PANDBRIEVEN GEHEIME 1ST - VERKOUDHEID - KEELPIJN Bijkantoor Middelbarg. CITROMINT -Tabletten. Premie voor onze abonné's. Heerenhdfs met Tuin, «nip N uum 10 cent per week. Saccharine „Dr. FAHLBERG" Mevr. VAN STEE, I NED- PLAN TEN BOTER FABRIEK AMSTERDAM KLAPPA, Plantenboter, en B. U. K, Plantenvet, Besparing geven Yelo Wa-cliraadiifies, Mij „Ds Noorderpost". 1| ol |2 lo in stokken van f 1000.-, f 500.- en f 100.- Stoomvaart-iW „NEDEHL AND' J. A. ZIP YAN TEIJLINGEN, NAAR. ZIJHI-AISKHIfiA (Ook ten gevolge van veel rooken) wordt genezen door fm op wetenschappelijke basis berustend mond- en keel-desinfectiemiddel. Prijs ƒ0.60 per flacon. Te bekomen in iedere apotheek of goede drogistzaak. BROCADES STHEEMAN - MEPPÉL De geheel nieuwe, net uitgevoerde verzameling bestaat uit 8 bladzijden op een formaat van 40 x 28 ï.M. De le blad zijde slelt voor: „Een oplossing van het Europeeselie Vraagstuk", vervolgens beval de verza meling de nieuwste Oorlogskaarten van N'oord-West-Frankrijk, West-België, Noord-Frankrijk, de Fnansch-Duilsche grens, de Duitsch-Russische grens, de Ooslenrijksch-Russisclie grens en het Zuid-Oostelijke Oorlogsterrein i Verkrijgbaar aan ons bureau tegen be taling van TIEN CENT. Bij verzending per post is de prijs ELF CENT. DE ADMINISTRATIE. TE KOOP of TE HUUR met 1 Mei of vroeger een modern ingericht gelagen aan den Noordaingel Te bevragen bjj G. H. VERTREGT. J. A. TAK Co. ontvangen gelden a Deposito met rentevergoeding, thans 8 °/o Makelaar ISIDORE f. J. DE &R00T. Sp'anjaardstraat9-2, Middelt.: Agent der Brand- en Inbraak-Vertek.-Mö ^HOLLANDta Dordreoht. Geopend tot uur. m. le aanvaarden, b. o. bf otoru< TB MUUR: HUIZE.N. 1858 Rotterd. kade, burgerwoning, t. 5 kamera 1389 Korte Delft 16, burgerhuis, terstond t. a 1404 Heeronstraat, burgerhuis, 5 kamers. 1405 Hofplein, 5 kamers b. o. 1413 Kinderdjjk met toin, 7 kamers, ook af zonderlijk te huur. 1415 Nieuwlandscbe weg, mot zeer grooten tuin en landelijk uitzicht, t. a. terstond 1416 Dam N.Z., 9 kamers, achteruitgang, terst 1430 Wal breed gedeelte, met tuin, nieuw ge bouwd, 6 kamers. T. a. Mei of vroeger. 1439 Koepoortstr. 60 met tuin. T. a. b. o. 1440 L. Noordbtr. 187 met tuin. T. a. Mei. 1442 Nieuwstraat 46, met tuin, 6 kamers, b. o. HEERENHUIZEN 1370 Singeletcaat, met tuin. Terstond. 1380 Noordeingel met tam. modern. 1400 Londoosche Kade, met prachtige tuin balcoo, 1421 Stationstr, met tuin. 8 kamers. Terstond 1433 L. Nooraa'r. met tuin en achteruit, 8 kame s. T. a. Mei. 1434 Stitionatr. met tuin, 7 kamera. T. a. terstond. WINKELHUIZEN. 1408 Lange Delft. BOVENHUIZEN. 1377 Nieawstraat. 1418 Langeviele, aparte opgang. 1422 L. Singelstraat N 189. Terstond. 1428 Hoeren Btraat. 1441 St. Janstraat vrjjen opgang, 3 kamersi keuken, f 3.75. PAKHUIZEN 1363 Ghoaden Poort bjj de Markt ook te kooi 1417 Spanjaardstraat, open terrein met sohuur 1425 Wijngaardstraat, bovenhuis. Til KOOP 1371 Dam N Z., hoerenhuis, t. a. ters'ond. 1443 Lange Burg 98, burgerhu's, 5 kamers. viiNMimeBH TE KOOP: 862 Cluyverstr., met tuin, 3 kamers, ai" keuken, zolder. 863 Kanaalatr., met vrjj bovenhuis 7 kamers, keuken, zolder. 863 4e Dwarsstr., met erf, 2 kamers, .tic logeerk., keuken, zolder. 1885 B. Ewoutstr., hnis met vrfl oov. 8 kamers, zolder, plaats. Huurooar» 6.— p. week. 388 B. Ewoutstr., met tuintje, uu> zolder. Huurobrengst 4.40 p. wee. 910 Walstraat, nieuw gebouwd vinke'> op beste gedeelte, hoekhuis, terstouu 921 Op goeden Btand, 2 huizen met gr- tuin, schuur, w o. 1 zeer geiichik' schilder. TE HUUR: 1322—1326 Noordzee-Boulevard op h .t mooisr gedeelte met riant zee- en landzicn', nieuw gebouwd, geheel modern en com fortabel ingenohte villa's m verschi - lenae grootten. Haar of eventueel koop prijs b. o. De Directie der Oliefabrieken I Calvé-Delft noodigt bierbij I huismoeders en andere belang stellenden uit tot het bijwonen I der bak- en bruadproeven met I Delfsche Slaolie en Delftsch I Plantenvet Delfia, welke door I haren kok en verdere vertegen- I woordigers zullen worden ge- I geven te Vlieslngeu tan I Htiandaf: 29 Maart tot en I met Vrijdag 2 April as. I en te Middelbarg van Di«a- I dag; G April tot en met Vrijdag; 9 April a 8. telkens I des namiddags van 2 tot 5 nar. De demonstraties vinden te Vlissingen plaats in de Schouw- I burg- en Concertzaal „de Oude I Vriendschap", Breestraat 6 en I te Middelburg in de bovenzaal I van de Sociëteit „St. Joris" I Balans E 110. De toegang is voor alle belangstellenden vrij en I gaarne wordt de gelegenheid ge geven tothetproeven der bereide spijzen en het inwinnen van in lichtingen. Alle gerechten zijn door den kok in Delitsche Sla olie en Plantenvet Delfia ge- I reedgemaakt. Maandag en Dinsdag wordt een algemeen menu gegeven, I waarop vooikomenmayonnaise- I saus, viscb, vleesch, eiergerecb- I ten, meelspijzen etc. Woensdag is aangewezen voor de bereiding van verschillende eiergereebten en meelspijzen, zooals roereieren met croutons, omelettes, drie-in-de-pan, wen- telteeijes, flensjes, oliebollen, ap- I pelbeignet8, boekweitcakes etc. Donderdag worden verschil- I lende vleeschsoorten, wild en I gevogelte toebereid terwijl op Vrijdag een speciale visch- demonstratie wordt gegeven, waarop de kok allerlei soorten visch, zoowel zee- als rivier- visch en zoowel gf-bakken als gekookt, gereedmaakt met de daarbij behoorende sausen. Aan ieder bezoekster wordt een receptenboekje uit gereikt, waarin tal van recepten en wenken voor het gebruik der Delftsche Slaolie voorkomen. I HieTaan zijn, als oen oizonder- lijke bijlage, ook recepten toe gevoegd die betrekking hebben op bet gereedmaken van spijzen i met Plantonvet Delfia. Wie geen tijd of gelegenheid mocht heb ben een kijkje te komen nemen, kan bet receptenboekje met de bij lage schriftelijk aanvragen bij de A deeling Reclame der Olie- fabrieken Oalvé-Delft te Delft. I Het boekje met bïjluge wordt ODmirdellijk gratis en franco toegezonden. ff eek-abonnementen worden dage lijks aan ons bureau aangenomen De Administratie. Iur. „DE NOOKUERP0ST. .4 J» V <i> C 4 4 T. KIraMna «suf raai 8B KOTTRittkASff ÜfSItNiSCBE ARTIKELkB Vraagt prijsc. heeft een gegarandeerd zoetvermogen. Alle verpakkingen zijn voorzien van de roode handteekening Dr. FABLBERG. Generaal vei koopres HA VELAAR BOS, Wijnhaven 46, Rotterdam Veri'inteundige Verhuisd van Rozengracht 60 naar «4STHIIISllOIiB.VNTEE«i 10, An,l'EKI.AH Hygienische-Artikelen enz. Inlichtingen ook per brief. Ons Amsterdam 15 weer verrukt /ft£t een fabriek die prachtig lukt; Ze staat aan D'overkant van'tü, 'tls 'n aanwinst voorde stad er bll; daar wordt bereid met zorg en vlut DE BOTER DIE ZICH onderscheidt- KLAPPA,ZOO is haar naam, zoo is Daar maakt men ook 't 6EkendeÏ dat 15 voor ons een groot geluk.' de5t0nd dit plantenvet er-niet, dan hadden wu aaa ar groot verdriet want.T5U-K'ontbreekt in elk gezin als.klappa immers evenmin, r.oemt. roemt het groot gebouw IMSMMUt SWaS "««'Til J Zit zijn verkrijg baan- bij alle goede Kruide niers, Boter- en Comestiblesbandelaren. Inlichtingen worden gaarne verstrekt door de Nederiandsche Plantenboterfabriek, Bok in 75, Amsterdam, Telefoon 3244, en door het Hoofdagentgchap voor Zuid-Holland en Zeeland: Maatschappjjj „Betere Volksvoeding", Eenvehaven 75a, Rot terdam, Telefoon 10044. I H CHEffiSCHE WAMHER1J ,,M ID D E L B R B:l Middelbarg. - Telefoon 181. Loskade uirectrice Wed. BENCKHUIJSEN—klop, Is, en bljjft in Zeeland het eerste, Oudste en Beste Adres voor het uitstoomen en Chenrsch wasschen van allerlei goederen. Opmaak Wasschen volgens Prijscourant. Voor Wasschen nat en droeg van den stok, afzond erljjk tarief. Prijscouranten worden gaarne verstrekt. Verkrijgbaar en in werking te zien in het filiaal LANGE BIBG O 89. ziekten, ongeregeldheden en vertra ging in ieder gestel worden volkomen genezen door de beroemde geneesmid delen van de Alleen gevestigd: Kruiskade 28A, Rotterdam. Prjjnc. en inlichtingen tegen toez. van 10 ets postzegels. Speciaal adres voer Hygiënische Gummi Artikelen. leeuw arden. houtkade; h ii«. tot den koers van 101 AGENTEN DIER MAATSCHAPPIJ, belasten zich uiet afsluiten van passage naar Ned.-Indië en tussohenliggende plaatse* t MAATSCHAPPIJ „BOERHAAVE" Spui 2', 'ï-Gravemhage. DIENSTPe»SONEEL.VERZEKI5S<m& AM. J ZIEKTE-VERZEKEWNO. souw-veszeiu:r!n« Inspecteur voor Ze land, de Heer r. AEILKËMA, Seindam 28a, Middelburg. met de stoomschepen van den Koninklijken Hollandscbet? Lloyd. Eerstvolgende vertrekdagen voor PasNagiers van A raster dam naar Pernamboco, Raliia, Rio de Janeiro, 8antos, Mont-video en Ruenos-Ayres 8 8. „Tnbantia" 31 Maart 8.8. „Zeelandiu" 14 April 8.8. „Gelria 28 April Voor nadere inlichtingen wende men zich tot don Koninklijken ÜolIandHchen Ldoyd, 131 Prins Hendrikkade Amsterdam. Stoomdrukken-, firma D. G, KWber Jr. Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1915 | | pagina 8