iiageknm' n BeriGhtMn. LAATSTE BERICHTEN. Uit Zeeuwseh-Ylaan deren .W D „Zei." meldt, dat j.l. Dinsdag van uit een Duitsche kuslhalterij te Knocke ge- 6cnoten is op een garnalenvisscher uil C ad zand, die in de Nederlaudscho territoriale wateren aan het visschen was. In der aadsvergadering van Vrijdag middag te S1 u i s, waarin de leden! Buijck en Aernoudls afwezig waren, werd meegedeeld, dat er geen sollicitanten ▼oor keurmeester op een jaarwedde van f 500 zijn. Nu is de lieer van Dannne) ▼eearts te Brugge, (thans vluchteling) door B. en W als! tijdelijke keurmeester aangesteld Ooit werd medegedeeld, dat eeu Lips- brandkast voor den gemeente-ontvanger aangeschaft zal worden. Kosten f 100 Die uitgave was hoognoodig, zeide de voorzitter, daar de ontvanger boven de gemeentelijke inkomsten, ook vele gel-* den van t rijk in zijn bezit had, daar •188 personen geldelijk ondersteund moes ten worden De werkzaamheden van het ontbonden steuncomité werden nu door den gemeente-ontvanger verricht. Door Ged. Staten was de begrooting teruggezonden, om daar eenige wijzigin gen, meest van administratieven aard. aan te brengen Nu men toch aan 't wijzigen moest, stellen B en W o.a. voor de post den hoofdelijken omslag van f 1000 op f 1500 le brengen en de post van schrijf- loonen op f 100 te slellen Dit laatste punt gal' aanleiding loteenig debat tusschen den voorzitter en het lid de Braijne- Met algemeene stemmen werd de ge wijzigde begrooting aangenomen. Tot lid van het algemeen armbestuur ▼an Heille werd de heer E. J. de Meijer herbenoemd. Op het verzoekschrift van den heer F .1 Arltnan (die reeds vroeger tegen 1 April a s als hoofd van school C eervol ontslag verleend was) om zijn jaarwedde met f 150 te verhoogen, ingaande met 1 April 191-1, opdat zoodoende zijn pen sioen f 100 hooger wordt, werd gun stig beschikt, na een bevestigend ant woord op de vraag of een besluit mefe zoo'n groote terugwerkende kracht goed gekeurd zal worden Ingetrokken wordt op verzoek van Ged. Staten het besluit tot het aangaan van de geldleening groot' f 1600 (verbouw school Heille) en be sloten tot een leening van f 1200. Tol slot schrijft onze correspondent Het bestudeeren van het tooneelstuk opheffing van de openbare school te St Anna ter Muiden Waarschijnlijk zal in Mei de opvoering plaats hebben VRIJWILLIGE LANDSTORM IN ZEELAND. Gisteren avond werd te Seroo s- kerke ('W..1 door den lslen luitenant jhr P J Boogaert uit Middelburg eene lezing gehouden om eene afdceling op te richten voor den vrijwilligen land-i storm Overste Klontje, die ook hier weer de leiding der vergadering zich had genomen, leidde spreker iur me t een krachtig woord tot aanmoedi ging Nadat nog door ds. D Muller een op- wekkïngswoord gesproken was, waarin hij er op wees dat het een heilige plicht is van iederen weerbaren man om zijn vaderland te verdedigen legen vreem de indringers, werd er door 17 per sonen op de lijst geteekend Er bestaat nog lot Woensdag 31 Maart gelegenheid om zich op te geven bij den lslen luitenant Van den Berg', ge stationeerd te Serooskerke. Zoo wordt dus' het werk lot het vor1 men van een vrijwilligen gewapenden landstorm in Zeeland, nu het eenmaal is aangevat met kracht doorgezet Zon der daarbij aan iemands1 verdiensten le kort te doen, mag er hier wel eend op gewezen worden, hoe het vooral overste Klontje is. die door zijn voort varende leiding en zijn bezielend woord, met de reeds verkregen resultaten ge luk mag worden gewenscht treffende de verleening van uitstel van Het Tweede Kamerlid van Vu uren daar 24 Maart weinig belangrijke ge- opkomst aangevuld met heeft naar aanleiding van de in de Twee- j vechten voorkwamen in het gebied aan „onder voorbehoud dat zij tot onmid- de Kamer door den minister van kolo- de overzijde van de Tsjorok en in de dcllijkè opkomst onder de wapenen ver- niën afgelegde verklaring over de ruime richting van Otty. Anders niets bijzon plicht zullen zijn, zoodra gedurende de volteekening der Indische leening schrif- ders. heerschende tijdsomstandigheden Neder-lelijke vragen tot den minister gericht, landsche t roepen in vijandelijkheden wor-die hierop neerkomenof de leening in leijn van Hontenisse f 13.510 op. Koo- per werd de heer P Ongenae aldaar N. Z. Cl den ontwikkeld." (Avp.) De relletjes té Utrecht. Naar van officieele zijde wordt ge meld hebben aan de ongeregeldheden le Utrecht hoofdzakelijk niet-militairen deelgenomen Op 24 Maart j.l zelfs uit sluitend burgers Kantongerecht te Middelburg. Heden werd voortgezet de behandeling der zaak tegen P., de S. en G„ allen te Middelburg, die verbaliseerd waren toen zij zich onder Seiooskerke met twee honden in het jachtveld bevonden. Verleden week hadden P. en de S., die toen verschenen waren, verklaard, dat zij waren gaan kijken naar een vischwater, dat te pachten zou zijn en dat P ook vroeger gepacht had. Thans kwamen de beide verbaliseerende onbezoldigde rijksveldwachters mededeelen, dat beklaagden heen en weor liepen op het jachtveld en de honden hazen vervolgden, terwijl de beklaagden medewerkten aan het opsporen. Thans was alleen de S. verschenen, die KERKNIEUWS. Te B i e r v I i e t is Vrijdag bij her stemming tusschen vier personen tot notahei bij de Ned. Herv. gemeente ge kozen met 11 van de 13 uitgebrachte stemmen de heer C Kostense Geref. Kerken. Beroepen te Serooskerke (W. Doornbos, Doelinchem. Aangenomen naar Heerlen G. Pontier, Waardhuizen. Bedankt voor Arnemuiden A D C. Kok, te Scharendijke Chr. Geref. Kerk. Beroepen te Harderwijk J D Barth. te Sliedrecht KUNST EN WETENSCHAPPEN. Louis Bouwmeester heeft zich voor het volgende seizoen wederom aan de Ron Ver Hel Ned. Tooneel verbonden. LEGER EN VLOOT. Ten einde le voorkomen, dat de ge dachte ingang vindt, als zouden vrijwil ligers bij het reservekader, die zich na 1 Jan 1915 als zoodanig bij de onbe reden korpsen hebben verbonden, bij het verkrijgen van uitstel van opkomst onder de wapenen lot hun 23ste vensjaar, niet onder de wapenen behoe ven te komen, wanneer Nederland in een oorlog mocht worden betrokken, heeft de minister van oorlog de bepalingen be- RECHTZAKEN. haai- geheel wordt geplaatst tegen den koers van 97o/o, zoo neen, op grond van welke afspraken, aan wie, tot welke be dragen en tot welken koers een deel der leening is of wordt gegund tegen den koers beneden 97p/o. De soc. dem. Kamerfractie heeft in een gisteren in t bijzonder daartoe be legde bijeenkomst nogmaals beraadslaagd over verschillende ontwerpen die met den tegenwoordigen buitengewonen toe stand en de mobilisatie in verband staan en welke vermoedelijk kort na het Paasclireces in de Tweede Kamer aan de orde zullen komen In opdracht der fractie heeft het Ka merlid Albarda zich met een drietal schriftelijke vragen tot de ministers van oorlog en marine gewend met betrek- Icing tol de kwestie der vergoedingsbe dragen In hoofdzaak wordt gevraagd of de ministers, indien naar hun meening bepalingen, desbetreffende besluiten en inslruclies niet toelaten om de vergoe dingen zoo noodig op lioogere bedragen te bepalen dan waarop zij door de burge meesters zijn gesteld, zij bereid zijn be doelde besluiten en instructies zooda nig le wijzigen, dat een betere toepas- volhield, dat hij en P. niets met de honden sing der vergoedingen wordt verzekerd, te maken hadden. CHINA EN JAPAN PETROGRAD, 26 Maart. De „Rjetsj" verneemt uit Peking, dat hel Japausche ultimatum aan China t ot 8 April a s. is verlengd. MILAAN, 26 Maart. De „Corriere della Sera" verneemt uit Tokio, dat de Japan- sche regeering de vertegenwoordigers van de „New-Vork Sun" en de „New-York Herald" uit het land deed zetten. Trans porten naar Korea en Sjantoeng wer den ondanks 't Amerikaansche protest voortgezet. De verbalisanten deelden nog mede, dat de mannen hun fietsen op eene weide hadden geplaatst en dat daarbij een opgerolde baai- zak lug. Gepakt hebben de honden niets. De eisch luidde voor ieder f 3 boete of 2 dagen hechtenis. Een aantal zaken werd behandeld betref fende het veikoopen van margarine, zonder dat voldaan was aan de 'bepalingen, daar voor in de Boter wet mOrgelegd. Daar het bleek dat in twee dier zaken de beklaagden absoluut onbekend waren met die bepalingen, achten wij het, met den kantonrechter, zeer gewenscht belang hebbenden te waarschuwen zich goed op de hoogte te stellen om onaangenaamheden te voorkomen. UIT MIDDELBURG. In de heden namiddag gehouden jaar- lijksche algemeene vergadering van de V de Middelburgsche Courant werd als hoofdcommissaris herkozen de heer mr M. Jacq. de Wilt Hamer en als ad- viseerend commissaris de heer mr H Doorenbos. BEURSBERICHT. Ned Staatsleening 5 pet stukken van f 500 en f 1000 99 k 99%, flauw, stuk ken van f 100 en f 200 ,99% a f 99%. In-> dische leening 97% a 97 zeven zestien de, kleine coupures 97% k 97%. Inte gralen 59. Kon Petr 195 a 500. Goc. Holl. 156. Russen 67%. Erie 23%, Missourri 12%. Steels 475/8 Amalgamated 62% Bethlehem Steels 66. Southern rail 15% Amerikanen vast, overigens zwakker, vooral Hollandsche. UIT AMSTERDAM. De Koningin bracht gisterenavond een bezoek aan eenige militaire tehuizen en (ontspanningslokalen. Zogvuldig was dit voor de militairen geheim gehouden, zoo dat de komst der liooge bezoekster over al een ware verrassing teweeg bracht. II M do Koningin bezocht hedenoch tend half tien de Mariuierskazerne Z K. H. de Prins begaf zich naar de Toevlucht voor Onbehuisden aan de Vosmaerslraat. Het prinsesje vermaalde zich weer in „Artis". DE „MEDEA" BERLIJN, 27 Maart (Tel) De ,Lo- Uit de goedgekeurde balans en verlies kal Anzeiger het in den grond bon en winstrekening over 1914 bleek de van de „Medea" besprekend, zegt, dat eer groote toename van abonnementen j het de mogelijkheid uitgesloten acht, dat UIT MIDDELBURG. Hedenmiddag had in het Schuttershof een feest voor de kinderen der Belgische scnool plaats met prijsuitdeeling. Het late uur noodzaakt ons met deze korte mededeeling voor heden te vol staan; Maandag hopen wij echter uit voerig op deze aardige feestelijkheid te- g te komen UIT VLISSINGEN. Heden morgen is een 3rjarig kind in de Nieuwsiraat door een sleperswagen overreden Hel brak het rechterbeenlje. Aan dein kant van de spuiboezem werd door jongens een opengebroken koperen offerbus gevonden. De politie heeft proces verbaal opgc maakt tegen een loodgieter, wegens netj gebruik van een vuurpot in een dak goot DUITSCH LEGERBERICHT. BERLIJN, (off.) In de Vogezen heb ben de Franschen zich gisteravond in 't bezit gesteld van den top van den Harlmannswcilerkopf De rand van den top wordt door onze troepen vast houden. Fransche vliegers wierpen oomraen op Bapeaume en Straatsburg, zonder mi-" lilaire schade aan le richten Te Bapeau me werd één Franschman gedood, twee ernstig gewond. Wij dwongen een vijandelijk vlieger N W van Atrecht le landen <er> wierpen eenige bommen op Calais. De Russen, die met 't doel om Ie plunderen zoowel van Memel als van Tauroggen waren opgehroken, werden bij Laugsargen onder ernstige verliezen verslagen en teruggeworpen Tusschen het woud van Augiistof en de Weichsel werden verscheidene Rusr sischc aanvallen afgeslagen Op enkele plaatsen wordt nog gevochten in geheel Zeeland. ONDERSCHEIDING Den heer J B. Raes te Biervliet werd heden te Oostburg wegens zijn 25- jarige vervulling der betrekking als rijks veldwachter door den commandant het zilveren kruis uitgereikt. ONZE HOUDING TOT DUITSCHLAND Op het tot de Duitsche regeering ge richte verzoek om inlichtingen omtrent de opbrehgiifg van de schepen „Zaan- slroom" en „Batavier V" naar Zeebrugge heeft onze gezant le Borliju ten antwoord ontvangen, dat genoemde regeering nog met over voldoende gegevens ter zak© beschikte Nader werd aan onzen gezant mee gedeeld, dat een ambtenaar naar Zee- brugge werd gezonden, om het onder? zoek Ier plaatse le leiden en dat diens rapport wordt afgewacht Bedoelde amb tenaar zou Vrijdag j.l le Zeebrugge aan-3 komen. Anderzijds kan worden meegedeeld, dat de regeering onzen gezant te Berlijn heeft opgedragen, de noodige ophelde ring te verkrijgen ter zake van het aan houden en doen zinken van de „Medea." UIT ROTTERDAM. Hedenochtend heeft de 31-jarige Noor- sche zeeman H W een moordaanslag gepleegd op den vice-consul van Noor wegen, den heer F. Gruner. De zeeman kwam zijn gage halen, groot 144 kronen Eeu vierde van de gage was achtergehou den, -aangezien hij zich zonder verlof van boord had begeven. Toen kocht de zeeman een revolver en loste 5 schoten op den vice-consul, die in den arm werd gewond. Bij de worsteling, die vervolgens tus schen diens bedienden en den zeeman ontstond, werd een ruit ingedrukt, waar door' de laatste aan den pols werd ge wond. De inmiddels ontboden politie? bracht hem naar hel ziekenhuis, om ver bonden le worden Daar bleek hij ook, een schot in den arm gekregen te heb ben Vervolgens werd de dader naar het politiebureau aan de Pauwensteeg vervoerd De heer Gruner werd slechts licht gewond. UIT DEN HAAG. Eenige besprekingen hadden heden ochtend plaats tusschen autoriteiten van land- en zeemacht, terwijl ook de mi nisters van koloniën en marine confereer den, doch hierbij zij dadelijk opgemerkt, dat dergelijke samensprekingen in dezen tjjd veelvuldig voorkomen. Hedenmiddag om vier uur werd weder ministerraad gehouden. dit bij vergissing is gebeurd. Wel is het blad overtuigd, dat het Nederlandscho schip met het volste recht tot zinken werd gebracht DE TIMES" OVER NEDERLAND LONDEN, 27 Maart. In een hoofdarti kel verklaart de „Times", overtuigd te zijn, ait de Nederlanders den buitenge woon moeilijken toestand, die door de Duitsche onderzeeërs voor lien gescha pen wordt, kalm onder de oogen zien en dat zij. hoe groot ook de uitdagende ac.ht van Duitschland moge zijn geen wijziging zullen brengen in de waardige en tevens voorzichtige verdediging van hun nationale rechten. ZEPPELIN-LOODS VERNIELD Uit Putten (N B verneemt het V. D -bureau, dal Vrijdag de Zeppelin-loods te Berchem bij Brussel (niet te'verwar ren dus met Anlwerpen's gelijknamige voorstad, door bommen uit eeu vliegtuig is vernield FRANSCHEN BOVEN DEN ELZAS KEULEN, 27 Maart. Volgens ©en tele gram aan de „Köln. Ztgvlogen Fran sche avialeurs over Saarburg, Hagenau, Zabern en Badenoos, over laatst ge noemde plaats met het doel, op de Zep pelin-loods bommen te werpen. Ze kon den hun plan evenwel niet uitvoeren DE HOUDING VAN ITALIË. LONDEN, 27 Maart. De „Times" bevat een telegram uit Buenos Aires, meldende, dat de Italiaansche consul-generaal de agenten van de Italiaansche stoomvaart maatschappijen, die op een vergadering bijeen waren, heeft meegedeeld, dat ze zich gereed moesten houden voor het vervoer van reservisten. AAN DE DARDANELLES ATHENE, 26 Mrt. Uit Tenedos wordt geseind, dat de geallieerden 24 J^faart om 10 uur de Dardanellen binnenvoeren. Aan de golf van Saros werden fylcin# afdee- lingen van de verbondenen op T.urksch gebied geland. MILAAN, 26 Maart- De „Corriere d'I- talia" irteldt, dat de vloot der geallieerden zich van Lemnos terugge trok leen heeft De actie tegen de Dardanellen rust vol komen. De Turken hebben 30 mijnvel- den voor de binnen-Dardanellen kun nen strooien. DE TOEKOMST VAN KONSTANTI- NOPEL. MILAAN, 20 Maart. Uit Petrngrad wordt gemeld, dat de Russische ex-mi nister Onrki op een congres van den adel verklaarde, dat het levensbelang v.^n Rus land eischt, dat het Konstantinopel, den Bosporus, de Dardanellen aan beide oevers benevens de eilanden aan den in gang der Dardanellen bezet IN DEN KAUKASUS VERGADERINGEN, CONCERTEN ENZ. MIDDELBURG. Dinsdag 30 Maart Tooneelvereeni- ging Schouwburg Op Hoop van Zegen Woensdag 31 M aart Alg Ver^ Vreemdelingenverkeer Gebouw der Ver Markt. 8% uur Maandag 12 April. Vergadering Na- tuurlc Gezelschap. Soct Verge noeging* 8 uur. Zondag 1—11 April Vereen ,,Voor de Kunst" Tentoonstelling Bel gische Schilders Geopend van 11 4 uur. BUITENLAND. 8E 80S LOG De go es tand. De vermelding van getorpedeerde (En gelsche) koopvaarders maakt tegenwoor dig een vaste rubriek uit Eeu „tele gram" verhaalt, hoe de „Delmira" thans weei- van een Duitsche onderzeeër het slachtoffer geworden is. Dat de oorlogvoerende vloten zich overigens niet bepalen tot vijandelijke vrachtschepen, blijkt daaruit, dat weer neutrale stoombooten, nl twee Zweed- sehe, en nu door de Engelsche marine, werden opgebracht Ze hadden ladingen rijst aan boord. Deze werden als contra bande in beslag genomen Natuur lijk vreesde men, dat de waren voor Duitschland bestemd waren. Naar het heel, waren ze te Vigo uit een Duitsch stoomschip voor Zweeclscüe havens over genomen, De Britsche overheid vreesde dus, dal ze vandaar hun weg naar Duit sche havens zouden vinden. Fransche vliegers hebben bommen 'ge worpen op de vliegtuigloodsen te Metz en de kazernes ten Oosten van Straats burg Ten Westen van de Njemen, in Noord" Polen, Zuidelijk van Oost Pruisen dus, hebben de Russen een zwaren dob ber. maar in de midden Karpaten rukken ze nog voorwaarts. Dien indruk krijgt men althans uit de niet zeer duidelijk© berichten De Tui-ken behaalden bij 'l Suez-kanaaf een klein succes. De papieren oorlog. Grey, de minister van buitenlundsche zaken in Groot-Briitanje, heeft, weer eens aen rede gebonden over de oorzaken van den oorlog. Reuter heeft ons 't voornaamste daaruit terstond overgeseind. En daurop is de „Nordd. Allg. Ztg." bet antwoord niet schuldig gebleven. Ofschoon de toespraak nog niet in Grey's eigen bewoordingen openbaar werd gemaakt, levert het officieuze Duitsche blad, spreekbuis van de „Wilhelm- strasze*' daarop een uitvoerige weerlegging van zijn standpunt beschouwd. Daar we van Grey's woorden geen mel ding maakten, doen we ook tot deze be antwoording bet zwijgen. Nieuwe gezichts punten worden er niet door geopend. Boven dien heeft ieder nu wel zijn meening over dat twistpunt gevormd of niet gevormd. Wijziging kan daar in elk geval nog be zwaarlijk in worden gebracht. Doch ter wille van de eigenaardigheid halen we de laatste zinsnede uit het Duit sche stuk aan. Dit spreekt voor zichzelf. Aldus „(Duitschland) strijdt (echter ook) voor een ideëel doel in het belang van d6 geheele wereldbet strijdt voor de vrije zee; het strijdt voor de bevrijding van alle volken, in het bijzonder van de kleine en zwakke staten, van de gewelddadige heer schappij van de Engelsche vloot". VERSCHILLENDE BERICHTEN- Te Wormerveer is de vernis-, lak en oliefabriek van de firma Jb. Heeke laar, tengevolge van onbekende oorzaak, in vlammen opgegaan. Alles was verze kerd. Te Rotterdam bedreigde een 29-ja- rige roeier de vrouw met wie hij sa menwoonde met een mes, waarbij hij zoo wild te werk ging, dat hij in plaats van de vrouw zichzelf in de borst stak. Met zwaar bloedverlies werd hij naar het ziekenhuis overgebracht. Door het omvallen van een petrole- KORTE OORLOGSBERICHTEN. Het Belgische leger, dat op 3 Augustno den veldtocht, is begonnen met 6 divisies infanterie en 1 divisie cavalerie, telt thans naar de „Temps" meldt nog 9teeds 6 divisies infanterie, terwijl de cavalerie met een divisie is vermeerderd. De troepen zijn volgeDS het Fransche blad uitstekend ge .vapend en oitgernat, iedere eenheid heeft de normale sterkte en het voorgeschreven kader. Het leger is in den laatsten tijd met eenige duizenden recruten aangevuld. Het aantal mitraljenrs is belangrijk toegenomen, en de Belgische artillerie is met eenige zware stokken aangevuld. De verhouding tusschen China en Japan ie oeapannen. Uit een bericht in de „Temps" blijkt, dat de parlementaire oppositie in het land van de rijzende zon zelf Diet te vreden is met het beleid der regeering in zake die onderhandelingen. Tegen die verwijtingen heeft graaf Okoema de ministerpresident, zich verdedigd bij de verkiezingsreis (.die hij in den laatsten tijd door het land heeft gedaan. Dit geschiedde naar Amerikaanschen trant. De staatsman umslel is Vrijdag te Rotterdam aan <le hield talrijke toespraken van het balkon van Rolersloot het .Ioodmagazijn van den heer deri trejn af, die hem verv0erdc. Hamburger met de daarboven gelegen Donderdag j.l. is de c-mpagne afgeloopen. woningen geheel uitgebrand Verzekering okoema gelooft, dat, wanneer men een dekt de schade beetje geduld oefent, alle daden van Japan gerechtvaardigd zullen binken. - Op de werf van Rijkee en Co. le Het parii„.be blad meldt niet van waar Rotterdam viel een 16-jangc nageljongen dit Bieuws be8ltp get 8Cbijn, da0 oot van een 12 M hooge stelling Met oen nl(t daarom, te partijdig geknipt naar schedelbreuk, gebroken hoen en gebro- d„ oplossing, welke Prank,ijk La de crisis ken arm werd hj| opgeraapt Zijn toe- bet ]ief8t wcn8obt n te zien. stand is zorgwekkend. »- We hebben al een9 geroeid, hoe bladen G. Oorthuis f van Russische socialisten te Parijs voor de In den ouderdom van 79 jaren is te strengheid der vepubhkeinsche censuur niet 's Hage overleden de heer G Oorthuis, veilig zijn. oud-direcleur van de administratie der Eerst hadden zij in de hoofdstad van directe belastingen, invoerrechten enatx Frankiijk een blad, dat ze »Bet Woord" cijnzen aan het departement van finan- noemden. De uitgave dat,rvan werd even- ciën en sedert 1900 raad-adviseur bij wel verboden. Toen verscheen voor hun het departement beboetten een tweede, dat »Myse" dat, is »De Gedachte" was gedoopt. Maar dit kon ■Mw.,1 t/r*eveDmin genade vinden in de oogen van de AFLOOP VERKOOPINGFN Fransche oveibeid, die thans wel dubbel De Boerderij van den heer A.'j van «kempg ln.lt te honden met de neigingen Vooren te Bosiclikapellé, beslaande Q03" Russische regeering uil woonhuis schuur en verdere aan- .Met blt,',0re11 «pot vraagt Ibans .de Bon- tioorigheden, erf. tuin, bouw- en weiland "et Do Muts).wat kan ter gezamenlijke grootte van 3.87.49 H A n?en. nadT m.en opzen ongeinkkiaeu Hus- (8 gëm. 209 roeden), waarbij in pacht ®i8Cïen„ "iePden wolord' men volgen 29 gen, 50 roeden, bracht bMft '"l""*»», gfc- PETROGRAD, (Off.) 26 Maart Van het mogen volgen 29 gem 50 roeden, bracht Kaukasische front wordt gemeld, dat bij publieke veiling door notaris Dumo- ontnemen P" nog verder

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1915 | | pagina 2