FONGERS RIJWIELEN. M. H. BOASSON ZONEN. ABDIJSIROOP Ingezonden Mededeelingen, P. SLUIS ra Marktberichten GEBROEDERS P0L4K, Advertentiën I lekei id making Hulpbank te Middelburg. Bedden Magazijn Markt I 1, Hoek Gortstraat. Ie Aankondiging. GRINT foor aanleg en onderhoud van wegen. OPENBARE TOEWIJZING ?lVOGEL-EN PLUIMVEEVOEDER^ LANDBOUW. De oorlog en de N e d e rl a n d s ch e Landbouw. Te St. M a a r t e n 8 d ij k trad Vrijdag avond voor de VereenigiHg „Landbouw belang" op de heer M. T. van Staalen van Dreisebor met het onderwerp„De oorlog en de Nederlandsehe landbouw". In het begin zijner improvisatie besprak de heer v. Staalen de oorlogen in vroegere tijden in vergelijking met den tegenwoor- digen oorlog. Hij wees er vooral op, dat vroeger niet het eigenlijke volk in zijn ge- hoel aan den oorlog deelnam, wat tegen woordig wel het geval is, en dat daarom de beteekenis van den oorlog voor een land veel grooter is dan vroeger. Door het weg vallen van vele intellectueelen wordt een land zeer getroffen. Ook maakte de spreker een vergelijking tusschen de priizen, die in vroeger tijden voor de landerijen en het beestiaal besteed werden en de tegenwoor dige waarde. De oorzaak hiervoor zocht spreker in het wereldverkeer, dat ook oor zaak is, dat iedere stand in de maatschappij tegenwoordig zich gemakkelijk genotmidde len kan verschaffen Door de oorlog houdt dat wereldverkeer op en als gevolg daarvan moeten de neutrale zoowel als de oorlog voerende landen zich ontberingen getroosten zoowel van artikelen van weelde als van producten noodig voor ons levensonderhoud. Na den oorlog zal er volgenB den inleider een tijd van groote welvaart aanbreken, doch waarschijnlijk zal hierop weer een tijdperk van malaise volgen evenals na den oorlog van 1870. De heer v. Staalen ver wachtte ook meer voortgang van de demo- kratie door den oorlog. Een landbouwer meende dat het mogelijk kon zijn dat hoogere loonen en meer belastingen oorzaak zouden kunnen zijn, dat de landbouwersstand er niet wel bij zou varen. De heer v. Staalen gaf dit niet toe. Een ander der aanwezigen meende, dat er niet zoo'n algemeene welvaart zou heer- 6chen na den oorlogdat sommige takken van nijverheid, vooral op weeldegebied den druk van de kapitaalvernietiging zouden gevoelen. De inleider meende, dat energie die mensehen een anderen werkkring zou doen zoeken. De voorzitter der Yereeniging, de burgemeester, dankte den spreker voor zijne boeiende improvisatie en beval hij de opge- komenen overweging aan van het gesprokene. THERMOMETER EN VERWACHTING. 27 Maart Thermometer aUur 8 u. vm 40 gr., 12 u. 43 gr., 3 u. 43 gr Telegrafische mededeoling var. het Kon Meteorologisch instituut te De Bilt volgen' fie waarnemingen van heden ochtend: Hoogste barometerstand 761.5 te Bodoe. Laagste 751.7 te München. Verwachting tot den avond van 28 Maart, meest matige, Noord-Oostelijke tot Noordelijke wind, afwisselende bewolking, waarschijnlijk enkele sneenw of hagelbuien, nachtvorst vooral in het Oosten, zelfde temperatuur. HANDEL EN NIJVERHEID. In de heden in het Hotel „De Nieuwe Doelen" alhier gehouden vergadering van aandeelhouders der 'Stoomtramweg- Mij „Breskens-Maldeghem", werden de balans, en winst- en verliesrekening en het jaarverslag over 1914 goedgekeurd en het dividend, overeenkomstig het voorstel van commissarissen, öepaaTd op 9 pCt De aftredende commfssarts werd her- Rozen. Op de Vrijdag door de veilingsvereeni- ging „Walchren" alhier gehouden kleine veiling werden de volgende prijzen besteed Goud reinette 31 a 40 ct., gieser wilde man 15 ct'., aardappelen 4'/, ct. uien 12 a 16 ct., spruiten 15 a 29 ct., peen 5 a 8 ct., karoten 2£ a 3 ct., rapen 2 a 4 ct., kool rapen 3 a 2 ct., witlof 20 a 22 ct., alles per K.G. Kleiperen 73 ct., zoete bellefleur 71 ct., grauwzoet 61 a 80 ct., bruineboonen 65 a 71 ct., witte boonen 73 ct., alles per 5 liter. Kropsla 5 a lf,l/2 ct., bloemkool 3 a 22$ ct., roodekool 5 a 9 ct.,savoijekool 2 a 6ct., boerenkool 2 a 2'/, ct., alles por stuk. Spinazie (oude) 33 ct., spinazie (jonge) 30 a 44 ct., molsla 32 a 78 ct., baksla 13 a 49 ct., snijsla 33 a 57 ct., broeisja 34 ct., veldsla 20 a 45 ct., zuring 29 a 32 ct., Fransche postelein 20 a 2S ct., alles per mandje. Kervel 7 ct., pieterselie 6 ct., prei 5 a 81 ct., rapen 2' ct., rhababer 8a 121/, ct., radijs 3 a 5 ct., raapstelen 2 a 3 ct., selderij 1 a 31/, ct., alles per klein rond mandje. VlissiKgen, 27 Maart. Op de gisteren n.m. alhier gehouden groenten-, fruit- en eieren- veiling werden de volgende prijzen besteed Spruiten 2.09 a f 2.18, kroten 27 a 37 ct., peen 40 a 67 ctspinazie 44 a 47 ct., koolrapen 32 a 33 ct„ boerekool 23 a 27 ct., spruitkoppen 24 a 26 ct., poters 37 a 39 ct., uien f 1.81 a 2.12 alles per mand. Zuring 10 a 14 ct., veldsla 27 a 45 ct., Fransche postelijn 14 ct., alles per klein mandje. Prei 5 */a a 9J' ot., selderie 2 a 3'/, ct., radijs 4 a 5$ ct., raapstelen 3 a 3Vj ct., rhabarber 11 ct., rapen 4 a 5 ct-, pieterselie a 3'/. ramanas 2 a 2'/, ot., alles per 18 Bruineboonen 63 a 64 ct. per vijfkop. Witlof 21 ct. per K.G. Bloembool 4 a 25 ct., roode kool 5 a 5 ct., kropsla 7alles per stuk. Eieren 99 ct., sinaasappelen 45 a 65 ct., citroenen 60 a 62 ct„ alles per 25 stuks. Uzendijke 27 Maart. Tér graanmarkt van he den was de aanvoer tameljjk met goeden omzet, doch meest van tarwe. Men bBsteedde voorjarige tarwe f 00.00 a f 00.'0, nienwe tarwe f 16.5016 75, jarive rogge f 0000, nieuwe rogge f 00.0000.00. jarige wintergerst f 0.000.00. nieuwe win- tergerst f 13.^0—13.25. nieuwe zomergerst f 13.— 13.25 haverf 14.0014.25. paardenboonen f13. —13.25, groene erwten f .00—00.—,kroonerw- ten f 13.25—13.75, bruineboonen f 00,00—00.00, koolzaad f 00,00—00.' 0, karweizaad f 00.00 00.00, per 100 kilo. Wij hebben de eer te l>epicliteii9 dat onze geïllustpeepde rijwielen-prijscourant dep modellen 1915, is verschenen en op aanvpage franco wordt toegezonden. DE UKONINGER RIJWIELEN FABRIEK A. FONGERS. FILIAAL MET WIELRIJSCHOOL TE MIDDELBURG, LANGE DELFT 19. Teler. No. SIS. Vanaf 6 April a.s. zuilen de Statoren op werkdagen geopend zijn van 87,-127. en van 2-6 (des Zaterdags van 87.-127.) en de Magazijnen van 7 v.m. tot 8 n m. WD houden ons voor de mede werking van de zijde onzer Clienten beleefd aanbevolen. VLISSINGEK. BURGERLIJKE STAND. Vlissingen. Van 23-27 Maart. Ondertrouwd 0. P. M Strack van Schijn- del, jm. 23 j. met M. F. M. Speckens, jd. 22 j. A. J. A- Neuhuijs, jm. 19 j. met W. M. J. Brand van Straaten, jd. 18 j. W. A. Leenhouts, jm. 28 j. met P. J. den Outer, jd. 29 j. J. Meert, jm. 21 j. met J. Everse, jd. 21 j. J. de Vos, jm. 26 j. met, M. Meense, jd. 21 j. D. de Hondt, jm. 26 j. met H. L. Naerebout, jd. 20 j. GetrouwdP. van Sluijs, jm. 26 j. met J. Coppoolse, jd. 28 j J. J. Bijl, jm. 32 j. met P. J. Venema, jd. 26 j. M. A. van Meerbeek, jm 25 j. met M. S. Vandendrice, jd. 24 j. A. Labrnijère, jm. 26 j. met A. M. Lefeber, jd. 24 j Bevallen 0. de Pagter, geb. van Belzen, z. P. J. Stolkoper, geb. Antheunissen, d. G van Eenennaam, geb. Jasperse, z. P. de Wijze, geb. van Haveren, z N. Jansen, geb. Kunst, d. T. Pieterse, geb. Baljeu, z. Overleden M. de Bart, d. 3 j. J. I. A. Packo, d. 18 m. T. de Ridder, z. 2 j. N. Danker, vrouw van J. F. Mollet» 40 j. L' T. Ghijs, man van O. E. Speckens, 67 j. Goes. Van 2527 Maart. Bevallen J. van Hoorn, geb. Oostordag, d. P. van Gorp, geb. Nagelkerke, z Heden overleed onze geliefde Echtge noot e Moeder, Behuwd-, Groot- en Overgrootmoeder, ALIDA CORNELIA VAN DER WEELE, geb JOOSSE, in den ouderdom van 95 jaar. Uit aller naam J. VAN DER WEELE. Middelburg, 27 Maait 1914. Heden overleed na een korte onge steldheid on se geliefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder ADRIAN A CATHOLIENT3E POISSONNIER, Wod. P. Cornelis Zz. in den ouderdom van ruim 80 jaar Uit aller naam, Iz. CORNELIS Pz. Groede. 25 Maart 1915. HET POLDERBESTUUR VAN WALCHEREN brengt ter kennis van ingelanden: lo. dat het ontwerp der polderbegrooting voor 1915 op de Griffie der polders is noder- gelegd en verkrijgbaar gesteld voor f 0.50 p' r exemplaar 2o. dat de gewon" voorjaarBzitiing der alge meene Vergadering zal gehouden worden in het Polderhuis aan de Abdjj te Middel burg op Zaterdag 10 April a. s. des voor middags ten tien ure. Middelburg, 27 Maa t 1915. Het Poldeidestuur voornoemd, A. W. Ba. VAN BERLEKOM, Voorzitter. H. J. VAN ADR1CHEM BOOGAERT, Griffier. De uitbetaling der voorschotten op pen sioenen geschiedt van af Zaterdag 3 April 1915, vauat 10 unr, en verder op de be kende kantooruren bij J. A. TAK Co., Groenmarkt te Middelburg. De Kassier, J. A. HEIJSE. Karpetten, Bedden, Tapijten, Mati-assen, Loopers, Ledikanten, Matten, Linoleum, Vloerzeil, Wasdoek, Gordijnstoffen, Axmïnster- Vitrages, en Tapistry Tafelkleeden, Karpetten. Dekens. Rekeningen voor leveringen of werkzaam heden moeten elke week worden ingediend. Die over de week van Zondag 21 Maart tot en met Zaterdag 27 Maart worden ingewacht met de bons. Maandag 29 Mnart bjj Mevrouw SNIJDERS, Molenwater, Middelburg. De Burgemeester Strandvonder van West- kapelleroept op rechthebbenden op de opbrengst van een vat Vet, gemerkt in onduidelijke zwarte JJletterslesobr Joseph Ste New-York, wegende ongeveer 200 K.G. bruto, als strandvonderij aangebracht op 16 Mnart 1915. WestkapelleJ 26 Maart 1915. J. D. VIRULY. De Firma T. DEN BREEJEN VAN DEN BOUT te Njjmegon levert in alle gewenschte hoeveelheden GRINT, in eigen exploitatie, zoowel in DUITSCHLAND als in HOL LAND gebaggerd, tot concurrecrende prijzen. HET BESTUUR DER AMBACHTS SCHOOL TE MIDDELBURG, heeft de eer mede le deeleu dal de tentoonstelling van werkstukken en teekeaingen, vervaardigd door de leer lingen dier school zal gehouden wor den op WOENSDAG 14 en DONDERDAG 15 APRIL, telkens des morgens van 9—12 uur en des namiddags van 2—4 uur en des avonds van 79i/i uur. Mr A. A. DE VEER, Voorzitter. Mr M VAN TOULON VAN DER KOOG, Secretaris P. S. Ook zijn er van af heden LOTEN verkrijgbaar gesteld van de te verloten voorwerpen bij den Concierge dier school A 50 cent per lot. Verbeteiing. Een „La&tste Bericht," in ons rorig num mer achtte bet noodig vast te stellen dat de belangstelling, welke prinses Juliana in de dieren van „Artis" toonde, onbeduidende •chade veroorzaakte en dat de rust weer hersteld is. De oplossing van bet raadsel is eenvou dig dat die twfe regels verkeerdelijk onder het bericht van het koninklijk bezoek aan Amsterdam in plaats vnn onder dut betref- Jende hernieuwde bedrijvigheid der Albaan- Bche opstandelingen vóór Durazzo werden gevoegd. Hetgeen eenig verschil maakt. TE WIERIN6ERWAARD. Notarissen VAN HOUWENINGE te Wie- ringerwaard en ENGELBERTS te Arnhem be richten, dat is ingezet geworden a. DE HOFSTEDE »A1 te ver" te Wieringerwaard aan den Walingsweg en de Tweewegen groot te zamen 39.30.00 H.A. in perceelen te zamen op t 75362.22 b. Het WEILAND te Wieringerwaard aan den Walingsweg naast voornoemde Hofstede groot 4.37.70 H.A. in één perceel op f 9933.96. Toeslag Dinsdag :tO Maart 1915 voorm. 11 unr (te beginnen na aankomst van den tram uit Sehagen) ten huize van Mej. Wed. BOON te Wieringerwaard. Qnmiddeljjk daarna zal in ééne zitting bjj opbod en afslag worden geveild voor den Heer G. GRIN EEN ARBEIDERSWONING MET ERF te Wieringerwaard aan den Wa lingsweg, kad. sectie E nr 312, groot 5.40 aren. op Uw borst, dat gevoel alsof gij stikken moet, alsot Uw borst vastgeklemd is in een schroef Waarom blijft go toch met, die dagelijksche kwelling rondloopeo, terwijl het in Uw macht ligt U zelve te genezen? Wanneer gij 's nachts niet slaapt, dim is dat Uw eigen schuld. Wees toch niet eigenwijs; zeg toch niet: ik heb al zooveel geprobeerd, ik kan toch niet genezen. Evengoed als de arme kans heeft rijk te worden, zoo goed hebt gij kans genezen te worden, indien gij slechts het juiste geneesmiddel gebruikt. De Abdijsiroop genas duizenden andere asthmalijders. De Abdijsiroop kan ook U genezen. De kans op genezing wordt TT geboden. Welnu dan, probeer een flacon Abdijsiroop, en ge zult verstomd staan over bare wonderbare werking. Koop ze vandaag nog! Bij vonnis der Arrondissements-Rechtbauk te Middelburg dd. 24 Maart 1915 is ADRIANA VROON, weduwe van MARTEN GA BES RODENBURG, zonder beroep wo nende te Groede, doch verblijvende en pleegd wordende in het gesticht »Vrede- rust" te Bergen op Zoom, op verzoek van haren broeder MEEUWIS VROON, kolen- handolaar wonende te Breskens, ter zake van krankzinnigheid gesteld onder cu- rateele- Voor den verzoeker J. F. VAN DEINSE, Procureur. slijm oplossend borst versterkend is een beproefd krachtig middel tegen asthma, bronchitis, slijm- en kinkhoest, hevige verkoudheid, hardnekkigen hoest, heeschheid, keelpijn, borst-, keel- en longaandoeningen. Prijs per flacon f 1.f 2.en f 3.50. Eiseht onze hsndteeke- ningL. I. AKKER, Rotterdam. Verkrijgbaar bij alle drogisten en de meeste apothekers. De Notaris W. HIOOLEN te Middelburg is voornemens te verkoopen Zaterdag ÏO April 1915 's middags SS oor in bet Café BELLEVUE op de Groote Abeele PERCEEL EEN. TWEE HUIZEN MET TIMMERMANS WERKPLAATS, SCHUUR EN ERF op de groote Abeele gemeente Oost- en West Souburg, gemerkt 327 en 328 groot 3 aren 99 centiarendeela in eigen gebruik, deels bij de week ver huurd. PERCEEL TWEE. EEN HUIS EN ERF aldaar, ueveus per ceel een, gemerkt 326 groot 48 centiaren, bij de week verhuurd. Da boopers komen op befc gebruik van huis met timmermanswerkplaats en schuur op 1 Mei 1915 en in het genot der huren met de week aanvangende na de betaling van koopsom en kosten de Jasten zijn voor rekening van de koopers van 1 Januari 1915 af; de betaling moet geschieden uitterlijk 1 Mei 1915; hypothecair kapitaal is voor de koopers beschikbaar. De perceelen zullen worden gecombineerd. Bezichtiging daags voor den verkoopdag van 1012 en van 14 en op den ver koopdag van 1012 uur

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1915 | | pagina 3