J5- Parels Electro Bioscope Theater. STOOM-1 Bil MUL HEM ORAHJE-CACAO De Slaaf van Carthago. PROVISIE-REIZIGERS MET DE SCHOONMAAK OF IN 'T VOORJAAR SPROEIEN. ZesuwsEbe ïoeder- en MiiesHel, Het Nieuwe Testament, door Dr. H. OORT Mts HILDER11SSB. Middelborg. Mevr. Advocaat- eSS* denieowste Modellen. MARKT, MIDDELBURG. ZATERDAG 15 APRIL a.s., TEN 6 ÜÜR. FAMILIE- EN KINDER-YOORSTELLINB, Met Alleen. Niet Alleen. Vitrages Draperieën Overgordijnen Spreien Dekens TafeHHeeden 05 Antimakassars Karpetten Zendt deze en andere Goederen naar de s Struisveeren Parasols Demi-Saisons Costumes Blouses Mantels Pelterijen Fantasie Vesten. TO TO TO Dichtbij. Maar Altijd. Prachtig werk. Maar Altijd. De wijnen van de firma J. M. v HEÜSDEN, YAN BENTHEM JUTTING, FBOflIAAL S1LJABT-E8IC0I8S W. STEIJN, NAT. VR. RAAD. io da Socielsit JE MIME", in vierkante p^ecoreerde bussen 21 April—22 Mei 1911. Dienstbode gevraagd. Stoomhootdienst Voor gemaakte en Tricot Ondergoederen is beslist het beste adres L. E. RIVIÉRE, Groote Markt, Hoek Gravenstraat. I Voor het «prooien van Boamen en Aard appelen leveren wjj weder poeder voor Bor- deauiohe pap, «eer nauwkeurig samengesteld. Gehalte gegarandeerd. Koopt geen te groote voorraden geljjk, omdat bet niet geweDsoht i», dat het poeder hard wordt. Wjj hobben steeds verscb poeder in voorraad. v/h. S. M. BOOGERD, Middelburg. VEtt MCHKIVfiK rpnieuw uit den Grondtekst overgezet en van nleidingoo en aanteekeningen voormen, Oud IXoogleeraar. De le aflevering wordt op aanvrage gaarne ter iaaage verstrekt. Hu P. J. AHSELBERGS Cr.. Bergen op Zoons. Opgericht 1882. Bedient de eerste Families in Zeeland. Oor deelkundige behandeling der goederen. Voor treffelijk ingericht volgens veeljarige practiaohe ervaring. Prijscourant en inlichtingen gratis. Inr. »d© NoorderpoHt" B9. EKAS1I1I8STRAAT. #9. ROTTERDAM. Itegclp. consult voor Dames. Alle voor behoedmiddelen van den N. M. Bond. Vraagt Brochure m. prjjso. ad 40 ots. Tosrdeellgste Priitea. Firma J LOUWER8E—SNOUCK b/d. Water- torrn, bericht de ontvangst der Nieuwste Modellea Kinderhoeden, Mantels, Jurken, Kapjes. Strookoeden. Baretr, Jongensblouses Broekjes, Truien, Tricotpakjes, Dames- en Kmdersokorten. Rokken, Onderlijfjes, Corsetten Zeer voordeelige wit geborduurde Daiaesblouse», de nieuwste Stoffen en Mousseline# voor Cos- taums en Blouses. Groote keuze Dameehandwerkon. Diverse soorten KLAVERZADEN, vrjj va* warkruid. Lage prjjzen. Goedkoope PLATTEBOONBN, HAVSR. PAARDEBOONEN. Mooie ZAAIWIKKEN Magazjjn >Groenendraak". SCHITTERENDE OPENINGSAVOND OP FILMS geleverd door ALBERTS FRÈRES te 's Gravenhage. Geheel naar de eischen des tijds «gerichte saai. Programma van Mag IS April lol es mol Vrijdag 21 April 1911: le. Welkomst-Marseh. 2e. Fantaiiie. 3e. MiddelburgZeeland eu dicht bij de Zuiderzee, Natuur- schoon uit Holland. 4e. Turnoefeningen der Onderofficieren uit Potsdam, (Sportopname). 5e. Groote Realistische schets uit den t«d der Romeinen. 6e. Max neemt een bad. Humor van Max Under. 7e. Rozenstndie in de Stereoscoop. Bloementuinen in Nizza. Prachtvolle gekleurde Introductie. 8e. Sensationeele Natuuropname. Astra de Bestuurbare Luchtballon boven de stad Lueern. Boogst Interessant. De eerste Cinematografische Opname van nit een Bestuurbaren Ballon. 9e. Juffie Lea kleedt zich naar de Nieuwste Mode. Oh, die uauwe Rokken!!! 10e. Tot Wederziens-Marsch. (Wijziging voorbeliomden). Eiken Zaterdag nieuw Programma. Dagelijks, behalve Dinsdags avondvoorstellingen, aanvang ten 6 uur, 7'/j üur en 9 uur. Woensdag- eu Zaterdagnamiddag, aanvang ten 2 uur en 31/, uur. Donderdags gewone voorstellingen, aanvang ten 11 Vj uur voor middag en ten 1 uur en 2'/* uur namiddag. Prijzen: le rang f 0.40,2e raag 111.25, Se rang 19,15. Voor de Familie- en Kinder-Voorstellingen le rang f 8.25,2e rang 18.15,3e rang f 8.18. Programma steeds gratis. PTcrrRO BIOSCOPE THEATER. JW »»3Idnio «a nepjom dom» nFRF^TIK iqoais PW I911XM1B0A ««guwAsno mm. WBKLTIIS. LOSKADB, TELEFOON 181, SIUDELRCRd. 8 Hf S V CU <u 3 ;s~ TO ÏS O" TO «1 8 a a Directrice Wed. F. BENCKHUIJSEN. DE DIRECTIE. Het schoonmaken wares, Prenten enz. ▼an Gra- geschiedt accuraat in den Kunsthandel van C. W. D'HOTJ. zp voorradig bij Middelburg. PALUS DE MEDOC f 0.65 LA ROSE LUDON 0.85 OUDE ROODE PORTWIJN 1.20 OUDE WITTE PORTWIJN 1.20 EXTRA OUDE ROODE PORTWIJN 1.60 EXTRA OUDE WITTE PORTWIJN 5 2.— By 12 Fl. (ook gesorteerd) K0/0 korting DE ECHTE ZEECTWSCHE LETTERKOEK en PROFETEN BROOD. HAAG8CHE HOPJES en CARRAMELS, MODX, ooncurresrend in qualiteit en fijne smank, PLUM-, LADY-, GEMBER-, ABRI- COZEN- en POUNDCAKES en«. GRAVESTEIN. Algemeeno Boekhandel HIDDELBFRG. in drie tnl. n. IN LOSSING: in het C»fó van d*n Heer Tnrfkaai H 185, Mirldelbnrg. VAN AF 8 APRIL TOT EN MET 7 MEI 1911. G. J0N8EPIER. Vrjj«ünnig-Godadienatige Vereeniging Ja de Godsdienstoefening op Vrijdag 14 April a. H dei avondi te 6 nor zal de «preekbeurt vervuld worden door D». G. F. DREJER, Predikant bjj de Ev. Lutherecho gemeent# te Bergen op Zoom. BET BESTUUR. op Donderdag 20 April, des avonds te 8 nnr, Vlaamnrkt, Hiddelbnrg. Onderwerp: Beroepskeuze en beroepioplei- ding dor vrouw in verband met den arbeid der gehuwde vronw- Spreken en Spreekiteri Dr. D. BOS, Lid van de Tweede Kamer der Staton- Generaal, 'e Gravenhage. De Heer HEB WAM SBH JOH BS, Middelburg. Mevr. M. VAM ITALLIE-VAS EMBDEW, Leiden. Mevr. HISSINK—SMBLLEBKAND, Onderwjjseres tweede klasse bjj bet Openbaar Lager Onderwijs ïu Ned.-O.-Indië. Toegang voor leden van aangasloten Veree- nigingen vrjjverder *jjn voor ieder kaarten kosteloos te verkrjjgen bg den Boekhandelaar DEN BOER, voor «oover de ruimte bet toelaat. inke ervaren gevraagd, goed ingevoerd voor den verkoop |van technische artikelen aan Maatschappen, Groothandelaren nnr, Uitvoerige brieven onder Lett. T. T. 8., NIJGH TAV MTMAB'S Alg. Adv.-Bnr., Botterdam. VAN ïl KG. f 2.— 12 KG. f 1 14 KG. f 0.55 1/10 KG. f 0 23 f WAL BI WAPEN YAN ZEELAND te MDDELBUBG. Te houden van en ARBEIDER benoodigd voor vast werk by P. REIJNIERSE, QrUpskerke, 't Zandhof. "Wegens haweljjk der tegenwoordige wordt te Hilvorium gevraagd, tegen halt Juli of 1 Aug*, a. eeno flinke DIENSTBODE, v. g. ata meid-alleen, kunnende koken, tegen een huur van f 120.— en waicbgeld f 26. Zich aan te melden by Mevrouw POLET, Molenwater, 'a avonds na 8 uur. Mevrouw VAN VEEN, Ned. Herv. Pastorie Kamperland (Noord-Beveland), vsaagt met 1 Mei of eerder een nette DUfMNTBODEj Ned. Herv., niet beneden 18 jaar, die flink kan werken en koken. Waach buitenahdia, Loon naar bekwaamheid. Mevrouw GH1JSEN—8CHOUTE, Lange Noordatraat, vraagt met Mei een net DAG MEISJE, niet beneden 15 jaar. Zich aan te melden Vrjjdag a. a. na 8 nur. VLI8SENGEN, MIDDELBURG en ROTTBRDA Urem va* vertrek ia April. Van VUctIdjjpe VtmiUödelbarejVan 8otteraij; Dondetd.lB nu.-.- Vrfidag 14 Zatcrd. 15 «.20 Maandagl7 - Dinsdag 18 Woenad.19 Correspondentie Zierikiee Van Middelburg April Doadsrd 18rza. 7 30 aio. 4 Vr$dag 14 7.30 4.- Zaterdag 15 7.3Ö Zoadat 15 7.80 Maandagi 7 7.30 4.30 Dinsdag 18 7.30 4.80 Woecad. 19 7.30 4 30 Stoomdrukkerij, Firma D. C MiddelDmg.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1911 | | pagina 4