtuiging, nooit, nooit Haar gelaal was krampachtig vertrok ken. De beide mannen bewonderden haar in stilte, zooals ze daar zat, mooi en tra gisch met hel dikke zware haar, dal over haar voorhoofd viel, even bo\en de welving der fijne wenkbrauwen. Zij zat op een laag sloellje Kolven, distilleer- loestellen, en de proefbuisjes vormden een geheimzinnigen achtergrond voor haar gestalte. Nergens kon haar groot heid van geleerde en haai' zwakheid van welke gedragslijn in zake de verkrijg- b«a#stelling van goedkoop ongebuild brood door genoemde steden gevolgd zal worden nog geen definitieve beslis sing genomen, doch zal men a.s Zater dag opnieuw in Den Haag samenkomen, tien einde nader van gedachten te wis selen Dinsdag middag had ten sladhuize te Amsterdam een bespreking betreffende dit onderwerp plaats waaraan op uil- noodigiug van wethouder Wibaut deelge nomen werd door vertegenwoordigers' van verschillende bakkersvereenigingen die zich bereid verklaarde tol medewer king len einde het goedkoop ongeb'iilde brood op de meest praelische wijze on der de bevolking le verspreiden, zoodat hel legen den prijs van 12 cent bij het publiek zou moeten worden Ihuis be zorgd. De wethouder zei zich den te schep pen toestand aldus te hebben vooiy gesteld .Van ide bakkers zullen biljetten 'worden uitgereikt, waarop door de kl.anten zal kunnen worden ingevuld, of zij van het goedkoope ongebuild brood gebruik wen- Schen te maken, en zoo ja, voor hoe veel personen uit hun gezin De door deze biljetten verkregen gegevens, ver strekt de bakker aan de gemeente, waar na op het bevolkingsregister de brood kaarten ingevuld kunnen worden Dezo gaan ingevuld naar de diverse bakkers die ze door hunne loopers bij de klanten laten bezorgen Over verschillende onderdeden werd nog van gedachlcn gewisseld. 1 MEI-VIERING EN VERLOF. In antwoord op ecu schriftelijke vraag van het Kamerlid den heer Iv. ter Laan, om vrijstelling van dienst van gcmobili- seerden lot deelneming aan de viering van den 1 Mei-dag' hebben de Minister van Oorlog en Marine, erop gewezen dat de beslaande mil. reglementen voor vie ring van de feestdagen den 1 Meidag niet als feestdag kennen NEDERLAND EN DE OORLOG. P r ij z e n van tarwebloemen larwemee 1. We verwijzen naar de gemeentelijke publicaties in dit nummer, waarbij men ook een minislericelc mcedeeling over den prijs van meel vindl. U i.;L voer verbod. De. uitvoer is verboden van blik in bladen en van ongevulde blik-emballage. Hel verkeer met Engeland Naar aanleiding van het bericht, dal alle Engelsche havens gesloten zijn, ver nam de N R Ci. nader van het Fngelschc consulaal le Rotterdam, dal daar alleen bekend is, da', het verkeer lusschen En geland en Nederland is stopgezet wouw beter uitkomen dan hier Zij was was verpletterd, builen zich zelf Maar zij richtte zich op om het credo (e zingen, dat haar van de lippen moes! „Ik geloof aan het rijk van het geluk der menschheid, ik geloof dat er gelijk heid zal heerschen onder de menschen ik geloof pan de opheffing der ellende ik heb den slaat van rechtvaardigheid en liefde gezien, den slaat waarvan ieder onzer het lichtende beeld in zich draagt- De plannen zijn ervan opgemaakt, do berekeningen klaar, het ontwerp is vol tooid. Alleen de uiLvoering wacht nog. Hoe zou ik, wanneer mijn oogen nog dit vizioen zien, zulle een schoone langge- droomde toekomst kunnen verloochenen en lerugkeeren tot hen, die hel verleden met zijn smarten, zijn ongelijkheid en zijn haal willen handhaven? Dal kan ik niet, ik kan het niet." Een gevoel van medelijden maakte zich van hen meester met deze beroem de, jonge vrouw, die nu ten prooi was aan een pijnlijken crisis van twijfel, die ■maar al te zichtbaar was. De Ier, die van deze twee mannen hel minst vatbaar was voor aandoening, zei met iets van me delijden in zijn stem „Niemand vraagt van u, dal u uw over tuiging zal prijsgeven, juffrouw Hersberg, u is te oprecht dan dat men u geen tijd zou gunnen Probeert u alleen ons te begrijpen. Overigens u zal altijd een te genstandster blijven, voor wie wij den groolsten eerbied hebben.' Katoen uitvoerverbod Volgens le Amsterdam ontvangen parti culier telegram, heeft de Britsche regee- ring den uitvoer van katoen uit l iver- pool naar hel continent verhollen, met uitzondering van Rusland, Frankrijk, Spanje en Portugal. •Overproductie van h y a c i n t h en. In de bollenstreek worden pogingen aangewend om een syndicaat van hya- cinlhenkweekers te vormen om de over productie vau hyacinthen legen te gaan (Vad.) Dankbetuigingen Uil hel buitenland kwamen twee dank betuigingen aan Nederland Het Dagelijksch bestuur van Antwer pen heeft een in warme bewoordingen gesteld adres gezonden aan minister Gort van der Linden, waarin het namens de Antwerpsche bevolking dank zegt Voor de onbeperkte gastvrijheid op Neerland's bodem genoten En in het Engelsche Lagerhuis heeft in den loop van de besprekingen over de begvooting van posterijen, minister Ilob House onder toejuichingen de^edorlmcl- bilé dal ce„ lid van doI, b„nd „pnnm m Blum eene rede gehouden over, „Natio nalisme en Internationalisme" Spr. schet ste hoe een volk met nationaliteitsbesef een rijk volk is, ondeelbaar juist door dat nationaal gevoel Dit gevoel sluimerde bij velen, doch kwam juist door den oorlog lol openharing, en wij lazen dal de socialis ten optrokken tegen de Engelsche. Duit- vsche, Fransche. Belgische en Russische socialistische broeders en deze eerst genoemde internationale broeders lien als nationale vijanden bestrijden. De utopie der socialisten is uiteen gevallen en zij zullen moeten leeren dal in het verleden ligt hel heden en in wat nu is dc loc komst. Een wanna pplaus en woorden va» den voorzitter brachten dank aan den heer Bhun voor dc gesproken woorden. De secretaris bracht het jaarverslag uil, waaruit blijkt dat tlians 330 leden zijn aangesloten beboerende tol de volgende vereenigingen Chr Nat. Werkmansbond, Patrimonium, Chr Timmerlieden, Schil ders, Metselaars en Handels -en kantoor bedienden, eene totale vermeerdering van ruim 50 leden Hulde werd gcbrachl aan hel Steunco- sclie regeering den dank van Engeland beluign voor bel portvrij overbrengen van brieven van cn naar de Engelsche krijgs gevangenen in Duitschland DE VLUCHTELINGEN. Hel was hedenmorgen reeds hall' tl toen de 18 Belgis'che schepen van hier naar Zierikzee vertrokken, het waren er van •I-schillende grootte, namelijk van 6 lol 298 Ion Van hen die op de schepen ver bleven, zijn er geen hier achter gebleven, alle verkozen mede le gaan, niettegen staande velen er gisteren avond anders over dachten Thans zijn hier nog geble ven enkele stoomschepen en de schepen, waarop beslag is gelegd in verband mei een loopend proces over de lading. Hel aantal bons voor warm eten be droeg heden 448. Op (i Mei a.s. zullen de 45 vluchtelin gen, die zich nog te Wis sen kerke bevinden, naar liet kamp te Ede vertrek ken er in toestemde dat de georganiseerde ar beiders hij werkloosheid een huurbon ontvingen en deze door dc vereeniging zelf kon worden uitgereikt I De kas van den penningmeester wijst 1 een batig saldo aan van ongeveer f 25 Hulde werd nog gebracht aan den Bur gemeester voor hetgeen hij ook voor de arbeiders deed Eeh bestuurslid is op audiëntie bij den burgemeester geweest ter bespreking van de duurte der levensmiddelen, wat tot gevolg had, dat het adres van den Mid- delburgschen bestuurdersbond niet zat worden gesteund, als overbodig De bur gemeester heeft namelijk de verzekering gegeven alles te zullen doen wat Inogc- lijk is om den economischcn toestand van de gemeenlenaren te verbeteren Wel werd besloten met den Midd Bestuur dersbond samen te werken en le over wegen wat er inog in deze gedaan kan worden. Nadat de voorzitter dank gebracht had aan den secretaris den heer C. Joziasse voor hetgeen hij voor den Bond doet, wees hij er de arbeiders op dat het hun. plicht is, als zij steun ontvangen van het steuncomité steeds getrouw alles op te geren, en geene verdiensten te verzwij gen. Ook wekte de heer van Dijk op lot betere organisatie cn tot deelname aan een eventueele demonstratie tegen de duurte - Maandag j 1 vergaderde in het hotel „de Commerce" te Middelburg de Bond Maar Wolfram zei met een vreemden klank in zijn stem „Den loekomstigen staal gezien hebben en' dien verloochenen, dat kan men. Een droom gehad te hebben en te ontwaken, is dat onmogelijk? „Dan is het ontwaken vreeselijk", zei Dlara „Het ontwaken, dat is het Ieren Dit bezoek, waarvan Clara eerst later de verborgen reden zou begrijpen, brak tenslotte voorgoed het ijs tusschen de unioniste en den vreemden prins I lij was gekomen, zei hij, uit nieuwsgierig heid om haar eens aan het werk te zien, wanneer zij met vuur en licht be zig was en lichamen in elkaar zette en uit elkaar nam. In alles stelde hij be lang, in scheikunde evengoed als in de rest, verzekerde hij nog eens. Hij zou wel alles willen weten De exacte weten schappen waren een rust voor zijn geest na de politiek, die altijd een onzekere wetenschap bleef Hij verklaarde, dat hij een kunstenaarsgevoel had Die zin bctee- kenl in den mond van degenen, die hem uitspreken altijd een soort geringschatting van de kunst. Clara dacht aan den jnnemenden prins van Hansen, zoo fijngevoelig en geestig, die spelend over de moeilijkste begrip pen, alle wijsgeerige systemen, alle mee ningen, alle kunsten, alle idealen kon pralen Hij was jong, had een dichterlij ken, fijnen geest, en talent voor allerlei Uit Middelburg. Door Godepul Stalen is aan den lieer .i A Frank te Middelburg eer vol ontslag verleend als lid-werkgever van dc plaatselijke commissie bedoeldV'van Waterb ambtenaren ~in Zeeland öii- bij art 86 der Ongevallenwet, gezeteld der voorzitterschap van den heer P L alhier. J Bolïer van Veere die in zijn openingsrede o a herdacht het lid Elsücker van West- In de gisterenavond gehouden verga-' kapelle en de treurige wijze van diens dering van den Christelijken Bestuurders- levens-einde. bond welke plaats had in het Militiar le-1 Breedvoerig werd hierna besproken huis alhier werd door den heer J H dat de waterb ambtenaar h'eken niet in j de Ongevallenwet te zijn begrepen, wel is 5 j steeds premie geïnd doch uitkeering j werd geweigerd bij toezicht op de aanbe liefhebberijen, hij was de held van een stede werken, teederen, treurigen roman; maar hij was' De contributie' voor 1915 werd op verpletterd onder de geheimzinnige jneer- f 3 50 bepaald, terwijl met het oog op bet derheid van dien kleinen, nietigen man, geringe kasgeld van den Bond ge n in die veel had van een geschilderde, grij- leg van nieuwe leden zal worden gevor- ze figuur uit een imitatie-bas-rclief, en derd. van wien toch overal, waar hij veR- j Als plaals voor de volgende verga- scheen, een groote kracht uitging Zij dering werd met 16 stemmen Amster- had al dikwijls die beide zoo uïteenloo-dam gekozen Aan dc beurl van aftreding pende naturen met elkaar vergeleken,1 als leden van het bestuur van den met-een bijgedachte, die haar hevig ver-Bond waren de hoeren K Minderhout! ontrust had. Zij schrikte op, toen de1 en H J. Visser; de laatste wenschte niet hertog, terwijl hij thermium bekeek, haar J herkozen le worden. Bij stemming ver vroeg; 'wierven de heer K Minderhoud, aflre- „En wat haalt u uit uw leerlinge dend, en P, Hanson ieder 26 stemmen Heeft Hare Hoogheid pleizier in schei- j Beiden namen de betrekking aan kunde?" I Door den heer Lindenberg van We- Zij antwoordde, dat de aartshertogin1 meldinge (begunstiger) werd een punt een buitengewoon vlug begrip had, dat besproken en toegelicht strekkende om soms den langzaam vorderenden proevenbij particuliere werken in de bestekken al ver vooruit was j op te nemen dat alle geschillen tusschen „Hare Hoogheid bezit de meest ver-1 besteder en aannemer door eene eom- schillende goede eigenschappen', zei demissie van arbitrage worden opgelost}, hertog, „en die sterke geest, die haar Dit punt zal nader overwogen worden. in staat stelt tot inspannende studiën, doet in het minst geen schade aan haar zachte vrouwelijkheid. Er kan in Li- thauen geen volmaarkter jong meisje be- bestaan, ik bedoel, wat aangaat de eigenschappen van geest en "hart." De man, die altijd spotte, had defce woorden ernstig gezegd en zij schenen pen innerlijke aandoening te verraden. „Ik houd zielsveel van haar", zei Clara. (Wordt vervolgd) Alsnu werd hel woord gegeven aan den heer J van dc Velde, voorzitter van het fondsbestuur, deze deelde mede, dat 1911 voor het fonds een nadeelig jaar was geweest, wat in 1915 des le meer zal gevoeld worden door dat twee deelge- rechtigden in het fonds waven overleden waardoor twee weduwen voor uitkeering van pensioen bij zijn gekomen en het aantal weduwen thans 8 bedraagt en door dat 3 leden door het overlijden hun ner vrouwen bedankten daalde het leden-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1915 | | pagina 1