10 cent per week. StoooiwassGberij Je Zoom'' Ioqezonden Stokken. Advertentiên. ■«■IIS IB MIL Mevr. FüSHEBS Mevr. VAN STEE, van het tegenwoordige hoofdschap zwak staan. Indion er thans conflicten komen, die noodwendig moeten ontstaan tus- scheu de conservatieve en democrati sche elementfcn, dan vestigt zich de indruk naar huiten, niet, dal er te veel, >naar te weinig gezag is. In arbei derskringen heeft spreker wel eens ge hoord, als er over conflicten in de onderwijzerswereld gesproken word )vNu, maar dat zou in onze kringen uok. niet geduld worden." Een tweede bezwaar tegen het niet- >lliclteeren is, dat de meeste on der- zij ze rs dit wel moeten doen uil be hoefte voor hun gezin. Het i s eon feit, dat veel onderwijzers him vak vaarwel zeggen, om elders op ander gebied werkzaam te zijn legen hooger loon Wie zal dit wraken? Wacht maar eens jonge onderwijzers, als ge zelf '10 jaar oud zijt geworden, dan zult ge zien, dal niet-mededjngen naar een hooger gesalarieerde betrek king als die van hoofd eener school een moeilijk besluit is. De demokratische gemeentebesturen zullen ten slotte moeten vragen aa n de afdeelingen van den Bond, boud toch op met uw actie, want we krijgen al langer hoe ineer mindere elementen als hoofden van scholen. Dit moei ten slotte de school en het onderwijs zeer benadeelen en de democratische gemeentebesturen tegenwerken in hun hervormingsarboid Van het standpunt van den gemeentebestuurder vraag ik ie dus„Maak van de school geen proefkonijn LANDBOUW, Vergadering van groente- c f r u i t k w e e k e r s e n 1 a n d- b o u w e r s. Een oproeping in de couranten tot een vergadering op Dinsdag 2 Februari in hel .Schuttershof te Middelburg, waai' de heer B M. Bakker zou spreken over de oprichting van eene vereeniging ter behandeling van de belangen der kweekers op veilingen enz. had ten gei- volge d»t een 2 l-ial personen bijeenkwa men ten einde te vernemen wat 'de heer Bakker daarover zo u meededen De heer Bakker sprak met volle overr tuiging over de noodzakelijkheid ver- heteruig te brengen i n lal van zaken, tc lielangrijk en uitvoerig om dit in een paar regels te behandelen Het doel van deze bijeenkomst zal spoedig ter plr gemeene kennis worden gebracht. I>e bedoeling van dit kort bericht is, om de velen die afwezig waren die voor hun belangen tegenwoordig hadden moeten zijn op te wekken om op een nadere bijeenkomst welke spocj- dig zal plaats hebben kennis te nemen van de pogingen die zullen worden aan gewend om tot een algemeene samenk werking te komen, om verbetering te krijgen in den fifzot der prod likten en tot verbetering der culturen. Het onderwerp bleek zeer in de smaak te vallen en hoewel de heer Bakker betreurde, dat niet meerderen waren gekomen ,werd besloten de kwesf- lie nader te behandelen en uit de aan wezigen eene commissie van vijf per sonen te kiezen, ten einde,een nadere toelichting te geven en onder alle kwee kers op Walcheren te verspreiden, ten, einde deze voor te bereiden tot een n.aj- dere bespreking. Bij het debat bleken velen ingcnol- raen to zijn met hetgeen werd voorgef steld en ten slotte werd bij stemming eene commissie benoemd ,die de (iiitf werking der plannen zou bespreken en na goedkeuring, op groote schaal ver spreiden om aller aandacht te trek ken. Het zijn de heeren B M. Bakker, H. Liorier, C. Matlhijsse, C, Daniêlse, en Abrahamse van. Oostkapolle. Dit vijftal zal, met medewerking van dep rijkstuinbouwleeraar, die eveneens ter vergadering was, een uitvoerig plan bewerken, dat op groole schaal zal woe den verspreid ten einde de velen die belang hebben bij een verbetering van afzet en cultuur, op te wekken tot flinke saauemyerking, Er zal dus spoedig meer vernomen worden van de plannen. VERSCHILLENDE BERICHTEN. SNEL' RECHT. De directie der IC P. M. deelt mede Den 7den Dec. jl kwam te 7 uur v.m. de „Van den Bosch" te Penang aan; om 8 uur kwam een korporaal der marine-politic aan boord voor hel gewone onderzoek Toen dit was afgeloopen vertelde de gezagvoerder iden politieman dat tus- schen Singapore en Penang een Ja- pansch passagier aan boord bestolen was van een tasch- juweelen ter waar de van 500, dat de 2e- officier ide dieven op heetendaad had betrapt bij het openen der gestolen tasch, en dat de twee schuldige matrozen zich aan boord in hechtenis bevonden. Te 9 uur v ro. nam de korporaal deze matrozen mede naai* den wal, om 10 uur ging de 2e officier naar deoi wal jo|m getuigenis af te leggen, om 11 kwam de zaak in de Court voor en vóór 12 uur waren beiden gevonnist met 6 maanden hard labour. Hand. Telegrammen. Het onderstaande werd door ons niet gebulletineercl. GESCHORST. De correspondent van „De Tijd" te Antwerpen meldt, dat het blad „Ant- werpsche Tijdingen" voor drie weken geschorst is. DE DUITSCHE ONDERZEEBOOTEN* LONDEN, 2 Febr. Maandagmiddag heeft een Duitsche onderzeeboot 20 mij len ten N. Wu van Havre een torpedo afgeschoten op het Engelsche hospitaal schip „Asturias", zonder het echter te beschadigen. FRANSCHE LEGER BERICHTEN. PARIJS, 2 Febr 3 uur. De dag kenl- merkle zich door versterkte intensiteit van de arlilleriegevechlen en door een reeks Duitsche aanvallen van minder be lang, die alle werden afgeslagen, onder zware verliezen, voor den vijand, de sterkte der troepen, die aan de gevechten deelnamen, in aanmerking genomen. In België vooral was de zware Duitsche ar tillerie zeer actief, bepaaldelijk tegen en kele punten, die de Belgen sedert oonigen tijd aan den Ys'cr veroverd hebben. Iepcy ren is hevig beschoten De vijand heeft de Engelschen aangevallen bij Guinchy en dreef hen terug Na een reeks tege.ï, aanvallen hebben de Engelschen echter het verloren terrein weer bezet en zich meester gemaakt van de vijandelijke lonpf- graven De actie langs den weg van la Bassée— Bóthime is voor onze infanterie zeer gunstig geweest. Twee vijandelijke aanj- vallen mislukten door ons vuur, hij een derden aanval drongen de Duitschers door tot in een onzer loopgraven, waaruit zij echter weer met de bajonet verdreven werden Slechts weinigen keerden in hun stellingen weer. Aan hel front langs' de Aisne heeft onze artillerie het slation van Noyon beschoten, waar jde vijand bezig was voor bereidselen te treffen voor de approvian deering In het gebied van Perlhes hadden aiy- liileriegevcchten plaats. PARIJS, 2 Febr. 11 uur De Duitsche artillerie heeft tussehen de zee en de Leve tevergeefs getracht ons geschut tol zwijgen te brengen Maandagnacht had in de streek van Atrocht een fusilade plaats, doch infanlericaatwillen werden niet gedaan Wij hebben bij Soissons de vijandelijke artillerie schade toe go go bracht en bij St. Paul eeiiige voordeer len behaald Bij Perthes lez Ui-lus hebben wij vor deringen gemaakt, en in de Argonne eveneens. 1 Bij Uffholz werd den geheelen nacht kanonvuur gewisseld. Wij rukten op naar Nederburnhaupt in de Vogezen DE SOCrALISTEN f.V DITTSCHLAND BERLIJN, 2 Febr. De „Vorwarls" deelt mee. de sociaal-democratische fractie in den Rijksdag, besloot met algemeene Stemmen. om indien de partijen der meerderheid afstand doen van de algo- meene beschouwingen, bij de eerste le zing van de begroeting zich te zullen bepalen tol de verklaring, herziening van het kiesrecht te cisehen en niet af te kunnen zien van de behandeling van. de economische en sociaal-politieke lcwes< ties inzonderheid betreffende de arbei dersbescherming. De burgerlijke fracties moeien dan beslissen, of ze onder deze omstandighe.den den socialisten nog een plaats in de hegrootingscommissie wilt- ien inruimen. RUSSISCH LEGERBERÏCHT. PF.TROGRAD, 2 Febr Off De staf van hel Kaukasische leger meldt, dat op dit front niets' vermeldenswaardigs is voor gevallen. OOSTENRIJKSCH LEGERBF.RICHT. WEENEN 2 Febr. Off. De algemee ne toestand is onveranderd gebleven. Een op zich zelf staande aanval van de Russen aan de Pilllza werd afgeslagen. Ia» de Karpalhcn duurt de strijd voort. TEGEN SERVIË. LONDEN, 2 Febr. De „Morning Post" verneemt uit Rome, dat tussehen Ternes- war on Orsowa eon sterke Oosten- rijksch-Duitsche strijdmacht is samenge trokken, maar de correspondent veg- wacht niet binnenkort een inval in Ser vië ,o. a wegens de overstroomingen in dat gebied. MIJN ONTPLOFT GöTHEBORG, 2 Febr. Terwijl demij1- nenle.gger „Edda" bezig was met werk zaamheden ontplofte een mijn.waardoor 2 personen werden gedood en 7 gewond BRUG VERNIELD. LONDEN, 2 Febr. Een persoon, die vermoedelijk een Duilsch officier is, heeft de brug bij St Croy (Cenada) doen vernielen Hoewel de schade aan zienlijk is, zal, naar de „Canadian Pa cific" spoorwegmij meedeelt, geen ern stige stoornis tengevolge hiervan intre den. Ingezonden stukken worden in g'-en geval teruggezonden NEDERLWDSEHE ANTI-OORLOG RAAD. Lezers van dit blad, heden is hel eerste halve jaar van den oorlog vol. Een vol half jaar slaan nu millioenen mannen in de kracht van hun leven, onlrukt aan hun gewonen maatschap- pelijken arbeid en aan hun gezinnen, in twee reusachtige machtsgroepen te genover elkander met geen 'ander onmid dellijk doel dan om zoovelen Jiunncij „vijanden" ;als slechts mogelijk is. dood, verminkt of gewond buiten gevecht te stellen. Een vol half jaar offeren deze milli oenen ge wapen den, door het slerkst- gespannen mensclielijk verstand en ver nuft en door de hnogsl-opge.voerde men- schelijke arbeidsinspanning voorzien van afzichlige vernielingswcrkluigen Ier eigen verdediging, alles wat lnm in den weg treedt op aan hun eischen van zelf behoud, vernietigen gelieelo landstreken en sparen ook kunstwerken niet. Wij zijn ervan overtuigd, dat niemand üwer zich de gruwelen van den modernen oorlog zoo groot heeft voorgesteld als zij nu in werkelijkheid zijn Maar wij zijn er evenzeer van overtuigd, dal er niet velen gevonden zullen wórden, die niet van harte verlangen dat deze oorlog de laatste zal zijn in de geschiedenis van Europa, en die niet het hunne er toe zullen willen bijdra gen om te voorkomen dat na den thans woedenden wereldoorlog een nieuwe, nog geweldiger wereldoorlog zal kun nen uitbreken. Die gevoelens, gij hebt- deze wel ge uit, in persoonlijke gesprekken, in eigen kring; maar ook -op- andere wijze? Hebt gij deze gevoelens ook zóó uitgesproken, dat Uw stem, doordat zij zich samenvoegde in een koor van an deren, althans kans had tc worden gehoord, misschien niet reeds gedu rende den oorlog, maar dan toch wel licht later wanneer hij den vrede over de toekomst zal worden beslist? Zoo gij dat nog niet gedaan hebt, doel hel dan mn nogt Immers dal ver langen naar een vrede, die niet een nieuwen oorlog met zich zal brengen, die gevoelens van protest en van af schuw, zij leven toch nog in U even sterk, als in die eerste dagen van Augustus, toen zij alle andere gedach ten schenen te hebben verdrongen? Laat dan nu Uw stem hoorcnl Gij Saint dit doen door U aan le sluiten bij den „Nederlandsclie Anti-Oorlog Raad' (Secretariaat Tlieresiastraat 51, 's-Gravenliage), wiens streven er in de eerste plaats op is gericht, de vredes- voorstanders van alle richtingen in Ne derland te vereonigen in éónc gemeen schappelijke organisatie, die in samen werking met overeenkomstige organisa- lie's in alle andere landen, welke on middellijk belang bij den aanstaanden vrede zullen hebben, zal versterken de openbare meening ten gunste van een zoodanigen vrede, dat daarin niet moei de kiem van een nieuwen oorlog aan wezig zal zijn. Wij wekken U op, aan deze be weging Uwen steun te geven: Uwen zedelijken sleim door le zijn wederom een nieuwe medeslaiuler van dien Raad, Uwen financierden steun door een bijdrage van minstens f 0.25 zenden, Uwen daadwerkelijken steun, door deze organisatie steeds met nieu we elementen zoodanig te versterken, dat liaar slem steeds grootere kans zal hebben tc worden verhoord! Hel besluur van den Nederlandsclie Anti-Oorlog Raad Mr. H. C. DRESSELIIUYS, Voorz. J II. SCHAPER, Onder-Voorzitter. Prof Dr. D. VAN EMBDEN. Mr. Dr D. A. P. N. KOOLEN Mr. V. If. RUTGERS. Mevr. W ASSER—THORBECKE, Penningmeesteres, Oosteinde 1, Amsterdam Jhr. Mr. Dr. B. De JONG VAN BEEK EN DONK, Secretaris, Tlieresiastraat 51, 's Gravcnhage. 1 Februari 1915. Weekabonnementen worden dage lijks aan ons bnrean aangenomen De Administratie. J. A. TAK Jt C». ontvangen gelde» i Deposit* met rentevergoeding, thans g OPGERICHT 185S Maatschappelijk Kapitaal 5.000.000.- waarvan uitgegeven 4.000.000.— Reserve 780.000.— Extra Reserve 130.000. Verleent eredleten tegen eene rente in rerhondiag tot het diseoato der Nederlanduahe Sank. Neemt gelden h deposito, rente than met één dag opzegging 4 Agent to Middelburg: Mr. J. A. FOKKER BEKENDMAKINGEN. ALPIIABËTISCHE LIJST VAN DE IX I>F. GEMEENTE MIDDELBURG METTERWOON GEVESTIGDE EIGE NAARS OF BEHEERDERS VAN PAARDEN. Burgemeester en Wethouders der ge meente Middelburg brengen ter algd- meene kennis, dat de ingevolge art. 17 van het koninklijk besluit van 11» Decem ber 1902 (Staatsblad 222) opgemaakte ylphabetische lijst bevattende de namen der in deze gemeente metterwoon |ge^ vestigde eigenaars of beheerders 'van een ol' meer ter vordering aan te bieden paarden gedurende do inaand Februari voor een ieder op de secretarie dezer gemeente, ter inzage is ncdergelegd. Middelburg, 2 Februari 1915. Burgemeester en Wethouders voornoemd P DUMON TAK, Voorzitter. W. A. J. SNOUCK HURGRONJE, i Secretaris. GEVONDEN VOORWERPEN. Als zoodanig zijn aangegeven de- vob gende voorwerpen, welke zijn terug te bekomen A. Op het Politiebureau. Lorgnet, porlemonnaie inh. ecnig geld. B Bij Particulieren: Paar schoenen, N. Baas, Achtersim- gel Q 129; bruin boni J. II Kerkhoff, Sleeperssingel Q 175; ceintuur met gesp, D. van Sorgen, Slceperssingel Q 189; kin- derliandschoen, A. Klap, korte Noords piraat; Belgisch bankbiljet. De Jonge, Klein Vlaanderen; broche, M. Buijssc, Dampoort; porlemonnaie inh. eeniggcld, Jolian de Roos, Vlasmarklbastaard her dershond, J Priester, Segecrssingel, V 52; kinderportenionuaie, Pundkc, Waj- genploin P G; schort en sporthemd, J. Snijders, bange Brccstvaal O 150, por lemonnaie inh eenig geld, mej. Riviere,1 Korte DeLfl, G 8; nikkelen potloodhou der, J Lagranse, Dampoortsingcl T 175. „V eehouders." Maïs, Gerst, Hayer, Boonen, Lijnkoek, Lyuuieel, Bartehkoek, Soijakoek, BooaeQ- rneel, Gersteumee], Erwtenmeal, Maïsmeel, Tarwezemelen, Tarwegrint, enz., enz. Magazijn „Groenendraalc," Hoek Langeviele. Hedlpl. Verloskundige. Kromme Waal IS (hals) b/d Prins Hendrikkade, A'darn. Consult, van 10-3 en 7-9 uur. Zondags tot 4 uur. lol. ook per brief. Pillen van Dr. BRISAX. Druppels van Dr. MORTIN. P. J. ASSBLBERG8 Cm. Bergen op Zoom. Opgericht 1882. Bedient de eerste Families in Zeeland. Oor deelkundige behandeling der goederen. Voor treffelijk ingericht volgens veeljarige uraotisoha ervnring. Prijscourant en inlichtingen gratis. Rattendood vau WILLEM KRAAL Kampen, ver delgt alle ratten. Onschadelijk voor huis dieren. Prijs 30 ct. per doos bij alle Drogisten. Verloskundige, Verhuisd van Rozengracht 60 naar GASTHÜISMOLENSTEKG 10, AMSTERDAM Hygienische-Artikelen enz. Inlichtingen ook per brief. Vertrek: der Spoortreinen (Winter dienst van i Febr.) 71issingen Middelburg V 6.85 6 85 7.20 7.29 3 9.10 9.20 12.25 12.35 Arnemuiden Lil 9 27 12.41 Noord-Kraafiert 6.49 9.35 12.49 i Heer-Arendik. 6.56 943 12.56 Goes T.03 7.48 9.53 1.04 Kapelle-Biezel Vlake 7.11 S O. 10.05 r 1.16 T.17 7.58 10.12 1.22 Kruiningen—Iers. T.82 SB 10 17 r 1.27 Krabbendgke. T.81 s> 10.27 r 1.36 Billend- Bath T.87 £T. 10.33 1.42 Woensdreoht. 7.50] 10.45 1.54 Borgen op Z. 8.— i. 24 8.29 10.56 2.03 Wouw 8.08 8.40 11.05 2.11 Soosendaal A 8.16 8.37 8.52 11.13 2.1t>j Sreda 9.06 11.45 2.54 Botterdam D. P. 9.54 12.27 Amst-Wp. o.Gouda - Dan Haag o. R.H.S. 10.40 12.55 Amsterd. o. R. H«9. 11.52 2.— Otrecht o. Den B. 1056 1.31 Amst. Wp. o. ütr. 11.40 212 Arnhem o. NJjm. 11.42 2.29 Antwerpen Brussel (Nord) Parfis (Nord). Keulen C.S. o. We». I 1 1.871 - I 1.86 - 1.55 IJl - - 136 - 8.06,8.44 1.51 - 8.021 - 8.101 - IJ8 - 8.89| 4.20 8.41 4.32 4.44 8.46 3.21 5.17(3 J 5.02 6' 5.40 ïïi 0.26 l!' 4.501 6,10 5.-I 5.06 D 5.14 5.21 5.29 SP 5.87 5.43 5.49 5.58 2, 6.04 6.16 6.27 6.36 6.45 7.15 P 28 7.28 7.54 8.35 K37, 9.14 10.27 10.- - 10.35| 9.58 Keulen C.S. o. Wea.V. 1 - - Parjjs (Nord) Brussel Nord) w I3 1 - - - I 1 Antwerpen Arnhem o. N{jmeg. !s 7.30 10.55 1153 3.37 5 53 Amsterd. Wp. o.Utr T.85 - 1.22 4.16 6.21 Utreoht o. Uen B. 8.13 2.- 4 54 7.— Amst, o. Rott. H.S. p 8.- 9.43 1.45 4.15 6.49 Den Haag o. R. H.S. 8.50 10.53 2.39 5.05 7.54 Amst Wp. o. Gonda» Rotterdam D. P. 6.25 **5 9.1B 11 35 3.03 5 55 8.18 n Breda S - 10.02 1.09 3.39 6.43 8.50 9.36 «Roosendaal 7.0fl 7.40 9.- 10.41 1.41 3 40 4.16 4.25 7.29 HWouw 7.10 7.53 9.1' 2 3 1.50 3.53 4.35 7.t9 ij Bergen op Z.A. 7.23 8.04 9.2- 10,16 1.59 4 04 4.30 4.45 7.«9 9.53 Woensdreoht 7.32 9.33 08 H; 2.07 4.54 7.E8 Rilland—Bath. 7.44 5' 9.46 2.18 5.07 8.10 (j Krabbendjjke 7.50 9.53 .5 a 10 02 5 O S 10 07 - =3 - 2.24 5.14 8.16 Kruiningen—Iers. 801 •c 2.88 5.24 8.25 10.20 .Vlake 8.06 co 11,22 2.18 5*30 C.30 KapelleBiezel. 8.17 ET iiois -t' 2.48 5.40 8:40 Goes 8.27 O, O 10 21 11.50 ll.fS 2.57 5.09 5 49 8.50 10.33 1 's-Heer-Arendsk. 8.3fc 11.59 806 5.57 8:58: Noord-Kraajjert 8.4! 2 12.07 8.12 6.05 9.05 I Arnemuiden 8.4! 12.16 8.20 6.13: 9.18: j Middelburg 8.57 12.23 11.54 8.17 5.28 6.21 9.22 10.53 1 Vlissingen A 9 06 12.32 12.C2 3.86 5.35 6.29 9.30 11.01 De trein neemt Dinidags te Goes geen reiziger» 2e en 3e klasse op voor de stations Kapalle—Biezelinge, KruimingonIerseke, Krabbendjjke en Rilland-Bath. De D-trein is een facultatieve trein in aansluitingop de boot uit Engeland; op'zjjn loop kan niet met zekerheid worden gerekend. Van Nenzon Sluiskil (St.) Sluiskil (brug), Fhilippino Sas van Gent Te Selzaete Gent (kl. st.) De.tjjjlen. vau aankomst en vertrek Spoorweg Neuzen—-Gent 6.1511- 3.25 Van Gent (kl st.) 6.23,11.0 6.26,11.11, 6.30111.15 6.55 I 11.401 6.40 11.25 7.40 12 25 I Selzaete Sas van Gent Philippine Sluiskil (brug). Sluiskil (St.) Te Neuzen 8A0 1 4.05 I 3.50 4.50- (j- Selzaete en Gent zjja opgegeven 8.0512.551 9.051 1.55 9.40 2.30 9.49 2.591 9.531 2 43! 9.561 10.04 2.40 7,06 2.541 7.14 i Greenwichtftd. Van Neuzen Sluiskil Axel Kijkuit Hulst Te. St. Nicolaas. Temache, Da. tjjden van, aankomt en. vertrek i Greenwichtjjd. Spoorweg Hechelen—.Veozea. I 6.48110.—1.38 5.321 Van Temache v. 7.50111.16, 2.47 i 6.55 jl0-081.46 5.401 St. Nicolaas. 810 11.43 3.05 j 7.08 10.17 1.54 5.491 Te Hulst 8.54 12341 352 i 7.09 10.26, 2.03. 5.58,' Kijkuit 9,07 12.55406 7.17 10.38 2-12 6.06 Axel 9.14 1.02 i 4.14 7.28.; 10.54 2.25 6.22 Sluiskil 9.22 1.091 4.29 I 7.43111.09, 2.40. 6.37 Neiuen 9.301 1.16 4.8ft «110 8 17 &24 St» Nicolaas en Temaak*, zjja-opgegeven ixt

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1915 | | pagina 6