P. SLUIS LAATSTE iBERICHTE». nagekomen Berichten. BDITENLAND. MILAAN, 12 Febr. Part. Uil Athene Men denkt hierbij aan Conan Doyle's wordt aan de „Corriere delia Sera" ge-diagnose, dat Casement tegenwoordig niet ind, dat de Grieksche regeering een geheel toerekenbaar is 1 VOGEL- EN PLUIMVEEVOEDER^ LANDBOUW. algemeen verbod heeft uitgevaardigd be treffende den doorvoer van wapens en ammunitie naar Servië. Het verbod richt zich legen de verdere lossing van de Fransche stoomschepen, die te SalonikL liggen met oen dusdanige lading aan boord. Door het bestuur der R a l hpolders alsmede ook bij enkele landbouwers in deze gemeente werden de looneis met het oog op de duurte der levensmidf- delen verhoogd, LEGER EN VLOOT. In R i 11 a n d-B a l li werden in de maand Januari 30 lotelingen voor de lichting ingeschreven, een getal, dat in jaren lange niet was bereikt. VERDRONKEN. Uit St. Maartensdijk meldt men. Heden om twaalf ure verdronken voor den Gorishoek de vrouw en de zoon van schipper Jan de Nood van Missin gen. UIT DEN HAAG. Bij een door den inspecteur-generaal van den geneeskundigen dienst der land macht, generaal-majoor Quanjer, op uit- noodiging van minister Bosboom, inge steld onderzoek naar klachten, ook iu het Engelsche parlement vernomen, naar aanleiding van de iulerneeriiigsplaats voor officieren op het fort Wierickerschans bij Bodegraven, is gebleken dat van onvol doende hygiënische toestanden geen sprake is en dat het verblijf der Engel- sche officieren, hoewel eenvoudig inge richt, niets fe wenschen overlaat. Minister Poslhuma ontvangt heden middag in audiëntie het bestuur van den Ncd Slagersb. ter bespreking van de prijsstijging van varkensvleesch (men zie onder Nederland en dje Oorlog), boewei men het op prijs zou gesteld hebben in dien de bond zich eerst had tot de commissie ter voorziening in de behoefte aan voeding voor ïnensch en dier, die dan djen minister van voor lichting had kunnen dienen. Opgemerkt wordt, de de prijsstijging van vette varkens de mesterij bevorderd, daar de boeren thans in de hooge voe- derprijzen geen bezwaar meer behoeven te zien. jom tot hel mesten over te gaan. Een vrouw is gearresteerd, die er haar werk van maakte in Katholieke ker ken de handtasclijes te ro.oyeoi van de dames, die daar in gebed verzonken waren. DE'„LAERTES". Omtrent het onderzoek naar hel ge beurde met het ss. „Laerles" wordt ver nomen, dat het schip de Nederlandsclie vlag reeds geheschen had toen het op c'o hoogte van het eiland Wight in hel Engelsche Kanaal voer. Het schip onder Engelsche vlag IJmuiden binnen gekomen. Onomstootelijk staat vast, dal, de plaats waar de ontmoeting met de onderzeeër en wat daaraan volgde plaats had, ver buiten onze territoriale wateren is ge legen. De zaak wordt, naar aanleiding van het resultaat van het onderzoek door, dc gisteren door ons vermelde com missie, thans ambtelijk verder behandeld IIET DUITSCHE DREIGEMENT De Duilsche legalie in den Haag ver spreidt opnieuw een dringende waar schuwing aan neutrale schepen om zich na 18 Februari niet te begeven i; de door Duitschland tot gevechtster rein verklaarde Engelsche en Iersche kuststrook. De vaart Noordelijk om Schotland wordt niet door mijnen gevaarlijk ge maakt. o DE AMERIKAAN SCHE NOTA AAN ENGELAND. Te laat, om hel nog in de gewone bui,-} tenlands'che rubriek te kunnen verwerp ken, leeren wë uit de openbaarmaking van de genoemde nola, hoe deze in hoofd zaak verklaart, dal de Amerikaansche rev geering met groote bezorgdheid een algct- ineen gebruik van de vlag der Vereenigde Slalen zou zien door Engelsche schepen, die de in de Duitsche verklaring ge noemde wateren bevaren. CACAOBOONEN. LONDEN, 13 Febr (Iiand.) De „Ti mes" meldt, dat gisteren in de Londen- sche Kamer van Koophandel is mee gedeeld, dat tengevolge van het aftre den der Kamer het uitvoerverbod Cacaoboonen is opgeheven. DE AMEIUKAANSCIIE SCHEPENWET, WASHINGTON, 13 Febr President Wilson heeft geweigerd het amendement goed te keuren op te wet betreffende het aankoopen van schepen, waarbij be paald werd, dat d(e regeeringsbemoeiïn- gen twee jaar na het sluiten van den vrede zullen ophouden. DE NEUTRALITEIT VAN GRIEKEN LAND. BOEKAREST, 12 Febr (Sftdslav. Coit.) Volgens berichten uit Athene heeft de Turksche gezant aldaar de Grieksche regeering op vriendschappelijke wijze doen opmerken, dal het toelaten van Fransche en Russische transporten be stemd Voor Servië over Salonila niet overeenstemming is met de neutraliteit van Griekenland Naar verluidt, heeft de Grieksche regeering deze transporten thans verboden. JAPAN TEGENOVER CHINA PETROGRAD, 12 Febr. De „Nowoje Wremja" meldt dat de Japansche gezant te Peking een tweede nota nopens de "apansche eischen betreffende Tsing-lau en Sjantoeng «aan de Chineesche regee ring heeft overhandigd met den eisch daarop binnen 14 dagen te antwoorden. President Joean sji-Kai heeft de parle mentaire commissie tot het houden eener zitling te Peking ontboden. ZWARE SNEEUWVAL IN TIROL EN NOORD-ITALIÊ BERLIJN, 13 Febr. (Part) Alle tele grafische verbindingen met Italië zijn on derbreken tengevolge van den geweldi gen sneeuwval in Zuid-Tirol en Boven- Il-aliê Ooi: de telegrafische verbindingen tusschen Oostenrijk en Italië zijn ge stoord. GEVAARLIJK WRAK. LONDEN, 13 Febr. (Hand Volgens draadloos rapport via Valencia van het „Wayfarer" heeft dit s.s. op 41r 15' N. B en 16° 10' O. Ihet van Be'rgem naar Baltimore bestemde Noorsche stoomschip „Imtaca" gepraaid, dat door het volk verlaten was en zeer gevaarlijk dreef voor de scheepvaart. EEN GRIEKSCH-TURKSCTI INCIDENT ATHENE, 13 Febr Officieel wordt meegedeeld, dat een Grieksche marine- attaché door een Turksch beambte werd belecdigd De regeering verlangde daar op in een scherp gestelde nota veront schuldiging en vervolging benevens ontslag van den beambte, welke eisch door de Porie werd ingewilligd. JAPAN EN CHINA KEULEN, 12 Febr De „Kölnische Zeir tung" schrijft naar aanleiding van hel be richt van de „Times" over „hel protectd- iaal van Japan over China": Wanneer het bericht bevestigd wordt, beteekent dit dat Japan de alleenheerP schappij in het Verre Oosten wil De eischen van Japan zijn van zoo g'ewelb digen omvang als men zich nauwelijks kan voortstellen. Japan zal den grootsten zet in zijne geschiedenis wagen. Nu alle groote mogendheden van Europa, die in het Verre Oosten belan gen hebben, elkaar in een bloedigen oorlog verscheuren, terwijl de Ver. Sta len een nooit verwachte en te beklagen zwakte loonen, zal het gebruik maken van een nooit weer terugkomend oogen- blik om een Japausch wereldlijk te stichten. Wij zouden leedvermaak kunnen heb ben bij de gedachte aan dft gevolg van den wereldoorlog, aan het gericht dgl reeds nu op deze wijze over onze vij anden wordt voltrokken. Wij beklagen echter de verblindheid van onze vij anden, die zulk een ramp voor heit blanke ras hebben mogelijk gemaakt! DAGELIJKSE» BEURSBERICHT van de Vereeniglng „De Nederlandsclie Dagbladpers". AMSTERDAM, 13 Febr. Wegens het gesloten zijn der New-Yorksche beurs, •waardoor heden ten onzent de notee ringen van eergisteren wederom dienst moesten doen, was het begrijpelijk, dal zaken van ©enigen omvang niet lot stand kwamen. De stemming was niet ongun stig en de meeste fondsen bewogen zich lofton van zegepraal als kinderen met dc voorpret van hel nog slechts aangeduide verlekkerd had, wees het daarop gevolg de och zoo verlegen nieuws uit Pelrograd in- diezelfde richting. Dit vergenoegde zich er voorloopig mee, den feitelijkcn uitslag van "de overrompeling door de Duitschers te boekstaven De Russen moeten nieuwe stellingen innemen op een minder uitgestrekt front. Dit kan het best op eigen gebied geschieden en wel ionder de dekking van de Russische for ten Dit beduidt, dat de soldaten van den tsaar een heel eind zullen wijken. Tus schen dc versterkingen en de grens ligt toch een groot, onbeschermd terrein. De geschiedenis herhaalt zicli dus. Aan welke andere dan zedelijke factoren de Duitschers deze zege te danken hebben, is nog niet duidelijk. Ook hier moet de aanwezigheid van den keizei- de troepen hebben aangevuurd, zooals ook de bevel voering in dat feit een aanleiding kan ge vonden hebben, een flinken slag te slaan Die is gelukt. De Duitschers maakten 26.000 Russen gevangen, 20 kanonnen be nevens 30 mitraljeurs buit. En daarmee Schijnt de geheele voorraad veroverd oorlogsmateriaal nog niet te zijn opge somd. Daarmee hebben de Russen dus «op nieuw Oost-Pruisen ontruimd en kan men spoedig een inval der vijanden in Soe- •walki en andere Russische gjouvenie-t inenten verwachten, tenzij de eerste zich met dien terugtocht der Russen verge noegen jen teen deel hunner eigen troepen, blijkbaar gedeeltelijk aan liet Westen onttrokken, naar dc streken werpen die het meest bedreigd worden, de Karpaten in dc eerste plaats Die arme Belgen Dat is de eerste gedachte, die zich opdringt, bij wie leed, hoe 31 Brilsche op of iets beneden de beste prijzen va» gisteren Steels bijv. c.a. 44% o/0'. Amalga mated 55i/i enz. Spoorwegwaarden even-1 vliegers 'bommen op Belgische zeeplaat- min belangrijk veranderd. ;sen geworpen hebben, om de Duit- Vermeldenswaardige bijzonderheden schcrs te beletten, liun steunpunten voor vielen niet voor. De markt verliep stil en (je onderzeevloot uit te breiden. Hoe kleurloos veei schade moet daarbij zijn aangericht, In overeenstemming met de overige af-ook ll0e veei slachtoffers gevallen, deelingen had dc petroleummarkt heden - ZOnder dat daarmee groote militaire winst een verlaten aanzien. \oor Koninklijken verkregen werd. De ervaring van dezen bestond er zeer bescheiden vraag en j^jjg heoR toch wel hel twijfelachtig! aangezien er geen aanbod was verooiL voordcel van dergelijke tochten bewe- zaakte zulks een stijging van eenige prof- zün Maar dit verhindert niet, dat het cents boven gisteren, 457 a 459 pel In van de Engelsche aviateurs een kranig Gegons was dc stemming voortdurend ,slukje blijft. Alle keerden behouden te- vast, doch ook dit fonds kenmerkte zich rug z<mder een enkele (vijandelijke) van de Tweede Kamer welke bepaald door zeer geringe omzetten. Afgedaan duikboot te hebben gezien. was op a s. Dinsdag te half twee, verf-/' werd el' 'els '30 Pc' 'n de overige fen slotte vestigen we de aandacht J- soorten ging er in t geheel niets om op de eiSchen, door Japan aan China Evenmin in Russische oliewaarden. 1 gesleid. Willigt de republiek ze in, dan Rubbers zeer stil. A'dani 90, Nederl st(ill ze zich daarmee vrij wel onder, landsclic 16 pet. aangeboden. 'censuur van het rijk aan den overkant In Tabakswaarden scheen eerder eeni- c]er zee Reeds verklaarde de Russische ge' neiging tot verkoopen te bestaart, peering, dat dc belangen van hol tsa- r\„i: at:: fon „t,,_ 0 C' UIT DEN HAAG. Naai' we vernemen is de bijeenkomst lot Falmouth had afgebracht, is de lading toch nog ingepikt Wat de Vereenigde Star ten daarvan zullen zeggen'? Zij hebben trouwens overeenkomstig de verwachting, daaromtrent in 't Bijvoeg sel van ons vorig nummer uitgesproken, al iets gezegd En wel aan Londen en Ber lijn In- de laatstbedoelde nola wordt te verstaan gegeven, dat een aanval op een schip onder Amerikaansche vlag, zonder dat een grondig onderzoek is ingesteld naar het recht om die vlag le voeren, beschouwd zal worden als een zaak, die aanleiding kan geven lót ernstige verwik kelingen. Ook over de voor het Vereenigd Ko ninkrijk bestemde nota zouden we graag wat naders vernemen. Dit wordt .ons evenwel onthouden. Den vorm van een protest heeft ze althans niet De „Dacia" is nu eindelijk uil Norfolk in den Amcrikaanschen slaal Virginia ver trokken. Met dat vertrek heeft het pech gehad. Telkens moest het worden uitge steld Nu is het er toch van gekomen. Zal dit oorspronkelijke Duitsche, thans Ame rikaansche, voor Rotterdam bestemde vaartuig die stad bereiken? Het is niet aan te nemen In Engeland is men er voor, de „Dacia" aan te houden, opdat eens voor al hel v,an Engelsch standpunt al dan niet geoorloofde van den verkoop van een Duitsch schip aan een onderdaan van een onzijdig land worde uitgemaakt. Ook deze kwestie bergt de kiemen voor tweedracht tusschen Engeland en de Ver eenigde Stalen in zich, al verhouden zij, zich voorloopig dienaangaande vriendelijk jegens het eilandenrijk. Aanvankelijk werd in een ontwerp vast gelegd; dat schepen, in die omstandig heden in Amerikaansch bezit overgegaan, als zoodanig erkend en dus onschendbaar moeten worden. Later drong Wilson; op de aanhechting van een clausule aan, welke een uitzondering maakt voor die gevallen, waarin het bewuste schip aan een der oorlogvoerenden behoort. Door aanneming daarvan zon het ontwerp- vrijwel „ontmand" worden. Maar een beslissing is nog niet gevallen. Onder Laatste Berichten" heeft men' gisteren daaromtrent iets naders gevonf- den. Ten slotte: Breilimg, de tegenwoordige eigenaar van de „Dacia" heeft verklaard, met dien aankoop volstrekt niet het ver wekken van een meeningsverschil tus schen Engeland en Amerika bedoeld te hebben. daagd lot Woensdag 17 dezer op hel* ezlfde uur INTERNATIONAAL VROUWEN CONGRES Op initialief van een aantal Nederlantl- sche vrouwen had gisteren te Amsterdam een officieele conferentie plaats, waarop Aand. Deli Mij. werden op 420 pet. g<e- r{,nrijk daardoor niet zullen worden ge- de mogelijkheid besproken werd om een 'a'®n scbalad. internationaal vrouwencongres bijeen teIr ,n cultuurwaardenwaren aandeelen roepen waar de beleekcnis, die de oor-- Haudelsmij. Amsterdam weer ge- jye knuppel achter de deur. log voor de vrouw heeft onder de oogen vraagd °P 238y2 tot 239% pet. Het slot (S J o t). zal worden gezien, en voorts verschil,- Y-'as niet op net hoogste punt Aandeelen \ye spraken gisteren over den vrijen lende vraagstukken, die bij T sluitenHandelsbank iets trager doch zondier udvoel- van oorlogsmateriaal uit Noord}- van den vrede op den voorgrond moep 'handel. Nieuwe obligation Deli Spoor Amerika naar de krijgvoerende landen, teu treden, in behandeling zullen koj-nicL V0el granderd. een vrijheid waarvan slechts de geallF- men Zoowel vrouwen uit neutrale als uit j de mynafdeelmg kwamen in ge- cc.nicn voordeel hebben, oorlogvoerende landen woonden de bijj-wfne ,en Prc'' aan" I aleleh enkele Geheel dezelfde kwestie heeft zich cenkomst bij Besloten werd hier te lande aidoening^n lot^sland, lot resp. lo en 65 voorgedaan naar aanleiding van der» bur- bijeen le komen. HET DUITSCHE DREIGEMENT 1 Naar de Msb verneemt, zal het st. 1 Gelrin van den Kon. Holl Llovd, dat 17 KORTE OORLOGSBERICHTEN. Uil Koewacht schijft men ons: In den nacht van Donderdag op Vrijj- dag hebben de Duitschers le Koe wacht (dorp) acht balen ieder van 102 K G. bewerkt vlas aaugeslagen, hetwelk men ons land tradhtle binnen te smok kelen. Dit is voor den kooper een schaj- depost van ongeveer een 2000 franken. De in België wonende Nederlan ders (er zijn er in t geheel ongeveeo 80.000, van wie alleen le Brussel zpc* wat 12.000\ klagen over de belemme ringen, die him vrijheid en handel van Duitsche zijde ondervinden. Om daarin zoo mogelijk verbetering te verkrijgen pet. Gewone Kelahocns 15 pet ^.,-oorlna in Mexico toen Carranzn Villa ?oa mogelyk verbetering te verkrijgen In scheepvaartaandeelen ging niets /L niMjeren I-Iuerta het presidentschap I ver®ehiHeade, in dat laud be- ni 011 anderen liueita net prcsiacniscnap staande Nederlandsrhe vemen Do stemming was evenwel vrij vast talwlslleili 0,Ii toen gat ze voel aanlci- In Staatsfondsen was al niet meer le din? lwistgeschrijf dezer van Amsterdam naai- Buenos Ayres doen, dan de vorige dagen. De nieuwe nconstitutionalisten bezetten het rlrekl, waarschijnlijk door een Holland-Nederlandsclie slaatsleening was prijs- boorden van Mexico, dal aan de Zuide- schcn oorlogsbodem tot buiten het oor-1 'wadend, de omzetten waren matig \an j»|.c stalen van Noord-Amerika grenst, logsgebicd worden geconvoyeerd. 1met-officieel genoteerde fondsen wa- En dit rijk verleende him zijn zedelijken DUITSCH LEGERBERICHT |re" integralen vaster op 08-08% o/0. 3 0/0 steun 0olc toen was, behoudens een poos BERLIJN, 13 Febr Off Aan de kustCertificaten noteerdent 67 0,03o0 Obli- van onderbrelung de \Tije uitvoer van werden ook gisteren weder door vijjui- 5all<?s 07%; 3i(ï 0/0 Obligaties /o ",o. De ]a-ijgsmateriaal naar Mexico toegelaten, delijke vliegers bommen geworpen,buitenlandsche soorlen waren geheel ver- jn theoi-ie dus zoowel voor de regeerings- \\a:u-dooi' bij de burgerbevolking en 'a'nn De stemming was onveranderd. fr;0Cp0n de opstandelingen. Maar daar aan hun bezittingen betrekkelijk groo- voor Prolongatie kwam geen noleering (1]e i-ialste de Noordelijke provincies van te schade werd aangericht, terwijl wij stana- jdie republiek in hun macht hadden en uil militair oogpunt slechts weinig na- J AFLOOP AANBESTEDING. daardoor het gebied, waai- de Huertistén deel leden. Vo0r de aanbesteding op heden ouder het gezag uitoefenden, van de Yankees Aan ons Westerfront werden artille- jj y door de Laiidbouwvereeniging afsloten, werkte ook deze schijnbare on- riehulzen gevonden, die zondfcr twijfel te Koude kerke van: '50 200 KG. zij digheid wel zeer partijdig ten voordeele uit Amerikaansche fabrieken afkomstig amm suporf. f 9 90; 15.650 K G superf. van de rebellen. zijn lf 4. 9100 KG Chilisalpeter, f 16. 1100 Rat men in wijden kring in Noord- Het aantal gemaakte gevangenen bij K G zw amm. f 18.70: 3625 K G. P. lcali, Amerika maar alles slikt, wat de Brilsche den jongsten ten Oosten van Souain door j- 7 20 en 4000 K G ka in iet 'iiiet aanwe- admiraliteit doet, is ook een Duitsche den vijand ondernomen, doch afgeda- j zig" waarvan elke soort afzonderlijkgrief. gen aanval is geslegen tot 4 officieren kan worden gegund, was de eenige in- j Maar al is de meerderheid van de Yan- en 178 man Voor ons front werden 200 schrijver firma Boogaard te Middelburg, kees ongetwijfeld op de hand van Enge- dooden des vijands gevonden, terwijl onze afln wje de levering is gegund voor de kind joch mioet 'td.it rijk oppassen. Reeds verliezen in dit gevecnl aan gewonden en pVijzen per 100 KG, achter de hoeveel- eenmaal heeft de regeering ran president d ioden 90 man bedroegen I heden vermeld. Ten Noorden van Massiges werd, in vervolg op onzen aanval van 3 Febr., MARKTBERICHTEN. 1200 Meter van de Fransche boogtent iJzbndijks 13 Febr. Ter graanmarkt van he- genomen. rien wa9 de a tn voer suiin met tneden omzet. Bij Südelkopf in de Vogezen trachtte Er was veel vraag en worden flinke prjjzen tw< wence aanvallen -overat zonaer veei moei- ussieeuue vuur jarige tarwe i 00.00 a te werden afreslaaen f 00.00, nieuwe -arweit 10.25-1675, jan_e 'rogge f 00-00. nieuwe, rogge f 00.00—00 00. De operaties aan beide zijden van de iarbfe wintergerBt f 0.000.00. nieuwe win- Oost-Pruisische grens toonden overal yen teirge st f 13.50—13.75.nieuwe zomereer et f 13. Wilson zicli te Londen zwakjes beklaagd Dat betrof toen in hoofdzaak het ophou den door Engelsche oorlogsschepen van ladingen voor Duitschland bestemde le vensmiddelen. Grey antwoordde in tevre den stellenden zin en Amerika scheen in- gelukkigen vooruitgang. Waar de vijand derdaad voldaan. In dat land werd de „Willielinina" uit gerust, geladen met graan en andere teer kost voor de Duitschers. Doch toen dat scliip zee had gekozen, legde de regee- 13.75, lmverf 14.50H.75. panrdnnboóoeQjf 16 0 ring K> Bfrlijn beslag op den gelieclen - 16.50, grooDeerwten t 13.00—00.kroonerw- tegenstand trachtte te bieden werd diere ten f,5.So—00. brnin.boonim f lil!,00-00.00, snel gebroken. koolzwad f 00 00 00. 0, karweiza»'d f 00.00 In Polen, rechts van de Weichsel over- OO.OO. per 100 kilo. scJireden onze troepen de Skrwa en trokken in de richting van Racionz voor waarts. Van het oorlogstooneel links van den Weichsel niets bijzonders. BRR Sir Rdger Casement, lersch leideren een iopenlijk voorstander van Duitschland, heeft le Berlijn aan journalisten verteld, DE OORLOG. De toestand. -, - Zpowel het Donderdag geplaatste Duit- hoe «le Engelsche gezant lo Knsliama sche iegerberlchl aU Uol Russische, dal m opdracht van sir Edward Grey - den g£iore„ geleren heeft, bereidden, lïritscheai minis er van hm entandsche ras »(e „verwinning, door de ken, Casements Noorschen bediende UuR^hers in Oost-Pruisen behaald. Per bulletin hebben we die gisterenavond be- heeft trachten aan te zetten tot moord op zijn meester. kend gemaald. Nadat de staf van het Casement beweert derc beschuldiging 0^,^ ieger de raon8chen in Duitsch- met documenten te kunnen staven. jqnd eerst door vage toespelingen vol be- logsschepen gehinderd te zijn, er dc reis brood-kaarten te voorzien. Van graanvoorraad. Dit was voor dc vijanden aan den overkant der Noordzee aanlei ding, om de verplichting tot het door laten van voedingsstoffen naar Duitsch land als verbroken le beschouwen Men redeneerde nl. zoo: met die onteigening is al het graan enz. regeeringsgraan ge worden De oorlog gaal legen de regee ring en de militaire macht, niet tegen particulieren. Weliswaar heeft Duitschland zich met redenen tegen het trekken van die slot som verzet. Hel betoogde o,a dat liet be sluit napons die onteigening slechts op binnenlandsch graan betrekking heeft. Het van buiten aangevoerde valt daar niet onder. De Engelsche overheid heeft zich daar door niet laten overtuigen. Van 't vracht schip „Wilhelmina", dat zonder door oor- staande Nederlandsclie vercenigïngen, zich bij rekest tot den minister van f>ui- lenlandsche zaken in Den Haag gewend. Dat betoogt ,hoe dc Nederlanders in !Bel|- gië aanvankelijk niet le klagen hadden maai' hoe sedert twee maanden de toe stand er verergerd is. De correspondent van de Matin" te Havre meldt, hoe hel Internationaal Socialistisch Bureau heeft besloten, dat in Den Ilaag afgevaardigden van ver schillende oorlog-voerende en onzijdige landen zullen samenkomen. Ofschoon dit er niet met zoo veel woorden bijstaat, zullen, indien het bej- riclit betrouwbaar is, Duitschland, Oos tenrijk en Turkije natuurlijk van die conferentie uitgesloten zijn. In het Lagerhuis heeft Chur chill, de minister van marine, gezegd, dal Duitschland kort voor den oorlog 28 duikbooten had en er 16 in aanbouw of bewilligd waren. Verder waren er, 6 in Duitschland in aanbouw vooreen vreemden staat (don voor Noorwegen en vijf voor Oostenrijk). De Duitsche regeering heeft na het uitbreken van den oorlog over deze zaak geen ver- dere berichten ge geven, ook niet over de Verliezen. Verder deelde Churchill volgens dje N. R. C. mede, dat er nu van den vijand 36 buitgemaakte schepen met bij elkaar 56,766 ton grosso en 73 voor den duur van den oorlog aange houden schepen, van 93,954 ton, in Engelsche havens zijn. Al de stoom schepen daaruit, voor zoover zeewaar dig en niet in Zijner Majesteits dienst, worden voor den Engelschen handel gebruikt. Een Engelsch zeeofficier zegt, van twee man der equipage van de „Gnei- senau", welke Duitsche kruiser in den slag bij de Falkland.-eilanden legen een Engelsch smaldeel onderging, gehoord te hebben, dat een Nederlandsch schip bet Duitsche eskader voor de nadej- ring van den vijand waarschuwde. Te Berlijn zijn de voorbereidende maatregelen gelroffen ter uilvoering van het besluit .waarbij dc bevolking op brood-rantsoen wordt gesteld. De stad wordt in 170 brood-districten verdeeld Deze omvallen elk ongeveer 150 huizen. Een brood-commissie beM last zich de bewoners daarvan van

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1915 | | pagina 2