COINTREAU L1EB1G'5 ERïewt' Verschillende Berichten. RECLAMES. vl/Qllenhovetis Stout LIQUEUR TRIPLE-SEC ADVERTENTIE N. OPENBARE VEILING Gezaagd HOUT en SPARREN, >k, iel ling Handel van bet Dep. van Landbouw enz. te 's-Gravenhage op Dinsdag 5 Mei e.k. KORTE }IKDEDEELIN»EN VERGADERINGEN. In de Vrjjdag te Amsterdam gebouden jaar- ljjkache vergadering van do Verceniging tot op voeding van hctljverweesde of verlaten kinderen in het huisgezin, waaromtrent in ona vorig nommer onder Laatste Berichten reeds bot oen en ander word medegedeeld, ia ton opzichto van bet voorBtel van Amersfoort, om de Rogeering te verzoeken, dat in extracten uit geboorteregis ters niet meer zal blijken dat do ouders van het kind geen echtelieden waron op bet tijd stip der geboorte, geen beslissing genomon. Het hoofdbestuur gaf als zijn meening tel kennen, dat de motie niet kon wordon uitge voerd, waartegen Amersfoort opmerkte, dat het toch wenschelijk is, dat de veroeniging zich te zijner tgd zal aansluiten by do bewe ging die te dezer zake gaande is. Het hoofdbestuur zal overwegen, of bot in dozen geest de volgende vorgadoring oen voor- stol zal doen. Oost-In dië. Floras. Naar aanleiding van het jongste rogoonngs- telegram, vandaar ontvangen, schrjjft do N. Crt. Nauwelijks heeft kapitein Christotl'el het eiland Flores verlaten om een nieuwe moei lijke opdracht, deze maal opnieuw in Atjeh, te vervullen, of de bevolking van Boven-Endeli waagt zich weder aan een overval. Geljjk men zich herinneren zal, heeft die zelfde bevolking reeds tweemaal onze vestiging te Endeh trachten te overrompglpn. Nu moes ten twee bivaks der marechaussees het ont gelden. Zjj is er blijkbaar in geslaagd, dio bivaks in brand te steken, terwjjl onzerzijds drie min deren werden gedood en vier gewond. Het bericht is eenigszins teleurstellend, omdat men alle recht had te gelooven, dat Christoffel or inderdaad geheel in geslaagd was ook de zoo moeiljjk to hohoerschen bevolking van Boven-Endeh onder den duim te krijgen. Alle leiders van het verzet waren toch achtereen volgens genoodzaakt geworden zich aan hem over te geven. Voor do achtergebleven troepen bljjft dus nog eenig actief oorlogswerk te doen. Kapitein Spruit, die de taak van Christoffel hééft over genomen, heet een man te zjjn volkomen tegen den moeilijken arbeid, die van hem govergd wordt, opgewassen. Volgens een oflicieol bericht uit Batavia aan de N. R, Crt. zjjn den 12en April twee bivaks te Soekoeria (Boven-Endeb) door grooto benden overvallen en in brand gestoken. Sergeant De Kok en twee marechaussees sneuvolden, 4 marechaussees en 2 dwang arbeiders werden gewond. Luitenant Tubbers trók op Endeh terug. Kapitein Sprujjt vertrok naar Soekoeria. ONDERWIJS. In het gebouw der Burgeravondschool alhier zjjn tentoongesteld do teekoningon, door de leerlingen tjjdons den afgeloopen cursus vervaardigd. Van de toekomstige timmerlieden, Bmeden, huisschilders, meubelmakers en behangers ziet men daar verbindingen-projecties, uitslagen en ander Ijjnwerk, dat een goeden dunk geeft van het aan de school gegeven wordend onderwjjs en van de vljjt der leerlingen. Dit werk ia te bezichtigen in de beneden lokalen, terwjjl de vruchten van hot onderwjjs in handteekenen op een bovenlokaal geëtaleerd zjjn en ook met lof kunnen wordon vermeld. Te Vrouwepolder iB tot onderwij zeres in de nuttige handwerken aan do O. L. school benoemd mejuffrouw N. van Houte aldaar. Vrijdagmorgen werd te Aardonburg de hoer G. don Toom als hoefd der openbare school door Burg. en Weth. ingeleid. Daardoor ii eene langdurige vacature vervuld. Sodert 23 Maart van het vorige jaar toch was er geen hoofd van de school workzaam, oorst tenge volge van de ziekte, later tengevolge van hot overigden van den heer Haan. Akte-examens in Zeeland. Vrjje- en oide-oefeningen der gymnastiek. Vrjjdag werden, zooals reeds in do tweede editie van ons vorig nummer gemold is, geëxa mineerd 3 oandidaten. Zjj slaagden allen, nl. do dames M. Lucieer, Oostburg, C. van Melle, Breskens en W. A. do Vries, VlisBingen. Nuttige Handwerken. Hiervoor slaagde de eenige candidate mej. S. Willemsen, Wissekerke. LETTEREN'ÈfTKUNST. Naar Willem Koyaards aan de N. R. Crt. meldt, is de vorming van een tooneelgozelschap, dat onder zjjne leiding het komende seizoen Rotterdam, Amsterdam, Den Haag op vaste dagen bespelen zal, op zekeren ünancieolen basis zoo goed ah verzekerd. Hjj zal het sei zoen openen op 1 Sopt. van dit jaar. Hij ia voornemens gedurende de eerste acht maanden uitsluitend de drie genoemde Bteden te be spelen. en daarna een paar maanden te reizen. Met dames en heeren artisten zjjn reeds on derhandelingen geopend. Het is zjjn voorne- men, bet répertoire saam te stellen uit hel beBte van wat in eigen en in vroomde drama tische litteratuur van nu en van vroeger te vinden is, maar vooral rekening te koudon met de krachten van zgn gezelschap. Naast hem als directeur-leider komt een goed administra teur te staan. Omtrent de te Antwerpen door Louis Bouwmeester en zgn gezelschap gegeven voor stelling van De Koopman van Venetië, waarvan wfl in ons vorig nommer melding maakten, schrijft men van daar nog aan het Handelsblad- Menig zittende heeft scheef en schots gebogen, de vertooning mogen volgen zoo goed ah 't ging achter den rng van een ander, die voor hom staando was. Drommen toeschouwera vervul den merkwaardig lang vóór den gewonen tjjd de ruimte met een onafzienbaar gewonk en gezwaai van hoofden, handen en armen en met luidertioren gebabbel, by plekken vlaamsch, plekken Hollandsch, toen nog oen menigte volks, overal waar de gretigheid daartoe golo- genbeid zag, stuwde naar voren on rochts en links met onverwoesteljjko hoop op een betere plaats van daar waar zjj in de verdrukking stond. Zjj die veilig en wol konden toezien en glimlachen, vernamen by wjjlen hoog op don uil of laag in het parterre gebaren en klanken van dreigementen of verdrongenen en drie dienders, plotseljjk in het gewoel vor- schenen met blinkende helmen en zwemmende armen, hadden nauw den tjjd gevonden om alles in do rechte orde terug te schuiven, toon het hout driemaal bonsde achter bet dook, de lichten uitgeknipt worden, de stilte wjjdboens nadordo, drie groot stappen en alle wel en wee tot zwjjgen bracht. "Van alle aanplakborden ziet men tegen woordig de figuren van een Noderlandsch soldaat te fiets recht op den toeschouwer af- rjjden. Het is een reclamebiljet dat de Gro ninger Rjjwielfabriek A. Fongers heoft doen maken, in haar voldoening over het feit dat dit jaar uitsluitend Fongers-rjjwielen voor hot leger hier te lande in gebruik zjjn genomen. Diezelfde afbeelding in kleiner formaat is ook als wandplaat door genoemde fabriek verspreid, en voor eiken belangstellende ter beschikking gesteld. De plaat die de ondeiteo- kening E. G. Schlette draagt is ongetwijfeld goed geslaagd. Aan het denkbeeld tot het brongon van i eenvoudige hulde aan do nagedachtenis van den heer dr J. A. Gorth van Wjjk, in leven predikant te 's Gravenhage, hoopt de commissie uitvoering te geven in den vorm van een ijzeren hek om do zerk. wolke zgn graf dekt. Ter audiëntie bjj de Koningin, tjjdena haar verblgf te Amsterdam, is ook geweest Reeder, de wagenbestuurder van de tram, bij het bekende, H. M. en den Prins overkomen ongeval. Toen hg geridderd was, ontving hjj een telegram van dezen inhoud»Reeder, rijder, redder, ridder Een officier van Oranje- Nasaau". Op de audiëntie werd hjj aangesproken door den afzender daarvanPater Do Sonnaville van Katwjjk. Tengevolge van de felle vorBten der laatste nachten is, volgens de Arnh. Crt. groote schade aangericht aan de pas gemnakte steen op de steenfabrieken langs do Waal, waar groote partjjen geheel bevroren in do vanen zjjn gevonden en dus naar den kleihoop moesten getransporteerd wordon. Do schade beloopt voor sommige fabrieken enkele hon derden guldens. Aan de steenfabriek der Nijverheidsvereeniging te Middelburg is men daarvan verschoond gebleven. Door eenige ingezetenen te Paramaribo is een comité samengesteld om bg dogenon, die gewoon waren het Gouvernomementshuis te bezoeken en instemming met het plan zul- jen betuigen, gelden in te zamelen om den heer en mevr. Idenburg een herinnering aan Suriname aan te bieden voor de voorkomend heid, steeds van hen ondervonden gedurende hun verblyf aldaar. Volgens De Wekker heeft een commissie van vjjf leden zich te Willemstad (West-Indio) gevormd met het doel, om hydrogen iu te zamelen ter aanbieding aan luitenant J. A. Snjjders Jr. van een aandenken bjj zjjn trek naar Nederland, als hulde voor de krachtdadige en gewaardeerde wjjze, waarop hg Curasao's ingezetenen verdedigd heeft tegen het indertjjd in Neerlandia verschenen, hen donigreorend artikel. Vraag: Wat zou de Kamer hebben ge. daan als zjj een parlement van haringen was, zooaW de Minister Talma Woensdag poneerde Antwoord: Zjj zoude geloofsbrieven van De ViBser hebben afgekeurd. Ook in andere gemeenten is de le Meidag in alle kalmte gevierd. Alleen te Rotterdam had een opstootje plaats. Toen eenige politie-agenten een 50tal bakkers gezellen verbood een optocht te organiseeren sloeg oen hunner een agent mot zjjn parapluie, zoodat de politieman bloedend word verwond aan den neus. De bakker werd ingerekend mot zgn vrouw, die haar man wildo ontzetten. Te Amsterdam zgn valscbo dubbeltjes in omloop. De tramconducteurs ontvingen er een 60 tal in betaling. Daar is ook een valsch bankje van f10 uitgegeven. Naar aanleiding der arröBtatie, oen paar weken geleden, van oen tweetal personen die te Kudelstaart brand gesticht hebben, zjjn te Aalsmeer hevige relletjes voorgekomen. Iemand loste een tweetal geweerschoten op do menigte. Gelukkig werd niemand getroffen. Bjj het wegbreken van oen vloer op den huize Rakhorst te Klarenbook bjj Apeldoorn is oen fraaie pot opgegraven mot goed passend deksel. Daar de Rakhorst reeds hondorden jaren bestaat, heeft men ongetwijfeld mot een oude vondst te doen. De pot bevatte eenig lood. Het graven is voortgezet. Omtrent het ongeluk, dat Vrijdagmiddag, zooals reeds in ons vorig nommer gemold werd, op het station te Zwolle voorviel, wordt nader bericht dat het slachtoffer, de heer Th. 't 0., timmerman en koperslager te Hoogeveen, zich vermoedelijk te dicht gewaagd heoft buiten de vrjje ruimte op het perron, of wel duizelig werd. Hjj jwerd door de locomotief tus- Bchen de sporen geslingerd, waardoor hem beide beenen werden afgereden. Locomotief en bagagewagen waren over hem heengegaan, eer het don machinist gelukte den trein tot stil stand te brengen. Dinsdag hield op don Zuiderzeeschon weg to Elburg een wagen met varkens stil on worden er twee doode uitgehaald. Bjj onder zoek bleek dat op een wagen, waarop eon boer hoogstens 6 varkens laadt, or 26 op elkaar gepakt waren. Tegen den vorvoeder, eenex- portslagor te Epo, is procesverbaal opgemaakt. Nabjj Blerich is in den nacht van Don derdag op Vrjjdag op de apoorbaan bot ljjk gevonden van een sergeant der infanterie uit Venlo. De ongelukkige is vermoedelijk door een goederentrein overreden. Te Leeuwarden werden Vrjjdag circa 10.000 kievitseieren verhandeld. De prjjzen varieerden van l-i'/s tot 17 cent per stuk. Havenbe weging. Gedurende de maand April 1908, werd do haven van Antwerpen bezocht door 551 schepen, i 1.003.149 ton, tegen 548 schepen, metende 952.038 ton, in April 1907. Er ia dus een vooruitgang van 6 schepon on van 51.111 ton. Ziehier do vergelijkende tabel dor beweging in April 1908 554 schepon 1.003.149 ton. 1907 548 952.038 1906 575 904.407 1905 479 765.451 Voor de vier eerste maanden bedroog de be weging 2006 schepen, metende 3.597.786 ton, in 1908, tegen 2101 schepen, metende 3.702.265 ton, in 1907. Er is voor deze vier maanden dus oen vermin dering van 95 schepen en van 104.479 ton. Ziehier de vergelijkende tabel voor do vior eersto maanden: 1908 2006 schepen 3.597.786 ton. 1907 2101 3.702,265 1906 2113 3.524.412 1905 1924 3.976.872 In do vier eerste maanden kwamen den Nieuwen Waterweg binnen 2684 schepen, rne- 1.805.286 netto reg. ton, waarvan voor Rotterdam 2492 schepen, "metende 2.671.013 netto reg, ton, tegen 2922 schepen, metende 3.038.761 ton, waarvan 2731 schepen, metende 2.909.882 ton, voor Rotterdam bestemd in 1907. Alzoo voor den N.W. een vermindering van 18 schepen met 223.475 ton voor Rotterdam alleen een vermindering van 239 schepen met 238.869 ton. Eenigo officieren van het 4e linie, van Brugge, kwamen Donderdagavond van een wandelrit te paard terug naar Brugge, toon te Syaseele een automobiel in volle vaart uit Brugge kwam aangereden. Op hot gerucht van de machine begon het paard van den onder luitenant Depoche te steigeren en raakte zoo voor den auto. De ruiter, nog onervaren in het rjjden, word over den' kop van hot dier ge worpen en botste met het hoofd op de machine. De ongelukkige bleei liggen en is eenige uren later overleden. Het paard word een bil ge broken onder de auto en moeBt ter plaatse afgemaakt worden. De automobiel werd bereden door twee per sonen uit Gent, waarvan een tameljjk erg ge kwetst werd door den schok, denkoljjk wegens bet plotseling stilhouden van den auto. De andere officieren en de toegesnelde boo- n wilden de autorjjders te ljjf, doch dit word hun belet door den pastoor, dio toegesneld was om het slachtoffer te berechten. Donderdag heeft de directeur van de Union Bank te Londen de enveloppe Lemoine, bevattende het geheim zjjnerdiamantfabrikatie, aan den rechter overhandigd, die ze aanstonds naar Parjjs heeft gezonden. Lemoine heeft toestemming gegeven do enveloppe af te levereD. Te Parjjs zal zjj onder zegel worden gelegd en enkel geopend, wanneer de proefnemingen van Lemoine slecht uitvallen. - Te Munchen zgn Donderdagnacht eenigo inbrekers op vermakelijke wjjze betrapt waren een koffiehuis binnengedrongen, om do kas van eon groote muziekautomaat to plun- d ren. Nauwelgks hadden zjj een breekijzer ergens in den automaat gewrongen, of de rol begon te draaien en door het heele huiB weer klonk do muziek van. hot: Es braust ein RuJ wie DonnerhalL Do baas kwam aangesneld en de dieven gingen er van door, maar liepen buiten een politie-patrouille tegen het ljjf, die op de nacbteljjke muziek afkwam, en de dieven inrekende. Te Mülhausen, in den Elsas, stond Zistin, de redacteur van een spotblad, torecht wegens boleediging van den onderwijzersstand en van de officieren van het 22e regiment dragonders. Hjj had de onderwjjzers belachelijk gemaakt, die, met een beroep op do buitengewono ver diensten voor de verduitsching van de aan hun zorg toevertrouwde jeugd, om traktemontsvor- hooging hadden gevraagd. De officieren, die door hem aan de kaak gestold waron, hadden een rekening, welke hun in oen hotel te Mühlhausan werd aangeboden, verschenrd waren zonder betalen heengegaan, omdat die rekening in het Fransch was gesteld Van beide feiten werd voor de rechtbank het bewjji van de waarheid geleverd. Toch werd Zistin veroordeeld tot acht maanden gevangenisstrafHjj werd onmiddel lijk in hechtenis genomon. Te Leipzig hebben zes jongens van 16-17 en een schoolknaap van 13 jaar terechtge staan, die oneerbare handelingen met twee schoolmeisjes van 13 jaar begaan hadden. Da jongste beklaagde is vrijgesproken, de andere kregen gevangenisstraffen van 3 weken tot een jaar. Nabjj Pittsburg hebben twee troinroovers op de gewone brutale wjjze hun slag geslagen, Ze hielden de passagiers en conducteurs met hun revolvers in bedwang, bonden den be ambte in den wagen, waar een geldbozonding lag, trokken aan den noodrem en verdwenen toen met vier zakken. Het juiste bedrag van 't vermiste, weet men nog niet. Een blad zegt 10.000 dollars, To Mozufferpore in Br. Indie is eenigo dagen geleden een bom geworpen naar het rjjtuig van een Engelsche dame, mevrouw Kennedyhet moordtuig ontplofto en vor- wondde mevrouw Kennedy, haar dochter en den koetsier. Do dames stiervende toestand van don koetsier is levensgevaarlijk. - De berichten over het aantal omgeko menen bjj de ramp van het Japansche school- schip loopen uiteen. We lazen bonchton die spraken van totaal 250 personen, maar wat ons het laatsto bericht toeljjkt, spreekt van 145 slachtoffers waarvan 111 officieren en manschappon en 34 adelborsten. De duikers hebben eeu enorme scheur aan bakboordzijde ontdekt. Het achterdeel van dat dek is ontwricht en de binnenruimte is niets dan een massa vernielde stukkon, waardoor het onmogeljjk is de talrjjke ljjkcn or uit ie balen. Die van den kapitein en van don kom- mandant van don kruiser zgn teruggevonden. Men vermoedt dat de oorzaak geweten moet worden aan zelfontbranding van het kruit, zooals ook bg do Jéna het geval zal zgn ge weest. 40 Cent per regel. Door hot gebruik van worden mooder en kind gebaat. POSTERIJEN. Ljjst van onbestelbare brieven en brielkaarten gedurende de 2e helft van do maand April verzonden van YJLISSINGEN. Binnenland. Brief. R. Groothuis, Amsterdam. Buitenland. Brieven. C. Thorpe, Aberdeen, S. A. Musflon, Londen, I. Hamme, idem, en Ths Drachley, Marley. Den afzenders wordt aanbevolen hun am en adres op de stokken te vernieldenopdat deze bij onbestelbaarheid aan hen kunnen terug gegeven worden. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrjjdag Zaterdag HOOttWATEK. te Vlissingen. 3 Mei in 2.57 3.34 4.12 4.54 5.37 6.37 7.48 vertrokken en aangekomen scnepea Aan de Loskade alhier is aangekomen het Russischo driemastsohoenerschip Lenu, van Demarara geladen met hout, bestemd voor de N. V. Houthandel voorheen O. Albers Lzn en Co. Aangekomen: 1 Mei te Rottordam het a. Wilis, van Java; te IJmuidon heta.s.Prins der Nederlanden, van Paramaribo. ortrokken: 30 April van Malta het 8.8. Besoeki, van Java naar Rotterdam Batavia hot s.s. Gocntacr, naar Rotterdam van Rio Janeiro het s.s. Amstelland, naar Am sterdam; 1 Mei vaa Amsterdam bet s.s. Prins Maurits, naar Paramaribo. Gepasseerd: 1 Mei Wight het s.s atendam, van New-York naar Rottordam; Kaap St. Vincent het b.s. Bali, van Amsterdam naar BataviaKaap Finisterre het b.b. Banda, van Batavia naar Amsterdam30 April Tariia het s.s. Kediri, van Rottordam naar Java Point de Galle hot s.s. Koning Willem II, van Amsterdam naar Batavia. vergaderingen, concerten enz. Middelburg. Maandag 4 Mei. Verg. Zeeuwsche Ilypoth. bank. Kantoor 2 u. Woeasd. 6 Mol. ALg. verg. Zceuwsch Ge nootschap der Weten schappen. Gebouw 8 u, V r jj d a g 8 Mei. Rep. Zangv. Tot Oef. en Uitsp. Concei t- en Ge hoorzaal 7l/j u. V r ij d a g 8 Mei. Alg. Verg. Vereen, lot in standhouding van oude ge bouwen. Gebouw Vreem delingenverkeer 8'/, u. Zondag 10 Mei. Rop. Middelburgss Mannen koor. - - Concert- cn Ge hoorzaal 11 u. Dinsdag 19 Mei. Voorstelling Kon. Ver. liet Nederlandsch Tooneel. Tooneelverbond. Schouw burg 8 u. Woeasd. 20 Mei. Uitv. Hosanna. Concert en Gehoorzaal. Maandag 25 Mei. Gen. Repetitie Zangv. Tot Oef. en Uitsp. Concert en Gehoorzaal. Dinsdag 26 Mei. Concert Zangv. Tot Oef en Uitsp. Concert- en Gehoorzaal. Dondord. 18Juni. Paarden-enVoulcnmarkt. Molenwater. Goes, Woensd, 13 Mei. Alg. vorg. N. V. Landb. Mjj.6 De Batlipolders. De Prins van Oranje 3 u. HANDELSBERICHTEN Marktprijzen van tarwe en Heel Vrijdag 19Iei A n t w o r p en. Tarwe vast. Pa r jj s. Tarwe vast per April fr. 22.85 a fr. 22.90. Boeda Post. Tarwe 1 Mei br. 9.60 April kr. 9,46. Be r l jj n. Da markt was hier lieden voor tarwe lusteloos en aan den Hauwen bant, door dien het zachte voorjaarsweder en do iets grootere verschopingen uit Argentinië meer realisatie-aanbod uitlokten, zoodat de overi gens VEBte berichten uit het buitenland slecht eeno daling hebben kunnen tegenhou den. Rogge heeft zich evenmin ten volle op vorige prjjzen kunnen handhaven, doordien grootere opruimingen do markt drukten, ook werden 2de hands partgen Russische rogge veel lager afgegeven. N e w-Y o r k. De termgnmarkt voor tarwe opende nauwelgks prijshoudend, c- op teleurstellende telegrammen, daalde verder op realisatten, verbeterde toen in verband mot het ongunstige weder in het Westen en oj< exportaankoopen, doch reageerde vervolgens weder in verband met BradBtroot's verslug, op reaÜBatien en op gunstiger oogstbörichten. De markt sloot traag. Loco traag. Chicago. De tarwemarkt opende na ljjks prijshoudend, l/4 c- lager, op gunstiger oogstbenchten, daalde verder op flauwere tele grammen en op realisation, steeg daarna zoo wel op meeningskoopen als op contramine- dekkingen per Mei, op berichten van ongunstig weder, op afnemende voorraden, to Minneapolis en Duluth, op exportaankoopen, op berichten van schade aan den oogst in Kansas, alsmede op aanboopen per Mei door Armour. Lator daalde de markt opnieuw in verband met Bradstreets verslag, op realisation, op gunstige oogstborichten en zoowel op meoningsverkoo- pen als op contramineaanbod; waarna de markt traag sloot. IIE KIJ K. De herjjk in 1908 iB bepaald als volgt Koudekerko, ook voor Biggekorke en 1 St. Maartensdijk 4 Mei doB namiddags en 5 Mei. Scherpenis8e 6 Mei. Poortvliet 7 Mei. Tholen 8, 9 en. 11 Mei. Oud-Vossemeer 12 Mei. St. Philipsland 13 Mei. St. Annaland 14 en 15 Mei. ANGERS Agenten MULLER JANSEN, Amsterdam. verbetert alle ip()zen. IEDERE ERVAREN HUISVROUW weet, dat Sunlight beteekent een wonderbaarlijke besparing van tijd en arbeid in Iedere afdeeling van de schoonmaak. Of men heet of koud water gebruikt, niets neemt het vuil zoo schielijk afdoend en zonder nadeel af als de Sunlight. Sunlight maakt geverfde muren, tegels en houtwerk weder zoo goed als nieuw. VAN tc KLI XDERT. Notaris BRUCKNER, te Zevenbergen, /.al op Woensdag 20 Mei 1008, des morgens 10 uur precies, ten Koffiehuizo van Mej. do Wed. A. VAN BEEK, te KLVNDERT, ten verzoeke der Firma JOHs VAN DEIt MADE Dzn EN ZOON, te Klundert, in bot openbaar to veilen EENE GROOTE HOEVEELHEI» I waarvan boekjes tegen betaling van 10 cent verkrijgbaar zgn ten kantore van Notaris en Firma. Als koopers kuiroen alleen aangenomen wordon Houthandelaren, Aannemers en Tim merlieden. De Houtwaren zgn dagelijks te bezichtigen.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1908 | | pagina 7