IC. A.Scliulte&Oo., Lange Delft H 2. Marktberichten, Ingezonden Stukken. ALBERT LUSYNE, Advertenties Premie voor onze abonné's. Dr. H. L. BATENBURG. de stokers vrijwillig bijgestaan Een En- gclscli palroelje-vaartuig nam de opva renden over Kort daarop zank de „Vos- ges Hel schip behoorde aan een En gelsche maatschappij. Men weet, hoe Kitchener, minister van oorlog te Londen, op de vraag, wan neer de oorlog uit zou zijn, antwoordde, dat niet te welen, maar wèl, dat hij met liet voorjaar eerst een aanvang zou ne men Do Anglikaansche bisschop van Lon den. veldkapelaan bij hel Engelsche le ger, is Vrijdag naar hel front vertrok ken Hij zal daar veertien dagen blijven. Hij zal, volgens de N R C. de troepen „vóór den grooten opmarsch" geestelijk! bijstaan De bevelhebber Ie Wezel heeft, vol gens n bericht uit Nijmegen, afgekondigd', dat de (ongetwijfeld is bedoeld: in zijn district, Red M. C.) vroeger afgekeurde landstormpliclitigen, zich niet meer voor een herkeuring behoeven aan te melden. Volgens een beschrijving in de ,,No- woje Wrem ja" bevindt het Russische hoofdkwartier zich in een dorp, dat in de bosschen ligt aan een spoorwegstati on. Grootvorst Nikolaas Nikolajewilsj, de opperbevelhebber, en zijn staf wonen in waggons. De bedienden zijn in loodsen ondergebracht. Bjj den staf is een kerk opgericht, die uit elkaar kan worden genomen- Bij den gllootvorst bevinden zich de chef van den generalen staf Janoesjkewitsj en de hoof den van andere militaire diensttakken, In Rusland is het beslaande tarief afgeschaft eu zijn er meer beschermende rechten ingevoerd Gemiddeld bedraagt de verhooging der rechlen volgens den berichtgever van de „Daily Telegraph" te Petrograd 25 tot 30 pCt Er zijn echter een paar uilzonderingen gemaakt. Dat nieuwe tarief wordt als een tijde lijke maatregel beschouwd, genomen in afwachting van andere regelingen zoodra, na den oorlog, de tijd zal zijn aangebro ken tot het sluiten van nieuwe handels verdragen- Uit den aard der zaak heeft het uitbre ken van den krijg de handelsverdragen die lussc'hen Rusland eener-, Duitschland on Oostenrijk anderzijds golden, builen wer king gesteld. De economische moeilijkheden voor Italié vermeerdereu zich. We hadden al eenige malen melding te maken van opstootjes ten gevolge van de s'chaarschle aan graan. Deze was weer een gevolg van den zee-oorlog, en het gebrek aan vooruitziend overleg bij de regeering te Rome Deze heeft te lang verzuimd, voor eigen rekening graan in te dlaan Te Genua is Zondag bovendien een staking der IlaliaanSche vrachtboo'en be gonnen Te Napels zou men gisteren daarmee een aanvang maken Ook regec ringSschepen wachten daar op lossing. Naar de ,,Frkf Ztg" uit Milaan ver neemt, heeft de Italiaansche minister raad thans officieel besloten dat het mo ratorium met 1 April zal afloopen. Daar entegen is de verordening omtrent de beurssluiting wederom voor drie maan den verlengd. We meldden al, dal de verkiezings- vekitocht in Japan achter den rug iS. Volgens Reuier heeft hij een groote meerderheid voor de regeeriug gebracht. Dit kan als een bewijs van vertrouwen in het beleid van Okoema, den minister-pre sident, en Kato, den leider der builen- landstehe aangelegenheden, worden be schouwd De „Aquilla" meet 2114 ton, is ge bouwd in 1909 en behoorde aan de. Aquilla Cy. te Liverpool FRANSCHE LEGERBERICHTEN. PARIJS, 29 Maart 3 uur In de streek van leperen hebben de Franschen door middel van een mijn een DuilSche ver- kenningsposl doen springeu. Ten Oosten van de Maashoogten hij Marcheville hebben de Franschen een deel van de Duitsclie loopgraven die zij Zaterdag j 1 veroverd hadden, verloren Bij les Eparges hqbben de Duilschers gelrachl de loopgraven die zij op 27 Maart verloren hadden te heroveren Na een lvevig gevecht hebben de Fran schen het gewonnen terrein groolendeels gehandhaafd De Duitschers hebben voel gezet in enkele declen van hun vroegere loop graven en de Franschen zijn op andere punten vooruit gekomen De Franschen hebben de stelling op den II ar lm aim swe i lerko pf bevestigd. De Franschen namen bij den aanval, waar mede zij den top veroverden 6 officieren, 34 onderoff en 253 manschappen, rfiet gjewonde krijgsgevangenen en lal van gewonden 11 uur De vijand beschoot Niouw>- poorl, waardoor belangrijke schade werd toegebracht aan de brug over de Yser. In Argonne, in het district Bagatelle werd aan beide zijden groote bedrijvig-, fi&ifl geloond". OOSTENRIJKSCH LEGERBERICHT. WFENEN. 29 Maart Off De gevechten in de Karpaten duren voort Gisteren d een aanval der Russen op de heu vels ten Westen van Banyavoelgv na een gevecht van uren met groote verliezen aan hun zijde afgeslagen. In deze ge vechten hebben zich evenals in vroegere de lsle brigade Landstorminfanterie en de regimenten van de 4e divisie cavalerie bijzonder onderscheiden Ten Noorden van den Oeszokpas werden nieuwe aanvallen der Russen afgeslagen Aan het front in Z O. Galicic had een ariilleriegevecht plaats De Russische troepen, die ten Oosten van Zaleszczyki over den Njesler waren teruggetrokken werden na een bloedig gevecht aan den anderen oever teruggeslagen. In Russisch Polen en Wesl-Galiciê werden hier en daar arlilleriegevechlen geleverd Een nachtelijke aanval der Russen aan de Loszina in Polen mislukte. BIJ DE DARDANELLEN KONSTANTINOPEL, 29 Maart Off "Gisteren werden uit een onzer water vliegtuigen bommen geworpen op een Engelsch oorlogsschip, dat buiten de Dar- danellen kruiste IN DEN KAUKASUS PETROGRAD, 29 Maart Hel Ivauka- sisclie hoofdkwartier meldt In het dal van de Tsjorok hebben de Russische troepen den Vijand terugge drongen uit de streek van Artwin naar den linkeroever van de Tsjorok. De Tur ken hebben Artwin in brand geschoten Aan de andere fronten volbrachten onze troepen hun taak met succes HOOG WATER. tVliaiingen. Woensdag. 31 Mnart n l 'onderdng. Vrjjdag. Zaterdag Zondag Maaudug Dinsdag I April 2 43 3 27 4 13 505 BURGERLIJKE STAND. V lissin ge n. Van 27—30 Maart Bevallen W Huijs- sen, geb. De Hondt, d J la Gasse, geb Roelse. z T Koster, geb de Kroon, d. J van Oorschot, geb de Nooijer, z. II V M. Slaverman, geb. van Steeden d E. M. Kole, geb. Polderman, d.J Mom maas, gib Bolting, z, J S Nagtegaal, geb Rijnberg, z A J. Oosse, geb. Blom, z C. H. Bek, geb. Kop, z.; D. F. Steles, geb Beuns, z Overleden B J Schwartsmans, vrouw van J W. Scheepers, 60 j C C Vergragt, vrouw van A. A. Daamen 51 j M W Huijssen, d 4 d. Goes 2730 Maart. Bevallen: P. Oele, geb Bruggeman, d J. Schrier, geb. Bolle, z Overleden: M. F. van Hese, d., 6 m A de Windt, wede van A. Verburg 90 j Beste VELVET WERKSPONSEN. Goedkoope GRASSPOSSEN. LEVANTSCHE TOILETSPONSES RIEF- en SAMOCCA KINDERSPONSJES. HANDEL EN NIJVERHEID. Mosselen. Gedurende de week van 19 tot 26 Maart werden in de haven van Philip pine gelost ongeveer 20 ton mosselen en verkocht a 2 fr. per ton. Naar Gent werden gebracht ongeveer 180 ton mosselen en daar verkocht tegen 2 ;i 2,25 franc per ton. Ongeveer 60 ton mosselen werden vervoerd naar Ant werpen, terwijl ook een vrachtje werd gebracht naar Amsterdam, en daar ver kocht aan een steuncomité De Kon. HoII. Lloyd in 1914. Voor de Kon Holl. Llovd was het re sultaat in 1914 noch van het goederen, noch van het personenvervoer ten volle bevredigend De exploitatierekening sluit met een voordeelig saldo van f2.107,562 (v. j. 2.109.412). Ei* worden zeer ruime afschrijvingen voorgesteld waarna een di vidend van 3 pet. (v j. 5) beschikbaar blijft. Het laat zich aanzien, dat het nieuwe boekjaar gunstiger resultaten zal ople veren. Fatum. De Ongevallen Verzekering Mij Fatum stelde het dividend voor 1914 op 10 pet. SCHEEPSBERICHTEN Rot ter d. Lloyd. Ophir vertr 24 Maart van Gibraltar, Tabanan vertr 25 Maart van Suez; Tam- bora praaide 25 Maart Perim; Insulinde kwam 26 Maart te Padang Kon Holl. Lloyd. Gelria vertrok 24 Maart van Rio de Ja neiro: Ilollandia vertr 25 Maart van Rio de Janeiro; Zeelandia vertr. 26 Maart van Vigo. Kon West-Tnd. Maildijenst. Prins Willem V praaide 24 Mrt. Dover Telegrammen. Onderstaande berichten hedenochtend ontvangen en gebulletineerd. EEN NEDFRLANDSCH SCHIP OP EEN MIJN GESTOOTEN. LONDEN, 29 Maart Het Nederlaudsch stoomschip „Amstel", reeder van Es te Rotterdam (853 ton, gebouwd in 1906" is op een mijn gestooten in hel Duitsche mijnenveld bij Flambrough. De beman ning is gered en door een Grimsbyboot aan den Ilumber aan wal gebracht. GETORPEDEERD LONDEN, 29 Maart. Het s.s, Fallaba is getorpedeei-d bij Milford. 137 personen zijn gered, 120 vermoedelijk verdronken De kapitein is uit het water gehaald, doch overleden. Het schip meel 1806 ton, ge bouwd in 1906 en behoort aan de El- derlijn te Liverpool. De onderzeeër verscheen plotseling naast het schip en gaf het sein bij te flraaien Nog voor zulks geschied was werd het schip echter door een tor pedo ter hoogte van de machinekamer getroffen en begon het te zinken. Onmid dellijk werden de booten uitgezet, doch drie ervan sloegen om De Duilschers staken geen hand uit om de schipbreuke lingen te redden De treiler Ellen Marie kwam nog juist bijtijds om 137 lieden, die in zee zwommen of in de ove rige booten hadden plaats genomen, te redden. LONDEN, 29 Maart. De admiraliteit deelt mede, dat het Engelsche stoom schip „Aquilla" van Liverpool naar Lis sabon ter hoogte van Pembroke getorpe deerd is en gezonken. 23 man equipage «l» 3 passagiers worden vermis"!. De kapitein en 19 man zijn te Fish guard aan wal gebracht. Ingezonden stukken worden in geen geval teruggezonden Mijnheer de Redacteur! Uw berichtgever uit Hoek schijnt met de locale toestanden ter plaatse al zeer weinig op de hoogle te zijn In een bericht uil Hoek voorkomende in no. 69 uwer courant wordt gezegd, dat hel aanleggen van lijn C der Z VI. tramw weg M. begint te vorderen Niets is min der waar dan dat Men is over 5 jaar al begonnen om opmetingen te doea voor. de lijn Philippine—Hoek—Neuzen en nog schijnt men daarmede niet gereed te zijn Wel is men bezig om rails te legr gen over de nieuwe Draaibrug* doch dit werk wordt uitgevoerd door 's rijks waterstaat en gaat dus buiten de tram maatsch- om Uw correspondent schrijft verder dat hel verkeer alhier door den dienst op lijn 0 reeds tamelijk is toegenomen, maar hoe kan iemand dat schrijven. Er bestaat geen Iramdienst. Er is wel toename van ver keer le bemerken, maar dit is meer een gevolg van de nieuwe verbindingsweg Philippine—Hoek. Neen, de Iram is hier nog maar een toekomstbeeld en er zullen nog wel ja ren verloopen, eer de Hoekcnaren van dit vervoermiddel kunnen gebruik ma ken Waarom alles dien slaltkeugang uioel gaan en waarom men zich niet aan het cersie plan heeft gehouden, zijn vragen, waarop ik geen antwoord durf te geven Misschien dat het trambestuur hiervoor gegronde redenen heeft. Dankend voor de plaatsing, Hoogachtend, K Hoek, 26 3-15, Op de Maandagavond door de Veiliugs- vereeniging „Walcheren" gehouden klei ne veiling werden de volgende prijzen bes leed Goud reinetle 28 a 40 ct., zure belle fleur 26 ct„ roode wagenaar 24 et zoele bellefleur 14 22 et-, huismanszoel 21 ct., enngaard 16 5 23 ct„ kleiperen 21 cl, sjalotten 8 ct., uien 12 a 19 et spruiten 18 5 25i/a ct., wortelen 3,1/3 a 61/2 clkaroten 2 ct., rapen 5 i\ 6 ct., koolrapen I1/2 5 2i/3 ctwitlof 22 el cl molsla 32 A 38 ct„ alles per K G kievileieren 20 ct, bloemkool 3 A 11 ct roodekoolct., savoijekool 41/2 c' bloemkool 1 a 2 ct alles1 per .stuk; spi nazie 30 A 54 ctper mandje; zuring 24 A 34 ct., molsla 54 A 57 ctbaksla 10 a 44 ct., veldsla 28 A 49 ct, Fransehie postelein 34 A 39 ct. per mandje; ster-, rekes 7 ct, kervel 7 A 8 ct., pieterselie; 7 cl„ alles per klein rond mandje; prei 6 a 8 ct, per bos; rabarber 14i/2 A 15 cl radijs 4 ct., raapstelen 2 ct., selderij 3 ct, schorseneeren 10 ct„ Paaschlelies 3 cl huineboonen 72 ctalles per 5 liter 0 Maart. Borer f 0 80 A f0.85 per kilo. Ei«*on t 0.00 a t 0 55 s f 0.60 p'r 13 stake Kleine eieren 10 Goes 30 Maart. Ter graanmarkt van heden was er weinig aan ver. Tarwe f 15.— 'ot f 16.50, rogge f tot f"intergerst f12 50 totf 13 zomorgerst f 12.50 tot f haver f 13 50 tot f 14.—. kaokerwteu f tot f..kroonerwten f 13 50 tot f 14.brnineboonen 1 12 tot f 15. koolzaad f 00.00, maanzaad ftot f karweizaad f - tot f mosterdzaad f tot f - Goes 30 Maart Opgaat der marktcommisa e Boter 1 1.40 f 0.— a f 0.— per kilo. Pieren t 4.f 4.20 a f 4 40 per 104 stnke Eieren aan particulieren f5 bote» f L50 Aangevoerd eieren 6700, boter 860 K.G. De opg mf van den marktzetter der landb. »er. afd. Goes luidt: B ter f 1.40 f 0 a 1 0.per kilo Eieren f 410 I 4 60 a f 0.per 100 stuks Boter aan particulieren f 1.50, eieren f 0 De aanvoer voor de eierenveiling der jocti fdeelini? Zuid-Beveland van de V. P. ».p6»oac 22350 otnks. '">e prijs was t 4.10 tot f 4 20 per 110 stuks. Hulst, 29 Maart. Ter graanmarkt van heden wa$ de aanvoer zeer klein, prijzen onver anderd. Er werd besteed voor tarwe f 16.a 1 wintergerst t 13.a f rogge f 12 50, haver 13.25 afkookerwten f 17.- t kroonerwten f brnineboonen f 17.50 a 1 witteboonen flijn zaad f 20."a f - Rotterdam, 30Maart.Ter veemarkt van heden waren nanvevoerd 2621 runderen, 176 vette kal veren, 1999 nuchtere dito, 207 bigg«n,00achtipfn De prjjzen waren 104- 86, (enkele Paasch- exeuaplaren liepen tot 110) 130—105,10—17. 00—00, 00—00. 0- 00, liohtsoort 00—00 lam meren 00--' 0, biggen 11—16. Boter. Aangevoerd 31 8ste tonnen, 26 löde tonnen en 162 stukken. Do prjjzen waren f 61, f 59 en f 58; en voor de stukken 80 a 85 ot. Eieren Beursgebouw Aangevoerd 114659 De prjjzen waren kippeneieren f 4.00—5.95, einden- f 5.35-5.80, ganzen f10 00—17.00, k ilkoon f 00.000.00. Inl. van handelaren f 4.7500, kalkeieron f 0 00. Weonaplein. Aangevoerd 84300. De prgafn voor kippeneieren f4.70-5.95. eenden- f 5,55 - -6.00, ganzen- f 10—13, kalkoen- f 0.00- f 0 00. nl. eieren van handelaren f4 90—5 60. Rotterdam, 29 Maart. Ter graanmarkt ven heden was tarwe matig aangeboden en iets lager verkocht per 100 kilo ƒ16 tot 7.25 gerst minder aangeboden 13 tot 13.25; buver onveranderd ƒ14.25 tot 14.60 alles per 100 kilo. ROTTERDAM, 29 Maart Ajuin Aan gevoerd 2500 H.L. Prijs f 8.40-f 8.75 Meelbericht. I)e inschrijving van Amerikaanscho bloem is hoogstwaarschijnlijk slechts voor een klein deel gegund Reeds dadelijk bij de aankondiging bleek het, dat de be langstelling niet groot was en wel omdat de prijzen der Amerikanen builen ver houding hoog waren opgedreven Vooral hier ter stede, bij de slechte broodprij zen, was de bakkerij niet genegen die uisparileil te betalen, kon men toch tol f 20.80 regeermgsbloem bij de inlandsche molens weder volop krijgen, zoodat er voor het koopen tot noodprijzeu gceq aanleiding was. Zoo wilde hel meerendeel der verbruikers in het geheel niet in schrijven en ten slotte schreef men te laag in, waarop begrijpelijk de gunning achterwege bleef Patenten acht men in verhouding tot de regeeringsbloem f 22.50 A f 23 waard, vooral ook wil men niet hooger omdat er veel onbekende merken bij zijn en ook soorten, die niet onver deeld gunstig staan aangeschreven. Da prijzen waartoe op de Straights en Bakers was ingeschreven waren weder abnor maal hoog Voor de deelneming ontvargon bjj het over- Ijjdeo mijner geliotVe Moeder betuig ik mjjn hartel\jkeo dank. K. H. LIENSKOK Middelburg, 30 Maart '15. (Schouwburg). Voor de vele bewijzen van deelneming, betoond bij het overlijden van onze ge liefde Moeder en Behuwd-moeder J. C VAN UI JE, Weduwe II A Brakman. eerder N Th. Schenk betuigen wij onzen hartelijken dank J J SCHENK. G SCHENK-WENTZEL Middelburg, 30 Maart 1915. De sierlijkste modellen SCHEPWERK. uit de collecties van ALLE Nederlandsche Zilverfabrikanten, zijn in voorraad bij, JACQ FRAHK, Hofl» uutju ||UU uuuipuyuiu uui ui/iu De April-vereadering zal NIET plaats heb ben op Vrjjdag 2 April, maar op een latereu datum. autrelois Schipperslraat, 54, Ostende j Voire rnèce en grande inquiétude est j ehez Rev C. H WINTER, Penhou New- port 640, Monmouthshire. England Heden overleed na een geduldig lijden, onze geliefde Vader, Bebuwd- en Grootvader, de Heer CORNELLS LOUWERSE, in den ouderdom van 76 jaar. Namens de Familie, M. J. LOUWERSE. Middelburg, 30 Maart 1915. v.»-; - '-"^x-TssraesRawssBEEane Heden, oveileed zacht en kalm tot onze groote droefheid, na een lang durig en smartelijk lijden, onze ge liefde Echtgenoote, Moeder, Behuwd- en Grootmoeder CORNELIA ELIZABETH VAN HELLEMON—DE VOGEL, in den ouderdom van 54 jaar en 7 maanden. I. VAN HELLEMON. C. E. DINGEMANSE—Janse. J. DINGEMANSE. J. S. FRANSO—Janse. M. FRANSO en kind. Middelburg. C. JANS. Nieuw- en St. Joosland, 29 Maart 1915. Hel Bestuur der Waterkeering van den Calamiteiizer. polder BORSSELE zal op MAANDAG 12 APRIL 1915, des namid dags 3 ure in de Directiekeet te Borssele volgens No 1 der A B AA NBESTEDFN het herstel, de vernieuwing en het onderhoud lot 30 APRIL 1916 van de aarde-, lcram- rijs- ensteen- glooiingwerken Aan de Waterkeering van bovengenoemd Calamitous Wa terschap BEGROOTING f 11808,8a Hel Bestek ligt ter lezing in de Direc tiekeet en :s legen betaling van f 0,82 verkrijgbaar bij tien Secretaris-Ontvanger. Aanwijzing op WOENSDAG 7 April en ZATERDAG 10 April v,an 3—4 uur namid dags Samenkomst in de Direetiekeet. Buitendien geschiedt geen aanwijzing. Borssele, 27 Maart 1915 Het Bestuur voopnoemd P DEKKER, Voorzitter. J. L. RICHEL, Secr -Ontvanger Heden overleed ten injjnen huize zacht en kalm, nu een langdurig en "marteljjk ljjden tot mjjne diepe droefheid mjjne geliefde dochter CORNELIA ELIZABETH VAN HELLEMON—DE VOGEL. Wed. J DE VOGEL- Reljnoüdt. Nieuw- en St. Joosland, 29 Maart 1915. Heden overleed in den ouderdom van 48 jaren onze lieve Echtgenoote en Moeder TALKA FREDERIKA SANDERS. Mr. J. J. CARSTEN. Mr. L. CARSTEN. R. W. CARSTEN. M. P. CARSTEN. 's-Gravenhnge 28 Maart 1915. 'Laan van Meerdervoort 56. Bezoeken kunnen niet worden af gewacht. De begrafenis zal plaats hebben 1 April a.s. op Nieuw Eik en Duinen. Vertrek van het sterfhuis n.m. 1 uur. De geheel nieuwe, nel uitgevoerde- verzameling bestaat uit 8 bladzijden op een formaat van 40 X 28'c.M. De le blad zijde stelt voor: ,Een oplossing van het Europeesche Vraagstuk"; vervolgens bevat de verza meling de nieuwste Oorlogskaarten van Noord-West-Frankrijk, West-België, Noord-Frankrijk, de Fransch-Duilsche grens, de Duitsch-Russische grens, de Oostenrijksch-Russische grens en het Zuid-Oostelijke Oorlogsterrein Verkrijgbaar aan ons bureau tegen be taling van TIEN CENT. Bij verzending per post is de prne: ELF CENT. DE ADMINISTRATIE Boek voor Terloofden en Jongge huwden, wet 20 Anatom. platen 17e 1000-tal 't bonte werh op dit gebied. Pract sche wenken, nuttige raadg-vingen, e-nstig* waarschuwingen, enz. Wjj geven daarbjj als extra bjjla^eBe langrijke mededeeling voor Jeugdige MoederH met tjjdberekening-kalender. Prijs te zamen f I.— (postwissel ot -zegels) B01 kh. „EXCELSIOR", Van Beaningenplein. 13, Amsterdam.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1915 | | pagina 3