Specialiteit TAFSJT1 A. HAUSSMANN, PLANTENBOTER L i. Stoom- en Chemische Wasscherij-Ververij hang6 écé Mooi ler-kliel. „lol Mening en Uilspanaing." Groote sorteering in root! met xwart Koehaar Karpetten prijs 475 - 6.20-7.50-8.75 Pracöiige keuze uitslui tend nieuwe dessins Tapis Beige Karpetten irijs 7.75 - 9.40 -12.90 -14.50 in Tapistry en Axminster Karpetten prijs 9.25 -10.25 - 1490 - 25.01 WOLLEN VILT anflen.inallek 1.85 per El. Grootste konze id Cogos- i matten, Serre latten, Meraiatteii, Wellen- ei VROOM Sl DHEESMANN LANGE DELFT HOEK 3EGEERSTRAAT, bericht de ontvangst der nieuwe ÏOÖRJMRS- en ZOMERMANTELS, MANTEL-COSTÜÜMS, ROEKEN, BLOUSES en andere Mouveaute's, alsook een mooie collectie STALEN JAPONSTOF. „MENSUR VERSG8ÜRE Margarins-Fabriekën, Aanbesteding. K. J. QUIST. DE ZON" te Goes. Wasclisteilen, Toiletemmers - Volkannen Te koop bü insciirUviag Doopsgezinde Gemeente 28 MAART, GEEff ÖIENST, Schouwburg, Middelburg. DINSDAG 30 MAART, Vreemdelingenverkeer. Maandag 20 Maart 1915 GEEN BIJEENKOMST. Aleme Asvuimiur. aioombootillmt in alle maten en prijzeD, in maat 3X4 in alle maten en prijzen, ia maat 3 X 4 Uitgebreid assortiment in alle maten en prijzen, in maat 3 X 4 Tapistry voop Tapijten van 59 et tot 1.30 p« El MID1ELBURG. BELEEFD AANBEVELEND. 99 45 cents pep pond. Wij praiifleeren, dat ONZE Plantenboter „MENSUR'' door Roomscii-Kalholicken op GOEDEN VRIJDAG gebruikt mag worden. De verpakking is voorzien van een sluitetiket, waarop de garantie vermeld is Rotterdam—AmsterdamOosterlsoutDen Haag, De Notaris H. R. STRUVE te Middelburg is voornemens op Donderdag; H April 1915, des avonds 8 aar, op de bovenzaal der sociëteit De Vergenoeging aldaar, publiek te verkoopen In de gemeente middelburg 1. EEN HUIS MET ERF EN TUIN aan den Noordweg, wijk R. no. 28, groot 4 aren, 75 centiaren verhuurd voor f 450 per jaar tot-31 October 1916 met 2 optie-jaren en met recht van koop gedurende den hnnrtijd voor f 6000. 2 EEN WINKELHUIS EN ERF aan de wal, wijk B no. 72, groot 44 ca. verhuurd voor f 2 50 per week. 3. EEN PAKHUIS MET BOVEN WONING aan de Stroopoort, achter het vorig perceel, wijk B no. 70, groot 33 c.a.verhuurd voor f 0.80 per week. 4. EEN WOONHUIS EN ERF aan de Wal, hoek Stroopoort, wijk Bno. 71, groot 46 c.a.verhuurd voor f 1.50 per week. Nos. 24 afzonderlijk on gecombineerd. Bezichtiging daags vóór en op den dag van verkoop telkens van 1012 en van 2—4 nur, mits voorzien van een toegangs bewijs met nadere inlichtingen verkrijgbaar ten kantore van voornoemden Notaiis STRUVE, Pijpstraat N 23 (bij de Molstraat) te Middelburg. HET BESTUUR der Waterkeering van den Calamiteuzen Snzannapolder zal, op Dinsdag 9.0 April 1915, öps voormd- dngs Ie 11 lire in bet G*meentebuisite St. ANN ALAND, volgen- 1 derA.B. Aanbesteden: Het Herstel, de Vernieuwingen het Onderhond tot 3D April 1916 van de Aarde Kram-, Rys es Steenglooilngwerken aan de Waterkeering van bovengenoemden Calamfteu- zen Polder. Bestek en voorwaarden liggen (er leziDg in het '-emeentebais te St. Annalaad eo zijn op franco aanvrage tegen betaling van 52 cent van al 31 Maart 1915 verkrijbaar ten Kantore van den Secretaris-OntvaDger van St. ADnaLnd. Aanwijzing gesch'edt door bet Dijkbestuur op Dinsdag 13 Aptil en Vrijdag 16 April 1915, telkens van des voormiddags 11 tot des namiddags 1 uur Samenkomst in één der lokalen van het Gemeeotehais. Buitendien -escbiedt geen anDwijziDg. St. Annaland, 24 Maart 1915 Hei Bestuur voornoemd A. J. BIERENS, Voorzitter. J. POLDERMAN, Seer.-Ontvanger. ONTVANGEN een groote sorteering in nieuwe Dames- en Heerenbamiscboenen, sterke Dames- en Einlerknnsen, Heerensekken, Zomernndevgoederen, Gorsetten, Zakdoeken, Dokken, Directoire- Pantalons. Schorten, Kragen, Voiles, Festons. Zijde, Knoopen, Voerings, Garaeeringen, enz Wij stoomen en verven alles. Door uitbreiding thans bijzonder goed ingericht voor nat od droog wnoNChen. waarvoor buitengewone lage tarieven bij minstens 100 stuks goed tegelijk. Geringe slijtage, geen vrachtkosten voor de Middelburgsche clientele. Agent P. J. WILLEMS Znidsingel E 99, Middelburg. Grootste keuze in Nieuwste décor9. Bijlevering verzekerd. Firma WEIJNMAN. een flink rentenierswooolinl-sniet schunr. erf en tnin. ter gro >tte van 18 Aren en 10 c ntiar-n, staande op het dorp Bi*gek rk". Goal-ten briefes in te leveren vóór f op den 2cn Apnl as bjj ADRIAAN KOPPI?JAN te Zoutelande (St Jaosfeerbe) Te bezichtigen Dinsdag 30 Maart van 's morgens 10 tot 's namiddags 4 uur. .PAX" Rotterdam, Patent Geneesmiddelen Hygiënische Artikelen Bardages op maat Gnmmi Artikelen Voor Dames bc Hoeren. Vraagt prijsc PASKAMERS. Bij do Groote Markt Tel. 8760. Comité tot Huldiging ran HERMAN HE1JERMANS. 8 UUR. 500 Spel van de Zee in 4 bedryven. Deze voorstelling, die in dezelfde bezetting plaats heeft ais in den Stadsschouwburg te Amsterdam, wordt gegeven ten bate van het ga-antiefonds dor N. V. »Tooneelve-eeniiing". Pijjzen der plaatsen: le rang f2.25; 2e rang f 1.50; 3e rang f 0.75; 4e rang f 0 50, verhoogd met 5 o/0 anteursloon. Plaatsbespreking Dinsdags voor le en 2e rang 11—12 nurvoor 3e en 4e rang 12l/j— V/3 nnr. ALGEMEENE VERGADERING VAN LEDEN op Woensdag 31 Haart, des avonds 8'/» nnr, in het gebouw dor Vereeniging. Wed. GERBERT REBEL, Heerengracht 212 - Amsterdam, gevestigd Anno 1771, belasten zich met den aan- en ver koop van Fondsen en het verzilveren van Bankpapier en Coupons. Inlich tingen op financieel gebied worden gaarne verstrekt. ZANG VEREENIGING H.H. Tailleurs. Gevraagd voor het atelier een Is'e klasse Grootwerker bekw. h. makan van Jac quet Colbert, Deuii-Saisons enz., gednr. 4 a. 6 weken. Aanb. per-oonlyk of per brief bjj D MIEZERU3, Lidsche Vaart 92, Haarlem. Jfl-- 1 J„aai.ai:iia Vaa 14 regel» 40 cent. Met bewijs summer 45 cent. Zondag a.s. 2 unr Voetbal wedstrijd M. V. V. O.Marine Elftal stelling Vlissingen., Terrein achter de Meelfabr. Fijn gezifte tuingrind aan het, terrein afgebahld —.35, thuis bezorgd f —.50 de H.L bij J. L. A. v. RENTERGEM Schoorsteenvegerssingel Q 75a, TE HUUR GEVRAAGD tegen Mei a s. een WONING, bij voor keur aan een der SiDgels. Br. fr. Lett. X met prijsopgaaf Bureau van .dit blad. 1 Mei gevraagd een MEIDHUIS- HOUDSTER of eenDIENSTBODE die koken kan bij een heer. Brieven, bnrean dezer Courant Letter B. VIOOL- PIANO- en MANDOLINE ONDERWIJS. AUG. K. DE JONG, 't Zand D 7. Lijn Vlissingen-Breskens-Neuzen. Gewijzigde Dienstregeling. Van 1 April 1915 tot nadere aankondiging. A1ISTER1IA JISJJHU TIJD. I> A E L IJ E S: Van Vlissingen naar Breskens vso. 5,20,7,15,10,15, nm. 12,10a), 3,43,5 45 Breskens Ylissingen 5.50,8,—, 11,15, 12,40, 4,10,6,15 Van Vlissingen naar Neuzen vin. 6,30. 9,20 b), nm. 12,10 a), 3 43, 6,45 Neuzen naar Vlissingen 5,30, 7,50 b) c), 10,40 nm 2,—, 5,05 WOENSDAG Yan Neuzen naar Hoedekenskerke vm. 8,10 Hoedekenskerke naar Neuzen 8,40 a) B\i vertraging van trein 12,02 kan de boot naar Breshens wachten FITERLIJK toi 12,15 en de boot naar Neuzen I1ITEHL1JK tot 12,30. Deze booten Ioopen niet op de WOENSDAGEN. Deze boot doet BORSSFLLN niet aan. Een gebrnikt doch in goeden staat zijnd DAMESRIJWIEL te koop gevr. Brieven met opgave van prijs en merk onder inotto Rijwiel bur. dezer Ct. Tennisbaan gezocht of effeti grasveld om daarvoor iu te richten. Brieven K. W. Bur. dezer Crt. In een eenvoudig gezin te Rotterdam gevraagd eene fatsoenlijke MEID> HI'I«HOlTDSTER P*. G. Brieven letters A. R. bureau van dit blad. iissingo», -W 'ieiburg sa Rotter»!»» flren *aa vertrek in Maart en April Vac Vlissinger i Middelbrug Roiterdxx- Maandag 29 'm, 6 20 »m. 8. Oiusnay 30 6 20 8. Woenad 31 6 20 8. Dond-rd 1 6 20l 8. Vrjjdug 2 6.20 8. Zaterdwf 3 6.20 8. va 7.— 7.— 7.- 7.— 7 7.— Stoomdrukkerij Firma D. G. Króber Jf Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1915 | | pagina 4