MIDDELBlJKtiSCHE COUKANT. Dinsdag 80 Maart. S" 7S 188" Aimm tyio i i»itra"t verachjjnt d g e 1 g k s, met uitzondering ran Zon- en Feeatdagenu Prij-. p*r Hvartaal, zoowel voor Middelburg als voor alle plaatsen in Nederland franco p. p. f 1.25. Atzonderlgke nummert kosten 5 céot. AdvertentiSn k 20 cent per regel. Bg abonnement veel lager. Geboord- alle andere familieberichten en Dankbetuigingen van 17 regels f 1.50 êUe regel meer 20 cent. Reclames 40 cent per regel. Groote letters naar de plaato die zg innenual Advertenties vóór één aar te bezorgen» Binnenland DE SCHELDE EN DE DUITSCHE ONDERZEEBOOTEN. Naai' aanleiding van de waarschuwing des- Westminster Gazette, dat de te Ant werpen gebouwde Duitsche duikhooten alleen over de Nederlandsche Schelde de zee zouden kunnen bereiken, zegt heit Deensche blad „Politiken", dat dat een dwaas praatje is, Duitschland, dat tijdens dezen oorlog zoovele problemen van tech- nischen aard heeft opgelost, zou hierop ook wel iets vinden Waarschijnlijk zou men de booten in gedeelten over land kunnen zenden. Naar aanleiding hiervan weer schrijft de „Deutsche Tageszeitung", dat juist En geland plannen t ot schending van de on zijdigheid van Nederlanjd gekoesterd heelt en dat de (uitvoering (daarvan slechts door den verdedigingsveldlocht van Duitschland naai- België verhinderd is Het blad herinnert dan aan de be weging le Londen, Parijs en Brussel over den voorgenomen aanleg van een fori bij ▼lissingen Antwerpen zou dan niet of jeer moeilijk als basis kunnen worden gebezigd voor een Engelsch expeditie-le ger. Sedert heeft Engeland gehoopt, dat Duitschland de onzijdigheid van Neder land zou schenden door de monding van de Schelde voor militaire doeleinden te gebruiken, maar, zegt de D T ook de ze hoop is bedrogen uitgekomen NEDERLAND EN DE OORLOG Schadeloosstellingaan de Spoorwegen Heden wordt een buitengewone alg. vergadering gehouden van aandeelhou7 ders der Staatsspoorweg Mij, en 12 April een van die der Holl. IJz. Sp Mij. ter be handeling van overeenkomsten met den Nederlandschen Staat inzake vergoeding door den Slaat aan de Maatschappijen; voor het gebruik der lijnen en van hét materieel in verband met de mobilisatie. We brengen in herinnering dat volgens art 50 van de Spoorwegwet van 1875 het geheel of gedeeltelijk gebruik door den Staat van de spoorwegen in oor log of andere buitengewone omstandig-' heden veroorloofd is tegen schadeloosF stelling. „Deze schadeloosstelling wordt, bij ge brek van minnelijke schikking door den rechter bepaald." De bovengenoemde overeenkomsten vormen dus de in de wet bedoelde' minnelijke schikking. In het „Hand." vonden we den tekst der overeenkomsL zooals die aan de aan deelhouders der H. IJ. S. M. wordt voor gelegd. De hoofdbepalingen daarvan zijn deze. 'dat voor het vervoer van I Aug. tot 31 Dec. 1914 geen vergoeding wordl' betaald, maar dat de Staat aanvult wat op de jaarrekening voor 1914 ontbreekt om het winst-saldo op 4 pCt. te brengen dal voor 1915 naar de toepasselijke tarieven door den staat voor het vervoer wardt betaald, en dat ook voor dal jaar het winst-saldo, zoo noodig, tot 4 pCt wordt aangevuld. Een bewering. Een bericht uit Kopenhagen aan de ,Kö!n Ztg." meldt dal volgens de bladen daar, door Holland en de Vereenigde Sta ten een definitief verdrag tot wederkce- ïige bescherming der Koloniën is ge sloten We zullen dat maar voor kennisgeving aannemen Kopenhagen beweert in aezen oorlog zooveel ongelooflijks. Onderzeeër gezien Naar de N. R C. meldt, heeft de ka pitein van de gisteren te Hoek van Hol land binnengekomen Harwichboot Brus sels ter hoogte van het Maas-vuursjcliip oen onderzeeboot gezien, die onderdook toen er aan boord van de Brussels knal signalen werden gegeven Kon Nat. Steuncomité. Blijkens de 31ste lijst, isi van 14—20 •Maarl voor het Kon. Nat. Nteuncomité «an bijdragen ingekomen een bedrag van f 8,826,761/2, makende met de bedragen der vorige lijsten een totaal aan bijdragen en toezeggingen van f 1 879 043 021/a. Onder de initialen X IJ Z, is uit *s Gra ven hage bovendien een schuldbekentenis k 5 pet. ten laste van het Koninkrijk öer Nederlanden, groot t 1000, ontvan gen, welke echter niet van de bijbehoo- rende strook voorzien is, zoodal zij on verkoopbaar is. IIi tvoerv erboden Verboden is de uitvoer van bladzink en van rubberafval Uitvoer van groenten, Hoewel de uitvoer van gezouten groen ten is verboden, is bepaald, dat daaron der niet vallen gezouten augurken, kom kommers, bloemkool en uien Breien van Bivakmutsen In eeu alg vergadering van het hoofd comité van Nederl vrouwen voor net breien van bivakmutsen voor soldaten weïxl 'l volgende meegedeeld. Het comité heeft aan ongeveer 61.000 militairen bi vakmutsen geschonken. Enkele duizenden bivakmutsen werden na de eerste uitreiking terugontvangen, omdat de militairen, voor wie ze be stemd waren, reeds allen of ten deele, buiten het comité om, van bivakmutsen voorzien waren Aannemende, dat onge- nomen, dat ongeveer 58,000 bivakmutsen, van het hoofdcomité afkomstig, in ge bruik zijn genomen, en gelet op het feit, dat de winkelprijs van een bivakmuts 80 cents bedraagt, kan de waarde der door het hoofdcomité aan de troepen geschon ken verwarmende hoofddeksels worden geschat op f 46.000—f 47,000 UIT DE STAATSCOURANT Bij kon. besluit: zijn bevorderd bij den Rijkswaterstaat tot opz. le kl. C. F J. Bloemkolk, thans 2e kl.jt ot id. 2e kl. Th F. Stuivinga thans 3e kl. en tot id. 3e kl. D N Vïsser [en P W Tvetsreit, thans ie kl. krachten de burgerlijke pensioenwet is een pensioen t oegekend van f 201 aan F. D. de Vos, lichtwachter bij de ver lichting op de Westerschelde. De Minister van Buitenlandsche Zaken maakt bekend, dat de procurator-gene raal bij het Britsclie prijzenhof een eisoh heeft ingediend tot inbeslagneming van een deel der lading van het s s. Nieuw- Amsterdam. Tevens is een eisteh tot prijs verklaring indediend van het schip Al- wina Dit Stad en Proraeie. Uit Middelburg. Hedenmorgen verzamelden zich op de Balans de leerlingen der Belgische school a l h i e r, uitgezonderd die der laagste klassen, om met hun onderwij zers de voorgenomen wandeling naar Veere te maken Het weder is wel wat frisch, maar; men was vol goeden moed, om door flink stappen de koude te overwinnen. Het is nog niet zeker of de kinderen per boot of te voet zullen terugkeeren. Het aantal bons voor warm eten be droeg heden 788. Uit VliUsingen. Het aantal personen, dat zich te Vlissingen voor den vrijwilligenland storm heeft doen inschrijven, bedraagt thans 125 1— De jTjisondari" van de Java—China Japanlijn kan niet vertrekken omdat de ankers en kettingen nog niet uit het buitenland zijn aangekomen A s Vrijdag worden ze verwacht. Uit Walcheren, In de Maandag gehouden raads vergadering te Westkapelle werd door den Burgemeester meegedeeld, dat ten behoeve van de gemeente een brand kast is aangekocht. Daarna werd het kohier van de hon denbelasting opgemaakt voor 1915 met een aantal van 55 honden 5 f 1,50. Ingekomen was een tweede verzoek) van de Wed. D Louwerse om een jaar- lijksche toelage, waarop nog geen be sluit was genomen en is aangehouden tot een volgende vergadering Het kohier van den Hoofdei. Omslag voor 1915 werd daarna vastgesteld op f 2800 vermeerderd met 2o/o voor onin bare Uit Zuid-Beveland. Volgen® rapport ran de gezond heidscommissie le Goes is bij onder zoek ""tan bruin brood van verschillende bakkers aldaar gebleken, dal alle mon sters min of meer vervalsclit waren door toevoeging van meel van cacao- doppen Gisteravond hield in de Prins van Oranje te Goes de plaatselijke afdce- ling van „Het Groene Kruis" een ver gadering De begrooting voor 1915 werd vastge- gesleld in ontvang en uilgaaf op f 410. Aangenomen werd een voorstel van hel bestuur om aan de algemeens Ne-» derl vereeniging ,Het Groene Kruis een bijdrage van f 10 te schenken Bij de bespreking tol bijwoning van de vergadering lot oprichting van cenc pTov Zeeuwsche ver „Het Groene Kruis" welke le Middelburg zal worden gehou-. den werd besloten daar de afdeelingmel het doel dezer vergadering met instemt, geen afgevaardigde daar heen te zenden Door een timmermansknecht werd Maandagavond aan den weg van 's Gra venpolder naar Nis se een man in bc- wusteloozen toestand gevonden, zekere; uil Ovezand, met het hoofd tegen 't wiel van zijne kar liggende Toen hij bij! kwam klaagde hij over pijn aan den voet en de ribben. Gebroeders S uit N i s s e hebben hem met kar en paard thuis gebracht Bij de gister gehouden herstemming voor een lid van den gemeenteraad van Kattend jjj Jee werden uitgebracht op de heeren P M van den Broecke 94 en W van de Linde 82 stemmen. Van onwaarde waren 7 Stemmen, zoodal de heer Van den Broecke lot lid van den gemeenteraad is gekozen In de groote sluis te Hans weert is het lijk opgehaald van een Belgischen vluchteling van circa 35 jaar. De man werd sedert 10 Maart jl vermist. - Maandagavond vergaderde de raad van K r a b b e n d ij k e en nam eenige gevolgrijke besluiten. Goedgekeurd werd het voorstel van en W. om een stukje particuliere grond te koopen aan den zoogenaamden Mei boom ,t enelnde dit aan den openba ren weg toe te voegen, waardoor een ge vaarlijke bocht uit dezen hoofdweg ver dwijnt. Eveneens werd B. en W. crediet verleend om den oprit aan hel „bol werk" afdoende te verbeteren. Krabben- dijke i s daardoor gereed liet te verwach ten drukke verkeer na opening van den Scheldeweg met genistheid af te wach ten De gemeente ondervond hierbij gel- delijken steun van de A. N. W. B en de Kon. Ned. Automobielclub. (Nu Rilland nog den oprit, den gevaarlijken oprit, aan den Slroodorpepolder en dan is de weg tot aan Schoi-e ongeveer tenminste vei lig)- De raad machtigde tevens B. en W om met voortvarendheid plannen te ontwer pen tot het bouwen van eenige arbei derswoningen. Wie ons dagelijksch bestuur kent. zal welen, dat hierover geen gras zal groeien, ja dat de plannen daartoe reeds in een ver gevorderd stadium verlceeren Bij de gewone rondvraag kreeg de voorzitter nog een pluimpje! Het raads lid Vogelaar nl., afgaande op een bericht in de M Ct, vroeg den burgemeepjter naar de plannen van het bouwen eener groote loods aan het station Vol belang stelling en met instemming, erkennende het groote gewicht daarvan voor den Krabbendijkschen handel, had hij hiervan kennis genomen en gaarne hoorde hij meer dienaangaande De zaak die nog geheel persoonlijk was, kwam op officieel terrein, doordat de raad B. en W uitnoodigde in dejzen met vereischten spoed te werk te gaan, om spoedig met afgeronde voorstellen te kunnen komen Uit Z e e u w s ch-V laande r en OD Voor het examen politie-diplomja is te Rotterdam geslaagd de heer A Wii- lemsma uit Neuzen Gisternamiddag had te Breskens schipper W het ongeluk bij het inladen van aardappelen te vallen met een zak laardappels op de luiken van zijn schip met het gevolg dat onmiddellijk geneeskun dige hulp moest worden ingeroepen Hij, is inwendig gekneusd. steenkoolbriquelten een nisslrnf geëichl .'eek gevange- De landbouwersknecht P. B v H uil St. Kruis slond terecht wegens- beleediging van een meisje, dat hij zeer afkeurenswaardige woorden toevoegde Bekl zeide het meisje niet to hebben willen beleedigen Eisch f 10 of 10 dagen Wegens diefstal van een porleroon- naie met f 1.08 van C van Slrien, werd tegen J O uil W o 1 p li a a r t js d ij k bij verstek f 10 of 10 dagen gevorderd 'a\ Alt»»™/.T.ïï meldden in onze courant van 11 Januari j g a t mI/T' st™8e"?hl"f011, Bekl bekende le hebben der Ned Herv. kerk te SI. Anna ter hcl was e(m onde|.lülge ,wisL KERKNIEUWS. SiOgcil. Muiden niet de gekozen B als diaken door den predikant beschouwd werd, maar V die minder stemmen verkregen had V is als diaken bevestigd Door het classikaal bestuur van IJzendijkc is die handelwijze niet goedgekeurd en een nieuwe verkiezing bevolen Die verkiezing heeft plaats gehad en' de heer F Bauer Jr verkreeg 17 stem men legen 5 op den heer V. 3 stemmen waren blanco Trots die groote meerderheid heeft de voorganger Zondag 28 Maart toch den; heer B niet als diaken aan de gemeente voorgesteld - In de Ned. Herv. gemeente van Hendrik Ido Ambacht is de strijd weer fel. De kerkeraad heeft Vrijdagavond de aanneming van 55 leerlingen van ds Willekes belet. De ouderlingen wendden ziekte voor ■ECHTZAKEN. Arrondissements-Rechtbank te Middelburg. Wegens diefstal le Terne uien van 60 K.G. steenkool-ibriquetten stond heden terecht C. A. St., wonende le St. Nicolaas- De agent van politie K. Boersema, zag eenige mannen, waaronder bekl aan de briquelten, loebehoorende aan de spoorwegmaatschappij Mecheien—Ter- neuzen, bezig Bekl reed met een wagen met een zak met briquetten Bekl zeide nu de briquetten te mogen wegnemen, doch voor de politie heeft bekl bekend. De officier meende, dat door de bui- ti «gerechtelijke bekentenis' van bekl. en de getuigenverklaring van den agent, bet feil bewezen is en vroeg 14 dagen gevangenisstraf, en wel omdat deze dief-' stal zooveel voorkomt. De verdediger, mr. J. Adriaanse, be pleitte clementie, omdat men volgens hem hier met een grensgeval van al of niet diefstal te maken heeft en deze beklaagde niet zwaarden mag worden gestraft, omdat er meermalen kolerf worden gestolen. Bekl. is vluchteling, woont nu te Temeuzen, en wilde zijn gastheer aan kolen helpen, hij is jaren bij de maatschappij in dienst en zou np zijn betrekking kunnen verliezen Wegens mishandeling van C. Roeiers stond terecht P J. v D uit Osset)' n i s s e. Roetcrs zei dal hij zonder eenige re den werd aangepakt Bekl beweerde tevoren in een her berg last van getuige te hebben gehad', wat buiten werd voortgezet, totdal er een vechtpartij uit ontstond. De tweede getuige, P. F de Kort, verklaarde in den geest van bekl Eisch f 3 of 3 dagen Uit Thoïen. In de Maandag le Stavenisse ge houden. gemeenteraadszitting deelde de voorzitter mede, dat hij met 31 dezer be noemd is als burgemeester van Oudewa- ler en met dien datum als zoodanig ont slagen is. Staande dankte hij de wethouders voor hun medewerking, den secretaris voor diens ruime adviezen, den veldwachter voor zijn nauwgezette plichtsbetrachting en den gemeentebode voor zijn ijver, steeds aan den dag gelegd diefstal van een kruiwagen van het erf van den landbouwer A R, M- Kerkhaert te WeStdorpe, stond terecht diens vroegere knecht D. v. H. Bekl. beweerde, dat de kruiwagen van hem is, wat ontkend werd door Kerk-' haert, diens dienstbode, en de wagen maker A van Looij. Een getuige a decharge, die eerst aan het eind der behandeling werd aangekon digd, kon niet meer als getuige worden gehoord, daar hij voortdurend in de zaal' was geweest Buiten eede deelde hij mede, dat vlo wagen van bekl'. was, de president vond het gelukkig voor hem, dat hij niet on der eede stond Eisch een week gevangenisstraf Tegen F J. v. D. te Terneuzen Eisch f 10 s. 10 dagen, Vervolgens werd behandeld een ap- pèlzaak legen J R. uit s Ilee r Arends kerkie, die wegens jachtwet» overtreding door den kantonrechter to Goes was veroordeeld tot 2 maal 1' 3 boete en f 2 voor het niet in beslag g.- nomen geweer Bekl zeide, dat hij hcelemaal niet in het. jachtveld geweest is De rijksveldwachter, A van den Maag denburg, verklaarde beslist, dat geetft vergissing mogelijk is, hij was slechts 80 meter van bekl af Bekl /eido wel zeven getuigen le kunnen bijbrengen, dat hij niet schul dig is De officier eischte bevestiging van hel vonnis van den kantonrechter maar verhooging der straf tot 2 maal f 5 of 2 maal 4 dagen hechtenis en voor hel geweer ook f 5 of 4 dagen Wegens beleediging van L. Reisig echtgenoote van C F Haje ahier* stond terecht, de werkvrouw K. W V echtgenoote van J. N. N. te Middelburg De getuige Haje zeide zeide dat men lang last heeft van bekl De eis'ch luidde f 7 of 7 dagen Wegens vernieling van een aantal rui ten in de woning van M Bosscnaart: aan den Segeersweg te Middelburg stonden terecht J v. E. en C. Bte Nieuwland, v E was niet verschenen, B zeide nu dronken te zijn geweest: voor de politic had hij verklaard het beslist te hebben gedaan Bekl. zijn bereid de schade te be talen. Tegen v E. luidde de eisch f 15 of 15 dagen, tegen B die nog nooit ver oordeeld is, f 10 of 10 dagen. Uitspraak in alle zaken 9 April. Kantongerecht te Middelburg. Zaterdag zijn veroordeeld wegen» overtr. der boterwet W KSouburg, tot f 10 b. s'. 5 d h N S Vlissingen, tot f 1 b. s. ld. h.; overtr leerplicht1-! wel P F. F„ Vlissingen, tot f 5 b s 3 .d h., rijden over wandelwegen. G. A Middelburg, tot f 1 b si. ld h op een rijwiel 2 personen vervoeren C li R, Vlissingen, tot f 0.50 b- s. lwtt i rijden met aan elkaar gekoppelde voer tuigen J VMiddelburg, lot f 0.50 b s. 1 d. h.; zonder vergunning een muziek instrument doen bespelen in een tap perij W M., h.vr van O B Vlissingen tot f 2 b. s 2 d h overtr motor-' en rijwielwet A M H. Middelburg, tot f 3 b. s 2d h.straatschender^W. H.^ F de K-, beiden Oostlcapelle, ieder lot f 1 b. s. 1 wt.; overtr art 161 swb T. G„ Vrouwepolder, tot f 3 b .si. 3d li overtr trekhondenwei H. KKoude- kerke, B. L„ Middelburg, ieder lot f 1 b s. ld. h., V. C., Vlissingen, tot f 2 b. s. 2d h rijden met een wagen zonder; licht G C van der L D J. van do K beiden Vlissingen, ieder tot f 1 b. s. ld h., fietsen zonder liclit: S. den H., Oostkapelle, C. C. TMiddelburg, D R Vlissingen, K. A Souburg, ieder tol r 2 b. s. 2 d h„ is. D„ Koudekerke, tot f lb. s. 1 d. h wateren buiten de hakken J J. G C. H. M„ beiden Mid delburg, A. T„ J van de P., beiden Vlis singen, ieder tot f 1 b. s. 1 d. h.; dron' kenschap F le R Vlissingen lot f 2 I) s 2d h J. de K„ Middelburg, tot f 3 b s. 2 d. h., A. van R Westkapelle, H O Middelburg, ieder lot f 3 b. S, 3 b. s 3 d. h F L. K. Middelburg, R B. Vlissingen. A. J Arnemuiden, ieder tot f 5 b. s 3 d. h., H D S, Vlissingen tot f 10 b. s 3 d. h., W van de G.. AmeF werd by verstek wegens diefstal vanj muitten fot f 15 b. S 3 d h C ran E

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1915 | | pagina 1