Ingezonden Hededeelingen. BUITENLAND. goeding ie eischen, dal zij zich bij haai' antwoord-nota van 12 Februari heeft voorbehouden Mochten de feilen, waarop de vernie ling van de Medea gebaseerd is, en die ons tot uitgangspunt van onze beschou wing gediend hebben, onjuist blijken te zijn weergegeven, d;ui lijkt het ons ge- wenseht, dat zoo spoedig mogelijk op heldering worde gegeven, opdat de on rust, die zicti begrijpelijkerwijze vau ons land heeft meester gemaakt, weer aan stonds kunne verdwijnen Onaangename 1 n ciileiil e n Het geval is moeilijk verklaarbaar en ziet er onmiskenbaar ernstig uil Aldus de ..Nieuwe Courant" die voorts het volgende opmerkt Contrabande in den officieclen zin had hel schip niet aan boord, wellicht contrm bande in den zin dien men zonder noti ficatie van Duilschen kant als jongste représaille legen de Brilsch-Fransche re présaille daaraan misschien is gaan hecli- len Zou dan de gevolgtrekking gewet tigd zijn, dat de commandanten der Duil- sche duikbootcn order hebben gekregen, allen toevoer van levensmiddelen en goederen, van welken aard en aan boord van welke schepen ook, naar Engeland lo beletten door opbrenging naar een Duitsche haven als t kan. vernieling als het zooals mei de „Medea" bij Wight) niet anders kan, van onzijdige handels schepen die de z o o ge na a m d c contra bande vervoeren Dan slaat derhalve elk Nederlandsch schip dat met lading naar Engeland op weg is. bloot aan opzette lijke vernieling Van de bedreiging der „Zevenbergen" van uit do lucht, die ons nog steeds voor komt meer hel karakter van een vergis sing te dnagen, zij hier ter plaatse ge zwegen Aan onze regeering berokkenen deze voorvallen onvermijdelijk nieuwe moei lijkheden Zij heefl hier voor hel eel's! met een reclitstreekschc, gewelddadige aantasting van de belangen en den eigen dom van Nederlandsehe onderdanen ie doen Dat zij ook thans bij haar optreden met al haar beleid te werk zal gaan, waardoor zij zich hel vertrouwen der ge- heele natie heeft verworven, is geen o ogenblik Ie betwijfelen geëischt moet worden. Een schadever goeding voor schip en lading. Deze laatste daad van Duitschland zal, wij zijn er zeker van, hier te lande groo- le .ontstemming en "bitterheid veroorzaken en er niet toe bijdragen, om de gevoelens tegenover Duitschland vriendelijker le maken Een daad zonder Weerga. De vernieling van de „Medea" schrijft „Het Volle is volgens de berichten1 niel bij ongeluk, is opzettelijk geschied, met volkomen kennis van eigendom en nationaliteit- Hel is de toepassing van een takliek die met het uiterste geweld allen han del op den vijandelijken staal wil belet ten, ook den neutralen handel. Onzijdige koopvaarders zonder meer in volle zee Ie vernielen, is een daad in dezen oorlog nieuw en zonde:1 weerga. I De „Maasbode" drukt het bericht van de Engelsche admiraliteit in vette letter, I doch onthoudt zich van commentaar KUNST EN WETENSCHAPPEN. Voorstelling H e ij e r m a 11 s Voor ile voorstelling van „Op IIoop van Zegen' Ier eer van Ileijermans' 50sn jaar dag op Dinsdag a.s. kunnen dien dag plaatsen besproken worden van 11 12 voor len en 2en rang en van 12Vs l'/s oor 3en en 4en rang De eerste pianolessen door Marie Bs van Berlelcom. 2e dr Bij G Alsbach Co Amster dam. Toen eenige jaren geleden do eerste druk verscheen van deze methode „om op natuurlijke wijze bij het kind hel mu- kaal gevoel te ontwikkelen en vreugde le wekken voor rhytmus en klank", heeft ook in dit blad een waardeerende be schrijving daarover geslaan Dat die waar deering gedeeld werd blijkt uit het feit dal een tweede oplaag noodig was, die, als iedere tweede druk, ook verschil lende verbeteringen heeft ondergaan Bedreigde Scheepvaart Hel Vaderland" veronderstelt, dat de commandant van de „IJ 28" de „Medea" vernacht heeft valschelijk de Nederland sehe vlag tc voeren, doch daartegen valt op tc merken, dal hij de scheepspapieren had ingezien Aangaande het opbrengen van Zaan- stroom en Batavier zegt het blad Het Duitsche gouvernement zelf heeft in haar .Denkschrift'' ter begeleiding van ile „Bekendmaking" van l Febru ari geklaagd over het toelaten door neu trale mogendheden in hel algemeen, dat van hunne neutrale schepen wederrech telijk Duitsche personen en goederen door Engelsche vaartuigen die haar aan hielden. werden weggenomen Wij zien niet in, dat hetgeen thans ge beurd is. in den grond daarvan verschilt Door van ons thans le vergen, dat wij ditzelfde van haar zullen toelaten,eischt zij van ons wal zij zelf in de neutralen afkeurde Het kan niet in het belang van Duitschland zijn, dal de Duitsche sym pathie in Holland, die door de schending van Belgié's neutraliteit en hetgeen uaar- op gevolgd is, aanmerkelijk is gedaald, door een dergelijk optreden van de Duit sche marine opnieuw ettelijke graden naar omlaag gaat Afgezien van hel di recte voor Duitschland onaangename ge volg, de blokkade van Zeebrugge door de Engelsche vloot, is het dan ook in hel belang van Duitschland zelf, dat die al te groote ijver aan banden worde gelegd. Wij sluiten ons daarom aan bij den wensch, door -de Nederlandsehe regeering in hare memorie van 12 Februari aan de Duitsche te kennen gegeven, dat deze i hare marine de meest stipte orders zal geven, in alle omstandigheden hel neu traal karakter der Nederlandsehe scheep vaart te eerbiedigen De Medea in den grond geboord Het is ons niet mogelijk te begrijpen, zegt „Het Algemeen Handelsblad", wel ke schijn van rechtsgrond aan de laat ste handeling van leen der oorlogvoerende partijen legen onze handelsvloot gegeven kan worden De „Medea" vervoerde een artikel sinaasappelen dat zelfs niet tot de conditioneel» contrabande gere kend kan worden Een effectieve blok kade van Engeland beslaat niet ieder kan zien hoe de geregelde diensten pp Engeland haast ongestoord gehandhaafd worden, hoe de vrachtvaart op Enge land hel drukker lieert dan ooit Zoo gezien is het in den grond boren van de „Medea een daad van willekeur en geweld, die niet als het torpedeeren van andere neutrale schsepen als een be treurenswaardige vergissing beschouwd kan worden. Deze daad kan, evenals het bommen werpen op Nederlandsehe schepen, slechts verklaard worden, indien men aanneemt, dat de Duitsche regeering vrij wel zeker is dal, zoo lang slechts geen vreemde troepen of oorlogsschepen ons land aanvallen, elke daad van willekeur en geweld legen Nederlandsehe onderda nen of Nederlandsch eigendom geoor loofd is. Doch wij zijn overtuigd dat een vol ledige schadevergoeding van Duitschland KERKNIEUWS. Dc Gereformeerde Zendüigsdag op Walcheren zal dit jaar wederom te Val- kenisse, onder Biggekerke, worden gehouden en wel op Dinsdag 25 Mei RECHTZAKEN. Arr Rechtbank te Middelburg. Vrijdag deed bovengenoemde recht bank uitspraak in de door ons reeds ver melde zaken, waarbij zijn veroordeeld wegens: mishandeling P .1 M M 17 j„ landboiiwersknecht, IJzerïdijke, lot f 10 b s. 14 d. tuchtschool, de eisch was f 25 n s 1 w tuchtschool, en J M„ 31 j reizende met een woonwagen, zon der bekende woonplaats, conform den isch tot 6 w. gev. straf; diefstal M d. G, 21 j., schilders- knecht. Sas van Gent, conform den eisch lot f 10 b s. 10 d h verduistering A L 54 j werk man, Hoek, lot 3 d gev straf, de eisch was 5 d. cnvoudige beleediging J v. L\, 53 j„ schippersknecht, verblijvende te Hansweert, tot f 5 b. s 5 d. h de helft minder dan de eisch; beleediging ambtenaar S K, 23 j. rijwielhersteller, Kattendijke lot f' 10 b s 10 d h de eisch was f lf s 15 d h bedrog L .1. C 52 j slager, Mid delburg, lot 3 d gev straf, de eisch was 5 d.; overtreding p o 1 i t i e-v c r o r d e- ning J B. V, 52 j„ koopman, Goes, conform den eisch tot f 8 b s. 2d h overtreding der drankwet- J d W 16 igegageerd O.-I. militair, Wol- faartsdijk, conform den eisch, met beves tiging van het vonnis in eersten aanleg, tol plaatsing in een rijkswerkinrichting voor den lijd van een jaar VERSCHILLENDE BERICHTEN. HET PRINSESJE DOET INKOOPEX Donderdagmiddag werd de lirma L Bern J. GorriS verrast door een bezoek van de Prinses aan haar winkel aan het Rokin Eenige gekleurde lampjes in de etalage luidden de bijzondere aandacht van het Prinsesje getrokken en zij vroeg om eenige daarvan te mogen koopen, het geen dan ook blijkbaar werd ingewilligd Heel parmantig stapte zij onder hoede van freule v d Poll en zusier Marling, op de winkeljuffrouw toe en vroeg om de verlangde lampjes, er aan tocvoe gen de dat zij de mooiste voor Haar Moe-' der wilde koopen. Na nog een tijdje door den winkel te hebben gedribbeld en enkele begeerde artikelen le heb ben verkregen waarvan enkele in hef rijtuig werden meegenomen, vertrok de Prinses weer naar het paleis. Dienzelfden middag' hield de aulo met het Prinslesje ook nog slil in de Roguliersbrceslraat en deed Prinses Ju liana onder* groote belangstelling van het publiek verschillende inkoopen in den winkel der firma Boldoot. Te ongeveer half zes reed het Prin sesje opnieuw uit. Zij begaf zich met zuster Marling per auto van de achter zijde van het paleis naar de tramhalte op den Dam, stapte daar in lijn 9 en vertrok in de richting van het Sofia-* plein. 1 HOE DE „BATAVIER V WERD OPGEBRACHT. A. F. Beach, correspondent van de New-York American, was met een foto graaf van dat blad aan boord van de „Batavier V", toen dit schip verleden week door een Duitsche duikboot werd aangehouden- Hij schrijft in de Daily Mail, dat de duikboot de U 36, met een „20-knoops vaart", dwars achter de „Batavier" voor hij voer Vervolgens legde ze aan de achterplecht aan Een luitenant kwam aan boord. Beleefd deelde hij den gezag voerder mede, volgens Beach, dat zijn schip goede prijs was en nu een ande ren gezagvoerder had. Hij beklom de brug en seinde mei twee vlaggen naar de duikboot. De fotograaf liet intus'schen zijn kine- ma werken op de duikboot, die om de „Batavier" heenvoer Geleid door de duikbool voer de „Balavier" in allerlei kronkelingen door hel mijnvcld heen, dal Zeebrugge beschermt Een stoombootje kwam langszij en de officier van de duikbool riep in hel Duilsch van de brug aan zijn meerdere, die aan boord van hel stoombootje was: Een mooie buil, kapitein varkens- vleesch, kaas, boler, bier, zuurkool, eieren, Belgen en Franschen". „En Iwee Amerikanen!" voegde Beach, die onder de brug stond, erbij. „Ja", zei de luitenant, „en u heefl de hcele ver- looning gekiekt" De kapitein van ac duikboot heette Fischer. I De Daily Mail geeft een foto van de duikbool, die zeer groot lijkt, en twee masten heeft, die gestreken worden, als de boot onderduikt. De Daily Mail schat, dat de boot nagenoeg 1000 ton meet HET WEER IN FEBRUARI Omtrent het weer in Februari geeft hel Kon ^ïel. Instituut het volgende algemeen overzicht Gedurende een groot deel van Februari was W -Europa onder den invloed van talrijke, meest vrij diepe depressies, die van. de Brit- sehe eilanden naar Scandinavië trokken. Alleen op hel einde der maand ontwik kelde zich een gebied van hoogc druk-, king, welks centrum den 25 boven EnJ geland en den 27 boven Z.-Duitschland lag Overigens werden hoogc drukkin-' gen beurtelings boven en ten W. van heli Iberische schiereiland en in O-Europa aangetroffen De gemiddelde luchtdruk- king h. I 1 was dan ook bijna 7 m.M. lager dan de normale In de eerste en tweede dekade waren Z. O. lijke en Z - lijke winden veel talrijker dan gewoonlijk en was ook de gemiddelde windkracht iets boven normaal In de eerste twee dekaden was de gemiddelde temperatuur ruim 1 boven de normale; in de derde ruim 1° er be neden In de tweede waren ook de dage- lijksche schommelingen in de tempera tuur vrij gering. De neerslag overtrof de normale maandsom met gemiddeld ongeveer de helft en bedroeg in het Westen en midden zelfs bijna hel dubbel, vooral in de eerste drie weken kwamen vele zware regenbuien voor. Het geheel aantal uren met zonneschijn bedroeg ge middeld over de vijf hoofdstations 68 tegen 57 uren normaal in de maand - Te Londen had zich een man le ver antwoorden op de beschuldiging, tege lijk met meer dan één vrouw gehuwd te zijn geweest en drie vrouwen uit den weg le hebben geruimd, die hij alle in een bad zou hebben verdronken De be klaagde, die wettig gehuwd was met een vierde vrouw „leefde met een vijfde. Hel doel van al die verbintenissen was, erfgenaam te worden. Daarna verdronk de bewuste vrouw „bij ongeluk" Ook liet hij de vrouwen levensverzeke ringen sluiten Op die manier had hij reeos f 34 000 geërfd. De regeering van Servië gaal nieu we postzegels uitgeven Deze zullen, naar we in de „Temps" lezen, koning Peter vertoonen op het oogenblik, dat de oude souverein na zijn lange rust met het oog op zijn ongesteldheid, zich naar het front begeeft, om door zijn tegen woordigheid de troepen aan te moedigen om den hernieuwden aanval van de Oos tenrijkers terug te slaan DESCLAUX EN BÈCHOFF Het geding-Desclaux voor den krijgs raad te Parijs behoort gelukkig al weer lol het verleden. De lijden zijn le ernstig, niet het minst voor dt bewoners der Fransche hoofdstad, dan dat de behandeJ ling van dat proces in een slepende en zenuw-prikkelende vertoöning zöu mogen ontaarden. De genoemde, voornaamste beklaagde werd lot 7 jaar tuchthuis veroordeeld. Voorts wordt hij gedegradeerd (men weet, dal deze militaire betaalmeester -den rang van luitenant-kolonel l>ekleedde) en is hij van de orde van 't Legioen ven Eer vervallen verklaard Mevrouw Bèchoff, zijn „vriendin", die hij voorzag van de voor 't leger bestemde levensmiddelen, moet met twee jaar gevangenisstraf voor die medeplichtigheid boeten. Donderdag heeft men gelezen hoe mevrouw Bèchoff en andere beklaagden in de zaak-Dcsclaux voor den krijgsraad te Parijs zich verdedigden: ze kenden de herkomst van dc artikelen, voorname lijk levensmiddelen, niet, die de genoem- betaalmeestcr in l Fransche leger hun deed toekomen Desclaux heeft dit bij zijn verhoor zelf toegegeven. Hij verklaarde, dal zijn on dergeschikten op zijn last hadden gehan deld en bevestigde mevrouw Bèchoff's jetuigenis, volgens welke ze had geloofd, dal al die zendingen van den met iuite- nant-kolonelsrang bekleeden ambtenaar slechts persoonlijke oplettendheden wa ll. Later jxas, aldus Desclaux, was het verkeerde van zijn handelwijze lot hem doorgedrongen. De voornaamste beklaagde maakte dc betuiging omtrent zijn goede trouw nog aannemelijk met te wijzen op het feil, dat hij dat alles open en bloot deed Vervolgens werden als getuigen de drie vroegere dienstboden van mevrouw Bè choff gehoord, welke, naai- dc laatste le ersLaan gaf. haar hadden aangegeven uit wraak over het hun gegeven ontslag De „MiddeLburgsche Courant" wordt 'savonds te zes uren in Goes bezorgd Dagelijks worden, tegen I 1.25 per kwartaal, abonnementen aangenomen door den agent P.. A. H. PIETERMAN. Rheumatische pijnen. Itheumatische pijnen vertoonen zich het sterkst bij verandering van hel weer. Zij worden veroorzaakt door het urine zuur, dat ten gevolge van niel behoor lijke werking der nieren, in het lichaam achterbleef en zich Icon kristalliseeren in de spieren en gewrichten. Verschie tende pijnen, die zich nu eens hier, dan weer daar doen gevoelen, treden op. Wanneer de onzuiverheden zich oen- maal vastgenesleld hebben, i s hel li chaam door zijn natuurlijke bronnen zel den in staal om haar te verwijderen en indien aan de nieren geen hulp ge boden wordt, hoopt het urinezuur zich meer en meer op. De pijnen worden on draaglijk, de patient kan zicli ten slotte: niel meer bewegen, de gewrichten wor den verwoest, terwijl de handen knob bels gaan vertoonen en misvormd wor den De ziekte kan zich tot een chro nische kwaal ontwikkelen Hel is daarom van belang om bij het optreden van de eerste pijn in de lende nen en gewrichten Foster's Rugpijn Nie ren Pillen le gebruiken. Door him ver-i Sterkenden invloed op de nieren bewer ken zij. dal deze organen hun werk naar bohooren verrichten, en voortdu rend en geregeld het urinezuur uitliet lichaam afvoeren Te Middelburg verkrijgbaar bij den beer Job, de PiOOS, "Vlasmarkt K 157. Toezen ding geschiedt franco na ontv. v. postwissel a f 1.75 voor één, ol t 10.voor zes doozen. Eischt de echte Poster's Rugpijn Nieren Pillen, weigert elke deos, die niet voorzien is van ne venstaand handelsmerk. SEDERT DE VERLAGING VAN DEN ABON NEMENTSPRIJS DER M1DDELBURGSCHF COURANT IS DE OPLAGE ZEER STERK TOEGENOMEN. VOOR ONZE ADVERTEERDERS EEN GRATIS BATE DE 00RL06. Predikant en soldaat Dr. Paul Reyss is in vredestijd predi kant bij de Waalsche gemeente le Rot terdam. Franschman, werd hij na het uit breken van den oorlog tot verdediging van zijn vaderland geroepen. Thans is hij als andere Waalsche predikanten aan 't front Als die ambtenootcn vergeet hij den kring niet, dien hij in zijn twee de vaderland achterliet En bij het aantrek ken van de eenvoudige kapotjas, bij het liggen in de loopgraaf en in 't algemeen, hel dcelen van de oorlogs-ellende met die velerhande bestanddeelen, welke een repulikeinSche legerinrichting te- zamenklulsl, blijkt hij den ernst en de ze delijke kracht niel le verloochenen, weN ke men van den zieleherder in de eerste plaats verwacht Aan de N R C heeft hij een brief met zijn bevindingen van het front geschre-J ven. Deze is merkwaardig om die men-» geling van den drang naar zeUJ-op- bouwing onder die omstandigheden en het gemak en zelfs de opgewektheid, waarmee de krijgs-noodzakelijkheden als iels van zelfsprekends worden aanvaard. Men pleegt zich in zekere kringen met een machtwoord van de Fransche gemoedsgesteldheid af te maken: licht zinnig Wat zegt men dan van de vol gende gedachten, door een Franschman geuit? .De oorlog is dus een groöte opvoeder. Te midden van zijn verschrikkingen, van zijn misdaden, van zijn ontzettende en tragische afschuwelijkheid, slaagt de meusch er in, zich le handhaven, zijn ziel op te bouwen en le verrijken, gelijk zich op den mesthoop de schoonste bloe men kunnen ontvouwen Laten zij die rouw dragen zich herinneren dat zij uit dc ergste ellende en de hardste be proevingen ook een schoon en verheer lijkt leven in het aanzijn kunnen roepen. Over al die uren van vermoeienis of blijd schap, van verraderlijke nachten of kalme da.,en, van het doodelijk vuur ligt een groot gevoel van vertrouwen Dat is hel woord, waarmede elke Fran sche brief (moet eindigen Ons vertrouwen is volkomen. Al wie er spreekt van onze vrees, van onze ontmoediging, van onze geestelijke inzinking is een leugenaar of een onkundige Op geen sport van de lad der. zoo min bij den simpelsten soldaat als bij de aanvoerders, is er eenige twij fel Ons lot staat vast Wij zuilen over- hnen. Ons leger is nu een prachtig werktuig. De oorlog heeft het .in al zijn onderdeelen hersmeed. Hij heeft ons niet verteerd, maar versterkt Men zal later, wanneer men alles weet, van het werk dal ver richt is, verbaasd staan Uil Permysl II»,; veel Oostenrijksche soldaten enz werden nu gevangen genomen in de door de Russen genomen. Galicische vesting, waarvan de Russische naam ons gemak kelijker uit te spreken voorkomt dan de oude Poolsche? Onder „K. O." werd gisteren gemeld, hoe de Oostenrijkers loochenen, dat het garnizoen zoo groot was, als van Russi sche zijde opgegeven werd, nl. 120.000 De correspondent van de „Daily Mail" te Petrograd meldt daaromtrent nadere bijzonderheden, die een nog liecl wal hooger cijfer noemen Oorspronke lijk lelde de bezetting 60.000 man Vóór de eerste insluiting werd ze evenwel op zoo wat 100.000 gebracht. Bij de eerste insluiting bestormden; de Russen een van de twee buitenforlen I)e belegerden dachten daarop, toen het vijandelijk leger tijdelijk was weggetrok ken, dal dit de taktick der Russen zou. blijven. Ze voegden daarom nog 70000 man aan de bezetting toe, voordal de; ring voor de tweede maal om de vesting geklonken werd. Toen de Russische op perbevelhebber dit evenwel wist, besloot hij in plaats van het doen uitvoeren van bloedige aanvallen de sterk vermeerderde stadsbevolking haar voorraden te doen opgebruiken Deze toeleg is gelukt. Maar de berichtgever van het Engel sche blad schrijft, dat ook zonder het optreden van den honger het garnizoen, geen weerstand zou hebben kunnen bie den aan hel bombardement (op de stad), dal de Russen door de verovering van) overheorschende stellingen voor zware artillerie in de laatste dagen hadden kunnen beginnen. Daarmee is levens de vraag beantwoord van hel Engelsche blad waarom de artillerie van zwaar kali ber bij jde Russen Przemysl had gespaard Tot dan toe blijken de verdedigers ver hinderd le hebben dat belegeringsgeschut in voldoende nabijheid werd opgesteld Van de 170 00Ö man in de vesting waren er volgens de „Daily Mail" en 40.000 gesneuveld of gevangen genomen en lagen er 10.000 in hospitalen met wonden of ziekten Deze vesting zou de sterkste zijn tusschen den Rijn en de Weichsel. De inwoners (die in hun huizen op gesloten werden) telden 20.000 hoofden en waren bijna alle Galicische joden Hoe de «Bouvet» onderging. Te Parijs is nu een levendige beschrijving openbaar gemaakt van de wijze, waarop het oude Fransche linieschip, welks naam hier boven staat, met bijkaDS zijn geheele be manning in de DardaDellen zonk. De «Bouvet» was gelukkig door twee mijnvelden heengekomPD. Het schip werd gevolgd door de «Gaulois», die uit al zijn kanonnen vuurde. Door handig te koersen wist de kapitein van de «Bouvet» twee mijnen te ontkomen, welke onschadelijk werden gemaakt door torpedo-vernielers onder het gejuich van de opvarenden, maar een derde raakte het in de buurt van de kruitkamers. Zich bewust dat het uit was met beD, gal de kommandant van de «Bouvet» zijn manschappen een voorbeeld van moed en toeD het schip zonk zag men de rquipage aangetreden stann, voordat ze door het water werd verzwolgen en groette ze de vlag met den eenstemmigen kreet «leve Frankrijk De kop dook 't eerst onder water, terwijl de schroef haar laatste wentelingen in de lucht uitvoerde. Zeven overlevenden, die een sloep hadden kunnen bereiken, brach ten den nacht door in eeD baai aan den Europeescben oever. Den volgenden dag werden ze door een Britscbe torpedoboot opgepikt Biard, de bevelhebber op de »Ganlois< aarzelde niet, toen hij de »Bouvet" zag zinken, om te kommandeeren »met vollen stoom vooruit,", maar daar zijn schip zeven maal getroffeD was, moest hij terugkeeren. De »Bouvet" was nog uit geschiedkundig oogpunt van belang. Aan boord daarvan werd in het laatste tiental jaren der vorige eeuw het verbond tusschen Rusland en Frankrijk bezegeld. Een koperen tafel borg de in schritt gebrachte toespraken, by die gelegenheid in 1892 te Kroonstad door deu tsaar en president, Carnot gehouden.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1915 | | pagina 6