MIDDELBIRGSCHE COURANT. Maandag 4 December. Uit Stad en Provincie N°. 286. 148* Jaargang. 1903. Deze courant vericbijnt d a g e 1 ij k b met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaal, zoowel voor Middelburg bIb voor allo plaatsen in Nederland franco pp., f2. Afzonderlijke nummers kosten 5 cent. THERMOMETER EK VERWACHTING. 2 Deo. 8 u. vm 38 gr., 12 n. 38 gr., nv. 4 n. 35 gr. F. Vcrwaoht: zwakke tot matige Z. wind, betrokken of nevelige luoht, dezelfde temperatuur. Advertontiën20 cent por regel. Bjj abonnomont veel lager. Geboorte-, dood- on alle andere familiobe-iohton en Dankbotuigingen van 17 rogels 1.50; elke rogel mooi 20 cent, Reclames 40 eentlper regel. Groote letters naar do plaats, die ajj innemen. Tot de plaatsing van adverteatiën en reclames, niet afkomstig uit Zeeland, betreffende Handel, Nfivorheid en Geldwezen, is uitslaitendggerechtigd het Alg«m««n AdmlsuUs-Barsaa A. DB LA MAR Al.. S.«. Voorburgwal 366, AinilordaiB. Bij deze courant behoort een Bijvoegsel. Middelburg 2 December. KEN ANTWOORD. Het Centrum beschuldigt one van verdacht making omdat wjj in onze jongste Sprokke lingen schreven »In het jagen naar voordeelen toont Rome zioh steeds sierk. En in zjjne middelen om zjjn doel te bereiken berekenend en over leggend". De redactie van het katholiek blsd sohrjjft Met welk recht ons dit verwjjt want de Mtddelburgsche bedoelt een verwet wordt gedaan, is niet zeer duidelgk. Eenig privilege wordt door ons niet verlangd. Wjj eisohen ons recht op, als staatsburgers en als partg niets meer, maar ook niets minder." Wy wensohen even op te merken dat onzerzjjds van een verwjjt geen sprake is. Wjj constateerden slechts een feit, gebaseerd op de geschiedenis van het verleden en het heden. En wjj zien niet in dat men iemand ver dacht maakt, wanneer men beweert dat hjj «berekenend" en «overleggend" is. Dat z{jn, dunkt ons, twee goede eigen schappen. Maar waarop toch anderen dienen te letten, opdat hunne belangen daaronder niet ljjden. Kameroverzicht Zitting van Vrjjdag. Eerst in den namiddag kon een aanvang gemaakt worden met het algemeen politiek debat, waarnaar de heeren reeds dagen lang met zooveel smart hadden verlangd. Drie sprekers namen er nan deel: generaal Van Vlijmen, de heer Patjjn en de heer Heemskerk. Met uitzondering van den heer Patjjn, wiens redevoering over de metbode, gevolgd bjj het opmaken der begrooting, in hoofdzaak een zuiver technisch karakter droeg, maar daarom niet minder interessant was, bleven zjjn voor ganger en opvolger op het sprekersljjstje zelfs beneden de miniemste eisohen, welke tooh een gelegenheid als dit debat kunnen en mogen gesteld worden. Wat de heer Van Vljjmen ten beste gaf, was een aaneenschakeling van allerlei couranten be richten betreffende de Juni-verkiezingen. De geachte generaal zeide het zelf zoo treffend juist: het waren «reproduoties van couranten artikelen". Het loont dan ook niet de moeite hier weder te geven wat de ïpreker alzoovan zjjn, papiertjes voorlas. De lezers, wjj zjjn er van overtuigd, hebben de geciteerde beriohten misschien reeds honderd maal in de bladen gelezen. Dat de heeren Van Karnebeek en Röell na de verkiezingen in Utrecht gefêteerd zjjn, was voor den generaal een grnwel en dat de Utreohtsohe burgemeester er aan medege daan had, hem een doorn in het oog. Ook de heer Heemskerk was daar zeer vertoornd over- De burgemeester moest hierover openljjk zjjn leedwezen betuigen. De heer Heemskerk wond zioh daarbjj zoo geweldig op, dat de Kamer het uitproestte van het lachen. «Ons kent ons" zeggen de oude rotten in de Kamer als de heer Heemskerk zoo te keer gaat. Trouwens precies hetzelfde wat wjj hiervoren van dea geneiaaVa speech zeiden, die ook ordentlich met gepaste vrooljjkheid door de Kamer werd aangehoord, ia van toepassing op het door den heer Heemskerk gesprokene. Het was beneden alle oritiek, wat hier door iemand van de positie van den heer Heemskerk werd ten gehoore gebracht. Misschien dat hjj morgen b|j voortzetting de schade zal inhalen. Heden eohter waren het meest allerlei ver- kiezingsgrieven en hatelijkheden aan, het adres vnn den heer Borgesius gericht, die wjj vernamen. In den morgen werd de begrooting van Curasao na een weinig belangrjjk debat aan gsnomen. Het gewone wekeljjksche opstel van onzen laudbouwmedewerker, ditmaal over «Deensche Landbouw", is geplaatst in het bjj voegsel achter het verslag van de raadszitting te Vlie- •ingen. Uit Vlissingen. In de Vrjjdag gehouden zitting van den gemeenteraad werd, zonder beraadslaging of hooideljjke stemming, besloten aan devereeni- verleenen van hoogstens f 200, voor het doel omgeschreven in art. 45 der leerplichtwet. Voor het verder verhandelde verwjjzen wjj naar het slot van het raadsverslag dat in'bet Bijvoegsel tot dit nommer is opgenomen. De heer P. ViBser, machinist by de Stoom vaartmaatschappij Zeeland, is bjj het maahi- nisten-eximen te Rotterdam geslaagd voor het diploma A. Vrjjdagmiddag zoo schrjjit men ons hebben de vóór enkele dagen te K o n d fl or k e aangekomen locomotieven, bestemd voor de stoomtram Walcheren, onder eigen stoom de remise verlaten, daarmede de reeks maken proefritten aanvangende. De eerste rit slaagde uitstekend't zou vreemd klinken als het tegenovergestelde had moeten geconstateerd worden, daar alles wat op deze tram betrekking heeft, tot heden toe uitmuntend geslaagd is. ar en meer nadert alles de vol tooiing in de werkplaatsen is men druk bezig de verschillende maohines te stellenop de emplacementen wordt alles geljjk gemaakt en, waar noodig, de weg bestraat; ook aan de basn wordt zoo langzamerhand de laatste hand ge legd; de tjjd dat de ljjn in exploitatie komt, dan ook zoo heel ver niet meer af en zal spoedig bg weken te benaderen zjjn. Hierbjj voegen wjj de mededeeling dat ook in Middelburg het werk voorspoedig gaat. Bjj kon. besluit zjjn benoemd tot direoteur van het postkantoorte Venlo W.Oudenhoven,thans te Goes; te Tersek G. Bos, thans te IJzendjjke; burgemeester van Krniningen Dominions, secretaris aldaar. Reeds gemeld in een deel der oplaag van ons vorig nommer. Van 23—30 Nov. zjjn verzonden van Y e r 8 e k e 890.000 leverbare oesters tegen de prgzen95100 Kg. frs. 90—100, Kg, frs. 75—80, 70 Kg. frs. 55—60, 60 Kg. frs. 85-40, 50 Kg. .frs. 20-22, 40 Kg, fre. 10-14. koor en orkest, zal de eerste uitvoering te Düsseldorf plaats hebben den 15 Februari 1906 door de Slüdlische Mutikverein, onder leiding van prof. Julius Buths.1 Voogdijraad Middelburg. Heden namiddag had in het gebouw vnD don Raad van beroep (Ongevallenwet), in de Singelstraat alhier, de installatie plaats der leden van den Voogdjjraad in het arron dissement Middelburg. Deze geschiedde door den voorzitter van dien Raad, den heer mr E. Dull, die tot de aanwezige leden het volgende sprak Geachte medeleden en secretaris van den Voogdjjraad 1 Staat my toe, ter inleiding van onze eerste bjjeenkomst, een enkel woord te zeggen. Toen ik de samenstelling van den Raad vernam, heb ik me zelf de vraag voorgelegd, ik niet een stout stuk had bestaan, met het voorzitteraohap te aanvaarden. Waar toch personen van zooveel meer waar digheid ot grootere ondervinding in het maat schappelijk leven dan ik, in den Raad zitting hadden genomes, scheen het mg toe, dat de leiding aan meer ervaren hand had kunnen worden toevertrouwd. Maar de stem mjjner ambitie hoorde ik zeg gen je bent nu eenmaal door de regeering uitverkoren 70or den eervollen post van voor zitter, aanvaard haar dus met goeden moed, werk naar je kracht en zoek steun bjj je medeleden, die allen bezield zullen zjjn met het voornemen den Voogdjjraad te doen be antwoorden aan de hooge roeping, die opgelegd. Welnu, dien ateun vraag ik van u allen; mjjn wil is goed, maar heb ik dien steun, dan zal mjjn taak lioht zjjn. Onze vergaderingen zullen uit den aard der j menscb, zelfs LETTEREN EN KUNST. HET DUEL. Dagen te voren heeft men in het voorjaar te Parjjs in de Comédie Francaise plaatsen moe- bespreken, wilde men Le Duel van Henri Lavedon zien opvoeren. En dan moest men nog hooge prgzen betalen. Zoo groot was de belangstelling voor dit nieuwe tooneelspel van het lid der Fransohe Academie. En bjj de eerste opvoering, den 17en April, terwjjl het opgetogen publiek de za daveren van eindelooze bravo's, zat, volgenB de Gaulois, de sohrjjver besoheiden in een hoekje. Maar na het tweede bedrjjf, toen het scherm driemaal moest rjjzen, en bjjna al de medeleden van de Fransohe academie den grooten drama turg hun bewondering kwamen betuigen, toen eerst kwam Henri Lavedan tot de werkelijk heid terug en vloeiden hem de tranen vreugdetranen langs de wangen. Het is een ernstig, aandoenlijk werkeen nobel, krachtig, mooi stuk,en het overweldigend succes is volgens het Petit Journal zoowel te Bchrjjven aan den rjjkdom van denk beelden als aan den sohittei enden letterkun digen vorm, waarin de eohrjjver die denkbeelden gegoten heeft. Geen wonder dat een man van smaak als de direoteur van het Rotterdamsoh Tooneelge- zelscbap, de heer P. D. van Eysden is, zich matte om dit werk machtig te worden. En ook in ons land had het veel auccea, dank zjj de uitstekende vertolking door mevrouw Tartaud Klein, algemeen bekmd, Taitaud zelf, die onlangs nog in Miss Bohbt te Middolburg het publiek zoozeer voor zich innam, en Alex. Faaseen, dien wjj vroeger meermalen maar in de laatste jaren hier niet zagen en die een onzer beste, mees' consiëntieuse soteura is. Hoe onze pers over stuk en spel oordeelt, wjj zouden een halve courant ermee kunnen vullen. Maar wjj deelen slechts mee dat bjjna allen eenstemmig zjjn in lof en wjj verwjjzen verder naar hetgeen op het programma wordt aangehaald. Do vertaling wordt ook zeer geprezen. Zal het Donderdag in onzen schouwburg vol zjju Wjj gelooven het stellig. Voor zolk eene uitmuntende vertooning, ge tuigend van hooge kunst, zal al wat daardoor gevoel en Bmaak heeft, wel opkomou. En wie soms niet weet wat bjj, als Sint Nicolaascadeau, dezen of genen goeden kenni» lirfhebater of minnaar van komedie, kan schen ken, by noodige haar of hem uit oen voorstel ling bjj te wonen, dij- een literarisch eo eei ijjn genot verschaft Van de by den heer A. A. Noeko alhi o verschenen compositie van Otto Lies, opus 24 ging Hulp in Nood voor 1906 een Bubsidie te Lenore, Ballade van Burger, voor soli, gem. zaak een ernstig karakter dragen, daar de te behandelen onderwerpen meerendeels een ern- stigen aohtergrond zullen hebben, rakende het intieme leven van het gezin, de familieverhou dingen in haar teederste phasen. Dientengevolge zullen de voogdgraden in het sooiaal-oeoonomisch leven der toekomst een belangrijke rol spelenen. daarom is het goed, dat niet alleen in dien raad het vrouwe- ljjk element niet ontbreekt, maar ook verschil lende prinoipes vertegenwoordigd zjjn, ver schillende richtingen, als ik dit woord mag gebruiken, tot uiting komen, doch alles over- heeraoht door dit éóne hooge beginsel humaniteit. Dat moet de leiddraad zjjn voor onze gedaohten, daarop alleen het humani tair streven moet de Austausch van onze meeningen zjjn gericht, daarvan moeten onze besluiten een weerklank zjjn. Opu, meneer de Secretaris, rust een gewich tige taak, maar uw jonge kracht is daar, om moeiljjkheden te overwinnenuw bekende jjver staat er ons borg voor, dat de vele werk zaamheden, die uw deel zullen zjjn, een uit- smend vertolker zullen vinden. Ik hoop, dat uw nieuwe werkkring u groote voldoening mag schenken en dat wjj steeds de aangenaamste verstandhouding samen mogen arbeiden. Ik heet dan u allen welkom in uw nieuwe funotie, en ik wil het vertrouwen uitspreken, dat onze bijeenkomsten zich znllen kenmerken door een opgewekten geest, dat de handelingen van den voogdgraad zullen strekken tot bevorde ring van maatschappelijke belangen, en dat wjj als leden en secretaris van dien raad steeds in de beste harmonie werkzaam zullen zjjn, zoodat het devies in jonste versaemt, geliefd in Oud-Holland, ook het onze zon kan- in zjjnin vriendschap vereenigd. En hiermede verklaar ik u, leden en secre taris van den Voogdgraad, geïnstalleerd wordendaarmoe zal de uurwijzer ook mee- .1. het sociale leven zal er b|j gewon nen hebben. Kinderbescherming, dat was het wachtwoord; prtvenir eed mitux que punir, dat was de wjjze spreuk, dio hier toepassing vond. Oudets, die onwaardig en onmachtig zjjn, hun kinderen behoorljjk op te voeden, worden op zjj gescho ven, opdat van de vele ongelukkige kleinen, die toch van den bloei en de hoop des vader lands deel uitmaken, nog zooveel mogeljjk bruikbare menschen kunnen worden gevormd, die anders misschien onherroepelijk te gronde waren gegaan. En dat is juist het verdienstelijke in onze nieuwe wetten, de stjjging, de climax, die in deze materie is aan te wjjzen begin met het kind te onttrekken aan de perfide invloeden jjner omgeving, maar is het kind reeds zoover, dat de misdaad wortel geschoten heeft, het in aanraking met den strafrechter komt, dan moet nog het Btreven er op gerioht zjjn, de goede, wellicht sluimerende elementen aan den dag te brengen en te ontwikkelen. Zoo zal, ik heb het zooeven reeds gezegd, de voogdgraad voortaan in het sociale leven belangrijke rol spelen; vis vis onze moreele positie is het voornameljjk de groote verantwoordelijkheid, die deze op zich neemt het verzamelen van de juiste gegevens voor de aan den reohter te geven inlichtingen het kiezen der voogden. Al is het ethische begtip in de wetten hoofdzakelijk belichaamd in het voor ons volk wel niet geheel onbekende dan toch zoo goed als nieuwe instituut der ontzetting uit heffing van de ouderljjke macht, zoo loopt toch als een zilveren draad het idealisme van den wetgever door zjjn verschillende soheppingen en niet het minst in het strafreobtelgk gedeelte, daar hg gelooft in het goede van den het misdadige kind. Het zjj my vergund, nog eenige oogenblik- ken uw aandacht vast te houden, misschien is het uilen naar Athene dragen, maar ik zou gaarne een korte beschouwing willen wgden aan de wetten, waarvan de voogdgraden het uitvloeisel zjjn. Laat ik dan beginnen met te zeggen, dat ik n bewonderaar bon van den schepper onzer nieuwe wetten, mr Cort van dor Linden, mjjn vroegeren leermeester. Als een in brons gegoten monument staa daar voor ons een Btuk wetgeving, dat nici alleen een eereplaats zal innemen in onze parlementaire historie, maar ook in ons recht wezen steeds dankbare appreoiatio zal vinden, om niet te spreken van de groote verdienste, die daa-aan uit een maatschappelijk oogpunt moet worden toegekend. Het is een werk aus einen Gust. Zeker zjjn er hervormingen aan te wjjz<n, die verder strekkende gevolgen hebben, maa<- op deze is het woord toepasselgkwie den minuutwgzer verzet, doet ook den uurwjjzer meegaan. De minuutwgzer iB een flinke stre.p vooruit gezet, het kind zal voortaan beschermd Empiristen hebben den wetgever te optimis tisch, zjjn werk te ideëel genoemd, maai evenals idealen eerst aan het leven kleur ver- leenen, zooals een oase verkwikking verschaft aan den woestgnreiziger, zoo kan ook een dorre strafrechtstheorie een zeker idealisme onze in zoo nienig opzicht materialistische maatschappjj kan zulk een idealisme een verwarmende, verheffende sen satie opwekken- Het is niet mjjn voornomen, dit mooie werk oritiseeren, al zjju er zeker zwakke plekjes, zooals in alle mensohenwerk, aan te wjjzen daarvoor is bet veld te uitgebreid; ik wil leen nog bespreken de Bpeciale taak van in voogdgraad, waar het voor ons op aankomt. Wanneer er sprake is van ontzetting uit de ouderlijke macht en voogdjj of ontheffing, dan treedt de voogdgraad ten tooneele, d. w. z. niet in elk geval van dien aard, maar alleen als de raad op eigen initiatief.'danrtoe den weg baant óf wel Igdeljjk een voogdjj uitoefent. De hoofdwerkkring is tweeërlei: opsporen van gevallen, waar do ouderljjke macht een bespotting is, en het nemen van het kind on der zgn vleugels, door öt intermediair de voogdjj te voeren óf invloed te oefenen op het ezen van een voogd. Voor ontzetting, die op ieder tjjdstip, als de oorzaak heeft opgehouden te bestaan, onge daan kan gemaakt worden, zgn bepaalde cri teria noodig, waarvan de voornaamste en meest voorkomende wel zullen zjjnmisbruik van de ouderlgke macht of grove verwaarloo- zing, slecht levensgedrag en veroordeeling tot een vryheidstraf van minstens twee jaren. Het eerste zal vatbaar zjju voor versohillen- de appreciatie en de taak van den rechter toeiljjk maken, maar men behoeft in allen gevalle niet meer machteloos te staan, als een vader zgn kind zedclgk mishandelt of moeder het verkoopt voor een ftescb jenever, zooals in werkelijkheid is gebeurd. In nl die gevallen nu, dat de voogdjj raad kennis heeft vau een der vjjf in de wet ge noemde feiten, kan bjj ontzetting aanvragen De voogdgraad wordt dan door den rechter gehoord, vóór do beslissing wordt uitgesproken. Maar hangend het geding (en zelfs reeds vóór de procedure door de bemoeiing van h»t openbaar Ministerie) kan de raad worden be last met de zorg voor het kind, opdat het dadeljjk onttrokken worde aan mogelgk funesten invloed, en wel zoo lang totdat de beslissing is gevallen. Die schorsing van de ouderiyke macht en daarmede gepaard gaande onttrekking der km deren aan die macht, kan thans ook door de rechtbank geschieden 1 jjdens procedures over huweljjksontbinding. Wanneer moet nu do voogdjjraad bg ontzet ting daadwerkelijk optreden la het geval, dat een der ouders is on'zet, oefent de andere de ouderlgke macht alleen uit. Het ware misschien wenscheiyk ge wee*», dat in deze omstandigheid naast den ouder nog plaats ware gegeven aan een raadsman in het karakter van een toezienden voogd. Het eenige, wat hierbjj kan gedaan worden dat cam quo, wanneer bet lot van het kind niet verbeterd wordt, de niet ontzette ouder zich door de rechtbank laat ontheffen van de ouderlgke macht. Het verzoek daartoe kan uitgaan vau den 'oogdjjraad, maar alleen met medewerking van den ouder. Thans het geval, dat beide oudora ontzet worden, of de eene ontzet, de ander ontheven. Dan treden voogd en toeziende voogd op, door de rechtbank aangewezen, welke personen hun benoeming niet mogen weigeren dan om geldige redenen. Tot het voeren der voogdjj is thans ook de vrouw bevoegdz,jj ia echter daartoe niet ge houden. De vraag komt hierbjj op den voorgrond, of de voogdy niet dikwgls het beat zou toever trouwd zyn aan philantropische vereenigingen of stichtingen, die zich met de duurzame ver zorging van kinderen belasten. In menig geval zal dit de aangewezen weg zgnhet kind wordt dan opgevoed óf in oen gesticht óf in een huisgezin. Beide soorten van verpleging hebben hun voor- en nadeelen- De practgk moet eohter ook hier den weg wyzen. De gezinsverpleging, vooral de verpleging in kinderlooze gezinnen, zon in verband mot de ontheffing een toestand in het leven kunnen roepen, analoog met adoptie, een begrip, dat overigens in ons civiel recht niet meer bekend is. Controle wordt uitgeoefend door den toe zienden voogd, den Officier van Justitie en den voogdyraad. Deze hebben allen toegang tot de gestichten of de woningen, waar de kinderen ondergebracht zyn. Het is aan te nemen, dat met onze nieuwe wetten in vele plaatsen het oprichten van zulke instellingen, die de verzorging van minderja rigen beoogen, zal bevorderd worden, waartoe ook de Regeering waarsohjjnljjk wel zal me dewerken. Figuren als de onlangs te Londen overleden dr. Barnardo, bggenaamd de vader van niemands kinderen, zyn schazrech in de geheele wereld, maar ook in ons land zullen er nog wel nobele kindervrienden sgn te vinden, die in dezen de hand aan den ploeg willen elaan. Vereenigingen, die zich zulks ten doel heb ben gesteld, bezitten we reeds althans wat het lot van misdadige kinderen betreft in Pro Juventute, over het geheele land verspreid, Mirjam, de ChriBtelgke Vereeniging tot ver pleging van onbeheerde kinderen in het huis gezin, don de Yert eniging tot opvoeding van verwaarloosde kinderen in bet huisgezin, waar van onlangs een nieuw doorgangshuis te Bus- ium is geopend, verder de inrichting te Hoen- derloo enz. Daadwerkelgk treedt dus de voogdyraad alleen op, voor zoover van hem het initiatief uitgaat tot verkrgging van ontzetting of ont heffing, en in de gevallen, dat hg als vraag baak voor den rechter moet dienen. Nog een andere functie is aan den raad toe gekend, n. 1. het innen der bydragen, die door den kantonrechter zgn vastgesteld en opge- gd aan den ouder, die is ontzet. Indien deze weigerachtig is, de bgdrage uit te keeren, kan de voogdjjraad beslag leggen op het loon van den onwilligen onder zelfs is de patroon gehouden daartoe mede te werken. Vatten we dus de verschillende bevoegd heden of verplichtingen van den raad samen, dan zyn het vgfderleiInitiatie t tot aanvraag van ontzetting of ontheffing; het geven van raad aan de reohterlgko macht; het voeren der intermediaire voogdgtoezicht op de geBtichts-voogdg en het innen der bgdrage van den ontzetten ouder. Alles is nog voor ons terra incognita, en de practische omstandigheden zullen de goede en de zwakke zjjden der instelling doen uitkomen. Maar hoe het moge zgn, van het nut dat de raad kan stichten ook in prevontieven zin, zal wol ieder ^weldenkend mensch doordrongen zgn. En we hopen tot het vervullen der hooge roeping, die voor hem is weggelegd in het maatschappelijk leven, het onze te mogen bydragen Laten wy daartoe overnemen de spreuk van een der Walcherecho hofsteden Macte animowakk er, met moed 1 Verschillende Berichten. De hoeren mr 1. A. van Royen, burge meester van Zwolle, K. J. A. G. Collot d'E«cury, burgemeester van Hontenisse, en Ubbo Wilkens, wethouder van Veendam, bebbea de burge meesters, die instemming betuigden met de oprichting eenor gameentelgke risico vereeni ging ter zake van de verzekering, voortvloeiende uit de Ongevallenwet 1901, uitgenoodigd tot het bgwonen eener op 9 December te Amster dam te houden vergadering. Die heeren doelen daarbjj mede, dat zjj me het bgeenroepen dezer vergadering hun taak als comité van initiatief als geëindigd beschou-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1905 | | pagina 1