Middelburg, lot 3 d. h. en 6 maanden rijkswerkinrichting Vrijgesproken is S. S. hvv. vau C. D„ Biggekerke. aangeklaagd wegens overir. der boterwet ONDERWIJS. Voor het examen nuttige handwer ken slaagden te Breda de dames M M. Boone en H Zalckee, beiden van Middelburg. VERSCHILLENDE BERICHTEN. In de gister gehouden vergadering van obligatiehoudevs der Exploilalie.-Mij. Scheveningen werden de reorganisatie,-1 voorstellen van hel bestuur (oa, inslui tend een halveering van het aandeelen kapitaal) met 1752 tegen 836 stemmee goedgekeurd. Naar hel Ildbl. verneemt, heeft de gezant van Oostenrijk-Hongarije een klacht ingediend tegen het dagblad De Telegraaf wegens het opnemen van een plaat. Het ,,Vad." vernam het volgende krasse staaltje van burcaucratisme Onlangs kreeg een Nederlandsch offi cier een ingediende declaratie (tot een zeer gering bedrag voor reiskosten) te rug, niet omdat er een fout in de bereke ning was ontdekt maar omdat hij zijn handteekening een halven centimeter te veel naai* rechts (het kan ook te veel naai" links zijn geweest) had geplaatst. Het ledental van den hond van ma chinisten, stokers en dekpersoneel (bin nenvaart; steeg in 1911 van 1617 tot 1991 De kas leverde een nadeelig saldo op van f 2137. Het bondsvermogeu bedroeg aan het einde des jaars f 12.619 Naar het „U D." bericht, is dr. J I A B. van Royen op zijn verzoek eervol ontslagen als geneesheer-directeur van het Homoeopathisch ziekenhuis. Zaterdag is' de sleepboot Generaal- Veldmaarschalk Von Hindenburg ter hoogte van Papendrecht in aanvaring gekomen met het geladen zandsclieepje Nooit Gedacht, schipper Huvser, welk scheepje onmiddellijk gezonken is. Gistermorgen werd op een schuit aan den Zwanenburgwal bij het Water-, looplein te Amsterdam de bewaker van deze schuil levenloos gevonden Waar-* scliijnlijk is de man gestikt dooi* den kolendamp, daar een vuurtje in dc schuit brandde (Hhld) Zaterdagavond is te Leeuwarden1 een Belg voor den commissaris van poli-i lie geleid, die op Ameland zou hebben gezocht naar een verblijfplaats-voor eenige honderden Belgen en te Leeuwar den een telegram verzond, betreffende oen zekere hoeveelheid aulo-oud»rdeolen Hel getal, in dal telegram genoemd, zou overeenkomen met het aantal soldaten, die op Ameland zijn gelegerd. Hij was Vrijdag op dit eiland aangekomen en werd daar onder mililair toezicht ge steld Hij bediende zich nu eens van de Fransche, dan weer van de Dnifschc en ook wel van de Nederlandsche laai Na verhoor is hij weer op vrije voeten gelaten N. R, C. BOND VAN MACHINISTEN TER KOOPVAARDIJ. De oorlogstoestand had geen slech-1 ten invloed op den gang van zaken van dezen bond in het jaar 1914. Het le dental steeg van 916 lot 1212 Een nieuw vertegenwoordigers'chap werd o a ge? vesligd te Vlissingen. In den loop van het jaar werden op-* gericlil een voorschotfonds voor de le- den van den bond en een plaatsings- en informatiebureau Van deze laatste in-' stelling wordt zoowel door de machinis ten als door de scheepvaart-maatschap pijen meer en meer gebruik gemaakt Een krachtige steun wordt hierbij on dervonden van de regeering die haar reeds in 1913 ingenomen standpunt bleef handhaven, dat geen dispensatie w'ordt verleend, zonder dat vanwege den Bond een verklaring is afgegeven, dat i n de onderhavige gevallen geen ma chinisten met de volgens de w*ct ver- eischtc diploma's beschikbaar zijn. Ons nummer van Zaterdag vermeld de, hoe do Amerikaansche onderzeeër F -1 hij Honoloeloe in diep water gezon ken was. De Parijsche „Matin" verneemt nu uit New-York, dat de boot kon wor den gelicht. LAATSTE BEiüCHTËN. Nagekomen Berisfttm. AFLOOP AANBESTEDINGEN. Hét tweede perceel van de gisler te Goes gehouden aanbesteding van schoon maakwerken der gemeentegebouwen is niet gegund aan J de Graaff en A. Schrij ver, die voor f 215 inschreven, maar aan G. S Kuyper, die voor f 205 inschreef THERMOMETER EN VERWACHTING. 30 Maart. Thermometer alhier 8 u. vm. 35 gr., 12 u. 43 gr., 3 u, 4 4 gr. -.:ifache mededeeliug van het Koa y>f->r\rv,,v iscfa insntno' te D* Bilt volgen* ie ":st<ri mi' y»o hedep ochtend: -1 gt- tviirMf'OBBi 758 9 te Neutahrwasaer. Laagste 74-5.4 te Rorto. V '«achting tot den avond van 31 M art, zwaltkp toi rnntige wind, in hu» Noorden uit Westelijke, in het Zuiden uit Zuidelijke richt neen, liebt tot baltbewolkt, waarschijnlijk noa dronz weer,*nachtvorst vooral in bet Zuiden, zach'er overdag. UIT DEN HAAG. De Belgische minister van onderwijs en schoone kunsten, de heer Poullet, denkt voorloopig nog tot 23 April in ons land te blijven vertoeven. Reeds werden door hem verschillende plaatsen, kam pen enz. bezocht, waar Belgische uitge wekenen zijn ondergebracht Zoo bracht hij reeds een bezoek aan Gouda, Maas tricht, Nunspeet, Honten isse en Am sterdam en stelt hij zich voor, IJmuiden, Ede, Uden, Aardenburg en Mid- de lb.urg nog le bezoeken Zeer er kentelijk is dc heer Poullet voor de goede zorgen, door regeeringscommis-' sarissen en particulieren aan zijn land- genoolen bewezen, want onverdeeld gun stig was de "indruk, welken die bc;- zoeken bij hem hebben gewekt UIT AMSTERDAM Naar we vernemen, heeft de Koningin opdrachten van verschillenden aard ge geven,aan de arbeids-commissic ter werk verschaffing van hel Algemeen Steun comité le Amsterdam ter aanmoediging van den arbeid dezer zoo nuttige instel ling BEURSBERICHT. Markt vast. f 500 en f 1000 99 vijf zestiende a 99 zeven zestiende, stukken van f 100 en f 200 99 i/j a 993/i Indische lee-v ning 97 zeven zestiende a 97e/8, klei ne coupures 973/4 98i/8. Integralen 591/a, certif 681/2 Russen 68. Amerikanen willig, vooral Bethlehem, steel 80 82 Steels 49'/8. Missjouri 136/e Erie 21 Car foundrij I6y8. Marine- bond 38. Cigars 46 Kon petroleum 500 Gcc. ïloll 150 DE „AMSTEL." LONDEN, 30 Maart. (Part Hand.) De Morning Post" verneemt, dat de ka pitein en 16 man van de „Amstel" te Grimsby aan wal zijn gekomen De kapi tein vertelde dat in den nacht van Zon dag op Maandag een hevige ontploffing plaats had in het voorschip. De boeg werd vernield, waardoor het water met volle kracht naar binnen stroomde De bemanning had nauwëlijks den tijd om in de booten te gaan De uitkijk werd door de ontploffing ge wond. doch niet ernstig. Hij is in een gasthuis te Grimsby opgenomen Men voer eenigentijd in de boot rond. tol men door een visschersvaarluig uit Grimsby werd opgepikt Naar den aard der ontploffing en de aangerichte schade te oordeelen meent de kapitein, dat het schip op een mijn moet zijn gestooten en hij acht het niet Inogelijk, dal het door een torpedo zou zijn getroffen. De „AQUILA LONDEN, 30 Maart. De overlevenden van de „Aquiladeelen mede, dat de on derzeeboot geschutvuur opende op de bemanning, toen deze zich in de booten begaf Eenige personen werden gedood In een boot ook een vrouw. Deze boot sloeg later door de woelige zee om en alle inzittenden zonken in de diepte weg RUSSISCH LEGERBERICHT PETROGRAD. 30 Maart Off Op het front len Westen van de Njcmen belem merden wij overal het Duilsche legen- offensief De Duitschcrs zonderden ccn, divisiè. Versterkt met 3 reserveregimen- ten en een sterke cavaleriemacht af om ons ten W'eslen van Lodzik af te snijden Deze strijdmacht beproefde om over het bevroren Doeslrainecr een omsingelende beweging uit le voeren De Russische troepen deden tot 2-maal toe een tegen aanval, welke dienden tot de beveiliging tegen de Duilsche afdeelingen, die in den rug der Russen waren doorgedron* ■gen. Bij het dorpje Tsjebesjba bij Osso- wilz lieert de vijandelijke artillerie het vuur bijna gelieei gestaakt Tusschen de Skrwa en de Orchice werden de aanval len voortgezet In een uiterst verbitterd gevecht bij hel dorp Waks veroverden wij 9 Duil sche mitraljcurs In de Karpaten tus* schen Gorlice en Bavtfeld deden de Oos tenrijkers den 27en hardnekkige, maar vergeefsche aanvallen bij de dorpen Gla- dysjiff en Reghetoff in de richting van Baligrod en aan den linkeroever van de Beneden-Sail I11 den sector Rasjikoef, Polianka Javorjetsj wonnen wij terrein, nakien 600 krijgsgevangenen en verl ovend en 1 mi'raljeurs Bij Ivoszioefska sloegen wij dien dag nieuwe Duilsche aanvallen af DUITSCHE SAMENZWERING IN ITALIË. PARIJS, 30 .Maart Volgens de ,,1'opolo d'Italia zou men in Italië opnieuw een zeer ernstige Duitsche samenzwering hebben ontdekt. Eenigen lijd geleden ging le Bologna de Duitsche bierbrouwerij Sliess failliet Het Italiaansche personeel le Bologna kreeg zijn ontslag, evenals dat in dc opslagplaatsen der firma le Remini, Padua, Ferrare, Bologna, Mes Ira en Savouna, welke alle gesloten werden. Alleen een aantal Duitsche werklieden bleef in funclie. evenals de directeur Sclimilz, een schoonzoon van Jen eige naar Hot schijnl dat er reden is om aan te nemen, dat de opslagplaatsen onder mijnd zijn met ontplofbare sloffen UIT MIDDELBURG. Voor de voorstelling van „üp Iloop van Zegen" op hedenavond zijn alle ran gen, behalve de eerste, uitverkocht UIT ROTTERDAM Hedenmorgen is de sleepboot „Pro et Contra" van de firma Volkcr bij het Ant- wcrpsche hoofd aangevaren door de Am- sterdamsche nachtboot van de firma Verschure De sleepboot zonk UIT AMSTERDAM. De aandeelhoudersvergadering van dc Mij.t ot Exploitatie van Staatsspoorwegen, die heden moest plaats hebben kon niet doorgaan, daar niet voldoende aandeelen vertegenwoordigd waren. Zij is uitgesteld tot 13 April DUITSCH LEGERBERICHT. BERLIJN, 30 Maart Off Op het W lelijk oorlogstterrein hebben slechts ar-» tillerie- en loopgraafgevechten plaats ge* luid Bij dc gevechten om Tauroggen, die lol het in bezit nemen van dc llusq sische stellingen moesten leiden, hebben zich volgens het bericht van prins Joa chim de Oost-Pruissische lamlstormaf- deelingen buitengewoon heldhaftig ge dragen Zij maakten 1000 krijgsgevange- hoorl. We kunnen dus de vraag zuiver der als volgt stellen, kunnen buitenlan ders vrjjwi llig zich onder de vanen van een anderen staat) scharen? Onder buitenlanders wordt dan verstaan «lege-* nen, die werkelijk een andere nationali teit bezitten dan waartoe die „vanen" behooren ,dus niet zij, die slechts van vreemde afkomst zijn of om de een of andere reden hun nationaliteit hebben verloren- De rechtsgeleerde Albreeht Weisz be handelt het vraagstuk in - de „Kölit, Ztg Hij betoogt, dat Duitschland in be ginsel buitenlanders toeslaat, voor. Duitschland de wapenen op te nemen, in tegenstelling met het Fransche leger bestuur. Afzonderlijke wetten kunnen in de republiek evenwel uitzonderingen scheppen, De toepassing van den regel is mei die beginselen volgens den Duitschen schrijver volslagen in strijd D. w. z. ter wijl in de Duitsche weermacht sedert het verdwijnen van de huurlingenlegers nauwelijks meer troepenafdeelingen aan le wijzen zijn, die uit buitenlanders: beslaan, heeft een Franschman in een in 1913 verschenen studie over hot vreemdelingenlegioen en het internatio nale recht geschreven, hoe in den loop der eeuwen onder de verschillende regeeringen Frankrijk steeds buitenlan ders in zijn dienst heeft gehad, welke dc soldaten uit dit land zelf bij 't be halen van de heerlijkste overwinningen nen. Bij Krasnapolsk leden de Russen een gehoipeiT*hebben? nclinp nprlprlpo fi 0000 rlnnrlpn »AfInlr- t-, Pl De regeermg te Parijs heeft dan ook in de huidige worsteling in ruime mate gebruik gemaakt van haar recht, door een bijzondere wet voor vreemdelingen den toegang tot haar leger open te stel len. We hebben hier te maken met de genen, die niet tot het vreemdelingen legioen behooren Het schijnt wel vast te slaan, dat dit in tegenstelling met zijn eigenlijke bestemming op Fransche» bodem zelf wordt gebruikt Een onlangs ook door ons open- ernstige nederlaag, 2000 dooden bedek ten het slagveld en wij maakten 3000 gevangenen, 7 mitraljcurs, 15 stukken ge schut en 3 munitiewagens buit Aan de Skrwa bij Klimki mislukte een Russische aanval Wij namen 2 officie ren en 600 man gevangen. In dc streek van Olsrvhy, links van dc Omoelef werden 2 nieuwe Russische aanvallen afgeslagen ROEMENIE 'S NEUTRALITEIT LONDEN, 30 Maart Uil diplomatieke bron wordt gemeld, dat de Duitsche re geering in de afgeloopen Sveelc krachtige pressie heeft uitgeoefend op Roemenië om toestemming le verleenen om mei een Duitscli legercorps door het land te trekken teneinde de Turksche ver dediging aan de Dard,auellen te onder steunen Roemenië weigerde echter. DE STRIJD IN DE KARPATEN. WiEENEN, 30 Maart. Na 21 uur stil stand woedt dc strijd weer met groote hevigheid Iloewel de Russen vcrsterkin-i gen kregen, gelukte hel hun, ondanks de hevigste aanvallen lot nog toe niet om opnieuw Hongarije binnen le vallen Bijzonder hevig wordt gevochten om den Oeszokpas en len Westen van den traalweg van Baligrod DE HUID VAN DEN BEER PETROGRAD, 30. Maart De Petrogra- dcr Koerier meldt, dat de onderhande lingen van Rusland met zijn bondgenoo- len omtrent de bezetting van Ivonstan- tinopel nog voortduren Iloewel men nog niet lot overeenstemming is gekomen, worden dc onderhandelingen op de meest aangename wijze gevoerd VOOR DE DARDANELLES MILAAN, 30 Mrl. De „Stampa" meldt, dat de Engelschen troepen hebben ge land op Tcnedos, waar zij een loods bouwen voor hun vliegtuigen IN MAROKKO MiLAAN, 30 Maart De „Corriere del- la Serra" verneemt uit Madrid, dal die op standige Marokkanen den 19en Maart dc door de Franschen verlaten sleden Meki- ncs en Fez hebben bezet. BUITENLAND. DE OORLOG. Dc toestand. Flamborough is' een bekende kaap aan Engeland» Oost-(.Noordzee)kust in het graafschap York. Naai" men hedenoch tend op ons bulletin zal hebben gele zen, is daarbij een Nederlandsch stoom schip op een Duitsche mijn geslootenj De bemanning werd gered Minder voor spoedig verging hel den opvarenden van den (Engelschen; koopvaarder „Falla- ba Deze werd evenals de „Aquilla" bij Milford, de Z W. punt van Wales .'Pem broke) getorpedeerd Terwijl van het laatste schip' 23 man der equipage en 3 passagiers werden vermist, zijn van dc andevc stoomboot vermoedelijk 120 mon- schen verdronken De Franschen erkennen, aan de Maas enkele plaatselijke en geringe fegen-S slagen te hebben gehad. In de midden-Karpaten werden Rus sische aanvallen afgeslageri, Zalcszcryki vindt men opdiet kaartje, dat we onlangs van Galieiê^gaven Ten Oosten daarvan waren de Russen dus de Dnjcslcr overgestoken De soldaat-buitenlander Kan een vreemdeling dienst nemen in het leger van een anderen staat? De vraag kwam in den laatsten lijd herhaaldelijk ter sprake naar aanleiding van het feit, dat 1) v. Nederlanders zoo wel in hel Fransche als Duitsche leger, vechten. Men is evenwel in t algemeen, van mccning, dal dit niet geoorloofd is1 „Men", d w z de breede schare, die van dit vraagstuk geen studie heefl baai" gemaakt lijstje gaf aan, hoe in hel Fransche leger duizenden Duitschers strijden, tegenover hun eigenlijke landge- nooten dus. Dit in tegenstelling met de praktijk gedurende den oorlog vten '70 Ook toen. vocht het vreemdelingenlegioen binnen de grenzen van de republiek, doch tevoren waren alle mannen van Duitsche nationaliteit daaruit verwijderd De heer Weisz haalt dan ook een art. uil de conventie van de tweede Haag- sche vredesconferentie tfver de wetten, en gebruiken in den landoorlog aan, volgens hetwelk hel verboden is, man nen. die behooren tot den vijandige» slaat, lot deelneming aan oorlogshande lingen legen liun eigen land le dwin gen, zelfs, als ze bereids vóór hel be gin der vijandelijkheden in hun dienst liehben gestaan We deden daar een woord spatieeren. In hel geval dat ons bezig lioudl, vallen, dus de Duitschers, die vrijwillig naar het Fransche leger overliepen als de tee naar uit den Elzas Hahsi (Waltz) buiten t bereik der bepaling En wat nu die andere Duitschers aangaat, die volgens liet Fransche bericht bij duizenden den Franschen soldatenrok aanschoten eerst moei worden uitgemaakt in hoe verre men bij hen le malcen heeft met Fran schen van Duitsche afkomst De in tree in 't vreemdelingenlegioen der re publiek doet uiteraard op zich zelf de nationaliteit niet verloren gaan bij den- gene, die zich daarvoor opgeeft Een grool aantal van de Duitsche leden t legioen bestaal uil deserlcurs. Van praktisch belang wordt deze vraag op liet oogenblik, dat een „Duitscher" in Franschen dienst gevangen wordt genomen. Slechts voor liet geval Iiij wer kelijk nog de Duilsche nalionaliteil be zit, kan hij als landverrader gestraflj worden Hel is opmerkelijk, dat deze opslag-,, plaatsen allo gelegen zijn in de onmhL j gemaakt dellijke nabijheid der stations, juist bij j Het spreekt van zelf, dal men bij de de belangrijkste spoorwegverlakkingen j oplossing van de kwestie scherp moet In verschillende sleden werden teU J onderscheiden De dienstplicht is een kens beschuldigingen legen de firma in- plicht van den staatsburger Hij is dus gebracht, welke thans! alle voor het hof onafscheidelijk verbonden mei «1e om- te Bologna worden onderzocht standigheid. dat men lol dien staat bc- dircct gevolg was van den wereldoorlog, doet zicli ook in het binnenlandscli be leid van de Unie gevoelen. De „Morning Post" ontvangt een tele gram uit Kaapstad, meldende, dat Hert- zog's aanhangers in het Parlement zich thans definitief van do rainisterieelet» hebben afgescheiden. Veel verandert dit den feilelijken toesland niet Door de daad van Maritz, Beyers, de Wel, Kemp enz. die als eenig middel tot verzet tegen hel besluit van Botha, door de Kamer goedgekeurd, om Duilsch Zuid-West Afri ka aan te vallen, naar, de wapens grepen, waren de Herlzogianen in een lastig par ket geraakt. De „opstandelingen' uoemdeu aanvan kelijk ook Hertzog's naam als een der aanstichlers van de beweging Langs niet reehlstreekschen weg kan hij ze inder daad hebben voorbereid Bedoeld heelt hij die scheuring blijkbaar niet. Men weel overigens, hoe Hertzog zelf begonnen is, met een scheur te m.ik**:i in de partij der meerderheid De ge schiedenis ligt nog betrekkelijk dicht ach ter ons. Twee jaar geleden ongeveer kwam het meeningsverschil tusschen Herlzog en zijn geestverwanten eenetv Botha en Smuts met hun volgelinge» anderzijds tol uitbarsting. Herlzog trad, toen in verband daarmee uit het mi nisterie Dal konflikt kwam aan door het on derscheid in opvatting bij die twee par tijen omtrent de houding van de Zuid- Afrikaansche Unie lol het Brilsche rijk Hertzog verdedigde het nationalistische standpunt dat bij een botsing van belan gen, hel belang der Unie boven dat van het moederrijk moest worden gesteld1. Botha en den zijnen was die formule te kras. Een tamelijk onbeduidend, theoretisch srschil, zou men zoo zeggen. Voorman nen als Herlzog evenwel, die een vijftien jaar geleden naast en onder Botha de En gelschen hardnekkig bestreden, van groot en practisch belang De scheuring ging dnn ook boven de genoemde personen Z1. verbreedde en verdiepte zich tot een tegenstelling van grondig verschil lende beschouwingen nopens de leveas- belangen van hun staal Hertzog sticht- dan ook een nieuwe, Afrikacuidej? partij. De staking en de wegzending van de- negen arbeidersleiders hebben die twee groepen nog meer van elkaar vervreemd. Deze en vooral de later gekomen „rebel lie" hebben Botha c.s. genoopt, meer en meer steun te zoeken bij de vroegere oppositie, de unionisten onder leiding Smnrlt. terwijl diezelfde feiten een nauwer aansluiting bewerkten tusschen de mannen vau Hertzog en de leden del- arbeiderspartij. Deze laatste bleef bij de jougsle pvovmciale verkiezingen aan de bovenhand. Het Fransche leger Dit heeft een verjongingskuur onder gaan, voornamelijk, wat de opperofficie- ren aangaat. De gemiddelde leeftijd van de laatste is mei tien jaar verlaagd Reeds vredestijd was generaal Joffrc er naar 'men zich herinnert op uil, oude generaals door jonger en Frisscher krachten te ver vangen Ook wordt op het slagveld ge bleken bekwaamheid onmiddellijk erkend en gebruikt Militairen, die den krijg als gewoon soldaat ingingen, dragen nu de officiers-epauletten. En hun oudere collega's ontvangen deze met kameraad schappelijke gulheid Eveneens hebben de re,serve-officieren, naar een ambtelijk rapport leert, over t algemeen uitstekend voldaan. In 't alge meen trouwens heeft de houding dei' Fransche reserve de spreuk bewaarheid, dal „twee maanden velddienst noodigj zijn, om uit de reserve le krijgen wat er in zit." De republiek heeft nu 2.500.000 man aan hel front. De compagnieën van de infanterie zijn minstens 200 man sterk Er. wal d: aanvulling betreft in de depóts beschikt men ongeveer over 1 250 000 man Dc hernieuwde keuring van de militairen, die vroeger om de een of andere reden van den dienst waren vrijgesteld, heeft zoo wat een half mil joen soldaten opgeleverd. De hoedanig heid der troepen is sedert het begin van den oorlog aanmerkelijk verbeterd. Do gezondheidstoestand is buitengewoon be vredigend, evenals liet graafwerk ook van ruilerregiiiienten Herlzog. De opstand in Zuid-Afrika, die nv vveer gedaan is en- op zijn beurt een in- KORTE OORLOGSBERICHTE Voor Zeebrugge verschenen gis terochtend Engelsche oorlogsschepen Ze schoten echter niet naar de haven, maar in zee, vermoédelijk op een onderzeeër Van de kust werd druk gesurveilleerd door de Duitschers mei een kabelballon tc Zeebrugge en met vliegtuigen, welke heen en weer kruisten. Twee kruisers! lagen duidelijk in t,zicht: van anderei zag men den rook Men verwacht weer Aldus vernam dc N R C. uil Sluis. - We hebben al meer gewezen op de neiging bij hel Duitsch bestuur in België om het „verdeel cn heersclitoe te pas sen door de Vlamingen tegenover de Wa len uil te spelen Uit een brief over het kamp voor ge- angenen le Zossen, door den Brussel- sclien correspondent van het „Journal des Débats" aan zijn blad gezonden, treft de volgende zonderlinge uitlating .Onder de Belgen worden de Vlamin gen met bijzondere gunst, ten nadeete van dc Walen behandeld. De politieLj wordt door den gouverneur van Bel gië ingegeven, die de gunst der Vlamin gen schijnt le willen winnen De „Deutsche Tageszeilung schrijft Volgens de N R. C. „België is zooals hier herhaaldelijk is opgemerkt, een le venskwestie voor de Duitsche toekomst. Belgiê's kusten en havens mogen nimmer meer rechtstreeks of zijdelings onder den invloed van vreemde mogendheden gera ken. Indien België onder vreemden, dus vijandelijken, invloed stond, dan zou de „vrijheid" der zeeën, waarvan de Nord- deutsche gewaagt, een holle fraze blij ven en Duitschland zou als zee en Iiau- delsmogendlieid voor altijd zijn overgele verd aan de genade van Engeland." We meldden gisteren, dal hel s.s. „Vosges" op weg van Bordeaux naar Liverpool, door geschutvuur van een Duilsche onderzeeër in den grond werd gehoord. Uil een bekendmaking van de Brilsche admiraliteit blijkt, dat daar ee« wide jacht aan vooraf is gegaan, De kapilein van de „Vosges" liad geea gevolg gegeven aan het signaal van del duikboot om bij te draaien De „Vosges" manoeuvreerde daarna, om de Duitsche „sigaar" achter zich te krijgen, zoodat deze geen torpedo zou kunnen afschie ten. De onderzeeër haalde de stoomboot gemakkelijk in. Het voornaamste doelwit van de scholen was blijkbaar de bvug van dc „Vosges". waarop de kapitein zich met 13 officieren bevond Alle officieren op één na werden gewond Nia (twee liur |gaf de duikboot dc vervol ging óp De „Vosges" was toen evenwel ernstig beschadigd Vijf passagiers, vluch telingen, hadden, ontkleed tot het middel

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1915 | | pagina 2