LAATSTE BERICHTE». Nagekomfn Berictten. de navolgende kantoren der di- hoog en woest dat te Wal zoor den In die voor de maanden Februari, Ged. Staten achten de beroepen te- 1 schutbalkeu op den dijk moesten Juni en October de heeren: W J. Spren- gen hun besluit niet ontvankelijk als te recle belastingen en 'der directe belastin!-de gen, invoerrechten en accijnzen in Z e e- land: Axel, Goes, Hansxveert, Heinkenszand, Hontenisse, Hulst, Sas van Gent, Vlissiri- gen directe belastingen en accijnzen), Vlissingen (invoerrechten en accijnzen), IJzendijke, Zierikzee d. hel kantoor der registratie en do meinen te Oostburg. De aanwijzing voor de onder c. en d. genoemde kantoren geldt slechts voor zoover de vereischte standpennigen alj- daai- voorhanden zullen zijn. Het aantal bons voor warm eten be droeg heden 1154. gelegd worden; het water sloeg overheen tot in het veerhuis Een partij vlas, per tram uit de richting Hulst ter verscheping aange voerd, en ter waarde van circa 30 000 francs, kon niet meer van de kade worden gehaald en leed belangrijke wa terschade De boot Hansweert-Walzoorden kwam anderhalf uur te laat aan Gistermiddag gaf zekere S dronkenschap op de Markt a 1 h i e r een klap aan een der omstanders Proces-verbaal is opgemaakt. Ui t Vlissingen, - Het Deensche s.s. Tuborg kwam heden te Vlissingen binnendoor ge sleept van Alblasserdam aan, om door de „Schelde" van machines en ketels te worden voorzien Met ingang van 1 Augustus is de heer G Folkers, ingenieur der S.S. overgeplaatst van Breda naar V lis sin- Se" De ondermachinist C Zondervan bij de SS. is bevorderd tot machinist 2e klasse. Uit WSnlckeren. Men meldt ons uit Westkapelle In de Dinsdag gehouden raadsver gadering werd met algeni. st. op voorstel van B. en W. in beginsel besloten, om den zandweg tuSselieu Westkapelle en Aagtekerke te bestraten. Dit besluit werd genomen in verband met de toe gekende bijdrage van het Kon. Nat. Steun Comité en ook de verschillende toege<- zegde bijdragen van onderscheidene par ticulieren Ook de polder Walcheren deed toe zegging van een subsidie ad f 30'sjaars gedurende 20 jaar. Aan de Prov Staten zal een aanvraag gericht worden om een renteloos' voor schot ten bedrage van hetgeen nog te kort is. Daarna werd besloten aan de heeren A Overduin en J. de Vos alsnog uit te betalen respectievelijk f 12.50 en f2 50, wegens te weinig genoten jaarwedde als ambten van den burg stand over 1913. 155 Bij de 19 dezer te Biggd- kerke gehouden verkiezing voor e en lid van den gemeenteraad zijn candid daat gesteld de heeren D Coppoolse en K. de Wijze Dc raad van Aagtekerke be noemde met algemcene stemmen tot secretaris dier gemeente de heer J. W Schuurman te Domburg. Uit Zqid-Bertfftfad Tegen Maandagavond waren te I e r s e k e de winkeliers en bakkers op geroepen lol een bijeenkomst, om tot vervroegde winkelsluiting te geraken. Achttien hunner waren tegenwoordig of vertegenwoordigd. Na gedachlcnwisseling werd met 17 stemmen bestolen van den raad een vordering te verzoeken, waarbij winkel- sluiting des Zaterdags om 10 uur'en de overige avonden om 9 uur gebiedend wordt voorgeschreven Het adres zal ook aan de niet-aanwezige winkeliers ter teekening worden aangeboden. De verbindingsweg tusschen Noord- Brabant en Zeeland is op de bestra ting na. waarmede van het voorjaar wordt aangevangen, klaar De weg is 8 Meter breed en wordt verhard tot 4.30 M. met een rijwielpad van 1 Meter breed, evenwijdig loopen- de langs den spoordam tot liet stati on Woensdrecht. .if. r-"*> -<l Uit Noord-Berelftnd. Bij bekkenslag werd Dinsdagmorgen den inwoners van Cotijnsplaat kond gedaan, dal door de marine een paar mijnen in de onmiddellijke nabijheid van het dorp zouden worden opgeruimd. Dor delijk zag men dan ook de bekende voor zorgsmaatregelen nemen deuren en rai- men werden overal1 opengezet en ook de kinderen van de openbare school wed den naar huis gestuurd. Daar de ccno mijn op slechts ongeveer 150 M. lag van van de bebouwde kom, had men nog hoop, dat deze zou worden gedemon teerd of bij hoog water zou worden weggesleept, IJdele hoop! Ook deze deed men springen! Geen wonder, dat vel schillende gebouwen het moesten ontgel den op vele plaatsen sprongen er ruiten, bij anderen werden er ramen ingedrukt, van sommige woningen waren heele rijen pannen weggeveegd Bij de plaats waar deze mijn lag, werd in den kreukellierm een gal geslagen van pl. m. 2 M. diepte en 3 M. middelllijn. Groolc brokken steen werden meters ver weggeslingerd Van dc publieke gebouwen kregen liet gemeentehuis, de afgekeurde lokalen der openbare school en de bijzondere school schade In deze Laatste, waar men de kinderen had binnengehouden, werden een paar kleinen licht gekwetst door neervallende ruiten. Wonder boven wonder kwamen er geen persoonlijke ongelukken voor; zelfs midden in het dorp en daarvoor lagen stukken ijzer. Uit Zeeuwsch-Vlaan derten O. D. Bij den lievigen Westenwind was gister het water i n de Schelde zoo Een Belgisch vluchteling, thans in Engeland verblijvende, was stellig zeer tevreden geweest over de behan deling v an een der dokters te Hulst, want weer ziek zijnde, herinnerde hij zich zeker de goede uitwerking der Zeeuwsclie poeders. Edoch, hij was den naam van den geneesheer vergeteu, maai' een Bel gisch vluchteling verstaat de kunst om zich te redden En zoo arriveerde te Hulst een brief met geen persoonlijk adres, maar met de aanduiding van den persoon dps Esculaaps, van zijne woning en zijn auto-garage, welke brief terstond kon besteld worden Dc verlangde poeders zijn al op weg naai' Albion. Te Hoofdplaat zijn Maandag nacht de lijken van ee n man en een paard aangespoeld. KAMER VAN KOOPHANDEL EN FA BRIEKEN TE MIDDELBURG. Vergadering van heden (Dinsdag) middag te drie uur. Voorzitter de heer C. M. Ghijscu Aanwezig 8 leden Afwezig de lieeren W. J Sprenger, Boddaert, Boudewijnse en Bosman. De voorzitter opende de vergadering met eene rede waarin hij zeide da't hel jaar 1914, als een noodlottig jaar voor handel en nijverheid mag worden aangemerkt. Was het aanvankelijk reeds meer of minder gedrukt, sedert het uitbreken van den wereldoorlog verkeert alles in een toestand die door ieder onzer nog nooit is beleeft. Het crediet had in de eerste dagen van den oorlog geheel opgehouden te bestaan. Een par nische schrik deed een ieder er aan den ken le ï'edden wat nog mogelijk was. Ban kiers en. kassiers werden bestormd en al het gereede geld was in een paar dagen verdwenen Dank zij krachtige maatrege len der regeering verbeterde de toestand vrij spoedig. Circulatiemiddelen, die een lijdelijk karakter dragen werden in om loop gebracht en naar gelang het ger vaar scheen le verminderen, dat ons land zelf in den oorlog zou worden medege sleep t, keerde de 'gerustheid weder Toch bleef de industrie en de handel schokt door het ontbreken of verhoogen in prijs van grondstoffen en handeïswaj- ren. Hel bouwvak in al zijn vertakkingen werd het meest getroffen door cle wei nigen lust tot nieuwen aanbouw en het beperken van herstellingen tot het hoog noodige. De liandel in binnenlands'che producten werd getroffen door maatrege len tegen den vrijen uitvoer, maatregelen voorzeker gewettigd door de noodzake lijkheid om in de eerste plaats te voor zien in eigen consumptie ,doch die in- tusschen den binnenlandschen handel stremden en den verkoop ;der eigen voort brengselen op ongekende wijze bemoei lijkten Intusschen woedt de krijg nu reeds bijna zes maanden zonder eenig uitzicht op een spoedigen beëindiging en mogen wij alleen hopen, dat in den loop van dit jaar de gewenschle verbe'p tering intreedt, door den vrug verlangden beslissenden vrede Ik wensch u allen, mijnen heeren, dat wij daarvan getuigen mogen zijn en dat ons land geheel bui len het conflict moge blijven Onze Kamer verloor twee Iiarer leden. De heer M. P. van der Harst nam zijn ontslag doordien hij de gemeente metiers- woon verliet. De heer W. "C Noskel wenschte zich niet meer herkiesbaar te stellen. De Kamer verliest in beide hee-J ren ijverige leden, die hunne adviezen naar besle welen beschikbaar stelden In de vacatures werd voorzien door de benoeming van de heeren A C. de Vos en A J. Verhage, beiden thans voorliet eerst ter vergadering aanwezig, aan wie ik de belangen van handel en nijverheid hier ter stede teil zeerste aanbeveel] en die ik met limine lienocming geluk- wensch, en hiermede als geïnstalleerd verklaar Medegedeeld wordt dat B en W. be licht bobben dat tot leden van de Ka mer zijn herkozen of gekozen de heeren H. A van Adrichem Boogaerl, rnr G J. Sprenger, A. G. de Vos, mr J. A Heijse, jhr A E Boddaert. W. Bosman en A. J Verhage. en dat deze heeren allen de benoeming hebben aangenomen Na voorlezing der notulen der vorige vergadering en na goedkeuring van deze werd overgegaan tot de verkiezing-van een voorzitter en als zoodanig herkozen de heer C. M Ghijsen met 7 stemmen tc;- gen 1 op den heer mr. J A HeijSe. Tol onder-voorzitter werd vervolgens herkozen de heer mr. J A Heijse met 7 slc-mmen legen 1 op den heer C Bon- ddwijnse. De heer P J Tapper werd bij accla matie herbenoemd als bode. Alsnu werd overgegaan tol de trekking der maandcommissies In de commissie voor de maanden Januari, Mei en September zullen zitten de heerenVan Adrichem Boogaerl, Ghijs'en 'en Heijse ger, Boasson en Boddaert. In die voor de maanden Maart, Juli en November de heerenBoudewijnse, Verhage en Bosman. In die voor de maanden April, Augus tus en December de heeren G J Spren ger, De Vos en Schulte Vervolgens werd overgelegd de reke ning van dc Kamer iover 1914. Dc ont vangsten bedroegen aan batig saldo 1913 f 9 79',)' en aan toelage gemeentekas f 350, dus totaal f 359.79i/o; dc uitgaven bc-drocgen f 348.641/2, dus het batig slot f 11 15 De rekening werd goedgekeurd ten zal zoo aan den Raad worden over gelegd. Door den secretaris werd hel verslag bver hot archief uitgebracht, waaruit blijkt, dat^ verwezen kan worden naar hetgeen ten vorigen jare ten opzichte van het archief is medegedeeld. De lijsten gaven een overzicht van wat in het ar chief aamvezig is en waar het zich be vindt Overigens valt niets bijzonders te vermelden. Ten slotte werd mededeeliug gedaan van dc volgende ingekomen stukken Een schrijven van B en W. waarbij medegedeeld wordt dat op 13 October 1911 tol lid der Kamer is gekozen de heer P W M. Hoegen van Hoogelande, doch dat deze wegens gezondheidredenen voor die benoeming heeft bedankt Een verzoek van den Nederlandsclien Anti-Oorlogsraad om aansluiting en een adhae-ie-betuiging aan dit verzoek van de Kamer le Vlaardingen, die tevens een afdruk zendt van een rede van haar vooiv zilk-r, den heer J. van Dusseldorp A M z Wfarin die aansluiting wordt aanbevolen. Een verzoek van den heer E Potjor lo Groningen, d.d 21 September 1914, waarin wordt gevraagd adhaesie te be luigen aan een adres aan de Tweede Ka mer inzake de Suikeraccijns Deze stukken werden voor kennisgef ving aangenomen. HET MIJNONGELUK IN DE WIELIN GEN. Door den cbëf van den marinestaf wordt meegedeeld, dat het ongeluk djat gisteren met zoo noodlottig gevolg in de Wielingen plaats had, niet veroorzaakt is Icïoor het stooben op een drijvende mijn, zooals in een bericht uit Bres- jkens aan sommigie bladen werd gemeld, maar dat de ontploffing plaats had toen Hr. Ms Triton bezig was 'met de verwisseling van het mijnenveld. Deze werkzaamheden, welke geduren de den geheelen duur der mobilisatie op gezette tijden plaats hebben gehad, zijn uit den aard der zaak niet van gevaren ontbloot, doch de verwisseling is noodzakelijk om zekerheid le heb ben, dat de mijnen in goeden staat yerkeeren en daardoor le voorkomen, flat later bij definitieve opruiming ern stige ongelukken zouden plaats vinden. (Uit het bovenstaande blijkt dus, dat onze lezing omtrent de vermoedelijke toedracht van het ongeluk de juiste was). Z K II. Prins Hendrik bracht he den een bezoek aan den opperbevel hebber van zee- en landmacht om hem zijn deelneming le betuigen met het groote verlies, dat onze marine tenger volgc van het ongeluk in de Wielin gen heeft geleden DF. „VOLKSWIL" VERBODEM Naar wij vernemen, is 'door den ter- ritorialen commandant in Zeeland ver boden liet uitgeven, drukken en ver- Bpreiden van ,,De Volkswil", liet blad van den bekenden notaris van Dalsum te Hulst De reden hiervan is ons niet bekend, doch het heeft wel de aandacht getrokken dat sedert het uitbreken van den oorlog |dit blad meermalen arti kels bevatte, welke al lerininst overeen stemmen met de door de regeering aanbevolen neutraliteit. De heer van Dalsum was voornemens binnenkort de uitgaaf van het blad te staken. Hij schreef onlangs, dat het doel dat door hem met de uitgifte wer<J beoogd, bereikt was "en liet gestrooi de zaad nu vrucht kon dragen MOND- EN KLAUWZEER Aan de Roode Sluis op de Belgische grens bij de gemeente O vei" slag is mondj- en klauwzeer uilgebroken bij den land bouwer Apers. Dertig stuks hoornvee en negen varkens zijn afgemaakt; dit is het eerste, geval in deze streek VOOR DEN RAAD VAN STATE. De afdeelirk' van den Raad van State voor de geschillen van bestuur beliau- delde heden ok a 1 Dc beroepen van liet bestuur van hel waterschap voor de uitwatering door de Sluis in de Piet en van de be sturen van eenige poldei's legen het be sluit van Ged Staten van Zeeland van Zeeland 'van 14 Maart 1913, waarbij'onder vaststelling van eene nieuwe kostenver^ deeliiig voor de uitwatering door de Sluis in de Piet, is' bepaald, dat de omslag moet worden geheven naar de kadastrale grootte en niet naar de schot.» bare grootte der polders; en 2 de adressen van de appellanten houdende verzoek om revisie van de beslissing genomen bij kon. besluit van 21 April 1914. waarbij ongegrond werd verklaard beroep ingesteld door be stuur van het waterschap 's H e ei Arendskerke en de besturen van ne gen andere polders legen liet voonJ noemde besluit van Ged Staten van Zee land van 14 Maart 1913 laat ingesteld, en de verdoeken omrevi- zijn h i. niet ontvankelijk omdat onder de in de betrekkelijke bepalingen der Grondwet aan de Kroon toegekende bevoegdheden geen recht van revisie wordt aangetroffen en evenmin zulk een recht door wetsinterpretatie kan aange nomen "vvörden. Voorts doen Ged. Stalen nog uitkomen dat het h. i. voor het wa terschap voor de uitwatering door de Sluis de Piet geheel onverschillig is, of de omslag geschiedt naar de scholbare dan wel naar de kadastrale groote der polder De koninklijke beslissingen volgen later. MET TARWE VERMENGD ROGGE BROOD. De Minister van Landbouw heeft in een ,19 Jan aan de burgemeesters ge zonden circulaire dezen verzocht te gei- lasten dat met 't oog op den beperkten voorraad rogge, het roggebrood voortaan uitsluitend mag worden samengesteld voor de helft uil tarwe voor de helft uit rogge. Een maximum-prijs wordt voorshands niet wensclielijk geacht. De prijs zou naai' de meening van den minister op één cent hooger dan dien van gewoon roggebrood kunnen worden gesteld Voor de vermenging zal door den Mi nister tarwe worden beschikbaar steld op aanvraag. Natuurlijk mag die tarwe niet voor andere doeleinden worf den gebruikt. Bij het niet voldoen aan het verzoek zal de rogge in de betrokken gemeente in beslag worden genomen UIT DEN HAAG De hoofdambtenaar, wien door den minister van financiën een ontwerp tot herziening van de registratiewetten opgedragen is de heer J. A. F. van Aspereu, inspecteur der registratie te 's Gravenliage en wel in diens hoeda nigheid van secretaris der in 1906 in gestelde staatscommissie tot h et uitbren gen van e en r apport aangaande de verbetering van de wetgeving op het gebied van registratie enz. Het gerechtshof te 's Gravenhage ver oordeelde heden WL J H., alias dr Reteau wegens uitoefènsing van zgn. deskundige praktijken Lot 3 jaar gevan genisstraf met aftrek van preventieve hechtenis, een gelijke straf als hem door de rechtbank was opgelegd. chef van den marinestaf deelt mede, dat 'de luchtschepen, welke gis terenmiddag van de Noordelijke eilan den zijn waargenomen, zich niet bo ven Nederlandsch gebied hebben be wogen, et och boven de Noordzee geruimen afstand van de territoriale, grenslijn. UIT AMSTERDAM. Naar we uit goede bron vernemen, zal binnen korten tijd in de Provinciale Staten weer in behandeling komen de kwestie der Rijks-voedingsmiddelenk ring. STAATSLOTERIJ. 4e kluste, 3de liist. Trekking venkelen Woensdag. f '2900 No. 18239 DUITSCH LEGERBERICHT BERLIJN, 20 Jan. Ambtelijk Het groot te hoofdkwartier meldt In de streek tusschen de kust cn de Leye hadden slechts arlilleriegtevechu ten plaats. Bij Notre Dame de Lorclle, N van Atreclit, werd den vijand een W. 200 M. lange loopgraaf ontnomen, hierbij werden 2 mitraljeurs, benevens eenige gevangenen genomen In de Ar- gojme namen onze troepen eenige vijj- andelïjke loopgraven Op één plaats be droeg onze winst aan terrein gedurende de laatste dagen 500 Meter Ten Noor den van Sennheim gingen onze aanvalt- len goed voorwaarts De Hirstein kwam in ons bezit Wij maakten 2 officieren en 40 Alpenjagers gevangen. RUSSISCHE LEGERBERICHTEN PETROGRAD, 20 Jan (off.) Op 17 en 18 Jan leverden onze troepen een reeks kleinere gevechten inel den vijand op denr echteroever van de beneden Weictf- sel over een front, dat zich uitstrekt tusschen de Weichsel en de spoorlijn W-arschaukMlawa Om het dorp K01 noplca hadden belangrijke gtevechteii plaats, die echter eveneens een plaatse lijk karakter droegen. Daar werd de zwa re artillerie des vijands dooi* ons vuur tol zwijgen gebracht. Vooral bij RadM zanuwo en Bjoemia ,waar de vijand vod- sterk le stellingen heeft ingenomen en bij Dolrine, waar een poging der Duilschers om tot het offensief over te gaan, werd verhinderd, en de vijand zich onder zware verliezen moest terugtrekken. Op den 17den dezer bombardeerden de te genstanders uit hun stellingen aan den linker Weichselfrjoever onze positie bij Visegrad. De Duilsche artillerie werd evenwel door ons vuur lot zwijgen "el- bracht. Den 18den dezer werd het dorp Wilkourice hevig doop de Duilschers be schoten evenals onze stelling op den linkeroever van de Bzoera. Overigens is de toestand onveranderd. AAN DE PERZISCHE GOLF KONSTANTINOPEL, 20 Jan (Off Bij een nachtelijken aanval tegen de En- gelsche versterkingen aan de Sjat-el- Arab (aldus heel naar men weet, de de stroom, waarin de Eufraal en Ti- gris tezamen uitvloeien, (Red. M. Ct.) werd de vijand verrast. Hij verloor 100 man aan dooden en gewonden Een Engelsche cavalerie-afdoeling beproefde in de richting van Ivoraa een afdeeling onzer infanterie overvallen. De aanval, welke door hel krachtig vuur van een kanonneerboot werd ondersteund, is af geslagen met zware verliezen voor den vijand. Priji 1000 400 ?00 100 406 14691 5991 7398 17943 105 3706 14964 19004 NA DEN DUITSCHEN LUCHTAANVAL LONDEN, 20 Jan. De koningin en de koning kwamen gisteravond om 10 uur van Sandringhani aan, verscheiden uren voordat het Duitsclie luchtschip boven Sandrïngliam verscheen Gister teravond om 10 uur ongeveer werd bo ven de Theems in de nabijheid van Gravensend een vliegtuig gesignaleerd. LONDEN, 20 Jan Hedenochtend is te Kingsley nog het lijk gevonden van een vrouw, die bij den tocht der Duitsche aviateurs werd gedood. Het was de weduwe van een soldaat, die aan het front sneuvelde. DE AARDE BEEFT. ZuRICH, 20 Jan In West- en Noord- Zwitserland werden Maandagnacht om 11 uur 35 min. een paar maal hevige aardschokken waargenomen in de rich ting Noord-Zuid. Er werd geen schade veroorzaakt. BELFORT, 20 Jan. Gisteravond om half elf is hier een aardschok gevoeld, In de kamers werden de meubelen ver schoven en de deuren vlogen open. IN NOORD-FRANKRIJK. LONDEN, 20 Jan. Aan de „Daily Chroh nicle" wordt uit Noord-Frankrijk ge meld: den 15den Januari is de stad Freligliien bij Armenlières door de Enk gelschen bezet, waarbij de Duitschers, die voor een aanval waren samengetrokken, werden overrompeld. STAAT EN SCIKERVOORRAAD KRISTIANIA, 20 Jan. De regeering heeft totaal 20 000 ton suiker gej-f kocht, die in de verschillende steden van Noorwegen als reserve zullen wor den opgeslagen! Er bestaat' geen plan, tot invoering van een suiker-monopolie; waarvan eerst sprake was. MAURICE MEUNIER f Op 45-jarigen leeftijd is te Amsterdam de bekende tooneelspeler Maurice MeuL nier overleden BURGERLIJKE STAND. Middelburg. Van 19 tot en met 20 Januari Getrouwd- F. J. A. Stijgers. jm 29 jr. en C. Steketee, jd. 35 j. Bevalleu- M E. Geulen, geb Kram", r. Overleden: K. H. Olree, 77 jr. wedr. van J. M. Altaard. KERKNIEUWS. Ned H e r v. Ke r k. Aangenomen naai* Purmerland M G Gerritsen, Gaandereu,- naar Vries G. J. Mooi, Helium., Bedankt voor Arnemuiden H. W Th. Jansen, Werkhoven. Ge ret. Kerken. Beroepen te Mildam P. A. Zeilsttra, cand. Amsterdam. Bedankt voor Lollum eu Waaxetis Voerman, Warns ■Roan W, i e 1 r ij d e n. Door de wielrenners en oud-wielreu- ners Jaap Eden, van Gent, Blekemolen, Franssen, Hollkamp cn Veldkamp is een betrouwbaarheidsrit van meer dan 1000 K.M. door Nederland gemaakt. Gisteren kwamen zij te Amsterdam, vanwaar ook de tocht was uitgegaan, aan. Ondanks het ongunstige weer en den slechten toestand der wegen heb ben allen den tocht op kranige wijze volbracht. KUNST EN WETENSCHAPPEN. Uitvoering van Willem de H a a n\s „Het Sprookje en het Leven" door de zang ver eenig ing „TotOefening en Uitspanning". Toen ik met 1 Januari 11., het tienjarig tijdvak mijner medewerking aan de Mid- delb. Courant voltooid hebbend, de rc- ceusentenpen voor goed had neergelegd, vermoedde ik niet, dat ik haar na een paar weken alweer moest opnemen. We gens droeve familieomstandigheden van het lid <der redactie, dat na mijn uittreden zich met het schrijven van recensies heeft belast, werd mij verzocht diens plaats) voor ditmaal nog eens in te nemen, aan welk verzoek ik wil voldoen Dit dus als verklaring en ter verontschuldiging dal; den lezers nog één keer een beschouwing van mijn hond wordt voorgelegd Na deze allerminst belangrijke, maar ter explioeering noodzakelijke prologus, zet ik mij lot de taak om over de (woede uitvoering alhier van 'Willem de Hnan's Cantate „Het Sprookje en fliet Leven" een en ander te refereeren. Hel werk was hier bekend en Lag nog

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1915 | | pagina 2