MIDDELBURGSCHE COURANT. M* 16 168° Jaargaag. Woensdag 20 Januari BINNENLAND. FEUILLETON. DE ONGEKROONDE KONING 67> Uit Stad en Provincie. 1918 a courant verschijnt d a g e 1 ij k s, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaal, zoowel voor Middelburg als voor alle plaats u in Nederland franco p. p. f 1.25. Afzonderlijke nummers kosten 5 cent. Advertentien a 20 cent per regel. Bij abonnement veel lager. Geboorte-, dood- eu alle andere familieberichten en Dankbetuigingen van 17 regels f 1.50 elke regel meer 20 cent. Reclames 40 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. pjSy- Advertenties vóór één nar te bezorgen. CENSUUR. I Het mijn-longeval in de Wielingen heeft te Vlissingen aanleiding gegeven tot een eigenaardig geval van censuur, het) eerste in ons land meenen we. We geloo- ven althans niet dat .het tijdens dezen oorlog reeds meer in ons land gebeurd is, j dat ztoöóls gisteren de Vliss. Crteen courant verscheen met een witte plek in zijn kolommen, bewijs dat ecu stuk zetsel .uit den tot drukken gereed liggen- den vorm was genomen. Het feil dat .Vlissingen in staat van beleg verkeert, en dal daar dus de militaire overheid be voegd is het pnbliceeren van berichten •Ie verbieden, maakt het niet moeilijk te vermoeden wat daar gebeurd is Maar waarom men in Vlissingen zoo, •algeheel ieder bericht omLrent hel onge luk verbood (ook de N Vliss. Crt. mo«.-st: vóór haar uitgifte een exemplaar var» haar nummer toonen) is ons niet dui delijk. Hier in Middelburg handelde de mi litaire overheid oi veel juister Men heen cms niet verzocht het vermelden, •van het feit weg te Laten, maar men ver zocht ons slechts den naam van één dor verongelukten te noemen, van wien het toen vast stond dat de hier wonende» familie was gewaarschuwd. In ónze twee de toplage hebben we in dien trant een bericht vermeld. Dat is een opvatting waarmee we tons volkomen kunnen ver eenigen Eerst later toen we uit Amster dam de volledige opgave der namen van de andere verongelukten ontvingen eu daardoor de zekerheid Jcregen dat ook elders de familie reeds gewaar schuwd kon zijn, hebben we op ons bul letin al de namen gepubliceerd. Maar dat is heel iels anders dan het .algeheel verzwijgen van het feit zelf, took' zonder namen. Bovendien had men den zonderlingen toestand gekregen dat gister in Vlissingen het feit niet gepubliceerd mocht worden, hoewel daar geen familie-leden woonden, en het ongeluk daar al aan iedereen be kend was, terwijl het wèl geseind werd n,aar andere plaatsen, getuige de berich ten in sommige avondbladen en getuige een meedeeling die wij reeds te half zen uit Amsterdam ontvingen. We willen gaarne aannemen dat het ide bedoeling der militaire overheid te, .Vlissingen was om gelegenheid te hebben' Üe familie eerst te waarschuwen Maar behalve dat zij door ide algeheele censuur op de VI. Crt. dat doel beslist niet bereikte, wekte zij daardoor ongewild .'den zeker ongewenschten schijn alsofl zij wilde trachten het ongeluk zelf ,,uit de courant te houden". We wijzen als een analoog geval op de herhaalde regeeringberichten uit Indië waarin een gebeurtenis wordt meege deeld, en eerst later de namen, nadat eerst de familie gewaarschuwd is Maar het feit wordt dan toch reeds dadelijk meegedeeld. ÉEN NEDERLANDSCII GEZANT JBJJ HET VATIKAAN Volgens het Italiaansche blad „Seco io", is de Nederlandsche regeering voornemens binnenkort en builenge- woon gezant bij het Vatikaan te be noemen De Koningin heeft zoo meldt liet blad den Paus door kardinaal Van Rossum met zijn verkiezing geluk laten wenschen. Dé kardinaal zou den Paus gevraagd hebben, of hel dezen aange naam zou zijn, dat e r een vertegen woordiger van zijn land bij het Vati kaan geaccrediteerd werd. En de Paus zou hierop toestemmend geantwoord hebben. Van bevoegde zijde wordt het be richt echter tegengesproken. SPOORWEGPERSONEEL. Het lid der Tweede Kamer de heer A. B. Kleerekoper, heeft de volgende vran gen gericht tot den Minister van Wal ters taat 1. Naar in de pers wordt medegedeeld, zou bij sommige spoorwegmaatschappijen het voornemen bestaan om leden van haar personeel een arbeidsovereenkomst te doen aangaan voor meerdere jaren, ten einde te voorkomen dat na den oor log het personeel dier maatschappijen door hel vooruitzicht op hooger loon naar andere landen wordt getrokken. Is den Minister van"Waterstaat van hel beslaan, van zoodanig voornemen iets bek kend? 2. Acht de Minister dergfelijke overeen}- komsten in overeenstemming met de re;- geling, vervat in art. 95 van het It. D. V. en in artikel 12 der „Bepalingen",. 3. Is de Minister bereid mede te dee- lton, welk standpunt door de regeering ten aanzien van een dergelijk voornemen der spoorwegmaatschappijen zal worden in genomen? TUBERCULOSE BESTRIJDING. De Minister van Binnenlandsclie Za ken noodigt de besturen van de ver- eenigingen, die zich bestrijding van de tuberculose ten doel stellen en die voor 1915 in aanmerking wenschen te komen voor toekenning van ee n Rijks subsidie, uit hun daartoe strekkend op gezegeld papier geschreven verzoek zoo spoedig mogelijk, doch in elk geval vóór 1 April a.s., tot de Koningin te richten. Verzoekschriften, die na 31 Maart 1915 mochten worden ingediend, zul len buiten behandeling blijven. St. Ct. NEDERLAND EN DE OORLOG. Inlijving lichting 1915. Op 16 en 17 Februari a s. zullen worden ingelijfd de dienstplichtigen d<pr lichting van 1915: Roman van PAUL OSKAR HICKER. naar het Duitsch. Nadruk verboden. Börries was zeer verbaasd. Erwin te zien Zij hadden nooit veel met elkaar omgegaan niettegenstaande hun familie relatie en de teedere vriendschap die tusschen hem en zijn zusters reeds zoo lang bestond. Hij trok somber de wenk brauwen samen toen Erwin zei dat bij op zijn brief hier kwam. „Zoo, zoo. Heeft Gwendoline dat noof- dig geacht. Mooi zoo. Het wordt hoe langer hoe beter bij de Erxlebens. Zij herinnerde zich zeker dat jij jc langen tijd hebt kunnen oefenen in hel over brengen van diplomatieke opdrachten." „Ja, Börries. Je heb mij vroeger wel eens den brievenbesteller van Zijne Mar jesteit genoemd." Börries stond in zijn litewka noii- chalant voor hem, met de handen in de zakken. „Ga zitten, als je blieft, Erwin." legde beide handen op zijn schouders. lo. die toegewezen zijn aan het tweede bataljon van elk 'der regimen ten grenadiers, jagers en infanterie, met uitzondering van hen die in hel bezit zijn van het bewijs, bedoeld in art 70, eerste lid, der Militiewei. 2. die toegewezen zijn aan het wa pen der infanterie en van wie. op grond van het door hen genoten onder wijs kan worden verwacht, dat zij do geschiktheid bezitten om in opleiding le worden genomen voor den rang van o,fficier; 3. die toegewezen zijn aan hel eeri ste bataljon van elk der onder lo. (ge noemde regimented eh in het bezit .zijn van het daarin bedoeld bewijs j De inlijving van de dieiislplichtigen die, toegewezen aan het tw'eede batal jon van elk der regimenten grenadiers, jagers en infanterie, in het bezit zijn van het onder lo bedoeld bewijs, zal, behoudens nadere bevelen, geschieden op 16 en 17 April a s. Alleen oin zeer gewichtige redenexl waaronder in dit geval ook sludie- belangen kunnen worden gerekend kan aan deze in te lijven dienstplich tigen uitstel van eerste-oefeuing wor den verleend, indien zij daartoe alsnog ten spoedigste zelf hun verlangen bij (ongezegeld) verzoekselirift aan den Mi nister van oorlog te kennen geven, met overlegging van een deugdelijk bewijs- stuk omtrent het werkelijk bestaan van de reden der aanvrage. De dicnstplich- 1 ligen zullen echter rekening moeten houden met de mogelijkheid, dat het uitstel wordt ingetrokken, zoodra de omstandigheden daartoe aanleiding moch ten geven. M ij ne n. Dat het opruimen van mijnen, in voile zee, zeer lastig is, blijkt wel hieruit aldus wordt aan de Nieuwe Ct. gemeld explosie te komen, nadat er van een exploisie te komen, nadat er van een onzer oorlogsbodems niet minder dan 50 granaten van 7i/a c.M., 140 granaten van 3.7 c.M. en ongeveer 1000 geweerpatro nen op verschoten waren. Een lonneboeier is tusschen het 1ste en 2de baken van de Wierbalg, nabij Wieringen, een drijvende mijn gepasseerd. Aan de marine ,is hiervan kennis gegeven. Een aangenaam getuigenis. De „Temps" verneemt, naar aan de N R. C geseind wordt, van een 'te Harder wijk geïnterneerden Belgischen onder officier, dat de Nederlandsche autori teiten alles doen om den geïnterneer den het verblijf zoo aangenaam moge lijk te maken. Men liad zich in geen enkel opzicht over de autoriteiten te beklagen, doch de volksklassen waren niet altijd even hartelijk en belangeloos. Daarentegen legden de beschaafde ele menten van de bevolking z.i. een wa re toewijding aan den dag. Verblijf ontzegd. De commandant van het veldleger heeft aan drie Belgische heeren (P Neven, H. Froikin en Chr. Limer) hel verblijf in het in staat van beleg verklaarde gebied van Nederland ontzegd Hel schijnt ge bleken te zijn, dat zij een ge organiseer den uittocht hebben bevorderd van Bel gen van Maastricht uit naar Engeland. Deze mannen hielden verblijf in de voor malige brikettenfabriek Vesta N R. C. G e e n C a r n a v a 1 De militaire overheid heeft hei houden van Carnaval in de Noordbrabant sche, teWersche en Limburgsche grensge meenten verboden. Ook te Breda zal dit jaar geen Carna val gehouden worden. En B en W. Van Den Bosch hebben den gemeenteraad voorgesteld, bij verordening dit jaar het iVuiden -van Carnaval te verbieden De Sta at van Beleg Bij kon besluit van 19 dezer (Stbl, 18) is de staat van beleg afgekondigd voor de gemeenten Groningen, Gaaster- land, Hemelumer, Oldephaert en Noordr wolde, Lemslerland, Sloten. Stavoren, Balgoy, Beuningen, Doornspijk, Elburg, Ermelo. Harderwijk, Oldenbroek. Over- asselt, Wijchen, Amersfoort, Leusden, SoeSl, Zeist. Ürk, Bodegraven, Beers, Beugen en Rijkevoort. Boxmeer, Cuyk en St. Agatha. Eeharen, Gassel, Grave, Haps, Linden, Maashees en Overloon, Oef feit, Oploo, St. Anthonis en Ledeacker, Sami- beek, Velp (N.-Br.) en Vierlingsbeek. Men heefl het gewenscht geacht de plaatsen waar interneeringskampen zijn gevestigd en eenige plaatsen in Noord'- Brabant, waar de smokkelhandel bloed de, onder militair bestuur te sTellen. Uitvoerverboden. Verboden is de uitvoer van Chilisal- peler, kalksalpeler, kalkstikstof, stikstof- kalk zwavelzure ammoniak, ammoniak- superphosphaat, guano en andere stikstof- houdende meststoffen, van hars en ter pentijn en van superhosphaat. „Ik blijf staan Börries, totdat ik als brievenbesteller van Zijne Majesteit mijn taak vervuld heb." „Vreeselijk grappig. Breng je mij nu eindelijk de boodschap van Gwendoline over?" „Eerst van Zijne Majesteit." „Je schijnt zeer goed in je humeur le zijn. Een sigaret?" „Dank je. Nog niet. Eerst moet ik mijn spreuk opzeggen. Het is dezelfde waarmee de keizer je vader gefelici teerd heeft, toen hij hem de tweede ster voor den gouden kwast gaf. Het devies dat in je wapen staatFier en trouw, heer eu vrij!" Börries had slechts een ironisch laclir je. „Die mooie spreuk komt in vele opzichten niet meer te pas. Wij zijn geen heeren meer, wij ongelukkige Erx- lebensche spruiten, we zijn ook niet meer „vrij", en daarom is er niet veel reden dat wij nog fier zouden zijn. Evn trouw? Aan wien? Ja, zet je keizers ver jaardagsgezicht maar, dat weel ik wel. Je bent toch niet Ibij mij gekomen om van mij te eischen dat ik hoera roep. Of?" „Die trouw bedoel ik op 't oogenblik niet. Je moet trouw blijven aan je zelf, Börries." „Mooie praatjes!" Erwin kwam dicht bij hem staan en „O, Börries, als je Beate gezien hadt! Het arme kind. Door haar man mishan- DE VLUCHTELINGEN. Het aantai bons voor warm eten be droeg heden 1154. Belgische vluchtelingen naar Enge Ian d. Zooals bekend is, vertrekken in den Iaatsten lijd vele vluchtelingen naar En geland. Daarbij wordt in de haven van vertrek vanwege den opperbevelhebber van land- en zeemacht toegezien, op dat een georganiseerde uittocht van mannelijke vluchtelingen van dienst- j plichtigen leeftijd worde tegengegaan Te Amsterdam wordt aan de Bel gische vluchtelingen, die van daar naar Engeland wenschen te vertrekken, een door een commissaris van politie voor Gezien geparafeerd bewijs uitgereikt, op welk bewijs naam van den vluchteling, leelijd, plaats van herkomst enz zijn vermeld Te Amsterdam wordt, vóórdat bedoeld bewijs wordt afgegeven contrö- deld, door zijn aanhang verlaten, uit den hoogsten luister nedergestort in bittere armoede..." „Dat is haar schuld, heel alleen haar schuldt" vield Börries hem in de rede en trachtte zich Los te maken. „Schuld? Zoo. Neen, beste jongen, zij heeft van een opzienbarend proces afgezien alleen om jullie naam zuiver le houden." „Dat heb ik niet van haar verlangd. Trouwens als zij er een millioen uit geslagen had al was het maar een half millioen dan zou papa ook niet bepaald boos geweest zijn. Maak mij toch niets wijs. Vertel mij als je blieft ronduit of Gwendoline mij helpen wil of niet." „Ja BöiTies, ze heeft zich bereid verklaard je te helpen." „Mooi zoo Dat is mij het voornaam ste. Mijn trein gaat om 9.30. Ik reis dadelijk door." „Het reisgeld stuurt Gwendoline je niet. Maar als je haar hulp wilt zal zij naar haar professor gaan cn geefl hem haar werk, haar zelfstandigheid voor jaren in pand, om jou de som te bezorgen die je noodig hebl." „Klinkklare onzin. Ik heb zoo'n mas sa schulden, zij kan zich van het be drag eenvoudig geen voorstelling maken Die schulden, daar hebben wij het niet o ver. Ik wil van haar niets finders dan een paar onnoozele blauwe papier tjes, „Die geeft ze je niet. En ik, Bör ries, je denkt toch niet dat ik je niet dadelijk een paai- honderd mark zou willen leenen „Goed. Voor den dag er mee Maar je wilt zeker waarborgen, niet waar?" „Eén stellige verzekering maar: dat je niet naar Cannes gaat." „Maar dat moet, dat moet, dat moet!" De jonge man schreeuwde het haast uit. 'Hij streek mei beide handen over zijn gladgeschoren schedel en liep door de kleine kamer op en neer. „Anders is mijn carrière naar de maan. Eve- lyne alleen kan mij redden. Het is niet alleen om die oude schulden neen, ze moet mij ook verder helpen ik weet dat ze mij goed gezind is 1 ze moet mij een jaar boven water houden; mijn hemel, dat is voor haar een kleinigheid. En ze heeft nu rela ties in alle kringen; zij bezorgt mij een goede partij, dat heeft ze mij beloofd." „Börries, kerel, schaam je je niet? Dien triomf wou je haar verschaffen? Je zoo voor haar vernederen? En al je naastbestaanden er bij?" „Naastbestaanden Niemand staat mij bij." „Niemand?" Ie geoefend, ook wat betreft eventueele dienstplichtigheid enz. Zoo een derge lijk lie wijs ook in andere gemeenten, waai- de aanwezige vluchtelingen zijn geregistreerd, werd afgegeven, zou daar door, naar den minister van binnen- landsche zaken door tusschenkomsl van den opperbevelhebber van land- en zeemacht wordt medegedeeld, dp con- tróle jn de haven van vertrek op den uittocht van Belglschë vluchtelingen naar' Engeland zeer worden vergemakkelijkt De minister heeft het vorenstaande door tusschenkomst van de commissa rissen der Koningin in de onderschei dene provinciën aan de burgemeesters doen mededeelen, onder uitnoodjging om, indien registratie van dé Viï!9?ï» telingen plaats vond. voortaan dien overeenkomstig te willen doen hande len In gemeenten, waar geen commis saris van politie is, zouden de be wijzen door of namens den burgemees ter geparafeerd kunnen worden. N. R t (Wordt Tervolgd). Uit Middelburg. De in den Scheldemond gestition- neerde marine wordt wel zwaar be proefd Eerst de mijnramp Je Westkapelle nu die in de Wielingen waar vin we in de tweede uitgave van ons vorig num mer reeds met een enkel woord gewag maakten. Als men denkt aan de gezinnen Waarin het doodsbericht van een zoon gister ontvangen werd, komt een gevoel van diep medelijden op met lien die zoo hard getroffen werden. Maar ook een gevoel van verbittering over het, nu ja, nood zakelijke maar toch zoo noodlottige gé bruik van die helsche werktuigen, welke vooral in onze omgeving al zoovee! scha de. schrik en ellende hebben veroor zaakt Het feit zelf is kort vermeld Op het gisteravond verspreide bulletin deelden we er het volgende over mee Gistermiddag om 2 uur was de luit- ter zee 2de klasse Luden met 4 schepe lingen, alle opvarenden van H M. „Triton" mei de motorsloep in de Wielingen tegen over Nieuwersluis werkzaam met veran deringen aan te brengen in het mijnenveld. Waarschijnlijk tengevolge van het te vroeg rijzen eener mijn bij hel lichten, kwam deze tegen de boot en ontplofte, sloep en opvarenden uiteenscheurend. Slechts stukken van de lijken der slachtoffers werden op de plaats des onlieils gevonden en door een torpedo boot te Vlissingen aangebracht Het slachtoffer Grijspaordt uit Middel burg was machinist bij de Mij. Zeeland. Hij was eenige zoon en bereikte den leeftijd van 22 jaren De luit. ter zee Luden was, naar wij vernemen 26 jaar oud. Van andere zijde deelt men ons mode, dat gedood werden luitenant ter zee 2e kl. L\ M. Luden, uit Amsterdam de korporaal-torpedist B J. de Jager, Stamb. 3184 de zeemilieien-matroos L'. Roeman Stamb 546 cfe zeemilicien-machinedrijver J. M. Grijspaardt, Stamb. 975 en de zeemilïcien A L, van don EIs- honl, Stamb. 765 Uit Breskens meldt men aan eenige bladen - Ongeveer half een was de mijnenlegger „Triton" uitgevaren om een mijnversper- ring Le lichten. Door dén Iaatsten storm waren eenige mijnen losgeraakt Ter j hoogte van het gehucht Nieuwersluis, ongeveer een uur Ioopen Westwaarts van Breskens, stootte de sloep op een dor los- J geraakte mijnen, waarop een ontzetlende 'ontploffing volgde, on de barkas or mid dellijk zonk. Deze lezing wijkt dus af bij j de bovenstaande, volgens welke de mijn bij het ophalen eerst zou zijn losgeraakt I en welke naar wij vernemen de juis'e is, i (Men zie onder laatste berichten De minister van financiën brengt ter algemeene kennis': dal als kantoren waar de Nederland" j sche pasmunt ,mits voor niet minder i dan vijftig gulden voor de zilveren en tien gulden voor de nikkelen en bronzen, j kan worden ingewisseld tegen rijksdaal ders, guldens en halve guldens, zijn aan gewezen a. de Nederlandsche Bank te Amff sterdam; b. de kantoren der betaalmeesters,'

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1915 | | pagina 1