BUITENLiND. Markuitiicfiten. va» directeuren van en onderwijzers aan Rijksnormaallessen in Nederland gehou den. I Mei overgroote meerderheid sprak de vergadering als haar oordeel uit, dat een radicale verbetering van de oplei ding van onderwijzers alleen kan ver kregen worden door van kweek- eit normaalscholen zuiver vakscholen le mai- ken, op de wijze als door de Ineenschai- kelingscommissie is aangegeven en. dat, naar ze vreest ,een lierschepf ping van de rijksnormaallessen in dagl- - normaallessen een definitieve verbetcf- ring van de opleiding zal tegenhouden. In het hoofdbestuur werd gekozen de heer Langendijk van Tholen. RECHTZAKEN. Bij Kon besluit van 28 dezer is benoemd tot substituut-griffier bij de arrondissements-rechtbank le M i d d e 1- burg, mr. Th Porlbeine, procuratie houder der Gelderse he Credietvereeni- ging te Deventer en kantonrochter- plaatsvervanger in het kanton Deventer, onder toekenning van gelijktijdig eer vol ontslag uit laatstgemelde betrekking De rechtbank te Rotterdam heeft gisteren den directeur der gasfabriek- te Oude Tongc, beschuldigd van spion- nage, vrijgesproken De eisch was twee maanden. LEGER EN VLOOT. Nr ij biljetten voor v e.r y o e r van militairen Daar de beslaande regeling voor het gebruik van de vrijbiljétlen en vacant M- kaarten geen voldoenden grondslag voor het opmaken der rekening bieden en de daarmede voorkomende misbruiken zeer in het nadeel der spoorwegmaatschap pijen of van het rijk zijn, heeft de 'Minisj- ter van oorlog te rekenen van 1 Jan. 1915, ingetrokken de daarop betrekke- bjke beschikkingen, en een nieuwe re geling getroffen De militairen beneden den rang van officier dienen daarvoor een verzoek te richten tot hun onmiddcllijken chef, onder verklaring, dat hun beperkte geld middelen '^ïun niet toestaan zelf (resp. telkenmale zelf) him reis te bekostigen. Een bewijs voor dit vervoer kan wor den afgegeven aan gezinshoofden tel kenmale, dat aan hen op grond van de door den opperbevelhebber van land-j en zeemacht uitgevaardigde bepalingen verlof wordt verleend; aan niet-gezins- hoofden hoogstens éénmaal in de veer tien dagen, wanneer hun o p grond van vorenaahgehaalde bepalingen verlof wordt verleend. De bewijzen voor dit vervoer kunnen uitsluitend worden gegeven naar de woonplaats of lijdelijke verblijfplaats van het gezin van den verlofganger of naar het dichtst nabij gelegen station, dan wel naar de plaats, waar die aanwezigheid van den verlofganger dringend noodza kelijk is LANDBOUW. Gedurende hel afgeloopen najaar werden ,op de weegbrug aan dc haven en op die aan het station te Goes ge wogen respectievelijk 9671756 -en 974244 KG. stiikerbieten Te Sl. Maartensdijk werd Maanë dagavond een buitengewone vergadering gehouden van de vereenigiug „Land»- bouwbelang" en zulks naar aanleiding van de ondervonden moeilijkheden om kunstmeststoffen te betrekken De Godsvrede was in deze vergade ring! wel min of meer verstoord Het bestuur wenschle van sommige kunstmeststoffen een publieke aanbeste ding voor levering le houden op de gej- wone manieren Uil de boezem der le den echter gingen stemmen op, waart van de vertolkers waren de lieeren Wi.f(de Wilde en. J. Bazen uit Rotterdam, om vooraf prijsopgave te vragen door het plaatsen van een advertentie en daarna op een leden-vergadering le besluiten of men de leveriug al dan niet' za! gunnen. Het bestuur kon zich hiermede niet vereénigen. De heer W. de Wilde diende toen schriftelijk een motie in, die na, dist» cussie in stemming gebracht werd, en werd aangenomen met 74 tegen 24 stenf- ïnen. Officieel zal dus nu gehandeld wolf den zooals de meerderheid der ve^* gadering wenscht, doch een groep le den verklaarde, dat zij pp eigen initiatief builen de vereeniging om pogingen zou den. aanwenden zoo spoedig mogelijk leveranciers voor hun benoodigde kunst meststoffen te vinden M oud- en k 1 a u w z e e r. Omtrent de conferentie, die gisteren zooals wij meldden, onder leiding van den minister van landbouw in den Haag is gehouden, wordt e.nv nog gemeld, dat van dc zijde van de vertegenwoordigers van de landbouwmaalschappijen enrund^- veestaniboeken sommigen van meening waren, dat met hel afmaken van ziek en besmet vee niet Langer moet worden doorgegaan, in hoofdzaak uit overweging, dat het opofferen van dikwijls kostbaar fokvee een gevaar zou opleveren voor dc hoedanigheid van onzen veestapel. Zij meenden dat door gestrenge afzondei» ringsmaalrcgelen eveneens goede resul taten zouden zijn te bereiken Daarentegen bepleitten anderen juist het doorgaan met krachtige maatregelen, opdat na den oorlog, wanneer er groote vraag naar vee in het buitenland zal zijn, ons land vrij zij van dc ziekte Van de zijde van het veeartsenijkundig staatstoezicht werd beloogd, dat hel onder de tegenwoordige omstandigheden aange wezen was de ziekte le bestrijden door hel afmaken van ziek en verdacht vee Een staken van dit krachtig beslrijr dingsmiddel zou gelijk staan met hel prijsgeven van hel geheele land aan de ziekte Algemeen was men van oordeel, dal vooral de zuivelfabrieken er veel toe kuimen bijdragen de verspreiding der ziekte le beperken, door de nevenprop due ten behoorlijk te verhitten, alsmede dal de veehouders zei veil door de grootst mogelijke waakzaamheid le betrachten, hel hunne dienen te verrichten om hunne veestapels voor de ziekte te vrijwaren. Dal hel mond- en klauwzeer in Duitse)^ land nog steeds sterk verbreid is, schrijft de N. R. C blijkt wel uit de pfficieele opgave van 15 December j 1 Toen toch heerschle hel pp 17.961 hoeven in 7045 gemeenten, legen 19 296 hoeven en 8885 gemeenten op 30 Nov j.l. In 't vegeev' ringsdistrict Dusseldorf waren op 15 Dec. 800 besmette hoeven, waarvan 128 in 39 gemeenten in den lcreits Kleef Anr dere grensgemeenten (aan de Nederland'- sclie grenzen' 'waren minder besmet In 1914 ZIJN OVERLEDEN: In het Binnenland Mi*. \V. Baron van Heeckeren van Keil, oud-min van buitenl zaken; jhr mr J Röell, vicel-pres. Raad van State, mr. Tli. L. M. H Borret, lid van den raad van State; jlir v. d. Wijck, oud-gouverneur"ge- neraal van Ned. Indië, J. E. N. baron van Schimmelpenninclf van der Oye van Hoevelaken, pres Eeit- sle Kamer; baron van Was'senaer van Ror sande, jlir. H. P. C. Bosch van Drakestein R Bloembergen Ez.; mr. E. A. W. rvan der Kim, leden der Eerste Kamer; M. dc Jong, oud-lid der Eerste Kamer; A. Kool; mr. E. Scliaafsma, oud-leden der Tweede Kamer dr A. W. baron Schimmelpenuinck van der Oye. oud-minisler-resident: jhr. mr. S. Laman Trip, president Hooge Raad; mr A. W C. Wentholt, adv-gen gerechthof 's Hage; E. J baron van Pallandl, landscom- mandanl der baleye van Utrecht, F M. van Panthaleon van Eek, F G. A, van Ermel, Scherer, Wüpperinan, J L. de Bock, alle gep. luit.-gen.; W. A van de Sande Lacoste, J. G. 'Sneth- lage, gep. vice-admiraaljhr. W. G van der Wijck, A van Kappen, H F D. Braams, H. F. C Hardenberg, alle gep gen-majoor; A W. F. C. van Woerden, G Doorman, K. F R. Andrau, alle tgep schout-bij-nacht; luitemml-aviateur Span- dau E F. Ivruyff. dl*. K H Th. Busse- fuaker, dr K. Heilbronner, dr J. W. R. Tilanus, alle hoogleeraar of oud- hoogleeraar; prof. Bart van Hove, leer- aar academie voor beeldende kunsten, dr. B J. Goedhart, oud-conrector Eras- miaansch gymnasium Rotterdam, dr. P P C, Hoek, directeur rijksinsliUmt voor visscherij-onderzoekdr W. C. Schim mel, directeur rijksveearlsenijschool; dr J. G H Gunning; dr C. J. Vaillant; dr C. Nolen. architect J. F.\ L. Froweïu. N. J. Singels, dir El. bedrijf 's Hage; mr. A. E II Goekoop, groot-grondbe- zitter; D. Blooker. industrieel; G Wege- rif, oud-inslituteur; Waling Dijkstra, Friescli dichter; Ma rie BoddaerL; Katharina Leopold; W. G van Nouhuijs, letterkundigen; B J. Blom- mers, kunstschilder; Ed Jacobs, dicli- ter-zanger; F. StoeL, tooueelspeler; D. T. Bamberg, goochelaar mevT. "A. W. L. Versluijs—Poelman, oud-presidenle vereeniging voor vrou wenkiesrecht In Ned Indië. K la ten H H G Franssen Heerden- schee; Ba la via C Nobel, ingenieur; Atjeh Luit. van Kregteu. Ma tan Kapitein Brans; Nieuw Guinea Luit W C Neys, luit ter zee J Th Stroeve; Batak M. R, Veenstra, Magelang W. A. A Visser In het Buiten la nd (Nederlanders.) Ween en O. M Roberts van Son consul-generaal; Stockholm O W C Blanck, oud-consul-generaalEtam- pes Leo G van Steyn, vlieger; Gaq- do tvn e H J Selkevs, industrieel; Nauj- heim P. H. Eykman. arts; Durazzo majoor L W. J K t Thomson; a. Ib. stoomschip Tambora J. J Benjamin, directeur Koloniale Bank, H. Petri, vio list. De militairen beneden denrang van officier dienen daarvoor een verzoek te richten tol huu onmiddellijken chef, onder verklaring, dat hun beperkte geld middelen hun niet toestaan zelf (resp In hel bui l enland Raoul Pugno, Fransch pianist en toon zetter; F'. Foureau, Franscli Afrika-reiJ zigerGeneraal Picquart, bekend uit de Dreyfuszaak; Francis de Pressencé, voor zitter der Franschc vereeniging voor de rechten van den meschLord Stralh- cona, algemeen commissaris der Canjf- deeselie regeering te Londen; David Gill, lerscli sterrenkmidige; Joliann Franck hoogleeraai* in de taalkunde te Bonn Meehelin Finsch staatsman; Paul Dérou- lède, nationalist in Frankrijk; Berlillon, chef van den antliropomelrisclien dienst lot het vaststellen der identiteit van misdadigers te Parijs; lord Minto, oud onderkoning van Brilsch Indië; Said pas}- ja, gewezen grootvizier van Turkije; kardinaal Ivopp te Breslau; G Weslingr housc. Amcrikaansch uitvinder; Calp melle, hoofdredacteur van dc „Figaro"; Verschaeve, Belgisch vlieger; Ilaroeko, ■keizerinkweduwe van Japan; hertog van Argyll. zwager van wijlen koning Eduard; Monlero Rios, gewezen premier in Spanje, Frans Kossuth, leider der Ilongaarsche onafhankelijkheidsparlij Bertlia von Sutbier, pacifisle; Thomas Brandon, schrijver van „Tante van Charley", George II van SakSeivMeininy gen; Frans Ferdinand troonopvolger in Ooslenrijk-Hongarije, Joe Chamberlain, vroeger minister van koloniën in Engel land Von Hartwieg, Russisch gezant te Belgrado; Max Rooses, Vlaamsch kunst kenner, Jaurès; paus Pius X. generaal de la Rey; koning Karei van Roemenië; kardinaal Ferrata, slaalssccretaris in het Valikaau; di San Giuliano, minister van buitenlandsche zaken te Rome; G Moiir toya, Franseh liedjeszanger; lord Ror berts, Brilsch veldmaarschalk; Duitsch kwartiermeesleregeneraal Von Voigls Rhetz; Visconti Vcnosla, oudf-minisler van buitenlandsche zalcen in Italië; Amerir lcaansch admiraal Mahan; J-erid pasja, oud groot-vizier te Konstanlinopel, Cas- so, Russisch minister van onderwijs In of in rechtstreeksch verband met den wereldoorlog vonden den dood Bernhird Slavenhagen, Duitsch pianist De Duitsche generaal Von Bülow; de Fransche schrijver Peguy; de Zuid,-AfriJ knansche generaal Deyers; Engelschen admiraal Cradock; Duitsch admiraal Von Spee DE OORLOG. In het Westen. De Fransèhe legerberichten hadden ins reeds verschillende dagen geleden meege deeld, dat St. George 'Sl. Joris), Z.O van Nieuwpoort aan het Yserkanaal, een ge hucht met station aan de spoorlijn lus- schen die stad en Dixmuiden, in hun han den was Uit Parijs werd nu gistermiddag nog eens nadrukkelijk bericht, dat hun troepen hel genoemde dorp hebben geno men Of het eerste nieuws daaromtrent was dus onvolledig, in zoo ver de bond- genoolen aanvankelijk St. George blijk baar voor een deel in bezit hadden ge nomen of de Duitschers hadden kans, gezien de troepen daaruit le verjagen en deze hebben dc plaats later terug veroverd. Ook daaruit blijkt overtuigend, hoe Langzaam hel door Franschcn, Engel schen en Belgen ondernomen offensief opschiet en wat een tijd en bloed de be zetting van een enkel onnooze! steunpunt kost Deze stilstand in hel krijgsbedrijf in Frankrijk en België schijnt de Ruscen le verdrieten De correspondent te Pelrograd van de „Morning Post gewaagde daarvan Daar zou gemopperd worden, omdat, niette genstaande huu* legers een zoo ontzaglijke macht uit Duitschland en Oostenrijk be zig houden en de eerste zelfs opnieuw tol den aanval zijn overgegaan, hel den bondgenooten in het Westen niet gelukt de Duitschers uit hun stellingen le drij ven Als de Engelsche berichtgever aldus terecht de gemoedsstemming onder oen meer of minder aanzienlijk deel der Rus sische bevolking tegenover de entente- genoolen omschrijft, vergeet hij er toch bij te melden, dat de laatste dit verwijt naar Rusland terug kunnen kaatsen. Zoo lang jte Engelsche korpsen in Frankrijk en België toch niet aanmerkelijk zijn versterkt door de recruten, die op hel oogenblik aan den overkant der Noord zee worden gedrild, kunnen de geallieer den bezwaarlijk met kans op slagen een zoo grootsclicepschc poging wagen. En daar Kitchener's leger wel niet vóór het a s. voorjaar op hel genoemde oorlogsterrein verschijnen zal, zullen niet killeen de Ruissen lot zoolang geduld moeten oefenen, maar vertrouwden Joffre en de zijnen klaarblijkelijk, dat in die maanden dc soldaten van den tsaar Posen en Sileziê (zouden overslroomen. De bond genooten in liet Westen zouden zich dan veilig tot het offensief kuimen bepalen, tenzij de nood in het Oosten van het keizerrijk de Duitsche liniën dermate zou dunnen, dat een krachtige aanval voordeel zou beloven. Nu die der Russen heeft gefaald, moesten de geallieerden meer dan tot nu toe de handen uit de mouw sleicen Maar deze aangewakkerde bedrijvigheid beantwoorden de tegenstan ders met gelijke munl. Het Parijsche communiqué van gisterenmiddag behelst toch. dat de Duitschers de Fransche; stellingen met vrij groote hevigheid be schoten En gisteren las men. hoe te Ber lijn ambtelijk werd bekend gemaakt, dat hun troepen bij Nieuwpoort en teil Z van leperen eenig terrein wonnen j Denzelfden term bezigt de Fransche staf, dm hun voordeelen in de Argonne aan te geven Hel Duitsche legerboricht van gisteren maakte melding van eenige honderden krijgsgevangenen, die leu N W. ran St. Ménéhould door de Duilsobers gemaakt werden De genoemde stad ligt in 'het (of: ten) Zuiden van- het Argonnor Woud. Van dien tegenslag, bij een afge slagen aanval ondervonden, rept het Fransche nieuws niet Op een ander punt stemmen de beide officiecle bekendmakingen evenwel met elkaar overeen Ten W (of.Z.W van Aprémont meldden de Duitschers een vijandelijke loopgraaf veroverd te hebbeu. De tegenstanders erkenden dit later, spraken zelfs van loopgraven, maar «Del den levens mee, dal de Duitschers daar uit weer verdreven werden lil het Bcrlijnsche communiqué heette liet, dat de Fransche aanvallen ten Wes ten van Sennhcini werden afgeslagen Sennheim ligt in den Boven-Elzas hij Thaiin, NW van Mülhausen Op dezelfde militaire operaties doe len waarschijnlijk de Franschen als ze spreken van een hevige actie, waarna Steinbach dicht omsingeld werd.'Tevens achten ze het de moeite waard, wereld kundig te maken dat ze zich van de bouw vallen ten N O van Steinbach meesier maakten. Uil de vermelding van derge lijke wapenfeiten blijkt wel pijnlijk duide lijk het vruchtclooze en afmattende van den stellingenoorlog, zooals die sind maanden in het Westen woedteen vorm van krijg voeren welke 1> v. de aan wending van cavalerie totaal overbodig en onmogelijk maakt, waarom de daartoe behoorende soldaten dan ook eveneens in de loopgraven dienst doen. KORTE OORLOGSRERICHTEN. Zooals gemeld werd, moet Bel gië een oorlogsbclasling van 480 mil joen voor de Duitschers opbrengen. Om daarover le beraadslagen, werd o.a de Provinciale Raad vau Henegouwen door dc Duitsche overheid bijeenge roepen. De N. R C. deelt mee, dat in die ver gadering dc ondervoorzitter, het re- publilceinsche lid F André, een fiere redevoering heeft gehouden Daarin bracht hij eerst aiui koning Albert en de Belgische soldalen een groet van dankbaarheid en bewondering Voorts betoogde hij, dat er voorloo- pig in zijn land door de veroveraars slechts belasting kan worden gehe len vO|Oi' de behoeften van het I>e- zeltingsleger. Hij is dus van meening, dat de genoemde som zonder recht wordt geëischl. Niettemin ried André zijn medeleden aan, het bewuste ont werp goed te keuren. En hij eindig de met een „Leve hel vrije vaderland. on danks alles - Men meldt aan de N. R. C. vafl Duitsche zyde: De Duitsche regeering te Brussel heeft hel vooruitzicht geopend, dat er tegen begin Januari eenige verbetering in het spoorwegverkeer zal komen lu- tusschen zijn reeds hier en daar nieu we treinen ingelascht. Zoo gaat de trein Antwerpen—Brussel en terug weer ge regeld, de. reis neemt bijna twee urn- in beslag en kost heen en terug 5 frank 40 centiem. In November en de eerste helft van December werden 19 Belgische spoorwegen door liet Duit sche bestuur geëxploiteerd Omtrent den toestand in Polen zij alleen aangeteekend, dat de Duit sche troepen, die over de rivieren Bzoera en Nida waren getrokken, met het doel verder Oostwaarts te ïuarchee- cheeren, over beide stroomen werden teruggeworpen, althans de Oostelijke oevers ontruimden In Westelijk Galicië duurt de voor spoed der Russen voort Hun generale staf heeft de gewoonte overgenomen, het aantal militairen op te geven, dal in een bepaald tijdsverloop ge vangen genomen werd. Zoolang die cij fers geen ontstellenden omvang aanne- men. hechten we er een even be trekkelijke waarde aau als indertijd aan de door von Hindenburg genoemde We hebben de Oostcnrijkscbe le zing weergegeven, hoe de Fransche duik boot „Curie" in de Adrialische Zee door Oostcnrijkscbe kustbatlerijen tol zinken .werd gebracht. Uit Fransche bron luidde het ver- liaal avontuurlijker. De onderzeeër zou in de staaldraden van Pola's haven verward geraakt, daardoor gedurende een poos vastgehouden, maai* ten slotte na een langen, vermetelen tocht onder het oppervlak der zee ontkomen zijn De voorstelling, die de correspondent der „Daily Chronicle" te Milaan van het gevaj geeft wijkt van die laatste weer af Fransche duikhoolen deden volgens der zen zegsman oen aanval op Pola. De „Curie" wilde een Oostenrijksch eska der, dal in de haven voor anker flag, torpedeeren De onderzeeër kwam in derdaad den havenmond binnen, maar raakte toen verward in een stalen (net, dat den toegang verder versperde De forten openden het vuur en twee scho ten troffen de „Curie", die langzaam zonk. De bemanning kou op één offi cier na gered worden Zij is nu krijg* gevangen. Een medewerker van de „Vor- warts" komt met een voorstel aan tot ruiling van genees- en verbandmidde len tusschen de oorlogvoerende mo gendheden in het belang van de be handeling van de gewonden Terwijl Duitschland volgens het ge noemde blad voor enkele geneesmid delen, waaraan Engeland, Frankrijk en Rusland gebrek krijgen, een wereld monopolie heeft, kan bet eerste rijk uit overzeesclie landen geen ruwe ka toen krijgen, om verbandwatten uit te vervaardigen De taak van het Roode Kruis is het nu, om bij een van zijn neutrale Jorgn- nisaties, in de eerste plaats bij die te Genève, een ruilbureau te vestigen, dat aan de entente-mogendheden de Duit sche geneesmiddelen en aau Duitsch land de grondstoffen voor verbandmid delen en tropische grondstoffen voor de bereiding van sommige geneesmidde len zou kuimen verschaffen. Door een behoorlijk toezicht zou men ervoor kun nen waken, dat van deze mens'clilie- vende ruiling geen misbruik gemaakt werd Telegrammen. Hedenochtend door ons ontvangen, doch niet gebulletineerd FRANSCHE LEGERBERICHTEN. PARIJS, 29 Dec 3 uur Het dorp St. George in België werd door onze troepen genomen. Van de Leye tot de Somme bei- schoot de vijand onze stellingen mot vrij groote hevigheid In de streek van Echel les, St Hurrin, le Quesnov en Pouchoir ten N W van Roy es is hel rustig. In de Argonne hebben wij in het bosch van Fleurv, het bosch van Bolante en liet bosch van Comte Chaussee eenig terrein gewonnen. Op de heuvels van de Maas werden eenige aanvallen van de Duitschers afgeslagen. In het bosch van Bochot ten N W van Croyon werd de vijand, die onze loopgraven bij lietreduit van Bois Bride ten Westen van Aprémont had genomen, daaruit verdreven. In den Boven-Elzas hebben wij na een hevige actie Steinbach dicht oinsüigeld en ons meester gemaakt van de bouwvallen ten N O van het dorp. PARIJS, .29 Dec 11 uur Tot 10 uur in den avond werd van geen enkel» nieuw incident bericht ontvangen. RUSSISCH LEGERRERICHT. PETROGRAD. 29 Dec Tusschen de B«C ueden-Weichsel en de Pilica hadden klei ne gevechten plaats. I)e loopgraven aan den rechteroever van de Bzoera werden door de Duitschers ontruimd; zij trok ken terug op den linkeroever van de Bzoera - De vijand die zich eerst had meester gemaakt van onze loopgraven bij een dorp hl de buurt werd daaruit verdrel- ven, waarbij wij mltraljeurs buil maak ten. Ook tusschen de Pilica en de boven- Weichsel behaalden wij voordeelen Wij namen daar een tweotal dorpen (namen verminkt. Red Hvaarbij wij 70 Ooslenrijksche officieren en 1700 solda ten gevangen namen Ook op het overig gevechtsterrein, maakten wij vorderingen In de eerste helft van December heb* ben wij in totaal 50.000 Oostenrijkers ge vangen genomen AMERIKA EN ENGELANDS HOUDING TEGENOVER DEN NEUTRALEN HANDEL. WASHINGTON, 29 Dec. De regeering van de Yereenigde Staten deed aan Engeland een uitvoerige nota toekomen, waarin aangedrongen wordt op een spoe dige verbetering in het optreden van de Engelsche vloot legen den Amerikaan- schen handel Engeland wordt gewaarF sdnvwd, dat in Amerika een ernstige wrevel is gewekt door de ongewettigde bemoeiingen met den liandel der Ven» eenigde Staten De regeering. zoo heet het verder in de nota. acht zich gedront- gen op definitieve inlichtingen aan te dringen in verband met de toekomstige verhouding lot Engeland ten einde maat regelen te nemen om de rechten van de Amerikaansche burgers te besckerp men De nota noemt dan verschillende gé vallen, waaromtrent ophelderingen wor den gewenscht. Viibsmoïh, 29 Dec. Boter f 0.80 a f 0.87$ per kilo. Eieren f 1.05 a f 0.— ptr 13 gtnke. Kleine en-en t 0. Goes. 29 Dec. Ter graanmarkt van heden was wegens de feestdagen geringe aanvoer. Tarw- f 13tot f 14.— roggo f tot f «intergerst f 12 00 tot f 12 50, zomergerst f 00 tot f haver f 12.'0 tot f 12.75, kookerwten tot f kroonerwten f 12.00 tot f 13.50 brnineboonen f12.tot f 14.50, koolzaad f 00.00, maanzaad f -tot f karweizaad f tot f mosterdzaad f tot f Goes 29 Dec Opgaat drr marktcommisa e Boter t 1.40 f 1.56 a t 1.70 per kilo. Eieren t 6 f6.—af 6per 104 atnke. Eieren aan particulieren f 0boter 10. De aanvoer van beide artikebn was gering. De opgaaf van den marktzetter der landb.- »er. afd. Goes luidt r Boter f 1.60 f 1 64 a f 1-78 per kilo Eieren f 5 75 f 5.75 a f 6.per 100 stuks. Boter aan particulieren f 0-eieren f 0.— De aanvoRr voor den eierenverkoop der oudetaldeoling Zuid-Beveland Tan de F. P. N. 8 droeg 2840 stuks. De prfia was i 6.— per 1(0 stuks. 0O8TBCBG, 30 Dec. Ter graanmarkt van heden was de aanvoer weinig van tarwe, van erwten beter, prijzen goed, om zet weinig. De prijzen waren als volgt tarwe f 12.25 a f 14.50, wintergerat t 11.75 a f 12 25, rogge f 10.a f 11.zo mergerst f 10.25 a i 11.75, haver f 12.25 a

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1914 | | pagina 3