LAATSTE 8£lietlT! ingezonden Mededelingen. "büitenland. LOTISICO. Naar wc vernemen is door d° N. V. Loiisico hooger beroep aangeteekend van het vonnis der Haagsche rechtbank, waarbij de vennootschap veroordeeld werd tot de uitbetaling van de op haai* nummers gevallen prijzen Zooals men weet, werd de uitbetaling ge we'gerd in verband met de conversie op haar polissen, door Loiisico afgev kondigd. UIT DEN HAAG In de Grafelijke zalen werd lieden onder leiding van minister Treub de vergadering gehouden van de algemeen» commissie in zake de vergemakkelijking der voldoening aan de krediel-belioeften van den kleinen middenstand als gevolg van de oorlogs-crisis. Aan de bestuurstafel zalen mede aan de president van de Nederlandsche Bank, mr Visseriug, de voorzitter van liet uil- voerend comité van hel Kon. Nat Steun comité prof. De Vooys, de thesaurier-i generaal aan het departement van finan ciën mr Van Gijn en het Tweede Kamer- Fock, die door den mini,stec LEVERING-SCHANDAAL. PARIJS, 23 April. De „Malin" ver neemt uil Cherbourg, dat 15 officieren, onderofficieren en soldaten zijn gear resteerd op beschuldiging vaa verduiste ringen te hebben gepleegd in verband met tic vleesclilevering (voor hel leger). i)E HOUDING VAN ITALIC. BERLIJN; 24 April. De „Lokal Anzoi- geiverneemt uit Rome hel bestuun van do Kamers van Arbeid heeft een motie verworpen, waarbij gewapende lus- schrnkomst van Italië werd verlangd eu een motie aangenomen ter handhaving van de neutraliteit BIJ DE DARDANELLES LONDEN, 24 April. De „Daily Mail" meldt uit Athene, dat Donderdag een deel van de vloot (der geallieerden) een fort binnen de Dardanellen bombardeer de, welke oorlogshandeling mei "mijnen- reu-Bicschole deelde hetzelfde lot Ten De gezant van Duitschland bij de W van het kanaal werd de plaats Lizerne re^eeriug van Noord-Amerika prolcstecr- Wdoor onze troepen ingenomen. Het de,omdat ze den uitvoer van wapens enz aantal Fransche, Engclsche en Belgische naar de lan'den der Drievoudige Entente gevangenen is lot 2170 gestegen Be- toeliet, maar eveneens, dal door Engel- lialvc in totaal 37 slakken geschut met sche oorlogsschepen het transport van veel munitie vielen een groot aantal levensmiddelen naar Duitschland wordl machinegeweren en verder materiaal in slop gezel. onze handen. Men weet dit, evenals de uiting van ge in Champagne hebben wij door Imijn- raaklheid, door Bryan als antwoord le- oiiljiloi'fingen een vijandelijke loopgraaf genover graaf Bernslorfl' los gelaten De in de lucht doen springen. De Franschen, Berlijnsche bladen zijn daarmee volstrekt P-den zware verliezen, daar liuti artillerie niet ingenomen, vooral niet, omdat de Jiol vuur op de eigen loopgraven richtte. V S naar hun meening door een lijde- Tusschen Maas en Moezel hernieuw- lijk uitvoerverbod van oorlogsmateriaal den de Franschen op verschillend plaat- zou kunnen doorzeilen, dat liet weer le- sen den aanval. In het bosch van Ailly vensmiddclen naar Duitschland kon uil- behielden wij in een bajonetgevecht de voeren Zelfs de schade, door haar overhand Verder ten O werden de op houding aan Anicrikaansclie firma's in verschillende plaatsen in onze linies Duitschland berokkend, maakt op de re- binnengedrongen Franschen er weer uit- geering te Washington geen indruk. en lid van het Lager Huis, heelt zijn, geestverwanten aangespoord, hij het ex peditie-leger dienst te nemen Velen schijnen daaraan gevolg te hebben gege ven Over betrouwbare cijfers beschikt men uit den aard der zaak dienaangaande niet. En dat hel protestantsclie of N. O. Ierland ook zijn contingent daartoe heeft bijgedragen, mag men wel gclooven Van oudsher leverden de Ulster-graafschap pen veel militairen. Maar aan den auderen kant zijn slem- men naar de openbare meening in de wereld builen Engeland doorgedrongen, die spreken van den haal die Ierland te genover dat land bezielt We denken in de eerste plaats aan sir Roger Casement. Men weet. hoe hoogen prijs in letter lijken r n figuurlijken zin) Gre\ erop stel de, dezen gewezen consul-generaal in; een Znid-Amerikaansche havenstad eu ge vegen werd voortgezet Een ander deel 1 geworpen In hel Priesterwoud schreden liet scherpst zegt hel wel de Lokal .boren Ier in handen te krijgen Daar Ca- - - -"i: I Anzeiger" Dit blad schrijft „Het stand- semenI zelf tocli reeds geruimen tijd der vloot bombardeerde de kust van Gal- lipoli in de buurt vau Socwla. Een vij andelijk vlieger wierp 15 bommen boven Tenedos Er werd geringe schade aan gericht In de haven zonk een klein schip. Hel vliegtuig werd door hydropiaans verjaagd IN OOST-PRUISEN KOPENHAGEN, 23 April Naar ge- bereid was gevonden, op tc treden alsjme]d Wordt, deed een Russisch vlieger (voorzitter van de commissie van uit- j oen aanval op het station Soldau in het voeling [district AUenstein op een zich daar be- Minister Treub deelde mee, dat in de vinden den munitie!reein. Een stilstaande algemeene commissie vertegenwoordigd hospitaal-trein werd getroffen: 8 perso- zijn lal van boerenleenbanken, 132 Han- nen werden gedood, 18 gewond ze-banken, 11 Boas-banken, 60 midden-, NOORWEGEN EN DE OORLOG stands-credietbanken41 hulp- en voor- KOPENHAGEN, 23 April. Uit Kristi- cen schotbauken en 10 losse krediet-vereeni- ania wordt gemeld, dat in een geheime gingen j zitting van net Storting de minister van Een uitvoeiige bespreking had plaatsoorlog meedeelde, dat liet gevaar voor van de hoofdpunten, die de vorige maalNoorwegen nog geenszins voorbij is Het bij de installatie der commissie waren optimisme, dat ten aanzien van den toe- meegedeeld stand wordt gekoesterd, is dan ook ge- In de middag-vergadering zou o.a. de jicci ongerechtvaardigd verkiezing plaats hefbben van leden en Het Storting is naar men weet de secretaris der commissie van Uitvoering Noorweegschc naam voor Parlement l'il betrouwbare bron vernemen we, dat de justitie geen aanleiding heeft ge-' BERLIJN, 21 Apn Verschalende bla- vonden om gevolg te geven aan de bij dcn publiceeren een bericht uit Washmg- haar door kapitein Bouwman, directeur ,on- waarin wordt gezegd, dat ui verblind wij verder voort In de Vogezen verhinderden nevel on punt van Duitschland in deze kwestie.'geleden Findlay met de stukken in de 11*":J i berust op de volstrekt hechte grondslag j hand beschuldigd heeft te hebben ge- 1 van liet volkenrecht cn de praktijk in tracht zijn (Casement's) bediende om te dezen Het standpunt van Amerika is knopen met hel doel, diens meester aan slcchls te verklaren uit het geldelijke de Engelsche overheid uit te leveren en Sneeuw de gevechlswerkzaamheid lil hel Oosten is de toestand onveran derd Het keeren der jaren. In hel leven der vrouw is het keeren der jaren een tijdperk van veel zorg en ziekte liet openbaart zich door pijn oordeel .van dc wapenfabrieken took de regeering te Kristiauia zich met Voedsel voor de geweren en kanonnen j dc zaak heeft bemoeid, mag de waarheid -■ daarop komt het tegenwoordig in alle daarvan worden aangenomen, n;u demen- oorlog-voerende landen en voornamelijk scbeu, wien het rechtstreeks aangaat én in Engeland aan. Een gevolg van de on-Grey, vooral, daarop het antwoord schul- j nietelijke behoefte daaraan is o. a de J dig blijven. Ook hebben Engelsche cou- beweging in dat rijk tegen het alcohol-ran ten van heel de zaak geen woord den hoofdniin duijelioheid moei ™lsbrulk Hel ™ssluk is inmiddels nog opeobaor gemaald Slechts werd gemeld, o iSriZi™, don maaulki 5 'mrl beslist Uc ontoereikendheid in dc «at Casement reeds enkele jaren vóór den ,p: Z«eT mnnilfc enz werd er aanvang van den krijg een «memwertag «ovoel vm zwaarte in den onderbuik immers hoofdzakelijk aan de drankzuchttogen Engeland voorbereidde en dat hij lied kort dooi^ dé ve"sch?ju"efen die arbeiders toegeschreven onFngs wegens hoogverraad werd aan- nei kou aooi ue verscnyuscien, aio Deze beschuldiging, door Lloyd George geklaagd. SfïïtTwS d^'onzniverheden die ni'goopraken, had op haar beurt weer Het deel, dat de Britsehe regeering dan vroeger op geregdje 1 ^rtatVeC1 ^'olgen De georganiseerde werk-had b,j haar pogingen, Casem~e„l in han- wiiderd bliiven voorlaan sedeelteliik inl Ul Prolesleerdeu en de regeering moest den te krijgen en zoodoende onschade- h- bed.oelin« verduidelijken [lijk Ie maken, was dus verhinderen, dat den afgevoerd wanneer de nieren nietMcl die onlzaSl»jk gestegen behoefte iels uitlekt van een meer of minder sterk voldoende kracht hebben om liet bloed aan oorlogsmateriaal hangt behalve met verbreide ontstemming van Ierland tegen vnm idiiivMirl le filirecreu lal van aildere factoren ook liet belang de kern van het eilandenrijk. Het is dit er HcL .s daarom dat het vooral in dit' amfn' ■dal daai' thans aan de stecnkool~veel aan gelegen, hel Groene Eiland met liitlnerk noodz'ikeliik is Forsler's Rufioiinproductie wordt gehecht En daardoorzich verbonden Ic houden Men herinnert 'Nieren P^tien te gebr^keir d^ de nieren hee^ weer het dreigen van de mijnwer-1 zich Napoleon's uitspraak, hoe de zaken omvekken en herstellen en haar "jschikt-kers met s,akin° UK,icn hun loon niet een geheel anderen loop hadden geuo- an* drKon^ Mil'Kapél Tegen deiTraad met den niet duidêlijkcn toestand in het j niaken tot haar belangrijke laak!'waar-wo*dt ^hoogd, veel angst verwekt. men, als hij in plaats van de expeditie an commissarissen van het Kon Zool. verre Oosten de regeering der Vorecmgde j door de gezondheid van het gelieele or- Bot Genootschap (Dierentuin) alhier in- Stalen ingrijpende militaire maatregelen ganisme verzekerd wordl ge diende klacht in verband met zijn ver- noemt Gemeld wordt, dal de Amerikaan-<pe Middelburg verkrijgbaar De minister van financiën deelde in naar Egypte een leger in Ierland aan laiifl l Lager Huis' o a mee, dat de Engelscihen zou hebben gezet hi? hAArbiJ Nieuwltapelle evenveel schietvoorraadNu bevat de „Köln. Ztg." een artikel J liehhem Dlehruikt als (iidens heel rlen Roe- 'j'"'*"TT rZT sclie strijdkrachten od dc FilinDiiuen aan- i T 7' '""rrx'T* v ie^ t hebben gebruikt als tijdens heel den Boe-van een Ier, Michael O'Flannghan heet allen-verMarmg van hel l,dmnalsehaB M XwSS. ,oh- d' R°0'' VlaBm!irkl K 157' ren-oorlog (die 2»/, jaar duurde) werd hij. Natuurlijk: is het sterk Duilsclwge. van verdienste van dat genootschap ziciuijk zijn veisierai en u.u wuitru, d5no wsni,4nHi-. franro'.e.i.»i» Voxnn zienlijk zijn i troepen transporten te wachten zijn BEURSBERICHT. t Nederlandsche Staatslecning 5 5 pet. t)9 zeven, zestienden a 991/». Indische Iee- ning 97 dertien zestiende Integralen 621/2 Dne proccnls 70'/,. UIT MIDDELBURG. Ohewaarden aanzieiilijU hooger Kon Ue K]cjne %VeslkappElnars die korl k 'li, Doe Hol 1,1 i 194 oleden in den Haag zulk een snccos had- Atnerikanou Houw en lusteloos Steels /uMc|1 /ic.u Wim0IlliO,i „oli ivk-!.T.: wederom doen liooren, en wol op •süsi-.knm n SeiicJiUn. souri 13«/i Hide Leather 34%. Denver 93/8. Car Foundry 52i/s (Ex-dividend) Southern 17i/*. Amsterdam rubber 129. Nederlandsche 38. Prolongiatie 5 0/0. diDg geschiedt franco verscholen Tegenwoordig wordt in 2500 kleurd. Men weet, hoe Casement zelfs in na ontv. v. postwissel lot 3000 (Engelsche) fabrieken daaraan Berlijn woont k t 1.75 voor één, oi t gearbeid. In Maai*t werd daardoor 19) Hel betoog van O'Flanughan komt in 1 10.—voor zes doozen. maal zoo veel afgeleverd als in Scplem-hoofdzaak daarop neer, dat Engeland Eiseht de echte Foster's ber Ierland als vestinggebied uoodig heeft. Rugpijn Nieren Pillen, omdat Ierland den toegang lot dc wereld- Generaal Et lore Mari schrijft in deze,e helieerscht en Engeland zonder dit „Corrierc dTlalia een artikel over het eilar;d van z,Jn ^Wereldheerschappij zoq geweldig verbruik van munitie in den te- moeten'afstand doen Voorts schrijft deze genwoordigcu oorlog. Ifij beweert, naar ier, wiens uitspraken we onmogelijk kun- Ilavas uil'Parijs seint, dat de Duitsche »en centroleeren, weshalve wo ze ook generale staf Ixad berekend, dal in den /ond?.,1' ^?™!1rtentaar -even' dat °P 100' modernen oorlog 10 of 20 maal meer genbhk 60 000 troepen in Ierland gehou- weigert elke doos, die niet voorzien is van ne- venstaand handelsmerk. DE «OH toe. m uni t i e-kwes t munitie, uoodig zou «u dan vrocffi den worden'met hol oog op oho mogclijte Haar dan berekening is beneden de wer- laild!I,S dcr Duitschers, die vorens den JUBILEUM BOISSEVAIN. De heer Ch. Boissevain, hoofdredac teur-directeur van liet Algemeen Han delsblad te Amsterdam vierde heden zijn gouden feest als journalist Op zijn verzoek was hieraan niet voor af publiciteit gegeven en werd deze her- jj™1 inneringsdag wegens de lijdsomstandig- heden niet feestelijk gevierd hier Mei des avonds in dc Concert en Gehoorzaal j De opbrengst van dezen avond, waar- j voor door enkele dames kaarten te'koop zullen worden aangeboden, is bestemd het plaatselijk Steuncomité. AKTE-EXAMENS L. O. Wa' deze dan willen Volkomen onaf- assendc is aangaande dc levering van Duitschland beschikt nu slechts over[^ui '-elijklieid En de heer O'FIanaghoji oorlogsbehoeften aan de lauden der En-1 munitie, die da«>elijks in de fabrieken "ÖS'lul z,Jn °"danlcs al 't noodzakelijke lente Volgens de „Köln Ztg." begint de gemaakt wordt. °Generaal Mari betoogt, voclb?boi,d belangwekkende opstel niet openbare meening daar dc V. S als dal (ieze dagelijksche productie onvol- dc wporden; „het geheim van Je vraag, cen bondgenoot der vijanden te beSChon- doende is en geeft als bewijs dat de. 00 wereldloestand er in de toekomst wen Duitschers zuinig zijn met hun munitie Z£d "itzien, ligt in het Groene Eiland Graaf 'Bernstorff, de Duitsche gezant op hel Oostelijk, zoowel nis op Jiet iWesIe-verbor2en te Washington, tikte namens zijn regee- jhu front l^c vergadering, heden in de Gracfujkc r,n« den minister van builenlandsche za- j Onder Laatste Berichten in ons uum- kelijkheid gebleven, omdat de staf niet scbrÜvcl" door de bewoners als bevrijders mer van Donderdag is nog herinnerd aan de gedacht liad, dat de oorlog langer dan zouden worden begroet, lieden zijn voor deze acle geslaagd de verontwaardiging, die in Duitschland nog zes maanden zou duren heeren A Everaars,- VhssingenD. de ■fongh, Vlissuigeu, Chr. A <le KcijzeV; J Labruijcrc, Koudekerkc acker, Sl Annaland. Dc personen, achter wier naam geen plaats wordt vermeld, wonen in Middel lij T DEN HAAG Zalen ter vergemakkelijking tier krediet- j;en aldaar Bryan in een nota op de vin- behoeften van den kleinen middenstands gers Dit ging den bewindsmanevenwel DE 1JMUIDER VISSCHERSVLOOT Wegens het opgevuld raken van de „e]lolKjen Werk ook bijgewoond door hetIyer"Yfii°antwoordde"inët'ëei'i'Tamêiinf i'isscherr,haven te IJ muiden wegens liet ^WPetIc iasmrUA pieskens. J- m*-:|k werder stilliggen groot aanlal stoomt zullen verscheidene Ams tertian Tweede Kamerlid Fleskens. In de middagvcrgadcrini j liits schrijven, dat. naar liet boven bc- de j doelde bericht uitwees, een verdedig SJORTE OORLOGSBERICHTEN. Ierland cn de oorlog. j Dr. Paul Reyss, AVaalsch predikaut Op het laatste oogenblik om ernstiger te Rotterdam, nu korporaal bij het Fran- tc voorkomen, heeft de wereldoorlog een sche leger, schrijft in de N R. C weer p.olseliug einde gemaakt aan de op de een van die mooie, diep-doorvoelde hrie- 'lartuicert unu,n ftoetue ncriciii uitwees, een vercteaigmg riVI3l"'ii., cuiuc guuiauiii iuu au up uc luk van uur muuic, uicp-uuuivuciuv duc- m.. hoofdpunten van het plan cn de rege-1 van dc houdina behelsde in dezen door sPds gedreven, gewapende vijandschap ven van het frönl, waarvan we al. eens oiucn om b i„....1.. 1u naar Amsterdani gebracht worden daar üjplaals te nemen overals desLijds Sïr'enteie wijzigineen vastgesteld gedurende de staking der zeevisscliers - - 0 0 - geliug van de werkwijze der conim .geschiedde. werden lol leden van dc commissie ERNSTIGE BRAND De Nederlandsche watten-fabriek aan dc Yoorslraat te N ij in e g 0 n is geheel afgebrand. Noord-Amerika aangenomen e11 blijkenslussehen Ulsterianen cn nationalisten, de meer wal hebben aangehaald. enjde dagbladsleinmen was de groole meer- protcstanlsche en katholieke bewoners Voor dif keer volstaan we met het •au j derheid der bevolking het daarmee eens [van Ierland, of wel: de tegen- en voer- menu over te schrijven, hetwelk de halve uitvoering gekozen de heeren Fiedeldy uje redeneert immers ook aan Duitsch-standers van zelfbestuur, zooals dc i*og<2£- sectie, waartoe de predikant behoort.1 Dop ver.egenwoordiger van o Ilanzc-b,m:. jand willen onze gescliutfabrieken levc-^r'n" le Londen dal heeft uitgewerkt den dag. voordat de brief geschreven o,,.™. .i« wn«i xfniAfs» 'pgjj uiel mogelijk is. is slechts' Alles drong daar naar een geweldda,-werdwerd voorgezet Het bestond uit een gevolg van 'I feit, dat de Duitsche oplossing. Enkele dagen vóór liet erwtensoep, gebraden vleesch, gebakken ■an. een vj00j° de zeeën niet beheerschl jonlbrauden van den ki-ijg had te Dublini aardappelen, veldsla, gesloofde vruchten, Het protest vim den diplomaat heeft dc eerste bloedige botsing plaats koffie, een kwart liter wijn, brood naar - - - 1 De oorlog zelf lieeft als zoo veel anders believen. de Amsterdam, de heer de Waal Alalefijt, voorzitter van een Boas-bank le Utrecht, j J B. Bosman, vertegenwoordiger van Ilanze-bank le Utrecht, J. C. Brugman, IN RfT GTP vertegenwoordiger van cen hulpbank in1 dan ook meer goed dan kwaad gedaan. c, den Haag (die zich tevens met het secrc-j \rpn wept i,OP Tiaiiverin de Yankees iede- Door de wethoudërs van Stabroeck lan.ial zaj'belasten C van Lennep, se- ien neus en Capellc (dorpen bij Antwerpen) iq crp!ans ynn <len TuinI)ülIWJVvd h\ deil. Ien vreemdehnS verl,indcien' z,Jn neus "u,=™s rovrMpondct m Noord-Bra- a|s dcikul,digon door dc bant van het V D-bureau een venoeU comJ,issie le raadplegen inzake de kleine aan den .Dmtselren) gouverneur-generaal kuslvaarl veriwwn werden 4c heoron van Belgie ingediend om ioe te staan, Vos ident taI1 dcn fchippersbend dat een dokter de zieken tassehen de [e Gr^ningm en 1nzake do bilmonschip. perij G S. Vlieger, secretaris van de ver. Schultevaer te Amsterdam. DE ENGELSCHE LEZING LONDEN, 21 April De opmarsch der versperringen en de (Nederlandsche) grens te Putte komt bezoeken Dit is te meer noodig, daar er een besmettelijke kinderziekte heerscht. He- denochlond werd een Imaapje van üei, Iluilsclu,,.s stoenstrale en Lan- jaar begraven, dat gMlorvon v'a», zonder ,cn N ,cpcre„. „„„dz.^nte dat een geneesheer het had kunnen be- Jjc K„Mdooscllo divisic' lcrag lc lret|10n zockfn'om voeling Ie blijven houden met de n 5'! 'T." S<-"'.'"""Icruignioeh rechtm-vleugel hedenochtend een viertal reizi,-~>,*c ,,,f -- Bij den terugtocht moesten 1 kanon nen in handen van den yjjand worden achtergelaten Eenigc uren later echter deden de C,anadeezcn met succes con schitterenden aanval waarbij de kanon nen heroverd en cen aantal vijanden, on gevangen België vertrekken Zij hadden passen uit Brussel gekregen, om in Nederland le vensmiddelen te gaan koopen ONDER VOORBEHOUD. LONDEN, 24 April De „Daily Tele graph" verneemt uit Havre van officieele der wie cen Duils'ch kolonel zijde, dat tegen liet laatst van December werden genomen Duitschland aan "België den vrede aan- De Canadcesche troepen leden om bood liet Belgisch gebied zou ontruimd stige verliezen, maar door hun hardnek- worden, indien "België voor t vervolg zijn kige dapperheid kon de toestand worden onzijdigheid zou afkondigen en den ge- gered allieerden geen toegang meer tot zijn DUITSCII LEGERBERICIIT. gebied gunnen. Het voorstel werd veront- BERLIJN', 24 April. Alle pogingen van waardigd afgewezen den vijand om hel door onze troepen ten BOVEN AMIENS. vreemdeling in hun zaken te steken. De stilzwijgende goedkeuring nu der overheid tcii opzichte van den uitvoer van granaten enz. is ongetwijfeld een binnenlandsche kwestie voor Amerika Duitschland zelf trouwens moest erken nen, dat dit gedrag met de letter der internationale regelen in 1 overeenstem ming was Het drong er dus op aan, dat ook naar den geest de onzijdigheid nauwkeuriger zou worden gehandhaafd Voor dit laatste voelen de Yankee's evenwel niet veel Wit voor argumenten ter verdediging dier houding worden aan gevoerd, hebben we vroeger al eens uit eengezet Ook beriep men zich van Ame- rikaansche zijde op hef feit, dat tijdens den „oorlog" lussehen Huerla, den aan gevochten president van Mexico, en Wil son, diens ambtgenoot in de grootc repu bliek. Duits'che wapens voor de Mexica nen werden aangevoerd. Dit argument werd door de Duitsche bladen echter gc- wraakl mei erop te wijzen, dat heel de wereld, in tegenstelling niet de tegen woordige verhoudingen, voor dien handel openlag en dat er daarom voor hei kei zerrijk geen reden was, dien uit voer j le verbieden Alle Amerikaansche fabrikanten van dc PARIJS. 23 April Donderdagochtend rein weer afhandig te maken, mislukten vloog cen „Taube" boven Amiens', welke Ten N. van Ieperen mislukte cen sterke twee bommen wierp. Twee menschcn Fransche aanval, ten N O van feperen werden gewond. Het Duitsche vliegloe- hij Sl Julienne een Engelsche (aanval stel werd door Fransche aviatcurs ver- onder zware verliezen Een verdere aan dreven. val ^lau, eu, /ten;0. van» den straatweg f jpc- N on N O van Ieperen gewomien Ier-1 genoein(je artikelen gaan evenwel niet met de regeering mee Zoo heeft een grootc slaal-fabrikant to Pittsburg cen Engelsche opdracht ter waarde van vier miljoen, dol lar voor de levering van 1 000 OOi^togel- mantels op gronden van menschelijkheid afgewezen ook de tegenstelling nationalist-IJlsleriaan I ojigcruiind. althans op den achtergrond j Wegens het groole aantal Zweedscho geschoven. De rijksregeering Schortte de schepen, dal door Engelsche marine-auto- uilYOOring van de Home-Rule-wet, die riteilen in beslag is genomen, worden cr alle stadiën van parlementaire behaude-1 volgens de Berlijnsche „Korr. Norden" ling doorloopen liad, op, om de conscr- geen biljetten meer naar Engeland uitge- valicven niet te ontstemmen. Inderdaad geven. hoorde men niet meer van den gods-Te Gothenburg is de „Baltic" aanger diensl-'en rassenslrijd, die in Ierland zelf komen. Het schip is lang door de Engel- zulke scherpe vormen aannam en beide sehen vaslgehouden en uit de lading! partijen tot de vorming van gewapende zijn 2500 Ion olie en spek, voor Zweden vrijwilligerskorpsen ter bestrijding van de bestemd, weggenomen. 'nieuwe regeling en verdediging der in uit zicht gestelde rechten noopte. - Motla, de president van Zwitserland, Maar voor dien haat kreeg het Ver-,en generaal Wille hebben zich door een eenigd Koninkrijk iels anders In de plaats vertegenwoordiger van de RomeinsChrJ waarmee het minder in zijii schik moest„Tribuna" over de houding van de repu- zijn. bliek in de tegenwoordige omslandighe-- Immers, beide deelen der Iersclie be- den lalen ondervragen volking vonden elkaar in 't herleefd be- Dë laatste deelde o,)a. mee. hoe men vustzijn van de kloof, die hen beide daar tevreden, is met de vermindering! vjui scheidt van de Engelschen. liel gemobiliseerde contingent. De regce- Daarmee zijn we op gevaarlijk terrein ring kan dc mobilisatie niet ongedaan' Van den inwendigen toestand op hetniaice-i Een incident aan de Fransche Groene Eiland is immers zoo bitter wei- of Duitsche i nig bekend. Zfes Iersclie kranten werden op bevel der overheid opgedoekt. Tevens zorgt deze, dat geen builenlandsche, voor al geen Iersch-Amerikaansche bladen het moeder-eiland bereiken. Maar 't spreekt van zelf, dat, gistte het waarlijk ernstig onder de Ieren, kwam het er tot builen- spoiiglieden tegen iiet Britsehe gezag, de strenge censuur dit niet voor de we reld verborgen kon houden. Ook weel men, hoe John Redmond zich terstond na de oorlogsverklaring met Asquith cn de zijnen solidair heeft verklaard Gene. ens kan altijd voorkomen De Zwitsers zijn eerlijk onzijdig en willen dat onder alle omstandigheden blijven Wie hun neutraliteit zou willen scheuden maar generaal Wille gelooft niet dat' iemand dal wil) zou hen moeten ver niel' )gen Ook betoogde de Zwitsersche bevel hebber nog, dat het leger meer geschooid en sterker van eigen kracht en eenlwMt bewust uit deze mobilisatie zal le voor schijn I reden. Voor verder Buitenland zie men het

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1915 | | pagina 2