frisch ^n. lipt geheugen van hen, die de eerste uitvoering alhier, een paar jaren gelsdenj bijwoonden. Toen lifeb ik in een uitgebreide beschouwing vooraf, den ge- heelcii opzet, de men zou kunnen zeg gen poëtische lendenz in den breede belicht en wel met de bedoeling te doen uitkomen, dal in het algemeen de letter kundige en dichterlijke waarde der te verwerken stof toch wel één der hoofd: factoren is, waarvan het welslagen van een koorwerk ten slotte afhangt Hoeveel zwakke libretto's zijn niet de oorzaak geweest van tden ondergang or althans het inWcrgetclLeid-geraken van in muzikaal opzicht hoogstaande wei-leen Ook Willem tie Haan weet daarvan mee te spreken, cn met hem talrijke oude en moderne meesters Was het Handel niet, die naar aanleiding van zijn eigen werk „Nero, ©der die durcli Blut und Mord erlangte Liebe", zeide: hoe zal een componist ieto moois scheppen, als hij geen schooneu tekst heeft? Om de gevaarlijke klip te omzeilen liet slachtoffer le worden van een min-geluk- kigen tekst heeft De Haan zijn eigen tekst dhtworpen, geljjk lang vóór hem de groo- te Richard deed Het ingrijpende beginsel •dus van woord-toon-éénkeid Niet ieder componist, hoe begaafd hij moge zijn en hoe kundig hij zijn van buiten ontvangen impressies in klanken weet om te zetten, is het gegeven zijn stof zeff te concipieeren d w.z. te schep pen, op de juiste plaatsen licht cn scha duw aan te brengen, de hoofdgedachte vast te houden, te veel uitwerking van details te weeren, kórtom het te behan delen onderwerp over den geheelen om vang economisch zuiver te verdeeten Tot hel uitdenken van de stof is boven dien een dichterlijke visie van naode, waarover niet ieder, ook hl is hij begaafd, zoo maar beschikt. En waant hij zich zelf daartoe in staat, voelt hij de schep pende macht in zich aanwezig, ook dan is nog niet altijd een zeker succes ge waarborgd. M. a. w. het principe, door "Wagner gesteld cu gehuldigd, bergt ook! gevaren in zich, omdat men mag wel zeggen tol nu toe niemand de geniali teit van den Bayreulher meester in dat opzicht nabij kwam en menig woord-toon dichter, den voetstap van den grooteü hervormer willende volgen, strandde en schipbreuk leed. „Quod licet Iovi, non 'licet bovi", zegt een Latijnsch spreek woord. Inliisschen ik zou in herhaling kun ren treden door te copieeren hetgeen ik toén in 1912 (over den tekst van Do Haan heb geschreven en waaruit bleek, dat ;het hem niet alleen gelukt is zijn ge dachten met een uiterst fijn en delicaat kleed te omhullen, doch óók., die ge dachten, uitingen van een inderdaad fan tasierijk, mystiek en somwijlen naïf-kin- derlijk gemoed, lot een z,eer aannemelijk en Lot het eind toe boeiend verhslen- complex saam te weven. .Daarmede wil ik niet zeggen dal de vertaling in het Hollandsch de oorspronkelijke lekst' is Duitsch overal even mooi en welge slaagd is, maar wat nood, de sprookjes achtige draad, die zich door liet heele werk heenslingert, houdt den hoorder 'bezig, boeit hem zelfs veelal, en zoo .denkt hij er niet over enkele zwakke de tails door den loup te bekijken of °r bij olil le staan. Ook ik wil dit niet doenj evenmin als na de eerste uitvoering, ver blijdend als ik het vind te kunnen con- stoteeren dat Willem de Haan ons 'een werk schonk met menige bladzijde vol poëzie en schoonp gedachten Wanneer we in slechts enkele woor den willen samenvatten wat de dich- ter-componist met zijn 'werk beoogde, dan is het hiermede gezegd- het menschdom te schilderen in zijn ge- heeledoen, zijn ideaal streven, zijn wor stelen en overwinnen. Is dat niet een onmetelijk veld ter overdenking, wordt daar der fantasie hiel de vleugelen aangebonden en!wordt er niet tot allerlei finesses aanleiding gegeven, die ons van den hierboven sche matisch aangegeven hoofdweg, langs ve le zijpaden voeren, m a. w. de hoofd lijn met veler nevengedachten omran- ,ken? Daarvan heeft De Haan dan ook uitnemend partij getrokken En ligt het niet voor de hand. dat hij naast verscheidene fel-realistische schetsen ook de tee re, gevoelige sna ren van 's menschen ziel niet onbe roerd heeft gelaten en zijn verhaal in een romantisch waas heeft gehuld, de liefde, in haar meest rein-idealen zin met warm-expressieve klanken in zijn werk een rol vervullen deed? Het strookt niet met den aard vai) een dagblad als dit, om nader in te gaan op de overigens aanlokkende taak, den tekst van een koorwerk als deze cantate uit te pluizen en op het schoonste daarvan het licht te doen vallen, maar door de klankkleur van 's componisten muzikaal pjaliet steeg liet in 's dichters brein ontworpen sprook je in waarde en pracht, werd het ons duidelijker en levendiger voorge steld, kwam de tot leven bezielende adem over de doode letter. Want kan de taal der muziek, de goddelijkste aller kunsten, ons niet nog sterker aanspreken en aangrijpen dan die der schoonste woorden En daarom wil ik, hoewel mij bewust blijvend onvolledig te zijn, op enkele dee- len wijzen, waarvan de muzikale be werking mij het meest troffen Dan dient in de eerste plaats ge wezen te worden op de schitterende instrumentatie, die aan de korte orkest fragmenten en in het bijzonder aan de solo-gedeelten, een buitengewoner glans en kleur geeft. Dat alle motieven en motiefjes - en deze. zijn er heel wat, daar de muzikale illustratie tot in de kleinste details is uitgewerkt even belangrijk zijn, kan ik niet toegeven, maar ze krijgen steeds beteekenis en ieder trekje treedt meer of minder naar voren door de juiste keuze van hel instrument dat er zich het best bij aanpast; het geheim dus van de instrumentatie-kunst. En daarin is Wil lem de Haan een meester. Al dadelijk blijkt dit in de inleiding, waarin door een marsch-fhema geheimzinnig de na dering van Worde gang wordt ingeleid, afgewisseld door een paai- motieven, die later in het werk herhaaldelijk opdui ken Voorts het frisch-bruisende vreugde koor, dat ons zingt van de stralende zon en de wapperende vlaggen de sopraansolo betreffende de nijvere ka bouters en den dans der elfen en driaden, dc fijne teekening van „hel boek der natuur", waarin wat den ken doet aan Haydn's Schópfung de gonzende bij, de nijvere mier en de onbewegelijke hagedis, het nieuw- ontwaakte leven openbaren -*-« Niet zonder dramatische kracht is de korte uitbarsting van smart als Hilkar luid snikkend aan Wordcgang's borst neerzinkt, nadat zijn geliefde vogel Einar door den roofzuchtigen havik omhoog is gevoerd. Ook .dit laatste is zeer teekenend weergegeven Te zeer begeeft de componist zich hier en daar in wat men noemt. „Klein- Malerei". Maar/ daartegenover staat dat er geen stemmings-wisseling in tien tekst voorkomt of de componist iaat zijn begeleiding daar terstond bij aan sluiten en dat is voor mij een der groote verdiensten van hel werk, al zijn dan de bijkomstige zaken soms met al te groote zorgvuldigheid uitgewerkt. Laat mij verder mogen wijzen op het fragment van den „eeuwigen nacht" den vaart ter helle, op den prachtigen so lozang van Hilkar, wanneer hij zijn liefde-zang uitzingt voor Liane, die ko ning Duisterwaan afwees. Als Hilkar in de volgende woorden zijn gevoelens voor Liane heeft uilgespro ken O houd mij zóó, voor altijd zóó,om vangen Dat golvend uw liaar, uw goudblond haar [me omhulle, Dat enkel uwer sclioonheidsglans deez' [nacht verlichte dan hoeren wie daarna als een inuigen tweezang van hem en Liane iZaal'ge stond, o blijf, zoo zoet verwijlend, In dc bergen daalde 't maanlicht zacbl. Laatste scheem'ring vlucht, naar 't Wes- [ten ijlend, Spreid uw donker, heilige liefdesnacht. een fragment, dat tot de mooiste blad zijden van het werk behoort. In de tweede afdeeling komt de krijg in al zijn verschrikking, met al zijn harts tochten, in felle schittering geïnstrumen teerd en realistisch tot het hoogste opge voerd (zoo werden we dus ook in dit overigens poëtische werk herinnerd aan hel monsterachtige dat de wereld thans ziet gebeuren I) waarop als weldadige tegenstelling een milde sopraan-solo volgt Wel bleef mij nog een troost, zoo r ij k, m ij n k i n d Als bijzonder mooi ook voortreffelijk uitgevoerd zij' herinnerd aan het solo a cnppella kwartet, evenals aan de orgel fragmenten in het achtste deel. Ook de laatste bladzijden der partituur zijn zeer belangrijk, met name de zang der drooni- geesten, zingend van helWórden, het Vergaan en 't Eeuwige Zijn. Als dit koor lieeft uitgezongen, toont Sprookje aan Wordegang de kalme rust, die zicli ever Hilkar's gelaat uitspreidt, terwijl hij droomde van zijn gelukkige hereeni- ging met Liane En gelijk over het ge- heelc werk een mystiek waas ligt, eindigt het p,ok aldus. /Wordegang iwas Verdwenen ook het 'Sprookje stond op en ging lief- nen op Wordcgang's voetspoor, nadat hel Hilkar's levensavond door zijn idealisme had verhelderd. Na deze vrij lange uilweiding over het werk, zal ik over de uitvoering zelve kort zijn, hetgeen ik met een gerust ge weten doen kan, omdat ik zou moeten herhalen wat ik al zoo vaak schreef. Alle lof en bewondering dan voor koor en or kest; de zangvereeniging gaf ook nü een doorslaand bewijs van haar groot kunnen en wanneer we Dinsdagavond haar dn recteur Cleuver niet den staf zagen zwaaien, dan hebben toch zeker allé toehoorders er waren er vele even als ik zijn werkzaamheid ter voorberei ding van dezen avond herdacht en hem in stilte hulde gebracht. De componist luid de directie-taak overgenomen en daaromtrent vallen twee dingen te vermelden le. dat hij met jeugdige bezieling het geheel leidde, 2c dat hij een warm applaus en meerdere bloemstukken mocht oogsten Ook het viertal1 solisten mevrouwen Slronck Rappel, De Haan-Manifarges en de heeren Th Denijs en Jac van Kempen verhoogden den glans van den avond Zij allen, ieder in hun partij, gaven het hoogste dat men mocht verwachten en vaalc meer dan dat. Het was inder daad een hoog genot hen allen te hoo- ren en wanneer we dit concert buitens- gewoon geslaagd en een groot succes liecten. dan komt ook hun daarvan een groot aandeel toe Wees ik er vroeger meermalen op dat „Eigen kun^t is eigen Leven", deze be langrijke avond heeft naast blijde stem ming ook voldoening in ons gewekt, dat we een werk van groote hoedanigheden in eigen taal hebben mogen hooren A A NOSKE LIEFDADIGHEID. De Vereeniging Kindervoeding ontving van den heer L. K. van der Harst JJz van dominoclub Russie f 5 911/2 en uit de bus van de Apotheek f 1,731/2 THERMOMETER EN VERWACHTING. 20 Jan. Tlermomele 1 n I S> i e r 8 n. vm 40 gr., 12 n. 44 gr.. 3 u. 45 gr. Telegrafische mededeehng va" het Kom. Meteorolcgisch instituut te De Bilt volgen» ie waarneming! 11 van heden ochtend: Hoogste barometerstand 775.6 te Muenchen. Laagste 746.9 te Bodoe. Verwachting tot den avond van 21 Jan.matige, tijdelijk wellicht krachtige, Zuidelijke tot Westelijke wind, betrokbtn tot zwaar bewolkt, wellicht eenige regen, iets zachter. BEKENDMAKINGEN. GEVONDEN VOORWERPEN. Als zoodanig zijn aangegeven de vol gende voorwerpen, welke zijn terug te bekomen A. Op het Politiebureau huissleutel; huishuurboekje; paar kin derkousen B. Bij Particulieren ijsmuts, Mej, Fillé, Larabrechtstrnal L .94; zilveren vingerhoed, N. Verhulst, Korte Heerengracht; nikkelen armband, P Maas, Langeviele K 290, Fransch lKiekjc, A. Schlüter, Hotel Abdij; kinder muts, S D. Adriaanse, Bedde wijkstraat K 139; potloodhouder, H. Sies, Gravenstraat I 280; kinderbarret, G. Reijers, Nieuwe H.aven, fluweelen ceintuur, J. Tom, Vccr- sche Weg S 24; wollen handschoen, Adr. Dronkers, Potlenb.singel Q 55, paar hee ren-schoenen, H. Koster, Potlenb.singel; portcmonnaie, N. Bosschart, Vliss. straal K 64; doublé broche, C. J. van den, Broek, Molenberg IC 100; porlemonnaie inli ecnig geld, P. de Wijze, Spanjaard- straal F 77; schoolboek, P van Helle man, Verwer ij straat O 166; redicule inh- lepel cn vork, Wouterse, Spanjaardstraat F *55 BUITENLAND. DE OORLOG. De toes tand. „De eenige bedoeling van den tocht naar de kust van Yorkshire is klaarblij kelijk geweest. een bravade; een uittar ten en hoonen van de Engelsche n een voldoening geven aan het verlan gen der Duitschers, dat hunne vloot weer eens een vermetel stukje zou bedrijven." Aldus onze bekende historicus, pro fessor dr. G W Kernkamp in „Vra gen des Tijds" over de beschieting van Hartlepool, Scarborough en Whit- bey door Duitsche oorlogsschepen. Geheel dezelfde kenschets past op den tocht, thans door een gedeelte van de Duitsche luchtvloot (vliegtuigen en een Zeppelin) op Engeland gedaan Van de eerste was Yarmouth aan de Oostkust in Norfolk weer het doel. Naar men zich herinnert, werd de reede van die stad reeds vroeger door Duitsche scheepskanonnen onder vuur genomen Ook nu weer hebben de aanvallers hun methode gevolgd, nl. om bommen te werpen op sleden zonder vooraf gaande waarschuwing, afgescheiden van de vraag, of die steden versterkt zijn, ja dan neen Ongetwijfeld, in Duitschlaud kan men tol zelfverdediging aanvoeren, dat de vlie gers of luchtschippers het uitsluitend op bepaalde inrichtingen ten dienste van de weermacht gemunt hadden dat daarbij gemakkelijk enskele bommen onschuldige slachtoffers kunnen maken en dat de bondgenoolen (denk aan de Engelschen nu pas boven Oostende!) desgelijks liebr ben gedaan. Maar dan zij terstond geant woord dat de aviateurs aan laalstgc- noemde zijde getoond hebben, meer re kening te houden met het militaire doel hunner operalies en daarbij de niet strij ders minder gevaar Hepen dan dit bij" de Duitschers het geval bleek eu blijkt Ter rechtvaardiging van hun handen wijze in zake den aanval' uit zee hebben deze zich beroepen op een bepaling van de in. aanmerking komende Haagsche conventie (een bepaling, die in dergelijke overeenkomsten steeds te vinden is), dat de mogendheden, die ze hebben aange gaan, slechts verplicht zijn ze na te le ven in een oorlog, gevoerd tusschen stof ten, die alle de conventie hebben on derteekend. Nu strijden ook Servië en Montenegro mee, die geen van beide de conventie betreffende het bombardement van plaatsen in een zeeoorlog hebben bekrachtigd Dus acht Duitschlaud zich van de verplichting tot nakoming der con ventie ontslagen Terecht wijst prof Kern kamp erop, dat, daar Servië en Montene gro geen van twee een oorlogsvloot heb ben. de bekrachtiging van bovenbedoelde overeenkomst voor deze staten niet de minste waarde had. Uit een der berichten over den aan slag op Yarmouth blijkt, dal de bestokers tenminste op liet arsenaal en het mq/- rine-depöt hebben gemikt Giistoronmiddag werden van 'l eiland Vlieland af drie Zeppelins waargenomen Twee kwamen uit liet Westen en ver dwenen in Noordelijke richting; een derde was uit het Oosten aangekoerst en stevende naar het Westen Ook werd er kanongebulder gehoord evenals te Uiiiiuizermeiden. Dit kwam uit dc rich ting Oostelijk van Borkunv Waarschijn lijk was dit vuur gericht op of afkomstig van de Duitsche oorlogsvaartuigen, die den vliegers als punten van vertrek en aankomst moeten hebben gediend Deverouderde geliefde De bezetting van een smalle strook in den boveu-Elzas en de aanraking met de bevolking aldaar, hierdoor en dooi den eersten inval kort na de oorlogsver klaring verkregen, heeft rondweg gezegd de Franschen in 't algemeen teleur gesteld De zuclil naar hel opnieuw voegen der „ingelijfde" gebieden bij de republiek was een fraze geworden De revanclieJ- gedachle werd daar tamelijk kunstmatig mee aangestookt en brandende gehou den. Men eoquetleerde wat met de be woners van ElzasrLolharingen Daarmee is overigens volstrekt niet gezegd, dat de pijn, door de afscheuring veroorzaakt, niet echt was Ieder onbe vooroordeelde moet getroffen worden door de gehechtheid, waarmee de repu bliek aan de bewoners der „geannexeer de" gebieden liing, al behoeft daarbij niet te worden voorbijgezien, dat die gehccht1- heid dot een bepaalde grootheid in de binnen- en buitenlandsche politiek van Frankrijk geworden was De vraag, hoe die menschen zelf daarover dachten, raakte er door óp den acluergrond Onge twijfeld hebben velen daar de heugenis aan Frankrijk als iets dierbaars bewaard en gekoesterd Dikwijls werd daaraan uiting gegeven Een verzet tegen Duitsch militarisme en Duitsche bureaucratie, dal door de pers aan de overzij der grens mei gejuich werd ontvangen Men denke aan de Zaj- bern-kwestie, aan zoo veel andere wrij vingen meer, op zich zelf zonder betee kenis, maar aangeblazen door den haat eener-, door sleilen onwil anderzijds, tot gebeurtenissen, die dikwijls het evenwicht in Europa aan 't wankelen dreigden te brengen. 1 Maar de jonge schoone, met wie Frankrijk vrijde en die het in 1871 ruw ontrukt was is in dien tusschentijd een dame op leeftijd geworden, ofschoon ze in de herinnering van liaar minnaar nog in den glans der vurige jonkheid praaL- de. De juffrouw werd bezadigder Ze is meer op haar belang gaan lellen. En dit was den minnaar niet naar den zin De geheele weerwraak-politiek steunde immers op gevoels-overwegingen. En al deden zich in vredestijd wel eens stenij- men uit liet Rijlcsland hooren, die be^ tooiden, dal de bevolking aldaar niet gaarne bij Duitschland hoorde, maar evenmin naar vereeniging met Frankrijk verlangde men luisterde liefst niet naai- die nuchtere overleggingen Hel jaarlijksch rouwverloon aan bet Straatsl- burgbeeld te Parijs maakte meer effect Dc ontwikkeling van het huidige krijgs bedrijf heeft de Franschen die verande ring in de verhouding der Elzasser- Lolharingers r.uw aan 't verstand gei- bracht Men had gedacht, dat dc Fran,- schc soldalen daar als bevrijders zou den worden ontvangen. Al mogen ve.rf- scheidene dit hebben gedaan, de meer derheid der bevolking is1 er tamelijk koel onder gebleven. En ook dit is te begrijp pen de vrees voor den Duitschen dwars kijker zit er diep in. Ook hebben zich voor den Franschen nationalileitslrots onaangename feilen voorgedaan. Zoo heeft een bewoner van het Rijksland onder voorgeven van een FranScli sol1- daal aan drinkwater te helpen, dezen pardoes neergeschoten Men ziet in de republiek dan ook in, die menschen aanvankelijk verkeerd te hebben, aangepakt Zelfs werd reeds geopperd, na den vrede en wanneer die streken weer Fransch geworden zullen zijn, ze lijdelijk onder bijzonder bestuur le plaatsen Tegen dit voorstel van uit zonderingsmaatregelen kwam dadelijk verzet. Dal was nu juist, wat men den Duitschers verwijt. Ais volle broeders zouden de Elzassers en Lolharingers in den schoot van het oude vaderland te rug moeten keeren. Tegenwoordig wordt dan ook tol ver dediging van die aanhechting meer na druk op het économisch voordeel en stra tegische redenen dan op gevoelsover wegingen gelegd Bij de Duitsche volks telling van 1910 bleek bovendien dat op een totale bevolking van 1 791 800 zier- len en 82.200 militairen voor niet meer dan 204 200 personen hel Fransch de moedertaal was. Maar wellicht moet hieif bij worden rekening gehouden met de mogelijke vrees, om apn het Duitsche bestuur hel Fransch als moedertaal op te geven Juist in den allerlaatste» tijd wer den de verbodsbepalingen in zake 't spre ken van Fransch er verscherpt KORTE OORLOGSBERICHTEN. Een telegram van het Central News- agentschap aan dc Engelsche bladen be helst, dat twee Engelsche officieren door middel van een snelle iautó wisten le ont snappen. na uit dc Gnoningsche iuter- neering weggekomen te zijn. Bij het af zenden van het bericht uit Amsterdam (Zaterdagavond) werd aangenomen, dat ze veilig in Engeland zaten Het telegram legt den nadruk op het feit, dal ze van hun eerewoord, om niet te ontvluchten, ontheven waren, zoodat in hnn vaderland geen kwestie van een actie te hunnen opzichte kan zijn. Te New-York is de eerste afdee ling van een groep van tusschen de 75 en 100 Belgische gezinnen aange komen, die voornemens zijn e rgens in het Zuid-Westen van de Vereenigde Stolen een kolonie te vormen. Deze eerste afdeeling bestond, naar de N' R C verneemt, uit zes gezinnen, 21 men schen omvattende, die allen te Antwer pen hadden gewoond, maar 11a de ver nieling van liun huizen broodeloos wa ren geworden De passage was uit een ondersteu ningsfonds betaald Op grond van berichten uit Fran- sche bron hadden we gemeld dat de ge doode „waarnemer'' in een Duitsch vlieg toestel dc zoon van den minister van oor log en chef van den generalen staf in hel keizerrijk von Falkenhayn was De Fransche „ooggetuige" verbetert het thans in zoo verre, dat dit een zekeren luitenant Falkenstein betrof Liebknecht staat met zijn verzet tegen den oorlog in Duitschland niet alleen De Londensche correspondent van de „Matin" heeft een manifest ontvangen van eenige Duitsche sociaal-democraten die op het oogenblik te Rotterdam ver toeven en het niet eens zijn met fcle po litieke gedragslijn van hun partijgenoo- len in den Rijksdag. -» Tot de onderleekenaars behoort Karl Bernstein Deze erkennen, dat Rusland zich aan onderdrukking heeft schuldig gemaakt, maai-, aldus leest men verder „Ons vaderland willen wij bevrijd zien van het imperialisme dat ons ver lamt, van den leugenveldtocht die den Duitschen naam in den vreemde ont- eerl, en van het bloedvergieten dat ons uitput. „Wij wensclien voor onze broeders in Nederland waai* wij gasten zijn, en. voor de drie Skandinavische staten een internationale bescherming tegen de sabel die elk oogenblik tegen hen kan getrokken worden, terwijl hun haard steden onder een valsch voorwendsel verwoest worden." Gisteren heeft men iets gelezen over de opgeworpen vraag, of Japan geen hulptroepen naai- Europa, in dit gevat Frankrijk, voor de bondgenooten tegen Duitschlaud zou kunnen zenden Als voornaamste verdediger van dit denkbeeld werd de Fransche oudf-mi- nisler Picyhon genoemd Ook werd de tegenstand aangeroerd, door de opeis bare meening in Engeland tegen ver wezenlijking van dat plan aan den dag gelegd. Van dit meeningsverschil zou een verkoeling in de verhouding tus schen de bondgenooten het gevolg kun nen zijn. Met het o og daarop i s de Parijsche correspondent van de N. R C., den heer Pichon zijn meening over dit ge wichtig pimt wezen vragen Pichon bleek van oordeel, dat men in het Vereenigd Koninkrijk niet zoo vijandig tegen uitvoering van dat voornemen zou staan, als het eens aan de orde zou woixien gesteld en verklaarde, dat de drie rijken van de Triple Entente het in den grond over die zaak eens zijn. Hel lid van den Fransclien Senaat d'Estournelles de Constant is een bekend vredesvriend Eens verwierf hij zelfs den daarop betrekking hebbenden Nobel-prijs. Nu keurt hij in een hrief in diq „Temps" de bijeenkomst van de pacifisti sche vereenigïngen te Bern af! Ook het Fransche leger lieeft een „ooggetuige". Men kende reeds een der gelijk persoon bij de Engelsche soldaten in de republiek Smith heet deze Hij is lid van het Lager Huis en heeft volgens dc „Köïn Zlg geen verstand van mili taire zaken Zijn Fransche vakgenoot komt nog eens; uitvoerig op de nederlaag bij Soissonsj terug. Na wat we daarover gisteren aan de Parijsche „Matin" ontleenden, kunnen we dat stuk laten rusten, behalve het volgende staal van dapperheid aau do genoemde zijde. Gedurende den slag ten Noorden van Scnssons werd een hevige aanval der DuiLehers door een krachtigen bajonet- euinval der „jagers" afgeslagen Een hon derdtal van deze Fransche soldaten werd bmsingeld en. daar ze weigerden zich, over te geven, tot den laatsten man ge dood Telegrammen. Hedenochtend door ons ontvangen, doch niet gebulletineerd LUCHTAANVALLEN OP ENGELAND LONDEN, 20 Jan V. D. Vijandelijke vliegtuigen vlogen gisterenavond boven Great Yarmouth en wierpen bommen. Gemeld wordt, dat daarbij 4 personen om het leven kwamen en voorts e enige stoffelijke schade werd aangericht. KINGSLEY, 20 Jan V D. Een Zep pelin heeft hedennacht een aanslag op Sandriugham gepleegd waarbij verschei dene bommen werden geworpen. Een lievige ontploffing werd daardoor veroorzaakt Te Sandringliam bevindt zich het landhuis van koning George, York Cotta ge, e n eveneens het landhuis van ko ning Haakon van Noorwegen, Appleton Hall, die onbeschadigd bleven Een huis is getroffen en een kind gewond. Later wordt nog gemeld, dat de Zep pelin nabij Hunstanton naar beneden is geschoten. LONDEN, 20 Jan. V D. Over den aanval met een vliegtuig op Yarmouth

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1915 | | pagina 3