uniifpoll 51-1. PANDBRIEVEN Zwavelzure Ammoniak 2011 stikstof Bijkantoor Middelburg. Nederlandscbe Metaal- en Machine-Industrie. Marktberichten. AdvertentiëiL N. V, AMMONIAKFABRIEK VOORHEEN VAN DER ELST MATTHES. koopt D praGhtige IS in pakken van 10 cent. Yoordeelig en goed, „DE AMBACHTSSCHOOL" 1MEDIGI1 I Oö's ZEEUWSCHE BANK Neemt gelden a Deposito, GemeeDte-Reinigingsdienst in stukken van f 1000 -, f 500.- en f 100.-. Te koop voor Afkraak: 10 cent per week. „V eehouders." Rattendood van Mevr. VAN STEE, MUZIEKBOEKEN MET Mevr. FflSHERS Te koop gevraagd: oioomhootdienst vernemen wij nog, dat deze om half negen boven de stad vloog. Men hoor de het snorren der motoren, doch kon het vliegtuig niet zien. Een bom viel in de nabijheid van hel arsenaal, een andere nabij het ma rinedepót, deze richtten echter geen schade aan. LONDEN, 20 Jan (Reulerbericht; Een vliegtuig heeft bommen geworpen op Yarmouth, waar 3 personen werden ge dood. Het was onmogelijk het neer te schieten, daar in de duisternis niet bepaald kon worden waar het vliegtuig zich bevond, ondanks het schijnsel van de zoeklichten. Ook hoven andere plaat sen vertoonde zich het vliegtuig en wierp bommen, doch richtte daar alleen stoffelijke schade aan FRANSCH LEGERBERICHT. PARIJS, 19 Jan. (3 uur) In België sneeuwt hel zeer hevig. In de streek van Atrecht werden bij tusschenpoozen kanonschoten gewisseld Onze zware artillerie heeft de vijan delijke batterijen herhaaldelijk tot zwij gen gebracht. De stelling bij la Bassée, die wij in den nacht van 17 Januari ontruimen moesten is den volgenden morgen door ons heroverd. Ten N Wi van Pont Mousson in het bois de Prêtre viel ons weder een loopgraaf in handen, zoodat wij 500 yards Duitsche Duitsclie Loopgraven hebben bezet in dit gebied (11 uur). Er valt niets bijzonders te vermelden. OOSTENRIJKSCH LEGERBERICHT. WEEN EN, 19 Jan Off. De toestand op het Zuidelijk oorlogsterrein is onver anderd. In Polen en West-Galacië had een artillerieduel plaats. Bij Jacobeni in de Zuidelijke Boeko- wina is een Russisehen aa nval met zware verliezen afgeslagen RUSSEN EN TURKEN PETROGRAD, 19 Jan. De generale staf van het Kaukasische leger meldt De vervolging van het Turksche leger wordt voortgezet. Wij verdreven de Turken uit het dorp Trantsjoiok. Op 18 dezer namen wij het dorp Zuid-Revasi en stellingen bij de hoogten van Sultan Selim, waar bij den vijand zware verliezen werden toegebracht 407f HTAATN-tOTBRIIJ 4e klaii), 2de lyst Trekking van JDinsdag 19 Jan. Prijs van 25.000 No. 14378 1500 10409 12859 1000 8931 20195 400 9333 9439 200 19132 100 16024 18000 19526 Prijzen van t 65. 328 1771 3103 5605 9465 20717 1384 3100 3104 5696 17018 Goes 19 Jan Opgaat der marktoommiss e Boter i 1.30 f 1.36 a t 1.44 per kilo. Eieren f 5.60. f5.80af 6per 104 stuk* Eieren aan partionlieren f 0boter f 0 00. De aanvoer van oieren was 600 stuks, Boter 300 K Q. De opgaaf van den marktsetter der landb.- ver. afd. Goes luidt: B ter f 1.30 f V40 a f 1.44 per kilo. Eieren f 5 60 f 6.50 a f 0.per 100 stuks. Boter aan particulieren f 0eieren f 0 De aanvoer voor de eierenveiling der onder».fdeoling Zuid-Beve!and van de V. P. N. bedroeg 4218 stukB. De prjjs was t 5.60 tot f 6 50 por 100 stuks. Oostbtjbg, 20 Jan. Ter graanmarkt van heden was de aanvoer rnim, handel goed, flinke omzet tot hooge prijzen. De prijzen waren als volgt tarwe t 15.50 a f 16.25, wintergerst f 13.a f 13.50, rogge f 13.50 a f 14.zo- mergerst f 13.a f 13.50, haver f 14.25 a f.14.50, paardenboonen tl4.25 a f14.50, groene erwten f a 1 kroonerwten f a f bruine boonen f a f koolzaad f a f karwei f a f maanzaad f f per Oostburg, 20 Jan. Eiprveiling Y. P. N. Aanvoer 6911 kipeieren, ƒ5.60 a 6.02s; 447 eendeieren, 5.75 per 100 Boter 43| Kg. f 1.45 a f 1.50. 22 Kg werd ingehouden. Getrouwd F. J. A. STIJGERS en CHR. STEKETEE die ook namens wederzjjdsche familie hun harteljjken dank betuig n voor de eleblgken van be angstelling. Heden ov rl-ed op noodlo'tige wjjee, onze geli fde eeoige Zoon en Broeder JOHANNES MARiNUS, in den ouderdom van 22 jaar. M GRIJS PA AR T A. J. GR!J8PAAR' >TVREKB. C C GRIJSPAARDT Middelb rg 9 Januari 19 5. Algemeene ke nisgeviDg Kantoor te Amsterdam. Fabriek te Weesp. voor dadelijke levering; en FebruariMaart. In goede verpakking beschikbaar op de algemeene handelsvoorwaarden, lranco Schip ot Station AmsterdamWeesp. Indien zich onze Nederlandsche Nijverheid in sympathie van het geheele Nederlandsche volk zal gaan verhengen, znilen wij handen te kort komen. Ztj, die zich thans bezig honden met den verkoop van hnitenlandsche artikelen, zullen door de eigen Nijverheid met open armen worden ontvangen. Zij zullen dan hnn ervaring en hun energie aan de Nederlandsche welvaart kunnen geven. Propaganda-Commissie, adres Maatschappij van Nijverheid, Haarlem. LANGE DELFT H 2, Heden overleed na oen korte onge steldheid, onze geliefde Moeder, Be huwd- en Grootmoeder SARA MASCLEE, Wed. CORNELIS SCHIJVE, in den ouderdom van ruim 80 jaar. S SCHIJVE. M. SCHIJVE—Cuveué. CORN. SCHIJVE. SÜZ. SCHIJVE. Oostburg, 19 Januari 1915. Voor de vele bewfjzen van deelneming, ontvangen gedurende de ziekte en na het overljjden van onze geliefde Zuster Mejuffrouw L. J. DE WOLF, betuigen wjj onzen oprechten dank. Uit aller naam M. P. J. DE WOLF. VEREENIGING TE MIDDELBURG. AANGIFTE VAN NIEUWE LEERLING GEN van af DINSDAG 26 JANUARI tot en met DONDERDAG 4 FEBRUARI 1915, telkens des voormiddags van 9—11.30 uren bij den Directeur der School (Mcf lenwaler ingang Zuidsingel, uitgezonderd des Maandags). Ingeschreven wordt voor de vakken TIMMEREN, HUISSMEDEN, MACHINE- BANK WERK EN, HUISSCHILDEREN, ELECTRO-TECHNIEK en MEUBELMA KEN Toegelaten kunnen worden zij', die den leeftijd van 12 jaren hebben bereikt en dien van 17 nog niet zijn ingetreden. Verder zal er aan hen, die zich voor 't toelalings-examen der Middelbare Tech nische School te Dordrecht of Utrecht wenschen te bekwamen, voor zoover er althans hiervoor plaats is, gelegenheid worded gegeven zich in 't Timmeren of Bankwerken te oefenen. Mr. M. VAN TOULON6 VAN DER KOOG. J. A. TAK ft Cs. ontvangen geld» i Deposito met rentevergoeding, thans 8 OPGEK1UBT IS5U Maatschappelijk Kapitaal 5.000.000.— waarvan uitgegeven 4.000,000.— Reserve 780.000.- JSxtra Reserve 130.000. Verleent credieten tegen eene rente in orhouding tot het disconto der Nederlandsen Sank. Neemt gelden ft deposito, rente thanr met één dag opzegging 4 Agent te Middelburg Mr. J A. FOKKER DE COUPONS PER JANUARI 1915 9' oi h |o worden ter Verzilvering overgenomen door e Middelburg—, Sluis—, Oostburg. MIDDELBURG rentevergoeding thans: met een dag opzegging 4 0/0 met een maand opzegging 4'/i N De deurwaarder I. P. ROSIER te Mid delburg zal op Woensdag 87 Januari 1915 des namiddags ten 1nnr aan het sterfhuis van de Wed. H. BARENTSEN te Ritthem op 3/m. crediet veilen en verkoopen eenen netten inboedel bestaande in Tafels, Stoelen, Spiegels, Kachels met fcoebehooren, Lampen, Schilderijen, 2 Bedden met Dekens en Kussens, 1 Ladekast, Matten, Koper-, Tin-i IJzer-, Glas- en Aardewerk enz. Voorts nog eene partij Tuin- en A rbeidersgereedschap pen De Notaris Mr. JAN LOEFF zal op Woens dag den 10 Febrnari 1915 den namiddags om half ure, te WESTKAPELLE, op het Dorp, aan het huis wjjk B nr. 15, in het openbaar TE KOOP AANBIEDEN Linnenkast, Tafels, Stoelen, Kachel en Haardgerei, Veeren Bed met toebe- hooren, oude Hangklok, Spiegels, Vloerkleed,' Waschtobbe, Aarde-, Glas-, Blik- en Ijzerwerk, Petroleumstel, Vrouwenkl^ederen enz. te YLISSINQEN. Ten behoeve van b.g. dienst is benoo- digd eene hoeveelheid van 100 HL HATER en 50 Hl. PAARDENBOONEN Gegadigden voor de levering van ver melde voedingsmiddelen worden verzocht prijsopgaven, vergezeld van verzegelde monsters, in te dienen bij den Burge meester dier gemeente ten Raadhuize vóór of uiterlijk op den 25 JANUARI a.%. n./m. 2 uur. De voorwaarden liggen van heden af eiken werkdag vaa 11 tot 12 uur v./m. ter lezing op hel kantoor van den opzich ter in den stal van b.g. dienst- LEEUWARDEN. jHOUTKADE H 114. jHOUTKADE H 114. 1| Ol |2 lo tot den koers van 101V2 Verschenen en voorbanden De Eerste en Tweede Serie van RAEMAEKE RS, HET TOPPÜNT DER BESEHAVING, per serie f —.75. CHARIYARIUS van de Groene. Ruize Rijmen, f —.40. Boekk. GEBROEDERS HILOERNISSE. de 4 huizen in de Seisstrast te Middelburg gemerkt Q. 4, 4a, 5 en 5a. Inschrg vingabilj ettun worden ingewacht vóór of op 1 Februari 1915 ten kantore van Notaris STRUVE to Middelburg, alwaar nade- inlichtingen verkrijgbaar zjjn. Week-ahonnementen worden dage lijks aai ons iureau aangenomen De Administratie. Maïs, Gerst, Haver, Boonen, Lijnkoek, Lijnmeel, Bertelskoek, Soijakoek, Boonen- meel, Geretenmeel, Erwtenmeel, Maïsmeel, Tarwezemelen, Tarwegrint, enz., enz. Magazijn „Groenendraak," Hoek Langeviele. WILLEM KRAAL Kampen, ver delgt alle ratten. Onschadelijk voor huis dieren. Prijs 30 ct. per doos bij alle Drogisten. P. J. ASSEIiBERGS Cz. Bergen op Zoom. Opgericht 1882. Bedient do eerste Families in Zeeland. Oor deelkundige behandeling der goederen. Voor treffelgk ingericht volgens veeljarige Draotiscbe ervaring. Prijscourant en inlichtingen gratis. Vfirln.tr nijiffi- Verbuisd van Rozengracht 60 naar GASTHIHSMOLENSTEEQ 10, A 1NTKHD Hygienlsche-Artikelen enz. Inlichtingen ook por brief. worden voor het goed openliggen op Bpe- ciale wijze gebonden ter boekbinderij >Het Uithangbord". C. W. D'HUIJ. den Scheermeascberper „Succes" maakt ieder in enkele seconden zjjn scheermes vljjmsckerp. Prjjs f 1 50 (naar buiten f 1,65) E. B RONCA. Gedipt. Verloskundige. Kromme Waal 18 (huls) b/d Prins Hendrikkade, A'dam. Consult, van 10-3 en 7-9 nnr. Zondags tot 4 uur. Inl. ook per brief. Pillen van Dr. BRISAX. Druppels van Dr. MORTIN. Huwelyk. Ernstig gemeend. Net jongmensch goede betrekking hebbende» zoekt langs dezen weg in kennis te komen met een net Meisje om na wederzjjdach goed vinden een huweljjk aan te gaan. Brieven liefst met portret, onder letters S. G. bureau dezer courant. Geheimhouding verzekerd. regeli 40 eest. Met bewiji- summer 45 oost. Jonge Dame, uitgewekene, wenscht te geven Fransche lessen, Pianolessen. Brieven onder letter C. H. Bureas de zer Courant. PENSION aangeb. v. 3 a 4 pers., op en dorp bij MiddelburgVlissingen. Bill^ke conditie. Brieven, o. F, bureau dezer courant. Belgische student, zonder midd., vr. het volg. boekHandelstechniek in 2 dl., door J. KNOP, om ie kunnen studeeren. Br., onder 1. 6 M, bureau dezer courant. een eenjarige Nprlng»tier, door L. CYSOUW Hz., We8tkapelle. Voor enkele uren daags wordt op een kantoor gevraagd IEMAND, die een nette hand schrijft en ring kan werken. Adres motto »kantoor«, bur. dezer conrant. Vlisbingen, Middelburg en Rotterdam. Uren ?an vertrek rn Januari. Van Vlissingen v tfiddelourg v Rotterdam Donderd 21 vm 6 20 vm. 8. Vrjjdag 22 62' 8 Zaterd» 23 6.20 8. Maandag 25 6 20 8.- Dinsdag 26 6 20 8.- Woensd 27 6.20 8.- StoMBdrukkerQ Firma D. CL ftröb* *3 Middelbar#

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1915 | | pagina 4