OL s/e fg/iz/e/Zc Y//^JURG£RS Telegrammen.. Heóooochtead door ons ontvangen, dook niet gebuUetnannd ZWEEDSCHE SCHEPEN OPGE- BRACHT. LONDEN, 25 Maart. De Zweedsche stoom'booten Vera en J-anne werden beide naar Glasgow opgebracht omdat zij lading gem rijst aan boord hadden, die verbeurd werden als contrabande. FRANSCHE LEGERBERICHTEN PARIJS, 26 Maar! 3 uur. De dag van gisteren verliep aan het front over het algemeen kalm Het regende zeer hevig Een Daitsche aanval op onze stellingen bij Nótre Dame de Lorette mislukte. Ttusschcn Maas en Moezel werden Duit- 6che aanvallen gemakkelijk en onmiddel lijk .afgeslagen, nl twee in het bosch van Consenvoye, bij Caures ten Noorden van .Venhui, twee tegen Eparges en twee te gen het ie Pêtrebosch 11 uur Er hebben artilleriegevechlen plaats gehad in de streek van Nieuwpoort .Wij hebben een hevig bombardement, doorstaan tegen onze loopgraven ten Noorden van St.-Joris. De Duilschers hebben zonder resultaat de loopgraven bij den Reichsackerkopf met een brandende vloeistof bespoten GETORPEDEERD. LIVERPOOL, 25 Maart. De Engelsche 6toomboot „Delmira" is gisteren in net Kanaal door een Duitsche onderzeeër getorpedeerd De bemanning werd gered en landde te Portsmouth BOMMEN OP METZ. METZ, 26 Maart. Off Boven de stad Melz verschenen in den nacht een aan tal vijandelijke vliegers, die bommen wierpen op het Zuidelijk deel van de stad maar door de artillerie van ons werden verdreven Twee soldaten werden daarbij aan on ze zijde levensgevaarlijk gewond. Materieele schade is niet aangericht. PARIJS, 26 Maart. Zes vliegers lieten, vallen op de loodsen voor de i te Metz en het station aldaar. In de stad ontstond een paniek. Ofschoon zij hevig werden beschoten, keerden alle ongedeerd weer. Er zijn ook bommen geworpen op de kazernes ten Oosten van Straatsburg. RUSSISCH LEGERBERICHT. PETROGRAD, 26 Mrt Off. Bij ons of fensief ten Westen van de Midden-Nje- men stieten wij op vijandelijke tegen-( aanvallen De gevechten duren daar nog voort. Aan den rechteroever van de Naref en dm linkeroever van de W(eichsel' heerscht vrijwel dezelfde toestand. Op bet front tusschen Bartfeld er Oeszók maakten wij vorderingen niette genstaande de vijand versterltingen had ontvangen. Op 24 Maart namen wij 1700 man ge vangens en maakten 2 kanonnen buit In de richting Munkaks-Stry en Hust- Dotina heeft de vijand opnieuw zonder sucoes een aanval op onze stellingen be- proefil 1 OOSTENRIJKSCH LEGERBERICHT. WEENEN, 26 Maart. Off. In de Kar paten wordt nog jiefvig gestreden •Verscheidene aanvallen der Russen bij Idag en bij hacht werden afgeslagen. Dc algemeene toestand is dezelfde gebleven. In de streek lm Zuiden van Slaszyki hebben onze troepen 11 stellingen dei- Russen genomen en meer dan 500 gevan genen gemaakt .Op het front in Russiscli-Polen ion Wcsi-Galicië hadden slechts artilleriege vechten plaats. De kerktoren van het dorp SoeLojow, die, naar opgemerkt was, als waarne mingspost dienst deed voor de vijande lijke artillerie, moest worden beschoten AAN HET SUEZ-KANAAL. KONSTANT1NOPEL, 26 Mrt. Officieel Een afdeeling van onze Iroepep, die te gen het Suez-kanaal opereerde, stiet in de nabijheid van het kanaal, tegenover het' station van Madame op een kleine vijandelijke colonne en vernietigde deze Dezelfde troep beschoot twee Engel- sche transportschepen, terwijl een an dere colonne een transportschip tus schen Sjoeloef en Adsjjgoel beschoot Op 16 Maart verrasten onze troepen, gezamenlijk met oorlogszuchtige stam men ten Zuid-Oosten en ten Noorden van Sjoeakbia den vijand, vernielden zijn stellingen en sloegen hem op Sjoeakbia terug. Hij verloor daarbij meer dan 300 man aan dooden en gewonden en liet veel oorlogstuig in onze handen achter Onze verliezen bedroegen 9 dooden en 32 ge wonden. Van de Dardanellen geen nieuws. AMERIKAANSCHE ONDERZEEËR GE ZONKEN. NEW-YORK, 25 Maart. De Amerikaau- sche onderzeeër F 4 is tijdens een ma noeuvre bij Oeloe Oeloe onder diep water gebleven. Men trachtte de boot te doen rijzen, doch tevergeefs. Men vreest dal de bemannig bestaande uit 25 perso nen verloren is. BOMMEN OPi ANTIVARI ROME, 26 Maart. Drie Oostenrijksche vliegers hebben 20 bommen 'geworpen op de havenstad Antivari (Montenegro) en 8 op Virpazar, die aldaar eenige scha de aanrichten. plaatsen en in bedrijf stellen van diverse machinerieën Lot hel bewerken van hout in de Ijzergieterij en Modelmakerij aan de Koustcenschc dijk wijk P no 1.; dat op Vrijdag den 9 April a s des namiddags te D/a uur ten raadhuize gelegenheid zal zijn tegen het verzoek bezwaren in te brengen en deze mondeling of schriftelijk toe te lichten, alsmede dat zoowel de verzoeker als zij, die bezwaren hebben in te brengen, ge durende drie dagen vóór genoemd tijd stip op de gemeente-secretarie van de ter e ingekomen schrifturen kennis kun- dat ingevolge circulaire van den Com missaris der Koningin d.d. 2 November 1907 A no. 4688, 3 afd. niet tot beroep gerechtigd zijn zij, die niet overeenkom- art. 7 der Hinderwet voor het ge meentebestuur of een of meer zijner le- zijn verschenen ten einde hun be zwaren mondeling toe te lichten. Middelburg, 26 Maart 1915 Burgemeester en Wethouders voornoemd, P DUMON TAK, Voorzitter. W A J SNOUCK HURGRONJE, j Secretaris. HANDEL EN NIJVERHEID. HOOGWATER. V lisai ngen. Zondag. 28 Maart v.m. 11.45 Maandag 29 n.m 12.30 Dinsdag 30 1.04 "Woensdag31 1.35 Donderdag. 1 2,03 Vrijdag 2 April 2.43 Zaterdag 3 3.27 BEKENDMAKINGEN. HINDERWET. Burgemeester en Wethouders der ge meente Middelburg brengen ter openbare kennis dat van 26 Maart 1915 af op de ge meente-secretarie ter visie is gelegd een verzoek met bijlagen van de firma G Wolders Co. q.q firma Boddaert en Co. te Middelburg om vergunning tot hel J URGE NS' MARGARINE Insulaire Hypotheekbank te Zie rik zee. Aan het verslag over 1911, het tiende boekjaar, onlleenen wij liet volgende In 1914 werden 40 hypotheek aan vragen behandeld, s amen groot f 438950, en 32 leeningen gesloten tot een bedrag van f 338825, hetgeen met de tot 31 Dec. 1913 gesloten 161 leeningen ad f 5.961065, een totaal geeft van 193 hypotheken samen groot f 6.299890 Tot 31 Dcc 1913 was hierop afgelost f 1 767107,50, in 1914 werd afgelost voor f 162590. zoodat op 31 Dec jl. voor f 4.370192,50 op hypotheek uitstond, ver deeld over 363 leeningen In liet afgeloopen jaar hebben geen executies plaats gehad, er werden geen verliezen geleden. Op 31 Dec. 1913 was aan pandbrie ven gecreëerd voor f 1.625000; in 1914 is gecreëerd voor f 681250, totaal dus voor f 5.306250 Hiervan was op 31 Dec. vernietigd voor f 12000, in portefeuille voor f 950800 en in omloop een bedrag van f 4.313450, zijnde f 211000 meer dan een jaar te vemen. In 1914 werd teruggekocht en omgewisseld voor een bedrag van f 555300, gevende voor het afgeloopen jaar een totale uitgifte van f 766300 De winst- en verliesrekening loont aan dat de netto-winst bedraagt f 12952,17s. (Hiervan komt f 3271,93s aan het re servefonds en f 5250, aan de aandeelhou ders, terwijl een bedrag groot f 4084,40 bestemd is voor tantièmes en bedrijfsbe lasting, Het dividend over 1914 is door de vergadering van aandeelhouders bepaald op 7 o/o, evenals over 1913. (D: Hollaud-Ainerikalijn in 1914 In hot jaarverslag over 1914 van de Holland-Auierikalijn wordt meegedeeld, dat de vooruitzichten der vrachten markt in het begin van het jaar niet gunstig wa- ven en dat ook het passagiersvervoer de eerste maanden weinig bevredigend was De uittocht der Amerikanen bij het uit breken van don oorlog bracht opeens echter zoon toeloop van reizigers, dat I ruimte te kort kwam, zoodal aan de pas sagiersinrichtingen een lijdelijke uitbrei ding moest worden gegeven Daarna brak weer een periode van stilte aan die nog steeds voortduurt Hel aanbod van uitgaande lading werd bij den aanvang van den oorlog welis waar veel minder, doch herstelde zich betrekkelijk spoedig en nam zelfs in de laatste maanden van hel jaar weder be langrijk Loc 'Dit, gevoegd bij het buiten gewoon sterk aanbod van lading naar J Nederland, was oorzaak dat het eigen I materieel niet meer voldoende bleek, doch aangevuld moest worden mei tal van gecharterde stoomers Ofschoon de ze laatste reizen, door de sterk gestegen charlerprijzen, in vele gevallen minder Loonend waren, enkele zelfs verlies op leverden, mocht men zich uit die over weging daarvan niet laten terughouden 49 schepen werden door de maatschap pij gecharterd en 4 stoomschepen aan gekocht. I De oorlogsmoei 1 ijkheden door opbren gen van schepen als anderszins heeft de mij., vooral in den beginne ook moe ten ondervinden Van rampen bleef zij verschoond, met uitzondering van hel geval met het s.s Noordam, dat, tengevol ge van een verkeerde aanwijzing van be voegde zijde, op de thuisreis in de Noordzee dooi- een mijn werd beschadigd pn een averij bekwam, waardoor het schip maanden lang uit de vaart moest blijven lm 1914 werden 123 reizen gemaakt mei eigen en 49 met gecharterde schel pen, bovendien maakte de „Rotterdam" twee reizen naar de Middellandsche Zee Aan aandeelhouders kan een dividend worden uitgekeerd van 17 pet. (v j. 15) In het verslag wordt ten slotte nog ge wezen op hel belang van een verdere uit dieping van den Nieuwen "Waterweg, met bel oog op de verlevendiging van het ver keer over Rotterdam, die na het sluiten van den vrede te verwachten is Holl. Stoombootmij. De directie van de Holl. Stoomboolmij. te Amsterdam stelt voor 13 pet dividend (v. j 8) uit te keeren op de gewone •en 5 pet. (evenals v j.) op de prefe- rente aandeelen Simple x-r ij w i e 1 e n. In een allervroolijkst omslag, het „alle maal op de fietsop geestige wijze ;.i beeld brengend, ligt de nieuwe prijscou rant van de „Simplex" voor ons. Zij bevat een uitvoerige beschrijving van het patent der fabriek, de Simplex- cycloïde, welke voorzien is van tal van illustraties en vestigt voorts de aandacht op de andere Simplex-rijwielen, de mo torrijwielen en de twee-persoonsautomo bielen, die de fabriek eveneens vervaar- uigl. Het boekje is bij de vertegenwoordi gers der fabriek (hier Gebrs. van der Harst) gratis verkrijgbaar 11 o 1a n d s c h e Hypotheekbank te Amsterdam. Door de Holl hypotheekbank werd in 1914 voor een bedrag van f 733.000 aan pandbrieven geplaatst. De totale netto winst bedroeg f 102.473,99 tegen f ,101.516.61s over 1913. Voorgesteld wordt aan houders van preferent© aandeelen. 6,583 pet. uit te keeren en aan die van gewone aandeelen 8 pet van het op die aandeelen verplicht gestorte. Ro 11e rdam-Canada Hypotheek bank. In het verslag ove-r het 4e boekjaaiv van de Rotterdam-Canada hypotheekbank wordt opgemerkt, dat tot einde Juli, on danks de bestendiging van den ongunsti- gen toestand op de beleggingsmarkt, dc plaatsing van pandbrieven zeer bevre- vredigend was Toen in Augustus de oorlog uitbrak werden de uitgifte en de terugkoop van pandbrieven gestaakt. Dc directeur in Canada nam in het be gin van het jaar, tengevolge van ver schil van meening met het bestuur zijn ontslag. De vooruitzichten zijn in zoover gun stig, dat de rente standaard in Cauajdp door het minder toevloeien van Engelsch kapitaal, hooger is geworden en van 8% than stot 9 a 10«/o op prima onderpand gestegen is. Het dividend bedraagt 10 pCt Inqezonden Stokken. Ingezonden stukken worden in geen geval teruggezonden. Provinciale stoombootöienst. Ik heb mijne vraag aan J. gesteld, omdat ik wel vermoedde, dat deze zijne opmer kingen had gemaakt met de lichtvaardigheid, welke dikwijls aan stuurlui aan den wal eigen is. Zoodra er iets is, wat „men" niet aanstaat, praat en schrijft men er maar zonder volledig onderzoek op los. Had J. zich gewend ter plaatse, waar het behoort, dan had hij zich vooreerst een abuis gespaard en dan zou hij in de tweede plaats vernomen hebben, dat het in de be doeling lag, spoedig eene weder gewijzigde dienstregeling in te voeren. Dat dit nu nog spoediger zal geschieden dan aanvankelijk werd gemeend, mag J. allerminst aan zijne opmerkiDg danken, maar vindt zijne oorzaak elders. Ik kan er nog bijvoegen, dat, zoodra de omstandigheden bet toelaten, de dienst al weder beter zal worden. Mocht „men" wenschen hebben, dat „men" die dan brenge ter kennis van de Commissie van toezicht, die altijd volgaarne bereid is, daarvan nota te nemen. De Secretaris der Commissie, HARTMAN. Advertentiën. De vingers van zijn geknelde hand dreigden stijf te worden Kloostepbalsem ™£mt De Heer J. Colijn, Winkelier t (Z.-V.J, verklaarde ons KleermakerTol 3 te Driewegen Bij het verzetten van een kippenhok knelde ik zóó erg mijn vingers daar tusschen, dat er tevens een groot stuk h i pof tik vleesck uitscheurde. Mijn vinger bloedde vreeselijk en zag bovendien boDt en blauw, de pijn was verschrikkelijk en met (volgens portret.) reden vreesde ik dat mijn vingers stijf zouden blijven Na reiniging deed ik er den Kloosterbalsem op en direct trad een gevoel van erzachtiüg in. Na weinige dagen waren de wonden reeds dicht en kon ik mijn vingers weer buigen. Dank zij den KlooBterbalsem heb ik niets uit het ongeluk overgehouden en zijn mijn vingers weer zoo lenig als voor mijn beroep van kleermaker zoo noodig is. De Kloosterbalsem verzacht, zuivert, geneest, is een onover" troffen middel tegen brand- en snijwonden, oude en nieuwe wonden' kneuzingen, bloedbleinen, brandblaren, spierverrekkingen, stijfheid in de ledematen, rheumatiek, jicht, podagra, zweren, huiduitslag, aambeien, winterhanden en -voeten, en vooral ook tegen door- loopen, smetten, doorliggen en open- of ontsteken huid bij zuigelingen. Prijs per pot vau 59 gr. 75 ets vbd 100 gr. 1 1.20, van 250 gr. 1 2.50* Hoe grooter poti boe voordeeliger dus. Eischt rooden band met onze hand- teekening: L. I. AKKER, ROTTERDAM. Verkrijgbaar by alle drogisten, apothekers en de bekende verkoopers.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1915 | | pagina 7