L PLANTENBOTER HANG 6 C. A. SCHULTE Co., LANGE DELFT HZ. DWEILEN in alle afmetingen. GEBROEDERS POLAK, ONOVERTREFBAAR Oüdergeteekende is weder om gevesiigd in zijn vroegere apotheek met daaraan ver bonden laboratorinm aan de Korte Delft G 7, Middelburg. J C VAN DER HARST JJz. M1CKE DE LIG »PAX" Rotterdam. FIRMA F. B. DEN BOER. MOOI LEERWERK ROEDEN PETTEN KOOPMANS' HANDBOEK. V raagt W outerlood's Woute lood, Leiden. Zooglamsbouten en Goteietten. VLASMARKT K154- VLASMARKT K154, C. A. SGHULTE Co., MIDDELBURG. Ruime keuze BORSTELWERK. „MENSUR" 45 cents per pond. VERSCHURE S Margarine-Fabrieken, 10 cent per week. Ontvangen STOOMTRAM-MAATSCHAPPIJ BRESKENS-MAIDEGHEM. D L 3i MAART 1915 GEEN ZANGSCHOOL. Kleine Advertentie* Motorfiets te knop gevraagd Terstond een SMIDSKNECHT gevraagd bü li TAAL. aioombootdienst /fê-0- Ö- -O- -Ö ó- -6 -ó- -ó- ó- 'Ó- -p- 'O' •cv 9- 9- -ft. &MtMiïsfi'Zo?im,ft£td. Cljfik'etimi §as €£eetrieiteit~ MoMerêam. Ónze /ïonsterzafm zi/n geopend, ooi- voor fPariiadïe/'m, van ff tot 6 uw? t .by ■O- -O- -g- -O- -Q- -Q- -Q- -Q- Q- O- -O- Q. -O. -ó- -g. -O -O- .g. q. .q. .q. -p. -Q- -0^7 Vanaf 6 April a.s. zuilen de Kantoren op werkdagen geopend zijn van 8V2-12',! en van 2-6 (des Zaterdags van 8V2-12V») en de Magazijnen van 7 v.m. tot 8 n m. Wij honden ons voor de mede werking van de zijde onzer Glienten beleefd aanbevolen. VLISSINGEN. is de ZWARTE SAJET waarvan Iedere knot voorzien is van neven staand Handelsmerk. Deze Sajet munt uit door Bterkte en echt held van kleur. Bovenstaand handelsmerk is in 1898 doo: de Firma S. WIENER «t Co. gedeponeerd. $JBT~ Zie Staatsblad no. 281, en voo- weder verboopers uitsluitend bjj haaf verkrpgbaar. Patent Geneesmiddelen Hygiënische Artikelen Bandages op maat Gummi Artikelen Voor Dames en Heeren. prijsc PASKAMERS. Bij de Groote Markt Tel. 8760. Ontvangen nienwe Collectie waaronder Portemonnaies Yisiteboekjes Damestasclijes Zakportefeuilles Sigarenkokers Sigarettenkokers. NIEUWSTE MODELLEN. OLD ENGLAND I.angedelft B 11» Ontvangen de nieuwste mo dellen en bevattendeVoorbeeMen en Modellen van Brieven, Facturen, Adviezen, Wmsels, Schuld bekentenis Borgstelling, Vrachtbref enta'rjjke andere Documenten en Formulieren, alsmede Het Boekhouden voor iedereen doideljjk maakt. Verder de hoofdpunten van- het Wet boek van Koophandel en van de Faillisse- mentswet, het Deponeeren van Handelsmerken. Tabellen van Munten, Maten en Gewicct»u, enz. enz. enz 6e druk, geheel herzien en langrjjk uitgebreid door M. C. VAN DER MARE, voor slechts f 1.— WAT 'a 7an Eén Gulden in ver- IV A i houding tot het vele, dat de handelaar hieruit putten kan Het ie voor den Koopman, den Groothandel, den Kleinhandel. Verkrpgbaar bp den Uitgever D. BOLLE, te Rotterdam, en verder alom. Franco naont- ingst van postwissel van t 1.—, waarop melden Hoopman» - Handboek. 1/1 blik 1/2 blik 1/4 blik 1/8 KALFSGEHAKTf 2.55 f 1.65 f 0.90 f I KALFSGEHAKT getruffeerd 3.10 1.80 1.— GALANTINE DE VEAU2.20 1.25 0.75 I GALANTINE DE VOLAILLE 2.30 1.35 0.80 TÊTE DE VEAU en TORTUE. 3.60 1.85 1.— TÊTE DE VEAU HOLLANDAISE 3.60 1.85 blik 0.50 0.55 0.45 0.45 0.55 iillli ORiGI^EELE verdienen de voorkeur, omdat ze zonder uitzondering uitstekend voldoen. Eischt ze by Uwen leverancier, doch alleen met den naam „Anping". Voor de a s feestdagen voorhanden Bestellingen worden gaarne vroegtydig ingewacht. Aanbevelend, E. VAN OSS. Telef. Intere. 179. Wij garandeeren, dat ONZE Plantenboter „MENSUR door Roomsch-Katholieken op GOEDEN VRIJDAG gebruikt mag worden. De verpakking is voorzien van een sluitetikef, waarop de garantie vermeld is. Botterdam—AmsterdamOosterhoutOen Haag. Week-abonnementsn worden dage lijks aan ons bnreau aangenomen De Administratie. GEWIJZIGDE DIENSTREGELING aanvangende I April 19IS tot nadere aankondiging (Amsterdamache tijd.) Num. d. Treinen. 1 2 4 7 8 11 12 14a Schoondijke Oostburg Aardenburg Stroobrugge (DS) Maldeghem V A V A 6.05 6.20 6.20 6 30 6.41 7.05 7.23 7.28 7.43 7.55 8.30 8.40 8.51 9.10 9.28 9.35 9.50 10.02 10.55 11.05 11.16 11.40 11.58 12.05 12.20 12.32 1.35 1.45 1.56 2.15 2.33 2.40 2.55 3.07 4.30 4.40 4.51 5.15 5.33 5.40 5.55 6.07 6.25 6.35 6.46 7.05 7.23 7.30 7.45 8.05 8.23 Num. d. Treinen !a 3 5 6 9 10 i 13 14 Maldeghem Stroobrugge Eede (D. St.) Aardenburg Draaibrag Oostburg Schoondijke Breskens V A V A 5.45 6.03 6 22 6.37 6.42 7.03 7.22 7.33 7.43 8.55 9.07 9.22 9.29 9.47 10.06 10.17 10.27 10.48 11.— 11.15 11.20 11.38 11.57 12.08 12.18 1.58 2.10 2.25 2.33 2.51 3.10 3.21 3.31 4 18 4.30 4.45 4 52 5.12 5 31 5.42 5 52 6 49 7.01 7.16 7.24 7.42 8.01 8 12 8.22 7.50 8.05 N am m .en Lett. d. Tr. A C E G I I K 1 M vm. V 6.— A 6.15 vm. 7.28 7.43 vm. 9.30 9 45 12.05 12.20 nm. 2.40 2.55 nm. 5.37 5.52 7™3 7 48 Numm.en Lett.d.Tr. 1 B H J" ft 1 Sluis Draaibrug V A vm. 6.17 6.32 9™5 9.20 vm. nm. 11.— 2.05 11.15 2.20 nm. 4.25 4.40 nm. 7 7.15 r 8.15 Num. d. Treinen [V 3a 5a 7a 9a 11a 13a Oostburg Cadzand V A vm. 6.04 6.15 6.27 vm. 7.10 7.21 7.33 9.48 9 59 10.11 vm. 11.50 12.01 12.13 nm. 3.— 3.11 3.23 nm. 5.20 5.31 5.43 7.TO 7.21 7.33 Num. d. Treinen 2a 4a 6a 8a 10a 12a 14a Cadzand Zuidzande Oostburg V 1 vm. 6.32 6.44 6.55 vm. 8.30 8 42 8.53 vm. 11.05 11.17 11.28 nm. 2.20 2.32 2.48 4A2 4.54 5.05 nm. 6.37 6.49 7.- nm. 7.40 7.52 8.03 J. C. BURBINK. Steenkolenhandel. Z&NGVEREENIGING ianrang der lessen 14 APRIL a.s. 7 am 14 regelt 40 cemt Met bewijt- mummer 45 oeit. Vrijdag en Zaterdag prima Zooglamsboute» voorhanden. Vraagt gaarne vroegtijdige be stelling. Firma SAM VAN OS, Hofleve rancier Gr. Markt. Concurrentie onmogelyh Zwitsersche Kaas a 6 */a ct. per stuk M„ VAANE Mbg. „De Drie Duiven" Seisstraat Q 1 Middelburg. beslist zonder gebreken. Aanb. letters W. N„ Boekh. DEN BOER Middelburg. Wegens Huwelijk Woensdag 31 Maart. GESLOTEN van 10 tot 4 uur. M. VERBURG Gravenstraat I 270. D" uren van vertrek op de tnssobenstations zpn bp benadering De treinen zullen te Seboondijke, zoo noodig, 5 minuten wachten op de aansluitingen der Zeeuwsch-Vlaamsche Tramweg-Maatschappij. De dienst op het baanvak Nederlandsch-Belgische grens (Stroobrugge) Mal- deghem v. blijft tot nadere aankondiging gestaakt. DE DIRECTEUR. GEVRAAGD. Zitkamer, drie slaapkamers met 3 bedden en gebruik van keuken, Brieven met prijsopgave letter B firma F. B. DEN BOBE. VUdngetj, Middelburg eg RottenlKV Bran van vertrek in Maart n April Van Vliimingei! 7 Middelburg y Rotterdas Woonsd. 31 vm. 6 20 vm. 8. Dondi rd 1 6 20 8. r'rgdzg 2 6.20 8.— 7.- Zatordaff A 6.20 8. 7.- Maandag 5 Dinsdag 6 6.201 8.— 7.— Stoomdrukkerij Firma Dl G. Kröber Middelburg,

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1915 | | pagina 4