.Van pijnigende afzichtelijkheid is liet verbranden der lijken door de Duit- schers. Hunne verliezen zijn schrikke'ijk gewet st in de afgeloopen weken Zooveel mogelijk hebben ze de lijken van het front weggevoerd, om ze elders te ver branden Tijd voor begraven is er niet Maar op verschillende punten werden de lijkenstapels ook in het gezicht van onze siriiders een prooi der vlammen. Ge moet de ooggetuigen van deze schrikkelijkhcid hooren verhalen. Een huiver vaart u dan aan! De dooden worden bijeengesleept, zoo mogelijk met het gelaat n.nr den grond gekeerd, en met stroo bedekt Een pestwalm stijgt dan op, die, dank zij den zeewind uit 't Westen, meestal gemkkig niet onze troepen teistert. Maar hel ijse- lijkste is de stuiptrekkingen te zien van de in de hitte zich bewegende lij ken Om gek te worden! Het is of de dooden weer levend wordenbeencn en armen bewegen, van sommigen richt zich het bovenlijf door de hitte deels op en de vrees jaagt den toeschouwer aan, dat hier geen dooden, maar ge wonden worden verkoold. Aldus wordt gepoogd om bij de onmogelijkheid de lijken te begraven te voorkomen, dat de dooden onbegra ven, op de velden wegrol tten ten ver- derve van de levenden. Nog eens-de „Goeben" en „Breslau", Kleine oorzaken .hebben groote gevol gen. Beter ware het, te lezen: kleine aan leidingen hebben vaak groote. gevolgen. De oorzaak van een „groot gevolg" is toch meestal naar van zelf spreekt, ook groot, doch daar deze dikwijls voor het oog van den oppervlakkigen beschouwer ver borgen blijft, verwart hij gemakkelijk hel een met het ander. Dnf de Turken zich bij machte gevoel den, den oorlog tegen Rusland en zijn vrienden aan te binden, kwam niet in de laatste plaats voort uit het feit, dat de „Goeben" en de „Breslau", de Delcende oorspronkelijk Duitsche oorlogsschepen, bij hun vloot gevoegd konden worden. En dat de ottomaansche zeemacht al ter stond zoo krachtdadig en voorspoedig haar tegenstanders in de Zwarte Zee heeft aangepakt, kan eveneens voor een groot deel worden toegeschreven aan de voorlvarende bekwaamheid van de Duit sche officieren en mindere zee-militairen, die op die schepen dienden, en blijkbaar, althans voor een deel, op hun post zijn gebleven, toen de Porte die schepen; kocht of overnam. Dat het militair bestuur te Konslantj- nopel daartoe overging (een beslisrenden slap, die natuurlijk bij de mogendheden van de Drievoudige Overeenkomst kwaad bloed liecfl gezet) ja, daarvan kan voor een klein deel weder de reden gevonden worden in de omstandigheid, dal Groot- Brittanje bij het openen der vijandelijk heden eenvoudig op de twee oorlogssche pen beslag lei, die voor het otlomaansche rijk op een Engelsche werf gebouwd wer den, terwijl Turkije een deel van dc daar toe benoodigde som reeds had gestort. We' deed de Britsche admiraliteit weten, dat na den oorlog die schuld lusschcn beide regeeringen zou vereffend worden, maar men begrijpt gemakkelijk, dal deze eigengerechtigheid van het daar toen al niet in een goed blaadje staande Albion eveneens verbittering wekte. Men kon die schepen in de eerste plaats legen het nog steeds dreigende Helleensche gevaar uitmuntend gebruiken. Maai* het spreekt van zelf, dat net besef van te kort gedaan te zijn den doorslag bij het inlijven van de „Goeben" en de „Breslau" tem gege ven bobben de oorzaak van dit feit school dieper en wel in de vriendschaps verhouding, die reeds lang voor dezen oorlog lusschen Konstantinopel en Ber lijn bestond. Zoo schakelt de eene gebeurtenis zich aan de andere tot een keten, die ten s.ot- tc dengene en geheel zijn land benauwt, die niet onmiddellijk den eersten schalm hcefi weten door te kappen. Wij bedoelen den Engelschen admiraal TroubrLdge. Men herinnert zich nog ae opzienbarende omstandigheid uit de eer ste dagen van den strijd. De Duitsch0 oorlogsbodems hadden toevlucht gezocht in de haven van Messina. De neutraliteit vnn Italië maakte het dien schepen even wel noodzakelijk, binnen hel verstrijken van den in die omstandigheden vage stelden termijn weer zee te kiezen Het ongeluk wilde- echter dat daar een vijan delijk eskader onder bevel van don ge noomden vlag-officier op den loer lag. Maar de „Goeben" en „Breslau" wisten te ontkomen. Ze verschalkten de waakzaam heid der Engelsche matrozen. De schit terende buit ging hun neus voorbij. Dil was de admiraliteit en geheel de bevolking van hel vaderland niet naar den zin. Tvoubridge werd voor den krijgsraad te Portsmouth gedaagd. Maar volgens de „Westminster Gazelle" heeft die hem vrij gesproken^ Hel einde van de „Einden". Een ooggetuige meldt van de Kecling- of Kokos-eilanden, dat Maandagmorgen om 6 uur een kruiser met vier schoor- steenen met volle kracht den ingang van dc lagune naderde. Onze argwaan, zegt hi.j (wij halen het levendig verhaal uit ac N. R. Cwerd gaande gemaakt, omdat het schip geen vlag voerde en blijkbaar een loozen schoorsteen van geverfd doek had. Wij waren daarom niet al te zeer verrast door den loop der vol gende gebeurtenissen. Men zette van den kruiser onmid dellijk een gepantserde barkas en twee sloepen uit, die aan wal kwamen en op het koraalrif 3 gewapende officieren en 'IQ manschappen landden me t l ma chine-geweren De Duïlschers hasllen zich naar het kabelstation, verwijderden de telegra fisten vernielden de toestellen en zet ten schildwachien uil bij de gebouwen. Alle messen en vuurwapenen van hel personeel werden in beslag genomen. Ik ino.el verklaren, dal in weerwil van de opwinding buiten het station binnen al het noodige werd gedaan tot op hel oogenblik, dat de Duilschers binnenkwamen Naar alle kanten was ge seind, juist voordat men de inrichting voor de draadlooze telegrafie in de lucht deed springen. Het gelieele per soneel was onder bewaking gesteld, toen de instrumenten werden vernietigd, doch men moet erkennen, dat de Duil schers onder him officieren op gedis ciplineerde wijze optraden en uiterst beleefd waren. Er werden geen daden" van geweld gepleegd, als naar wij hoo ren het kenmerk is van het optreden van het Duitsche leger tegenover de burger lijke bevolking en men trachtte ook niet te plunderen. Terwijl hel kabelstation builen wer king werd gesteld, trachtte de beman ning van de barkas de kabels te kap pen, doch gelukkig zonder resultaat. De electriciteilsinrichtiugen werden daarna opgeblazen Om 9 uur 's morgens hoorden wij van de „Einden" het geluid van de stoom fluit en dal was blijkbaar een signaal voor de landingsafdeeling om terug te keeren, want onmiddellijk snelden de Duilschers naar hun hooien. Doch de „Emden" ging dadelijk on der stoom en liet de booten achter. In het Oosten konden wij de oorzaak van dil plotselinge vertrek ontwaren, want een oorlogsschip - dat, naar wij eerst later vernamen, de Australische kruiser „Sydney" was, kwam met volle- kracht pan om de „Emden" te vervolgen De „Sydney" talmde niet, loste het eerste schot op een afstand van onge veer 3700 el en stoomde zoo snel moge lijk in Noordelijke richting. Eerst scheen hel vuur van de „Em den" voortreffelijk te zijn, terwijl dat van de „Sydney" eenigszins onzeker was. Dil moest zooals later werd verklaard, hieraan worden toegeschreven ,dat dc man, die op den Auslralischen kruiser den schootsafstand bepaalde, door een van de twee eenige treffers van de „Emden" "builen gevecht was gesteld. De Britsche kanonniers overwonnen echler spoedig de daardoor gerezen be zwaren en verrichtten hun taak op een dergelijke wijze, dat het niet lang duurde, of twee schoorsleenen van de „Emden" waren weggeschoten Een van de masten had het Duitsche schip reeds in het begin van het gevecht verloren De twee kruisers verdwenen al vech tende aan den horizon. De achtersteven van de „Emden" stond in brand. Zoo geraakte het zeegevecht buiten ons ge zicht en konden wij aandacht schen ken aan dal gedeelte van de Duitsche bemanning, dal achter was gelalen: Deze mannen waren gevolg gevende aan hel signaal van de stoomfluit, met hun booten van wal gestoken, doch toen het schip zonder hen wegstoomde, kenden zij niet anders doen dan weer aan land komen. Op de kust van de lïgune terugkeerende, schenen zij beslo ten lot hel uiterste te vechten, indien de Britsche kruiser een landings afdec- ling zou uitzenden ,doch de vechtende kruisers waren verdwenen en om 6 urn 's middags scheepten de Duitschers zich in op den ouden schoener „Ayesha", die toebehoort aan den heer Ross. Zij namen ltleedingslulcken en voorraden mede, zeil den weg en zijn sedert niet weergezien. Ter aanvulling van het bovenstaande ontleenen we aan de „Westminster Ga zelle", dat de landings-afdeeling van da „Emden" bestond uit 43 man Deze heb ben het groote risico aanvaard, ,le tracii-, ten. in hun boot een ander eiland te be reiken, liever aan in gevangenschap te geraken. De Keeling- of Cocos-eilanden, waarhij de „Emden" den ondergang heeft ge vonden, zijn bekend bij de onderzoekers, die zich met de leer van het leven bezig houden, aangezien Darwin heeft be schreven, hoe hij daar liet geheim van hel ontstaan van koraal-riffen oulosle. Den naam Keeling danken de eilandjes, welke nauwelijks boven het oppervlak van 'l water uitsteken, aan kapitein Kee ling, die ze in 1609 ontdekte Renter's agentschap deelt ten slotte aan Engelsche bladen mee, dat de schade aan den telegraaf-kabel op Cocos, door een deel der bemanning van de „Emden" aangericht, binnen een paar dagen zal zijn hersteld. Een mooie brief. Uit Bordeaux verneemt de „Temp»", dal de president der Fransclie republiek Poinearé den volgenden, treffenden brief heeft gekregen: „Mijnheer de President. Daar ik nog te jong beu (ik ben maar dertien jaar oud) om mijn vaderland te dienen, heb ik niettemin gedacht, dat ik ook nuttig zou 'kunnen zijn. Ik geloof, dat op dil oogenblik ons mooie Frankrijk als hel behoefte heeft aan veel mannen, ook veel geld noodig moet hebben. Toen heb ik besloten, dat ik ieLs moest doen Dit zal niet een daad zijn, die de aan dacht. trekt, maar hel zal alles zijn, waar toe ik voor t oogenblik in staat ben. Zie hier ihijn plan en ik verzoek ,u, mij te ver oorloven, het uit te voeren. Ten gevolge van mijn vlijt op school heb ik dit jaar een goed getuigschrift gekregen en boven dien een bijzonderen prijs, die mij spoe dig zal worden uitgereikt: een spaarbank boekje met 50 frank daarop. Die 50 frank wil ik als volgt besteden Ik begrijp, dat door middel'van belas ting-heffing Frankrijk alles kan betalen, wal ze koopt. Ik heb op hel aanslagbiljet vau mijn vader kunnen zien, dat wij 30 frank moeten betalen. Wilt u mij machtigen, die som te stor ten? Dan zullen er 20 frank overblijven, die ik u persoonlijk toe zou willen zon nen. U zuil het beter dan ik kunnen ge bruiken. Mijn vader is naai- het front ver trokken. Ik zou wel meer hebben willen doen maar helaas, wij leven op dil oogenblik enkel van de toelage, die mijn mo uier maandelijks ontvangt en anders bezit ik niets. Ilc verzoek u mijn- aanbod te aan vaarden, dat uit den grond van mijn hart fc'gedaan en ik verzoek u, aan mijn groo- i te bewondering te tgelooven." De ondertcekening luidt Joseph Rous set. De flinke jongen woont te Marseille. De buit van Tsing-lau. Engelsche bladen hebben het bericht v< r^prrid, dat de Duitschers met de in neming (of: overgave) van Tsing-uiu negen oorlogsschepen zounen verloren hebben en wel twee kruisers, vier kanoneeerooo- ten en drie torpedobool-vernielers. Van Berlijn uit wordt dit tegengespro ken De „Kcjln. Ztg." deelt mee, dal zich bij het uitbreken der vijandelijkheden al- naar 5 Duitsche kanonneerboolen bevon den evenals een lorpedoboot Het blad schijnt den kleinen kruiser „Emden" hier niet bij te tellen. Men weet trouwens, hoe deze roover terstond na het begin van den oorlog het ruime sop heeft gekozen. Wel maakt het Duitsche bericht van den Ooslenrijkschen kruiser „Kaiserin Elisa beth" in dit verband gewag. Nadat Japan den oorlog had verklaard werden drie kanonneerboolen zoowel van bemanning als bewapening ontbloot daai' zij voor den zee-oorlog toch niet in aanmerking -kwamen Twee Duitsche kanonneerboolen bleven dus evenals de lorpedoboot en de Ooslenrijksche kruiser in dienst ter haven-verdediging. Zij heb ben volgens het Duitsche bericht hun plicht gedaan met name de torpedo boot, welke een Japanschcn kruiser ver nietigde en daarna op het strand werd gezet en ontplofte. Andere schepen be vonden zich niet in Tsing-lau's havent Oiorlogshumor. Laat ons nog eens een grapje mo gen vertellen. Het „Agr&mer Tagblatt" teelcende het op uit den mond van den gewonde, die daarin de hoofdrol speelt- We laten hem nu aan het woord. „Bij den doionnarsch door een dorp aan de Bosnische grens (de man behoort dus tot het Ooslenrijk-IIongaarsche leger) kocht ik van een boer een mooie vette kip voor één kroon. Dat kon een lekker hapje in oorlogstijd zijn! Mijn kameraad en ik spitsten ons reeds op het koste lijk maal. Met mijn bajonet slachtte ik het dier. Moeilijker was al het plukken, daar we geen heet water bij de hand hadden. Een uur lang plukte ik mei een ander zorgvuldig de kip, om ze bij de eerste rust dadelijk Ie kunnen ko ken, Daar we geen kampvuur mochten aanleggen (ongetwijfeld om den Serviërs niet omtrent de ligging der troepen weg wijs te maliën), groeven we een diep gat in dén bodem en maakten daarin vuur, waarna de holte weer met blaren werd afgedekt. Een klein afvoerkanaal zou den verraderlijken rook onzichtbaar ver zwelgen. Toen de kip in [liet kokende wa ter lag, heette het echler plotseling: „opbreken". Mij bleef niets anders over, dan de dampende kip in den ransel te stoppen, zoodat het dier me den rug door de jas jas heen brandde. Mijn luitenant vroeg me verbaasd, waarom uit mijn ransel rook te voorschijn kwam. Het was de damp van den half gekookten vogel! Aldus marcheerde ik met mijn kip vele uren lang, ik lag in de tirailleurs- linie en de vijandelijke projectielen vlo gen ons over liet hoofd. Weer gebruikte ik de volgende rustpoos, om de kip te koken. Maai* wederom gebeurde het zelfde- toen liet water met onze lek kernij bobbelde, werd ik naar de veld- wacht opgecommandeerd. Zoo ging het nog drie maal. Altijd, als we meenden, het doel bereikt te heb ben, ontsnapte ons het lekkere hapje, waarop we ons al zoo verheugden. Ech te Tantaluskwellingen I Voor de zesde maal was nu de kip al gekookt ei» zacht, toebereid om gegeten te worden Toen wilde het ongeluk dat ik door een granaat verwond en naar de verband- ploatr gedragen werd Maar voor ik van mijn kameraad afscheid nam, gaf ik hem de zes maal gekookte kip, waarvan het genot, ze op te eten, me niet vergund was. Of ze lekker smaakte weet ik niet. Doch in oorlogstijd is men niet lucsch- keurig." Uil Dortmund wordt aan het „Berli ner Tageblatl" geschreven. Direktor B., een joviale heer, die ook in dezen ernstigen lijd zijn humor nog niet verloren heeft, zond kort geleden zijn neef. die in liet Westen bij de zware artillerie staal, een pakel, waarin behalve veel eet- en labakwaren ook een dik wollen normaalhemd en een onderbroek van de zelfde slof uit zijh eigen kast gepakt waren. In een ingesloten briefje noemde hij het hemd een Archibald Douglas hemd, terwijl hij den onder broek den naam van Egnionlbroek gaf. Hij liet het echter aan zijn neef over de beleekenis van deze namen te gissen. Kort daarop kreeg hij een berijmd briefje van zijn neef, waarin deze mede deelde, dal hij zich tevergeefs het hoofd gebroken had over de beleekenis van ale namen, en waarin hij hem levens de groeten deed van de dikke Bertha een mortier uit Essen. Daarop antwoordde, de oom: „door den omgang met de dikke Bertha heb je alle gevoel voor muziek en tooneel verloren .naar het schijnt. Weet je dan niet meer, dat de bekende ballade van Löwe „Archibald Douglas", begint met de woorden: „Ich liab's ge- tragen sieben jalir, nun liann ich's nicht langer tragen mehr."En heb je verge ten, dal in het laatste bedrijf van den „Egmont" de held zijn Kla.artje toever trouwt aan de bescherming van zijn nieu wen vriend Ferdinand met de woorden- „Du wirst sie nicht verachten, weilsiè mein war".2 1). Ik heb het zeven jaar gedragen, nu lean ik het niet meer dragen. 2). Ge zult haar niet verachten om dat ze mij heeft toebehoord. KORTE OORLOGSBERICHTEN. Van. de IJser weinig nieuws, Zon der het met zoo veel woorden uit te i spreken, erkennen de Fransehen, dal op de meeste punten van liet front de Duilschers tot den aanval overgingen Terwijl Berlijn meedeelt, dat hun troe pen hij Nieuwpoort succes hebben ge had, willen hun vijanden ten Zuiden van Bixscholen, dus ten N van Ieperen even als ten O daarvan zijn voortgerukt. Daal de. Duitschers de laatste dagen beweer den, eveneens ten Oosten van dat stadje iu 't voordeel gebleven te zijn, zullen beider vorderingen waarschijnlijk geen beslissende beleekenis hebben gehad. Een correspondent van de Daily- News" in Frankrijk seinde ,dal Dïx- mniden nog slechts een steenhoop is. Hij gelooft, dat na de stad reeds voor de zesde maal in andere handen over-: ging. Wij gelooven dat de dagbladmede werker zich vertelt, maar dit doel er weinig toe. Het heeft nog een naam, al dus de man van de „Daily Telegraph" en een plaats op de kaart, maar dat is ook alles. Naar de correspondent van de „Tijd" te Londen meldt is Zeebrugge op last der Duitsche militaire overheid geheel ontruimd on de havens aldaar tot een slation voor onderzeebooten inge richt. In de hotels worden de groote ka len als montage-kamers gebruikt, waai de verschillende onderdeelen der booten over land aangevoerd, in elkander ge zet worden. Naar aanleidng van de bezwaren bij onzijdige, zee-varende naties gerezen tegen het verbod van Engeland, rond de Noordpunt van Schotland tc varen, wijst de Duitsche regeering erop, dat de wateren in het Noorden van de Noord zee bijna overal diepten hebben, die 't leggen van mijnen daar ter plaatse on mogelijk maken. Daarentegen acht het gouvernement te Berlijn het beker.o, dat in 't Zuiden van de Noordzee en in hel Kanaal tal van mijnen (van Engelschen en Fransehen oorsprong) ronddrijven, i die him kracht niet hebben verloren Voor de scheepvaart levert de door En geland aanbevolen weg, langs Duiusen langs de Oostkust van dat land, vol gens de ambtelijke heeven aan de Spree ernstig gevaar op. Daarentegen houden zij den weg door de Noordelijke Noord zee vrij van mijnen en dus ongevaarlijk voor de scheepvaart. Naar de eerste minister van Groot- BrilLanje Asquilh in het Parlement mee deelde;- hebben de verliezen der Engel schen op hel oorlogstooneel in Frankrijk tot op 31 October ongeveer 57000 man bedragen. En dan te bedenken, dat juist de aanvallen der Duitschers gedurende de afgeloopen dagen aan de User ge weldig zware offers van de Britten verg den! Maar ook afgescheiden daarvan is dit cijfer ontzettend hoog, als men aan de betrekkelijk geringe (vergeleken melde legers van Duitschland, Frankrijk, Rus land, Oostenrijk) strijdmacht denkt, die van het Vereenigd Koninkrijk naai' de Fransche kust is overgebracht. Prof: dr G. Heijmans, de Groningsche hoog leeraar, -schijft in zijn vlugschrift ,Dc oorlog en de vredesbeweging"dat de heele oorlog van 1870—'71 aan Duitsch land 26.000 dooden kostte Dit cijfer komt ons evenwel le laag voor, al was met name de uitwerking der artil lerie toen heel wat minder moorddadig dan tegenwoordig. Volgens een Reuter-lelegra'm uit Londen is bij het Parlement een wets ontwerp ingediend om machtiging te verleenen voor het tweede millioen man schappen, zo.odal liet leger op 2 millioen wordt gebracht, biiiten het aantal, dat aanvankelijk voor het begroo lings,-jaar 1914—1915 was toegestaan. In tegenstelling met een gisteren genoemd cijfer verneemt de N R C. van Duitsche zijde, dat dit rijk op 't oogen blik over ongeveer twee miljoen vrijwil ligers te beschikken heeft. Op dit mo ment heeft Duitschland zoo wat 41/2 mil joen soldaten onder de wapenen staan Dat rijk is in staat nog 6.000 000 solda len le velde te brengen zonder dal jon gelingen beneden de 18 en mannen bo ven de 45 behoeven opgeroepen le wor den. De Duilschers zijn nog doende met de vorming van nieuwe legercorpsen. Zes zijn er, volgens den correspondent van de „Times" te Petrograd, al klaar maar wegens het gebrek aan artillerie en 'cavalerie en het tekort aan officieren zijn hel troepen van den derden rang, waarmee een veldleger niet ernstig reke ning behoeft le houden. Vijf van die nieuwe corpsen zijn voor Frankrijk en een voor het Oostelijke front bestemd. In Rusland heeft men bericht ontvan gen dal^ er thans in Duitschland in het geheel 51 legercorpsen zijn, waarvan er 19 sedert het begin van den oorlog ge vormd zijn Dezer dagen, zoo meldt de „Deut sche Tageszeitung," verscheen bij een bank te Landau een boer van tegen de zestig jaar, die met den directeur spre ken wilde over hel beleggen van zijn spaarpenningen De man vertelde toen, aldus ontlee nen we aan de N. R. C„: een gedeelte van mijn vermogen moet komen aan do kinderen van mijn vier zoons, die in den oorlog gesneuveld zijn. De rest moet aan mijn beide dochters' komen, wier mannen e.veneens op het veld ge bleven zijn Mijn vrouw heeft liet geld niet meer noodig, want zij is tengevolge van al deze slagen krankzinnig gewor den Ik heb nu dienst genomen als vrijwilliger onder voorwaarde, dal men mij naar het front zal zenden. Duitsche bladen hebben in den lafltsten tijd verbalen gebracht over mcnschen die door bijzondere omstan digheden, ofschoon in Duitschland wo nend. nu eerst vernamen, dat er een wereldoorlog uitgebroken was Te Sydney, is nu hol Duitsche zeil schip „Ernst" uit Hamburg binncngc- loopen dat niets van den oorlog afwist en fluks werd aangehouden. Met verontwaardiging wordt in Duitsche bladen gewag gemaakt van een bespotting van bet IJzeren Kruis. Volgens dè ..Münchener-Augsb Abend- Ztg", zou te Parijs en te Genève een fa briek van metaalwaren een groot aantal IJzeren, kruisen hebben vervaardigd en In den handel gebracht, die voor 50 cenlieines worden verkocht Iedere Straatjongen kan er mee loopen en er don spot mee drijven. Op het stations plein le Genève liep de straatjeugd met een ouden hond le paradeeren, dien ze het IJzeren Kruis aau den halsbaud hadden gehangen De correspondent van de „Daily Mail" te Parijs bevestigd, dal de Fran sche vliegers als gewoon wapen over pijlen beschikken. En die zijn trouwens hun eenige wapens niet. De bericht gever noemt ze op. De uitrusting der Fransche, militaire aviateurs bestaal behalve uit den stalen pijl, waarvan er duizenden meegenomen kunnen worden en die een ruiter en zijn paard doorboren' ?0 uit hel snel- vuurluchtkanon, hel bommen-pislool, dat tegen „Zeppelins" dienst moet doen, de dynamiet-bom van 90 pond, die gebruikt wordt om bruggen te vernielen en ten vijfde uil een nieuwe. luchlbom, die een felle koude verspreidt en waarvan de Engelsche dagbladmedewerker de ijse- Iijke uitwerking uiteenzet. De strijd over de benaming van liet als „Eau de Cologne" (Keul.sch water) bekende reukwater, houdt in Frank rijk de gemoederen nog bezig. Een te Nice verschijnend dagblad, erop wijzend, dat de uitvinder van de echte „Eau de Cologne" uit die streek zijn aromatische stof betrok, pleit voor den naam „Eau de Provence", zooals naar men weet dat deel van Frankrijk heet. Op het oogenblik bevinden zich 731 officieren en 79.314 manschappen als krijgsgevangenen in Oostenrijk-Hongarije, aldus meldt het Wolff-bureau uilWee- nen. De Finsche bladen maken gewag van de heldhaftige zelfopoffering van de bemanning van een Russische piket boot, om een Russischen kruiser te red den, die, zonder zich van het gevaar bewust le zijn, in de Finsche Golf een mijn naderde. Inziende dat het te laat was, om voor het gevaar te waarschu wen, liep de boot aldus geeft de N. R. C het verhaal weer, opzettelijk met volle vaart op de mijn Er volgde een. vreeselijke ontploffing. Zes van de be manning van zeven koppen kwamen om. De overlevende die zwaar gewond was, heeft de orde van St. George ge kregen. Onder „Telegrammen' vindt men gewag gemaald van liet Turksclie wilajet Trebizonde. Dit is de Armeonsclie pro vincie aan de Z. O. kust van de Zwarte Zee, grenzende aan het Russisch-KaU- kasisch gebied. De bekende stad Batoem ligt naar men weet aan de Oostkust van die zee. niet ver van de grens van Aziatisch Turkije Het is wel eigenaardig, dat niets; van. een oproerige beweging van de (christelijke) Armeniërs tegen dc door hen allerminst beminde Turken ver luidt Dc grenzen, betreffende dc volks stammen vallen trouwens niet met de politieke samen. Ook het Russisch ge bied van Batoem en Kars wordt door Armeniërs bewoond.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1914 | | pagina 3