*88" Jaarsati Zaterdag 27 Maart. BINNENLAND. m Ingezonden Hedeneelingen. Uil Stad en Provincie. 73 191 i> .t.ir»,ni -o iym d - I j b a, wet uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prip p«r kwartaft', zoowel voor Middelburg als voor alle plaatsen in Nederland franco p. p. f 1.25. Afzonderlijke nummers kosten 5 cent. Advertentaen k 20 oent per regel. Bp abonnement veel lager. Geboorte-, dood? es alle andere familieberichten en Dankbetuigingen van 17 regels f 1.50 elke regel meer 20 cent. Reclames 40 cent per regel. Groote letters naar de plaata die zij tnnemMl Advertenties vóór één aar te bezorgen? Dit nummer bestaat uit twee bladen. EERSTE BLAD. BEURSV AC ANTIE. De minister van financiën; gehoord het advies der commissie van deskundigen voor de Beurswet 1911 heeft goedge vonden te bepalen: dat op Vrijdag 2 en Zaterdag 3 April 1915 de beurzen voor den geld- en fond- senmarkt zullen zijn gesloten, alsmede dat die dagen voor geldleeningen, als be doeld in afdeel ing V der Beursvoor*- schriften 1914, niet als werkdagen zullen worden beschouwd. (St.et) UIT DE PERS. Duitse he onderzeeërs op de Schelde? De conclusie van een Engelscli blad, gisteren door ons onder de Korte Oor logsberichten" meegedeeld, dat de onder zeeërs, die te Antwerpen worden ge bouwd, langs de Schelde zee zouden moeten kiezen en dus de Nederlandsche neutraliteit schenden, acht de „Nieuwe Courant" (niet aannemelijk Vooreerst omdat reeds vroeger duik- booten over land naar Zeebrugge ver voerd zijn en niet valt in te zien (gelijk een deskundige ons nog heden verzeker de) waarom ook duikboolen van grooter type, te Antwerpen vervaardigd, niet langs den waterweg Antwerpen^— Zee- brugge, in stukken die in open schuilen zeer goed te laden zijn, naar Zeebrugge zouden kunnen worden vervoerd. En in de tweede plaats omdat een doorbreken van Duitscbe duikboolen uit Antwerpen langs de Schelde, met schen ding van onze neutraliteit, een hoogst gevaarlijk ondernemen zou zijn. Het Ne derlandsche gedeelte van de Schelde is zoo goed bewaakt en door mijnen zoo ge ducht gevaarlijk gemaakt, dat er geen sloep ongezien of ongehinderd door kan. Onder water dan? Maar dit wordt door het hoogst moeilijke vaarwater, door het snelle getij en door de talrijke banken (waarbij dan nog heL mijnengevaar komt) tot een zoo hachelijk ondernemen ge maakt, dat stel, er werd van Duitschen kant, in strijd met alle tot heden door ons opgedane ervaring en oogenschijn- lijk in strijd ook met Duitschland's be lang, over een aantasting van Neder- land's neutraliteit gedacht men het toch niet op deze wijze zal aanvatten NEDERLAND EN DE OOILOG De Medea Volgens een Reulerbericht uit Dover verklaarde de kapitein van de Medea in een onderhoud, dat de onderzeeër werd gezien tusschen wind en water met den commando toren volkomen zichtbaar. Hij voerde een vlag, maar daar de afstand zeer groot was, kon men niet onder scheiden of het een witte vlag was of de Duitsche oorlogsvlag. Later bemerkte men dat het de Duit sche was. De bemanning van de Medea zag slechts één onderzeeër, maar toen hel schip op sleeptouw was genomen gaf de onderzeeër een vlagsignaal dat scheen aan te duiden dat een andere onderzeeboot in de nabijheid was. De directie van de Kon. Ned. Stoom vaartmij kreeg reeds gisterenmorgen van onze regeering de officieele bevestiging van het in den grond boren van he£ schip De heer den Tex, een der directeuren, noemde hel in een onderhoud met een der redacteuren van de N. R. C. onjuist, dat sinaasappelen zouden vallen onder het begrip voedingsmiddelen, die conditi- oneele contrabande zouden zijn. Op die manier zouden bv Ilaagsche hopjes ook tol de voedingsmiddelen gerekend wor den Sinaasappelen zijn zijns inziens een genotmiddel. De Zaanslroom en Batavier V De Belgische legatie in den Haag deelt mede, dal het aantal Belgische passa giers van de Zaanslroom en van de tavier V slechts 16 bedroeg, van wie 5 mannen, ouder dan 50 jaren, en vrouwen en kinderen De M ar i a De Holland Gulf Stoomvaart Maat schappij (directie de firma Jos. de Poor ter te Rotterdam had een eisch tot 30.000 schadevergoeding ingesteld tegen Watson, Munro en Co te Londen, voor wie het stoomschip Maria, toen het door de Karlsruhe in den grond werd geboord, in charter voer. Eischeres voerde aan, dat gedaagde de voorwaarde in de overeenkomst, om het schip tegen oorlogsrisico te verzekeren, nieL was nagekomen De rechter heeft den eisch toegewezen en de schadevergoeding bepaald op 24,000 N R C. Kon Nat. Steuncomité. Het bestuur van de nationale tentoon stelling van kunstvoorwerpen tot bate van het Koninklijk Nationaal Steuncomité heeft aan den penningmeester van het Koninklijk Nationaal Steuncomité weder om een bedrag van f 20,000 afgedragen Een Waarschuwing Vooropstellend dat van eenigonmid dellijk gevaar geen sprake is, heeft de burgemeester van den Helder op ruime schaal een publicatie verspreid, waarin wenken worden gegeven hoe men bij het intreden van gevaar voor de stelling zal hebben te handelen NUTRlCIA's geHectrineevle K I N- DER.HERLSOORTEK zijn van dezelfde kwaliteit als de van uit het Buitenland ingevoerde preparaten, doch goedkooper in prijs. HDTRICIA's Hygeameel per E.G. bus f 0.75. WDTRICIA's Panne Lactée per E.G. bus f 0.75. DE VLUCHTELINGEN. Hel aantal bons voor warm eten be droeg heden 79-1. Belgisch" school te Hansweert. Vrijdag namiddag had de olfieieele ope ning plaats van de school voor de Belgische kinderen te Hansweert. Nadat door de kinderen het. ook in ons land zoo bekende: «Lief Vaderland, vaarwelwas gezongen, word de school door den burgemeester van Kruiningen, den heer J. H.O. Dominions, geopend met een toespraak, waarin hij er op wees, dat hij de school reeds Woensdag morgen wilden openen, maar toen daalde een Engelsche vlieger te Kruiningen neer, waardoor hij opeens verhinderd werd Gaarne h «d spr. Donderdag den regeerings- commissaris, jhr. Ruys de Beerenbronck, verzocht de school te openen, toen hij hier was. Zijne komst was spr. echter onbekend. Spr. herinnerde aan de OctoberdageD, duizenden en duizenden hier langs trokken, men beelt geraamd 175.000 en aan de 15 a 16000 vluchtelingen, die de eerste dagen te Hansweert verbleven. Dat getal is later gedaald tot 12, 10, 8000, een getal, dat vrij lang stationnair blee Thans nog vertoeven er ongeveer 2900 luchtelingen. Toen pater Bruynzeel uit Bergen op Zoom spr. namens den legeeringscommissaris het voorstel deed eene school te bouwen, greep deze dat met beide handen aan, de opiracht voor eene teekening werd gegeven, de kosten werden geraamd, de aanbesteding geschiedde en in minder dan dertig dagen verrees dit gebouw. Met een opwekkend woord tot de onder wijzers, den wensch dat, het gebruik der school niet «te lang» zal moeten duren en eenig8 woorden van dank tot allen die aan den bouw meewerkten, eindigde spreker. Daarna nam het boofi der school de heer J. Vervliet, het woord om de verzeke ring te geven, dat de onderwijzers alle krachten zouden inspannen om door goed onderwijs den dank der Belgen tebetoonen, voor hetgeen bet gastvrije Holland voor hen en hunne kinderen deed en nog steeds doet. Alsnu sprak de heer S wi 11 e r 8, Belg, die van het be^in af te Hansweert vertoefde n dus ook van het begin af heeft gezien, hoeveel d-« ingezetenen van HaqBweert voor de vluchtelingen hebben gedaaD, eenige woorden van dank. De Btrgemeester dankte daarna den heer Switters voor de waardeerende woorden, die hij gesproken h;d en uitte den we» scb, dat België w«er weldra zou Opb'O'ien onder den door zijne onderdunm zoo geliefden koning Albert en zijne dier bare gemalin, koningin Elisabeth, die heide iD de laatste maanden dag op dag getoond hadden met bun vo'k het leed te willen deelen en daden van liefde en opoffering telkens en telkens weer verrichten. Ten slotte nam Pater Kol sen, uit Rongy bij Doornik, tbaus te Hansweert om voor de godsdienstige beboetten der Belgen te zorgen, het. woord Hij is een Hollander en trotsch er op Hollander te zijn, omdat zijn land zooveel naastenliefde betoond-, maar ook is hij er trotsch op half Belg te zijn door er vele jaren 11 België te ver toeven, want ook van de Balgen, op wier slagveld bij geweest is, heeft'hij veel goeds gezien. Hij hoopte, dat, als de kinderen en de vluchtelingen weer in B-lgië, woien teruggekeerd, zij gevoelen zonden en zeggen zonden »Daar in Holland is voor ons in 1914 en 1915 iets grootsck iets edels gedaan. Hat was hem een behoefte den Burge meester in bet openbaar te bedanken voor de medewerkiug, die hij steeds van hem mocht owdervinden. Altijd was hij hoffelijk, altijd hulpvaardig. Het deed hem genoegen te kurmen verklaren, dat de RegeeriDgs- commissaris bij zijn bezoek van gi-ter, de grootste tevredenheid had betuigd over de school en de ruime, trissche lokalen. Daarna sprak dn zeeofficier alhier gedetacheert nog ae,, enkel woord. De kinderen hadden gezongen»Lief Vader land, vaarwel", hij vertrouwde, dat zij ook zingen zouden, »Liet Vaderland, tot wedet- z'ens Hiermede was de opening geschied en werd gelegenheid gegeveD de zes iokalente beziel tiger, waarin een hoofd, drie onder wijzers en twee onderwijzeressen, allen Befgen, het onderwijs zullen geven aan drie honderd en zeventig kinderen hunner land- genootec. Uit Middelburg. Door den commissaris der Koningin benoemd tot secretaris van den mi litieraad in Zeeland voor de lichting 1916 de heer A. Hammacher, commies ter prov. griffie en tot diens plaatsver vanger de heer J D Viruly, burgemees ter van Westkapelle. Bij den penningmeester van het Steuncomité alhier, den heer Herm. Boasson, is ingekomen sedert de vorige opgave, van hel personeel N.V. „De Au tomaat" f 4.07; lezing mevrouw Thouy maian f118; nello opbrengst der ver koop vredesbroches f 201 815; Middel-, burgsche medici f 50; mevrouw M d J f 2 50post- en telegraafpersoneel Mid- delb. en omstr. f 50; wekeljjksche bijdra gen f 224 50; totaal f 534 06*. Aan de familiën van militairen en aan werkeloozen werd bij 32e uilkeoring be taald f 648 92. - In de afgeloopen week werd dooi de keurmeesters van vee en vleesch al hier afgekeurd een geslacht kalf en een geslacht varken welke beide van elders waren ingevoerd. Alles is onder! toezicht der politie op de gebruikelijke wijze begraven De heer L Onderdijk is aangewe nt, naar „de Baanbreker" mcldl, als afgevaardigde voor het Paasch-congres van de S D. A. P. en C. v. d Weel als zijn plaatsvervanger Zij kregen vrij mandaat. Als afgevaardigde naar de op 1 April 1e houden vredesmeeting in Amsterdam vande soc -dein Vrouwenclubs werd gel&zcn Mej Corné—Maljaars. Naar „de "Baanbreker" meldt, heeft de Midd Bestuurdersbond, inzake de Meivicring besloten, om een openbare vergadering in het „Schuttershof" te be leggen, en er ditmaal geen feestelijk ka rakter aan te geven Zoo mogelijk zal deze vergadering dienstbaar worden ge mankt aan den vrede Omlrenl het 20-jarig bestaan ven den Bond, welk feit op 1 Mei .a s. plaats vindt, werd in beginsel besloten, dit feestelijk te herdenken, doch in verband met de tijds omstandigheden dit later te doen plaats hebben Gisterenmiddag is in den Langedelft a 1 h i e r een Belgische jongen van onge veer 10 jaar door een wagen aangereden, waardoor hij aan het been vrij ernstig verwond werd, en nog eenige schrammen elders opliep. In een winkel binnengedra gen werd den knaap geneeskundige hulp verleend Gistermorgen heeft in den Sloepol- der een ongeluk plaats gehad, dat bij zonder goed is afgeloopen De bagageauto van de le comp. wiel rijders, welke na een vijfdaagschen fiets tocht van Vlissingeu naar Helmond op weg was, reed bij den opril bij café Pries ter recht door, den dijk af en kantelde in de sloot. De inzittenden kregen lichte kwetsuren die spoedig verbonden waren. Toen een auto van de gebrs van der Harst alhier mei geneeskundige hulp Ier plaatse verscheen waren de wonden al verbonden, hadden de wielrijders de auto al uil de sloot gelrokken en was deze, die onbeschadigd bleef, al weer op gang gebracht „Gala-feestavond.Ge weel al, hoe laat hel is, niet waai'? Dien moeten onze Vlaamsche landgenooten op touw hebben gezet. En zij verstaan hel, om een gemengde voorstelling als die van gisteravond in de groote Schutlers- liofzaal genoegelijk te maken'. We mogen hun waaralje wel dank baar zijn, dat ze ons in deze „beroerelij- cke tiden" den Kvinler nu en dan met hun oubollige scherts en dolle snake- rijen hebben verkort Zonder dien ron den Vlaamschen humor hadden we heel wat a fieiding gemist. Over de uitvoerenden hebben we meer dan eens geschreven 't Is een lust, te hooren hoe rap ter tale deze nienschen zijn, le zien, hoe gemakkelijk zc zich op de planken bewegen Dit geldt b v ook voor den jongen heer St ruwen. Zijn vader was weer dc ziel van de vertooning, maar ook de leden van hel Symphonie-kwartel, zanger, voordracht gevers- en geefsters, zij allen hebben met entrain hun gaven getoond En al zijn dit nu geen artiesten van de bo venste plank wat ze te zien en te höo- ren geven moet evenzeer worden ge waardeerd als de dapperheid, waarmee ze zich in een vreemd land door de bezwaren heen slaan. Uit Vlissingen. De minister van marine heeft zijne bijzondere tevredenheid betuigd aan den kwartiermeester I Kamermans, en zijne tevredenheid aan de roeiers H Mom maas, D van Sprang, J Jobse, P. W dq Hooge, R. Pot, J van Vessem en C. F de Smit, allen van het Nederlandsche loods wezen le Vlissingen, zoomede aan den huiproeier W Louwerens, voor de redding der opvarenden van het op 18 Februari j 1. op de Nolle plaat aan den gijond geraakt Arnerauidsche vissehers- vaartuig „Arm. 4" Vliss. Ct. De kommies der dir. bel. J. Slager is met 1 April a s. verplaatst van V1 i s- 'ngen naar Nieuwveen. Heden middag te kwart voor drie werd van de werf der Kon. Mij „De Schelde" te Vlissingen met goed gevolg te water gelaten hel schroef-1 stoomschip „Ecuador" in aanbouw voor den "Koninklijken West-Indischeiv Mail dienst te Amsterdam en bestemd voor haren passagiers-, mail- en goederen dienst tusschen Nederland en Zuid- Amerika. De laatste beletselen werden wegge nomen door mejuffrouw Lucie Beatrice Martin. De hoofdafmelingen van hel schip zijn lengte over alles 396' 0", lengte tus schen de loodlijnen 380' 0", breedte op buitenkant spanten 48' 6", holte lot op perdek 27 6", water verplaatsing op 0" bedraagt 8410 ton. de vaart zal bedragen 13 knoopen. Het schip geheel van staal gebouwd naar de voorschriften van Llovds hoog ste klasse, 100 Al en heeft een verzon ken bak. De passagiersinrichling biedt plaats voor 111 passagiers ls.te klasse in 57 hutten, waarvan twee luxe-hutten op het promenadedek, waar tevens zich be- vniden social hall, lsle klasse rookka mer en een open waranda. Ten gerieve van de passadiers zijn aangebracht op het tentdek een salon lsle klasse, plaats biedende voor 103 personen, pantry, hutten, W C 's en la-i vatories. Op het bovendek bevinden zich even eens passagiershutten, kombuizen, bak kerij en proviandbergplaalsen, terwijl op het tuSschendek de vries- en koelkamcr is aangebracht De stoommachine is van liet triple expansie systeem en ontwikkelt 3350 I II P. bij 90 omwentelingen per minuut De ketelinstallatie omvat 4 ketels met te zamen 12 vuren en 9660 vierkante voel verwarmend oppervlak met een stoomdruk van 180 Ibs Howden's ge for ceerden trek is toegepast Het Schip is uitgerust met een com plete inrichting voor electrische ver lichting en is voorzien van een instal latie voor draadlooze telegrafie. De betimmering der salon is opgedra gen aan de firma Allan en Co te Rot terdam. De Hall's ijsmachine dient tot het koel houden van proviand De 6 teakhouten reddingsboolen zijn /geplaatst op hel sloependek onder Welins quadrant davits' en de kapiteinssloep op hel achterdek Op liet sloependek bevinden zich kapi teins- en kaarlenkamer, hutten voor offi cieren en machinisten De stoonisluurmachine wordt van de brug af behandeld Hel stoomschip komt onder bevel van den heer C D Nieman Uit Walcheren. Het onlvangkanloor der dir.* bel te Domburg zal 31 Maart as na kantoortijd worden overgenomen Aan hel strand te Zout el an We is een pakje brieven en andere pa pieren aangespoeld, dat gebonden was op een plankje Deze hebben klaar blijkelijk behoord aan den gepension- neerden commandant van het 13e Bel gische linieregiment Henri Victor Smew kens, aan wiens adres de meeste brie ven gericht waren en van wien ook een paspoort Calais-Folkestone in het pakje werd aangetroffen Daar het pakje ook een paar briefkaarten bevatte, die uit Holland waren verzonden en waarop de naam en het adres van de afzenders stond vermeld, is aan deze van de vondst kennis gegeven Uit Z u i d-B e v e 1 a n d Dr J. Vermeulen, leeraar in de scheikunde aan de R H B S le Goes hield gisteren in de sociëteit V. o V voor do Vereeniging voor Algemeene "We tenschappelijke belangen te Goes, eene voordracht over scheikundige werking van hel licht en de toepassing ervan op de fotografie De voorzitter, de heer I G. J Kake- beeke dankte den spreker voor zijn in teressante en belangeloos gehouden rede met welke woorden het kleine, maar dankbaar auditorium met applaus «in stemde. De motorboot August Antoine, die bij Hansweert is gestrand, was gis teren nog niet vlot gekomen Een sleep boot trok er tevergeefs aan. In de op 26 Januari j 1 te Ril land gehouden vergaderiug van den dijkraad der walerkeering' van den cala- miteuzen Zimmermanpolder werd de be- jrooting voor het dienstjaar 1915/16 vasPgesteld in ontvang op f 11375 765 en in uitgaaf op f 1287576s met een post onvoorzien ad f 1518.395 Uit Th o ten. De door het gemeentebestuur van T li o 1 e n aangekochte tarwe- en rogge- voorraad is nu geheel geleverd en is in de magazijnen opgeborgen Het plan is deze voorraden ;ruim 32000 K G.) te bewaren lot de nood aan den man komt I. en Th Ct - Vanwege de gemeentelijke werkver schaffing te T h o 1 e n is men thans reeds bezig met de verbreeding van dc Oud- Vossemeersche Poort, een werk dal zicht baar opschiet. De Verbrande Vale is reeds volgegooid, wat voor do omlig gende bewoners een heele verbetring is. Dit terrein diende vroeger tot stort plaats van allerlei vuilnis en het kon -er in den zomer wel eens minder aange naam zijn, in de nabijheid. I. (en Th. Ct Te T h o 1 en heeft de politie twee schooljongens aangehouden, die zich her haaldelijk aan kleine diefstallen aan de haven hadden schuldig gemaakt Uit S chou we m-D u i veland Donderdag geraakten bij een ruk wind, tengevolge van hel slippen der ankers, twee schepen, een geladen met schelpen en een met niangelpeen 'n het Noordergat bij B r u i n i 6 s e aan den grond. Daar vermoed werd, da! zij met hoogwater vlot zouden komen werd geen hulp verleend, toen zij echter Vrijdag morgen nog zaten, vertrokken eenige hooganrtsen ter assistentie Van de schel pen werd een gedeelte der lading over boord geworpen, van de. mangelpeen uit het schip „Dirkje", schipper Struik vnn Strijen, werd een gedeelte overboord ge worpen en een ander deel in eem hoog- aarls overgeladen

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1915 | | pagina 1