NllinüLRI.IRliSGHB COURANT. Zaterdag 20 Maart. M- 67, 138° jsainani 1913 Deze oonramt verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feeetdagen. Prijs per kwartaal, zoowel voor Middelburg als voor alle j Nederland franco p. p. f 1.25 Afzonderlijk® nummers kosten 5 cent. Advertenttèn k 20 «ent per regel. Bg abonnement veel lager. Geooorte-, dood- en alle andere familieberichten en Dankbetuigingen van 17 regels f 1.50 elko regel meer 20 cent. Reclames 40 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zg innem«a| Advertenties vóór één uur te bezorgen. Dit nummer bestaat uit twee bladen. EERSTE BLAD. Zij die zich nu op one blad ahonneeren ontvangen de nog in deze maand verschijnende Hom mers gratis. Kameroverzicht. Tweede Kamen. Vergadering vaji Vrijdag 19-3-'15. De. sprekers, die gisteren het woord voerden, brachten weinig nieuwe ge zichtspunten in liet debat. Wij verwijzen voor bun opmerkingen nam' het kort verslag onder de Laatste en Nagekomen Berichten van gisteren. Nadat de heer Bos er nog op had wezen ,dal schatten van onroerend goed zeer moeilijk is omdat -de controle vaak ontbreekt en er geen markt beslaat waardoor de verlcoopswaarde wordt vast gelegd, verkreeg de minister van ftnan- «iëu, de heer Treub het woord, die opkwam legen de beschuldiging dat liet bestand geschonden zou zijn In de eerst volgende jaren, zoo zeide hij, zat de minister van financiën de medewerking van allen noodig hebben. Het zal echter onmogelijk worden als minister van fi nanciën door le werken als men van de financiën een politiek twistpunt maakt. De heer Van Nispen haastte zich daarop om te komen verklaren, dat hij hot zoo erg niet had bedoeld, een ver klaring wam' de minister zich verheugd over verklaarde. De minister verklaarde voorts, dat bij met dit ontwerp niet zou gekomen zijn, indien er niet in elk geval wijzigin gen noodig waren geweest. Er moest gelijk trouwens algemeen erkend is overeenstemming gebracht worden lus- achen de inkomsten- en de vermogens belasting en toen het toch noodig was om de vermogensbelasting te wijJ zigen meende de minister ,dat hel zijn plicht was om al wat hij in het oude «jet goed achtte te veranderen. De minister ontkent, dat de regeering vril toonen wat zij wel durft onder deze omstandigheden. Integendeel de omstan digheden dwingen juist tot overleg, ook al in verband met het feit dat 1 Mei de inkomstenbelasting in werking moet treden. Op dit dogenblik zijn de {moeilijkheden van Schatting1 nog grooter dan anders, maar de min. ontkent dat de moeilijkhe-j ilea voor de onroerende goederen grooJ ter zijn dan voor de roerende. Vervolgens schetst de min. het karak« ter van de vermogensbelasting als aan- rullingsibelasliag en in verband hiermede verdedigt hij de belasting op het vermo-i gen dat geen vrucht afwerpt. Dit ver mogen. kan ieder oogenblik worden om gezet in wel rendeerend vermogen. Belasting van polissen levert pracli- sche bezwaren; voor parken en buiten plaatsen vreest de min. geen moeilijkhej» den in verband met art. 7 der wet, waarin bepaald is dat onroerende za ken woraen geschat naar de bekende verkoopwaarde van soortgelijke eigendom men goederen of rechten. Als het waar was, merkte de heer Treub leukjes op, dat sommige lieden zich te hoog op zouden geven om niet van fraude verdacht te worden, dan zou dit wel een aardige compensatie zijn voor de velen die zich te laag opgeven Ter wille van de snelle afdoening ter wille van een goede taxatie zal men moeten afzien van de belast bare opbrengst. Alleen als dit geschiedt zal hel gelukken in een paar jaren lijd d« zaken in het reine te krijgen. Dat men nog durft spreken van een bevoorrechting van het roerend goed, heeft den min buitengewoon verbaasd Altijd weer is het onroerend goed ge spaard en het valt te voorzien dat elke minister van financiën zich genoodzaakt zal zien steeds meer het onroerend goed aan te grijpen. Het percentage van de geheele belastingopbrengst, door hel onroerend goed geleverd is steeds kleiner geworden. Op de vraag of het den minister te doen is om de theorie of om het geld antwoordde deze om beide. I)e nieuwe regeling is veel beter dan de beslaande en als de oorlog bleef zou de vermeerdering li/» millioen bedragen. Hel getal van 8.000.000, waarvan sprake Inyezontiuo ftöeaeaeeiingen NDTRIClA's gerleetriueevile KIN- DER MEELSOORTEN zijn vau dezelfde kwaliteit als de van uit het Buitenland iugevoerde preparaten, doch göedkooper in prijs. NDTRIClA's Hygeameel per E.G. bus f 0.75. NUTRICIA's Farine lactée per E.G. bus f 0.75. is in de Nagekomen Berichten slaat op de meerdere opbrengst van de inkom-f stenbelastiug, daar waar deze de verd mogensbelasting vervangt) De minister drong ten slotte op het aannemen van dit ontwerp aan, dat volgens hem niet meer dan een finan cieel-technische kwestie aanroert Bij de regeling der werkzaamheden werd nader besloten om Dinsdag bij den aanvang van de vergadering te be handelen het wetsontwerp tot wijziging der provinciale wet en der kieswet in verband met de wet op de inkomslenbe-, lasting TWEEDE KAMER. Vluchtelingenzorg. Ingediend is een wetsontwerp tot verhooging van de begrooling voor bin- iienlandsche zaken voor 1915, waarbij wordt voorgesteld met 3 millioen gul den te verhoogen den begrootingspost voor kosten van onderhoud van en ver dere uitgaven voor ten gevolge van den oorlogstoestand .uit het buitenland naar Nederland uitgewekenen en voor tenge volge van den oorlogstoestand behoeftig geworden, in Nederland verblijvende bui tenlanders. Ter toelichting zegt de minister van binnenlandsche zalven het volgende Het bedrag op de begrooting toege staan, js voor ongeveer de helft reeds verbruikt. Te voorzien is dus, dat het toegestane bedrag nog voor slechts be trekkelijk korten tijd toereikend zal zijn. Ook snu nog ontbreken gegevens voor een raming, omdat de omvang van de; luchtelingenzorg schier dagelijks veran dert. Naar ruwe schatting zal met de voorgestelde verhooging aan de behoef ten yoor 1915 zooal niet geheel, dan toch groolendeels kunnen worden vol daan De uitgaven, die tot dusver zijn gedaan, kunnen voor de toekomstige uit gaven geen maatstaf oplevejren, omdat onder eerstbedoelde uitgaven kosten van inlichting van vluchtoorden een belang rijke plaats innemen; ook in de eerst volgende maanden zullen deswege nog bcteekenende bedragen moeten worden voldaan UIT DE PERS. De ontwikkeling van' d@S Indischen Staat De N. R. C. schrijft o.m.: Het is een daad van durf van minister Pleyte geweest, thans met zijn leenings- voorstel voor den dag te komen. Onder gewone omstandigheden, in tijden van wereldvrede, zou men haar reeds als een daad van flink initiatief hebben kunnen roemen; 't was toch immers iets nieuws, een stap in het onbekende. Men was er nooit geheel zeker van of een leening, ten laste van Indiê te sluiten, zonder eeuige garantie of direct onderpand, kans van slagen zou hebben; zulk een leening te sluiten in tijden van een wereldoorlog zou een jaar geleden nog als een absolute onmogelijkheid zijn beschouwd. Toch heeft minister Pleyte, natuurlijk gesteund door deskundige en vaderlandslievende adviseurs, het onderstaand, dit te doen. Zelf durvend, heeft hij vertrouwd op den durf van zijn landgenooten, en hij heeft dit niet ten onrechte ggjlaan. Dit vertrouwen, het zij dadelijk hierbij opgemerkt, eenmaal gegeven, maakt het noodzakelijk, nieuw vertrouwen te vra gen. Crediet beteekent werk voor den credietnemer, en hel eene werk roept het andere in het leven. „Indië", zoo merkte de heer Van Deventer bij de be raadslagingen over de leening in de Tweede Kamer op, „is het land der begrensde mogelijkheden, maar ook dat der onbegrensde behoeDen." Wil Indiê zich het crediet, dat men het verleent waardig Loouen, dan moet het, dat ver werkend, nieuw crediet vragen. Er jnoet daar veel worden gedaan welke laat ste omstandigheid de credielgevers niet NEDERLAND EN DE OORLOG. Bezwaren tegen deEngelsche en Franscbc maatregelen. De Nederlaudsche regeering heeft aan de regeeringen van Groot-Brittanniië en Frankrijk onder dagteekenüig van IS de zer hare bezwaren kenbaar gemaakt te gen de maatregelen, aangekondigd bij de verklaring van 1 Maart en belichaamd in de thans uitgevaardigde decreten dier regeeringen. Een bericht, nopens het aanwenden van pogingen om met de regeering der Vereenigde Stafeen van Amerika gezamen lijk tegen die maatregelen te protesteeë ren, is uit de lucht gegrepen. behoeft4 af te schrikken, aangezien juist de voldoening van deze behoeften vaak strekt, om de credietwaardigheid van het land jn belangrijke mate te verhoogen. Een land met een goed onderwezen be volking en waar goede hygiënische toe standen hcerschen, heeft voor hel crediet meer beteekenis dan een land, waar men uit zuinigheid onderwijs en volksgezond heid heeft verwaarloosd En in verband hiermede zouden wij, onder herinnering aan hetgeen ook vroe ger (luier ter stede plaats gezegd is, er op willen aandringen dat, voor zoover er geen volstrekte beletsels in verband met «dien oorlogstoestand bestaan, d© ar beid tot verdere ontwikkeling en beves tiging van den Indischen staat ook in dezen oorlogstijd met dezelfde intensiteit als onder gewone omstandigheden zal worden voortgezet. Juist nu, nu zich al les tot nieuwe verhoudingen voegt, al les werkt, alles strijdt, mogen wij geen steek laten vallen doen hooren bij de in gebruikname der St. Jacobskerk. Leider is de heer E. Batten. - Voor het examen politie-diploma is te Rotterdam geslaagd de heer G. L. C. van der Heyde van Ylissingen Uit Siad es Provincie. Uit Middelburg. Sedert Middelburg in slaat van beleg verkeert moeten alle vergaderingen wor den aangevraagd aan de militaire autori teit. Herhaaldelijk richten besturen zich daartoe tot den territorialen bevelheb ber. Dit is verkeerd, men heeft zich daarvoor schriftelijk te wenden lot den garnizoenscommandant, bureau kazerne Noordstraat. Gisteravond werd alhier, na een rede van den heer Wattel, over: „Wat wil de Christelijke Vakbeweging"', een afd. opgericht voor de Christel. Fabrjeks- arbeidersbond, met aanvankelijk 7 leden. Het bestuur bestaat uit de heeren Kroon, voorzitter, Bruker, secretaris, Dijkhuis, penningmeester, bij wien men zich kan opgeven. Ingeleid door den heer C. Weeda en vertolkt door den heer E. P. Zandijk, hield mevrouw Tlioumaïan gisterenavond haar laatste lezing alhier voor een goed bezette Bogardzaal. Op haar bekende wij ze propageerde den vrede, zooals Christus die wilde en noemde hen die oorlog voeren slechte kinderen van den goeden Vader. Zij spoorde aan tot het op richten van vele vredesorganisaties. l}ij den uitgang werd gecollecteerd voor het plaatselijk steuncomité Bij den penningmeester, den heer Herm. Boasson, van hel Plaatselijk Steun comité le Middelburg ziju sedert de vori ge opgave ingekomen: van de zangver. ,Soli Deo Gloria" f 92.15, J. G. N. f 10.--, V. f 100.—, L f 100.—, Middelb. Medici f 50 wekelijksche bijdragen f 224.50, totaal f 576 65. Voor 31e uilkeering aan de familiën van militairen en aan werkcloozen werd uitbetaald f 664 94. Heden werden 821 porties warm eten verstrekt. In het „Tweede Blad" isi onder de stukken voor den gemeenteraad ook op genomen het voorstel tot het verleenei van een eervol ontslag aan den heer Van der Harst als apotheker der C«ods-< huizen. Ter voorkoming van misverstand zij er nog op gewezen, dat dit voorstel in de vorige vergadering is behandeld en dal het gevraagde ontslag toen is verleend. Uit Wa 1 cheren. tn 'dit blad vindt' men een adver tentie meedeelend dal het Zce-Hospi- tium „Zonneveld" te OoStkapelle 31 dezer heropend wordt. .We vestigen op verzoek speciaal de aandacht op die aankondiging omdat som mige personen van meening bleken te zijn dat de inrichting dit jaar wegens de tijdsomstandigheden geen kinderen opneemt Uit Noord-Beveland. Vrijdagavond trad in het hotel De Patrijs" le Colijnsplaat voor het Nulsdepartement „Noord-Bevelandop de heer A Maas van Korlgene, om een avondcursus le geven in een onderdeel vim huisvlijt, n I. het sierlijke spatwerk. Na ingeleid le ziju door den voorzitter Van het Departement, den heer A. T. C. Swenne van Wissenkerke, betrad de spr hel gestoelte en ging in groote lijnen na de geschiedenis der huisvlijt en in het bijzonder van het spatwerk Daarua stelde hij aanschouwelijk voor, met hoe pri mitieve werktuigen (een borstel, eea .asje", wal zwartsel en eenige gedroogde bladeren) men sierlijke wandversieringen klan maken Hoe ver men hel daarin door eigen oefening brengen kan, toonde de> spreker aan, door aan de vergadering le loonen zijn eerste proeve op dit gebied, dateer ende van 1883, en een sierlijke wandversiering in kleuren, in den laat- slen tijd door hein vervaardigd Hel was een aangename en leerrijke avond. De voorzitter was ongetwijfeld de tolk der vergadering, toen hij namens het niet talrijk, maar zeer belangstellend publiek, den harlelijken dank aan den leider der avondcursus bracht. TJit Vlissingen. Onder leiding van ds Hogerzeil heb ben gisterenavond een aantal dames en heeren le Vlissingen een bespre king gehouden en Is besloten tot het formeeren van een zangkoor, dat zich zal Uit Zaid-Beveland. lij de Donderdag gehouden stem ming voor een iid van den gemeenteraad van K a 11 o n d ij k e, vacature C. Domi- nicus Jrwerden uitgebracht op de hee ren P M. van den Broecke 81, W van de Linde 52, M Wisse Mz. 33, en van on waarde 3 stemmen Een herstemming op 29 Maart as. zal plaats hebben tusschen de heeren P. van den Broecke en Wi. van de Linde Uit Tholen. Ook le Stavenisse had men de laatste dagen een houten vlag op den toren Door kien hevigen NW. wind van Vrijdagmorgen kraakte de stok, waaraan de vlag bevestigd was en kwam de vlag met een hevigen slag op het kerkdak te recht, waardoor tal van leien verbrijzeld werden Daar de kerk vlak aan hel! schoolplein grenst, alwaar verscheidene malen per dag circa 300 kinderen bijeen zijn, moet men dankbaar zijn, dat er geen persoonlijke ongelukken zijn voorgeval len Te Loenerslool is dezer dagen over leden jbr. Chr. Martini Buys, grondeige naar te Anna Jacobapolder en oud-dijkgraaf van de polders „Anna Ja- coba en Willem aldaar Uit Schouwen-Duiveland. Met ingang van Maandag a.s. zal de Rolterdamscha Tramwegmij. sneltreinen laten loopen in den Zeeuwschen dienst. Een trein om 6 uur nm van Rotterdam rijdt door in eens naar Crooswijk, Klaas waal en Numansdorp. Terug van "Nir- mansdorp gaat een trein om 7.20, die te Klaaswaal, Crooswijk en Blaakschedijk stopt en om 8.40 te Rotterdam is. De diensten van 2 uul* uit Rotterdam en 10.55 uit Brouwershaven vervallen. De opening van den dienst Brouwershaven- Burgh wordt tegen 1 April verwacht. De De treinen stoppen te Brijdorpe, Loo- pers-Capelle, Eikerzee, Oudendijk, Se- rooskerke, Noordwelle, Renesse en Haamstede. Zier. Nb. Het bestuur der schietvereeniging „Prins Frederik Hendrik" te Z i e r i k- zee, dat het initiatief genomen had tot het oprichten van een vrijwillige land- stormafdeeling, ontving van den territo rialen bevelhebber in Zeeland het be richt, dat misschien eerst later Iand- stortnafdeelingen te voet zullen worden .opgericht, terwijl het bestuur ter wille ran de groote kosten en te weinig be- Ingezonden Henedeelingen Klein gesnap over een groot middel. Wanneer men in een mooieljjke omstandig heid verkeert en zelf niet weet wat te doen om er uit te komon, vraagt mon raad aan zijne vrienden. Hot gebeurt zoo wei dat men een vriend tegen komt die zegt«Ik heb in het zelfde geval verkeerd. Daarvoor heb ik dit gedaan on dat is mij zeer goed bevallen.» Indien gjj ziek, verzwakt, terneergedrukt zgt, verkeert gjj in een moeiolgfee omstandig heid, uwe zaken ljjden er onder, uw rnst en uw leven worden er door verstoord. Bovendien weot gjj niet hoe een eind nan uwe pijnen te maken. Zie hier een bovrtendo persoon die u zal zeggen: «Ik heb in hetzelfde geval verkeerd- Daarvoor heb ik dit gedaan en dat is mfi zeer goed bevallen. Mevr. Giesbers, gob. Roosenboom, oud 23 jaren, wonende Steenda! te Gennep, ach .-git ons: «Sedert eenigen tgd wa9 mg co gezond heid in hot geheel niet goed. Ik was bloed- arm on in een toestand van uiterste vermoeioma. ledcen dag bad ik mg te beklagen over zware schele hoofdpjjnen, over benauwdheid, over moeilijke ademhaling in zulk een g'aid dat het mg moeielgk viel een trap op te klimmen. Ik was bleek, zonder eetlust en een klein werk was voldoende mg krachteloos te maken. Ondanks een uitgezochte voeding,ondanks voer geschreven middelen, ging mjjn toestand niet vooruit. Vriendinnen die van mjjn slechte gezondheid atwisten, hebben mg de Pink Pillen aangeraden, die zg zeiven met succes genomen hadden. Ik heb de Pink Pillen gebruikt en in lig tgd heeft dat goede middel mg de verloren gezondheid doen weervinden. Ik sta u dus toe dit te publiceeren in bet belang van hen die ljjden.» De Pink Pillen zgn goed voor allen die lg den aan armoede van bet bloed of zwakte der zenuwen. De Pink Pillen zgn verkrggbaar a f 1,7» per doo3 en f 9 per zes doozen bg het Hoofd- depöt der Pink Pillen, Dacostakade 15, Amster dam. Bg Joh. de Roob, Vlasmarkt K 157, Mid delburg. S. A. Lnitwieler, A. C. Beniest, Vlis singen. Gebr. Malder, Goes, en in alle goede apotheken en drogisterijen. langstelling van de meest belanghebben den, niet tot de oprichting van een rij- 'ibrigade durft over te gaan. Er had den ruim 40 personen hun medewerking toegezegd. Z. Nb Uit Zee u wsch-Vlaanderen O.D. - Vrijdagmiddag is nabij de schiet baan te Breskens bij de verblijf plaats van woonwagens een mijn aange spoeld, welke onmiddellijk onder mili taire bewaking is gesteld; naar men zegt is het een Duitsche mijn. Het bestuur der R K. vereeuiging „Het Groene Kruis" te Philippine ontving dezer dagen bericht, dat de^eta- lulen dier vereeniging koninklijk goed gekeurd waren. Heden verscheen hel laatste num mer van „Hel Natuurrecht" (De Volks wil), dat is te zeggen er zal nog ééfer blad volgen, doch dat zal slechts de verantwoording bevatten van het werk, dat door den heer van Dalsum is ver richt. Jn zekeren zin wordt de uitgave edi tor voortgezel. De heer C. J. Cuijle tej Hulst, een geestverwant van notaris van Dalsum heeft van den heer Boluyt te Goes het „Weekblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen O. en W. deel" overgenomen. Dit zal door hem worden uitgebreid en hij hoopt zijn lezerskring ook te vin den onder de abonné's van „Het Na- turreclit", aan wie liet blad ter kennis making zal worden toegezonden. STEUN AAN MILICIENS. Op 19 Mei 1903 werd de Nationale Vereeniging tot Steun aan Miliciens opge richt. In dat jaar, toen zeer groote belan gen van ons vaderland op het spel ston den en een buitengewone oproeping van twee lichtingen der militie noodzakelijk was, bleek, dat 600 van de opgeroepen miliciens bij hun terugkeer in de burger maatschappij hunne plaatsen m winkel,

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1915 | | pagina 1