HOLLAND DAKOTA LANDBOUW COMPAGNIE, at WMCAMIS IH 1814 ill's inwon PHYTOPHMNE. Mi UITGIFTE NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP op Maandag 6 Juni 1910, EGSXinDSRX^SS Se Go-, POTPOURRI Ëi.-ni. moMPioiimeflippu. VIOLEN. te op Donderdag den 9 Juni I9H Verkoopen: kil Miiiiiji, BOOMBOTIIL Bjj J. G. en J. J. TAN DER HARST, II Bireclie: P. R. MEES en J. F. WESTERBERG. Verzekering tegen Ziekte en Ongevallen DIENSTBODEN I f2,000,000 6 Pet. DINSDAG 7 JUNI 1910, ROTTERDAMSCHE BANK. LABOÜCHERE OYENS Go's BANK. TE MIDDELBURG verhuren loketien in hare Safe-Deposit- Inrichting volgens onderstaand tarief: Dultsche Vlamkolen Fiasiao's. MAAS' Goede Jenever, Gevestigd te AMSTERDAM Opgericht bij Akte, den 19e;i Mei 1910, verleden ten overstaan van den Notaris CH. MISEROY te Amsterdam en waarop de Koninklijke goedkeuring is aangevraagd. IjUUUj' verdeeld in 1500 aandeelen ad f 1000.aan toonder. Verder worden uitgegeven 1500 winstbewijzen. COMMISSARISSEN H. COLIJN, voormalig Adviseur voor de Bestuurszaken der Buitenbezittingen in Ned.-Indië, Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaalte A. H. VAN GEIJT, Oud-Lid van de Factory der Neder- landsche Haudel-MaatschappijAmsterdam. A. VAN ROSSUM, Industrieel, Lid van den Gemeenteraad o van HaarlemHaarlem. Twee Commissarissen zullen door de aandeelhouders in de eerste vergadering benoemd worden. DIRECTIE A. COLIJN Jr. (Technisch Directeur), Lid van het Neder- landsch Landbouw-Comité, Lid van de Prov. Staten van N.-Hollandte Amstelveen. E. Baron VAN HEERDT TOT EVERSBERG (Administratief Directeur), Directeur van Indische Cultuur-ondernemingen Amsterdam. VERTEGENWOORDIGER IN NOORD-DAKOTA W. F. GOBIUS, Oud-Superintendent van Suikerfabrieken in Amerikate Belfield N.D. De inschrijving op bovengenoemde 1500 Aandeelen wordt opengesteld ten kantore van ondergeleekendeu tot 4 are 's namiddags. Prospectussen en inschrijvingsbiljetten zijn aan hunne kantoren verkrijgbaar. AMSTERDAM Illni 1Qin H. OVENS ZONEN, 's GRAVENHAGEBankierskantoor van LISSA KANN. HOUTKADE H 113. SLUITEN VERZEKERINGEN OP ALLERLEI GEBIED Hoofdagenten der Nationale Levensverzekering-bank opg. 1863 HaagBche Assurantie-Compagnie voor Brand enz. opg. 1805. LEVEREN PANDBRIEVEN VAN ALLE HYPOTHEEKBANKEN. Agenten der Utrechtsche Hypotheekbank. Overgselsche Hypotheekbank. Nationale Credietbank. Verschenen en verkrggbaar bp de Firma GEBRs HILDERNISSE: voor Piano 2/handig uit de operette ,.D Ie Forste r-C hriste 1", van BERd BUCHBINDER, Masik van GEORG JARNO. Prijs 15 een*. 20 25 JUNI 1010. De Algemeene Reünie 'Commissie maakt be kend dat bg gelegenheid der a.s Reünie zal plaats hebben een feestmaaltijd op Maandag 20 Juni in het feestgebouw en ifloop daarvan een gezellige bijeenkomst op het feestterrein. Zg, die aan de Reünie wenschen deel te nemen, worden uitgeaoodigd zoo spoedig mogelijk (voor den feestmaaltgd vóór VrU- dag 17 Jnni), onder duidelgke opgave van hunnen naam, woonplaats en jaar, waar- zg lid van het Leidsch Studentencorps zgn geworden, een postwissel van f S.50 of diner inbegrepen van f 9.50 te doen toe komen aan den Quaestor. Mr. B. 's JACOB. Plompetorengracht 5, Utrecht. opgericht in 1857. Hoofdkantoor BATAVIA. J. A. ZIP VAN TEIJLINGEN, Corres pondenten van bovengenoemde Maatschappij geven kennis dat zg zgn gemachtigd Wissels af te geven op de voornaamste plaatsen in Indlè'. J. A. TAK A Co. ontvangen gelden ik Deposito met rentevergoeding, thanB 3 pet. Zg geven wissels af op LondenParijs, Ber lin, Hamburg, Brussel en Antwerpen. GO soorten altgd voorradig. Hooge muzi kale waarde. Lage prgzen. A. 8. J. DEKKER, Goes. De Notaris JOHAN HOSANG zal avonds te acht nren, op de bovenzaal Sociëtoit »de Vergenoeging", aan de Groote Markt, te MIDDELBURG, in het openbaar bewoond door NIC. DE KLERK, staande en liggende in de gemeente Middelburg, aan den Seisstraatweg, bestaande in WOONHUIS, annexe SCHUUR met MOLSLABAKKEN en verderen TIMMER, TUINGROND en MOES LAND, ter grootte van 94 aren, 48 centiaren of 2 gemeten 123 roeden. Te veilen in 9 perceelen en in massa. Prima kwaliteit ROOMBOTER (Dagelijks versch), onder 's Rijks botercontróle, f 0.70 per 7» KG. Groenmarkt. wordt aanbevolen door de eerste geneesheeren in Nederland. Onder voortdurende contróle van Dr. P. J. SCHIEVEEN BORGMAN, MoBseltrap 2, Rotterdam.' Geeft gezondheid, sterkte en energie. WINCARNIS versterkt en verfrischt het vermoeide en afgematte lichaam, wekt do zenuwon op, terwgl het elk deel van het menachelgk organ.smo krachtig maakt en helpt op- bonwen, beschermt tegen kouvatten, huiveringen en Mi influenza. Over de ge- heele wereld door H H. medici aanbevolen. Depót voor Nederland HENRI SANDERS, Rokin 8, Amsterdam. bet gebruik van Wincarris. VAN EN ander inwonend personeel in verband met de WET OP HET ARBEIDSCONTRACT. ïfa@,S&l©©S© TeX5,.33.©©t@Qll©,p GEVESTIGD TE ROTTERDAM. VAN met aandeel ia de overwinst, verdeeld in 2000 stnkken van f 1000. De ondergeteekenden berichten, dat zg op wan «les voormiddag* 9 tot des namiddags 4 nnr, INSCHRIJVINGEN zullen aannemen op bovenvermelde 2000 6 pCt. Cumulatief Preferente Aandeelen tot den koers van 100 pOt., op de voorwaarden vervat in het prospectus, dat aan hunne kantoren verkrggbaar is. ROTTERDAM, .q.Q AMSTERDAM, 1 Juni I in de gemeente Koudekerke, aan den Onden Vlissingschen Weg, groot 89 aren, 30 centi aren of 2 gemeten 82"/j roeden. Gedrukte Notitiën dezer veiling zgn ver krggbaar ten kantore van voornoemden No taris te Middelburg, aan den Langen Delft, bg de Markt. HET BESTUUR der VisscherAjen op de Schelde en Zeenwsche Stroomen wenacht AAN TE BESTEDEN: de levering gedurende het tgdvuk van 1 Juli 1910 tot 30 Juni 1911 van de voor het Politie- stoomvaartuig »^PHINX" benoodigde (circa 10 000 K.G. per week.) Inechrgvingsbiljetten vóór 12 Juni 1910 franco te zenden aan den Voorzitter Beatnur8 te Zierikzee. Voorwaarden op aanvraag verkrggbaar bfi den Secretaris te Bergen op Zoom. Zierikzee, 30 Mei 1910. Het Bestnnr voornoemd, A J. F. FOKKER, Voorzitter. F. LEO DE LEEUW, Secretaris. Kastjes. Hoogte in c.M. Breedte in c.M. Diepte in c.M. H U U R P RIJZEN per jaar. per 6 md. per 3 md. per md. A 14»/i 15 55 ƒ10— 7- 5— 3— B 10 26 55 15— 11.25 7.50 3.75 C 19'/» 26 55 20— 15— 10— 5— D 34 26 55 30— 22.50 ,15- 7.50 Keurige sorteering PI AN O's altgd voor radig. Nieuwste stgl en verschillende houtsoor ten. Onze pmchtcatalogns wordt op aanvrage gratis toegezondon. Zeer lage prgzen. Levering geschiedt óók op termijnbetaling. Gebruikte instrumenten worden ingeruild. A. 8. J. DEKKER, Goes. f 1.per Liter. Cont. 5 Insectendoodend middel by uitnemendheid. Is onschadelgk voor menschen, vee of de teerste gewassen. Bevordert do groeikracht der planten. Is minstenB 30o/o goedkooper in gebruik dan andore insecticides. 2 maal besproeien met 2o/0 oplossing, kostende 5 cent per Liter. 1 maal besproeien met 2% oplossing, kostende 5 cent per Liter. 1 maal besproeien met 30/o oplossing, kostende 7'/» cent per Liter, besproeien met 2/»°/o oplossing, kostende l*/« cent per Liter. Voorbeel«l tegen groene en zwnrle lal» i neem een of andere maat, vnl die voor (twee-derden) met pbytophiline, giet dit over in eeD emmer en voeg daarbjj 100 maal diezelfde maat water; roer goed om tot alle pbytophiline opgelost is. Verkrggbaar bg Maatschappg PHYTOBIE, Molenstraat 15, Den Haag en bg de Heeren A. VAN DER WEEL, Baan straat, Middelburg J. J." DROOG, Breikons. (Bloemist). TUINLIEDEN GENIETEN RABAT. Om te verdelgen vuilnis, schildluis enz. Om te verdelgen thrips en zün larven, Om te verdelgen roode spin, Om te verdelgen groene i zwarte lals, 1 i

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1910 | | pagina 7