HIDDELBURGSGHB COURANT. Zaterdag 2 December. Uit Stad en Provincie. T. 283. 148° Jaargang. 1903. Doze oonrant versebgnt d a g e 1 ij k s met nitzonderiug van Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaal, zoowel voor Middelburg als voor allo plaatsen in Nederland franco pp.,/2. Afzonderlijke nummers kosten 5 cent. THERMOMETER EN VERWACHTING. 1 Dec. 8 a. vm 33 gr., 12 n. 38 gr., av. 4 u. 40 gr. F. V e r w a o h tzwakke wind, nevelig weer, dezelfde temperatuur. y Advortontiën20 oont por regel. Bij abonnement roei lager. Qoboorte-, dood- en allo andere familieberichten en Dankbetuigingen Tan 17 regels 1.50; olke regel mooi 20 oont. Reclames 40 contjper regel. Groote lettors naar do plaats, die zij innemen. Tot de plaatsing van advertentiën en reolames, niet afkomstig uit Z e e 1 a d, betreffende Handel, Nijverheid en Geldwezen, is uitslaitendggeroohtigd het Alg«m««n Adnriantlc-BirssD A. DM LA MAB An., MA Voorburgwal 860, AusUrdsm. Middelburg 1 December. Kameroverzicht Zitting van Donderdag Heden, bg het voortgezet Indisch begrootings- debat, wbb Minister Fock zeker niet bijster gelukkig. Nooh bg Oorlog", nooh bg Marine", noch bfi de discussie over de Indische belasting plannen wist hg aan de sprekers, die met tal van ernstige, soms zeer ernstige bezwaren in het vuur kwamen, een afdoend besoheid te geven. ■slag op slag praatte hg er om heen, ont week de hootlpunten waar bet om ging en trachtte zich met een algemeen gezegde van de geopperde moeilijkheden en bezwaren at te maken. Bg »Oorlog" beriep hg zioh op egn ambts- oorganger, die de aangevoohten nieuwe traote- mentsregeling der Indisohe genie-officieren had toorbereid en die als oud-genie officier zeker wel geweten zou hebben, dat zgn oud-collega's geen schade leden door de voorgestelde traote- mentsregeling. Dat een minister zgn «ambts voorganger" en ook den gouverneur-generaal als schild gebruikt, vooral als het een nieuwe Exoellentie i«, is niets buitengewoons en een ■eer geoorloofd en door de usance gewettigd, argument. Maar ia dat geval had bet veel van een verlegenheidsargument. Aangenamer was het van den Minister te vernemen, dat de oorlogsuitgaven op het Indisoh budget niet verhoogd zouden worden. Integen deel hg had juist berioht gekregen, dat de gouverneuT'generaal kanB had gezien op de militaire ui'gaven t 166.000 te bezuinigen. En van nieuwe vestingwerken moest hg niets hebben. Ia zooverre zgn wg duB met mr Fock, in vergelijking met de plannen van diens ambtsvoorganger, den oud-genist Idenburg, in een voor de Indische schatkist beteren koers geraakt. Aan bet eeuwig «metselen" der genie zal nu misschien een eind komen. Van hetgeen hg verder bg «Oorlog" verklaarde dat het «fusie" plan dei Indische en Nederland- ■che officierscorpsen in «studie" is; dat een regeling dor rechtspositie van de Indische officieren «overbodig" is en dat de concubinaats- quaestie in het Indische leger met «groote voorzichtigheid" behandeld moet worden dit alles in antwoord op hetgeen de heeren Verheg, Duymaer van TwiBt «n Ter Laan op merkten, was alweer meer handig dan afdoend. De heer Dujmaer van Twist was zelfs zoo onvoldaan dat hg met den heer Van de Velde een motie indiende om de Kamer de wen- «chelgkhaid van een regeling der rechtspositie van de Indische officieren te doen uitspreken. Geen halve maatregel dus. Bg «Marine" nam de minister van marine, Cohen Stuart, aan de discussie deel, die wel e«n beter spreker bleek te zgn dan de heer Ellis, maar evenmin als zgn ambtsvoorganger de marine-duisternissen en raadselen vermocht op te lossen. In een zeer afdoend betoog zette de heer Janten (Den Haag) uiteen waarom het dure marine-departement te Batavia kan opgeheven worden. De admiraal, die nu aan het hoofd van dat departement is gesteld, zou dan niet met allerlei administratief werk zgn tgd in beslag zien genomen en meer voeling krggen met de vloot, welke bg thans op papier com mandeert. Inderdaad een zonderlinge toestand •en admiraal die nooit vaart, alleen maar •ohrgfwerk verricht. Maat de heer Cohen 8tuart bleek niets van een opheffing van het departement te willen weten. Er moest een centraal gezag zgn voor de marine-aangelegenheden in Indië en boven dien de marine etablissementen te Soerabaya konden het Bataviaasoh 'marinebeBtuur niet ontberen. Een gewoon burger zou zeggen breng dan desnoods dat onontbeerlgke depar tement naar Soerabaya over, maar neen, vol gens den minister van marine moet het juist te Batavia gevestigd zgn. De heer Jansen ging niet verder op de zaak in, maar dat het ant woord allesbehalve overtuigend was, behoeft wel geen nador betoog. De aanbouwplannen van den Minister van Marine werden tot de behandeling van marinebegrooting uitgesteld. De heer Verheg, die hieromtrent vragen had gesteld, nam er genoegen mede, maar uit het weinige, dat Z. Ex. op deze voor hem zeker pgnlgke zaak ant woordde, bleek tooh dat óök deze marine miniiter niet op een bed van rozen in het parlement zal slapen. De kosten voor aanbouw zullen niet vermeerderen maar evenmin ver minderen. Voor het gemoed van lastingbetalenden burger is dat niet preoies een geruststellende verklaring. OverigenB is deze marine-minister vol goeden wilde dure overplaatsingen bg de marine zullen vermin deren aan den mondkost van den kiegkeurigen Janmaat zal alle mogolgke zorg De hier onvermgdelgke heer Hugenholtz kwam dit nog eens expres vragen. De marine- klantjes van dien afgevaardigde van West- stellingwerl kunnen dus gerust zgn. Oorlog" en «Marine" afgeloopen werden de belastingplannen van den Minister van Kolo niën met do loup bekeken en hier wasZ.Ex. het zwakst. Trouwens, hg kreeg hier tegenover zich twee parlementaire mannetjes, putters, nl. de heeren Bos en Pierson; en al j geBtennd door de heeren Tak en De Waal Malefgt, uit zgn antwoord kreeg niet de overtniging, dat bg van dit zeer gewiohtige punt voldoende op de hoogte was. De heeren Bob en Pierson bestreden het verdubbeld uitvoerrecht op de Delitabak en de suikerbelasting als onrechtvaardig en niet economisch wgl zg belastingen zgn, niet naar draagkracht berekend. Zeer terecht merkten deze afgevaardigden op, dat hier een belasting werd voorgedragen, die op een zeer slechten basis was gegrondvest. Immers de tabak op Java, waarmede oveneen», gelgk met die op I Deli, grove winsten worden behaald, wordt niet belaBt, omdat de Javaache tabak onder het belastbaar minimum van 80 oenten per pond blgft. Toch zou ook de tabakeindustrie op Java wel een stootje kunnen verdragen. Als nu de dikke dividenden van de Deli- sche tabaksplantages een extra aderlating door den fiscus kunnen verdragen dan geldt dit tooh eveneens voor de vrg aanzienlgke winstogfers met de tabaksindustrie op Java gemaakt. Ook met de suikerbelasting is dit het geval. Omdat de suiker mooie prgzen behaalt, moeten deze ondernemingen aan de sohutkist een extra offer brengen. Van eenig gezond eoono- iseh beginsel is hier dus geen sprake. Dit scheen ook de Minister te gevoelen, die alweer zgu «ambtsvoorganger" ten tooneele voerde de heer Idenburg had deze belas tingplannen voorbereid maar zich overigens excuseerde met een beroep op den toestand van geldnood, waarin de Indische finantiën verkeeren. Ergens moest het geld toch vandaan komen 1 Ook de opposanten in de Kamer in dit en zonden daarom voor deze tgdelgke maatregelen stemmen, maar Z. Ex, beloven spoedig met een progressieve inkomstenbelasting te komen en dat deed de heer Fook ook, maar dat kon nog wel een paar jaar duren. Dat was een zwak punt in het ministerieels antwoord. Voor een goed verstaander beteekent dit dat er vooreerst nog wel niet veel van zal komen. Eigenlgk ging deze geheels discussie eohter meer over het hoold van den Minister heen. De heeren Tak, PieiBon en Bob vochten het uit en eerstgenoemde, die daarbg vinnig uit pakte aan ervaren, dat de heer Bos een geducht tegen stander i». Naar vorm en opzet was 's heeren Tak'» rede voering een lust om aan te hooren. Gewoonlgk doen in de redevoeringen van de sociaai-democra- afgevaardigden dikke woorden en breede gebaren opgeld- Bg den heer Tak echter worden de geweldige krachtsuitdrukkingen vervangen door liohten spot en fijne ironie, zoodat men de ooren haast niet gelooven kan, dat hier een sociaal democraat aan het woord is. En ook op het gezichtniets van een sooiaal-demooraat. De welgedane heer, die daar zoo vlot weg en gemoe- delgk met de eene hand in zgn zak en in de ander hand met een groot vel papier staat te oreeren, is meer het type van een braaf huisvader, die het eenB aan de kinderen ver tellen en vooral uitleggen zal, dan wel het type van den klasse-bewusten proletariër. Zgn embonpoint en zgn grgze baard volmaken het type van père noble. Inderdaad de heer Tak, die onder aandachtig luisteren van de Kamer zgn redevoering uitsprak, is een absolute af- wgking van het type, dat wg tot dusverre in aer als sociaal-democratische afgevaar digde zagen optreden. Het is een heer, de heer Taken als je het niei beter wist: een echte bourgeoiB-heer. Het hoofdgeld op Atjeh heeft de Minister aandrang van de heeren Bos en Van Kol ingetrokken. Wèl beriep de Minister zich op het «advies" van den gouverneur'generaal en den gouverneur van Atjeb, die de invoering van een hoofdgeld op Atjeh hadden bepleit, maar toen de heeren Bos en Yan Kol en ook de heer De Waal Malefgt en de heer Van Deventer zioh er tegen verklaarden bezweek Z. Ex. Zonder hoofdelgke stemming werd vervol gens de IndiBohe begrooting aangenomen. Over het algemeen was de minister gelukkig bg de verdediging van zgn begrooting. Alleen heden, den laataten dag, struikelde hg nog eens. Maar men vergete niet: in drie maan den tgds kan men niet vergen, dat iemand van de duizend en dsn onderwerpen, die bg deze begrooting te pas komen, volkomen op hoogte ie. ON RECHT V AARDIG. Naar aanleiding van opmerkingen, die aau het adres der Regeering worden gemaakt door de anti-liberale organen en waarop wg in on« vorig nommer in onze Sprokkelingen zin speelden, schrgtt de Arnh. Crt: De reserve van den Minister van financiën ten opzichte van de invoering der invaliditeits- en ouderdoms-verzekering heeft dnidelgk geen andere beteekenis dan deze de invoering der overige tot stand te brengen sooiale wetten stelt zoo geringe eischen aan de schatkist, dat zg niet behoeft te wachten op het tot stand komen der in bewerking zgnde ontwerpen tot belasting-herziening. Iets anders is 't met de invaliditeit»- en ouderdoms-verzekering, welke het Rgk een bgdrago van millioenen zal eischen; aan de invoering daarvan valt dns niet te donken vooraleer de belastinghervor ming tot stand gekomen is, m. a. w. de mid delen beschikbaar zullen zgn. Niets anders is er inderdaad uit de Memorie van Antwoord te lezen en 't getuigt van oen bovenmatig door partgzuebt benevelden blik, daaruit zooalB o. a. Bet Huisgezin nog dezer dagen deed at te leiden dat de Minister De Meeeter niet weet, «waaruit de kosten dier verzekering zullen worden bestreden." Trouwen», in de millioenenrede werd het reeds duidelgk gezegd, dat blgvende versterking der middelen noodzakelgk is ook ter dekking van de kosten der sooiale wetgeving, terwgl de Minister uit- drukkelgk verklaarde, in groote lgnen wèl te weten, hoe hg de middelen zou vinden, n.l. uit een geheel samenstel van wetswgzigingen, aanvullingen enz. in de bestaande belasting wetgeving, maar daaromtrent niet in bgzon- derheden wilde treden, vooraleer hg met de indiening van zgn eerete ontwerp het volledige plan in hoofdtrekken rou kunnen uiteenzetten. 't Staat Het Buiige-in natuurlgk volkomen vrg het Kabinet-Kuyper ook na zgn val te blgven bewierooken, maar het maakt zich aan schromelgke onrechtvaardigheid schuldig, als tegenover deze politiek van het Kabinet- De Meester de finanoieele politiek van het vorige Kabinet in de hoogte steekt. De Minis ter De Meester zegt: wg zuUen de invaliditeits- en ouderdomspensioenregeling voorbereiden en tot stand traohten te brengen, maar ze invoe ren eerst nadat de belastinghervorming de middelen tot dekking der kosten opbrengt terwgl dr Kuyper de invoering der L. O - novelle bespoedigde, heden nog klaagt De Nederlander over den te korten tgd van voor bereiding welke den schoolbesturen tot 1 Ja nuari gegund is I hoewel de Tariefherziening nog een vogel in de luoht was, wat zg is ge bleven, zoodat de nieuwe Regeering nu moet adres van den heer Bos, moest zorgen dat de middelen er komen. Waarlgk, men moest nu tooh maar eens op houden met die politiek van grove hebzucht der Christelgke coalitie waarlgk ook nog te prgzen. Do audiëntie van den Minister van water staat enz. zal Dinsdag en die van don minister van Landbouw, Woensdag a. niet plaats hobb- d Do Voogdgraad voor het arrondissement Middelburg zal zgn zittingen houden in het gebouw van den Raad van Beroep (Ongeval lenwet) in de Lange Singelstraat, alhier. De heer C. J. Luik alhier is door Ge deputeerde Staten van Zeeland tegen Januari op verzoek, eervol ontslag verleend als commies ter provinciale griffie van Zeeland, met dankbetuiging. De St Pieterstraat alhier werd heden namiddag in beweging gebracht door een naar schouwspel. Een afgetobt, mager paard, gespannen voor in wagen met mosselzaad, was van Domburg gekomen en oververmoeid, zoodat het onmo- gelgk verder kon, neergevallen. Alle pogingen om het op te keipen, bleven vruchteloos. Telkens zakte het arme dier in elkaar. En daarbg trok men het zoo danig aan den bek dat het een tand verloor in den staart zoodat ook die zeer ernstig gekwetst werd. Ten slotte werd het dier, n» voor f 25 aan een paardenslachter te zgn verkocht, op een slee gelegd, wat ook veel moeite kostte, en waar het nog eens afviel, zoodat de marteling van het weder opleggen opnieuw moest be ginnen. Daarna werd het dier verder vervoerd. En kinderen en groote menschen sohenen nog van zulk een schouwspel te genieten 1 Het werd bggewoond door een inspecteur i twee agenten van politie, die zeker wel onderzocht zullen hebben of hierbg ook soms sprake is geweest van mishandeling. Deze week werd door de keurmeesters van vee en vleesoh alhier veraohillend afval van varkens en runderen, als longen en lever», voor de consumptie afgekeurd en op de ge- bruikelgke wgze vernietigd. Een collecte langs de huizen te W e s t- k a p e 11 e, ten bate der vervolgde Joden in Rusland gehouden, bracht, zooals we reeds in een deel der oplaag van ons vorig nommer meldden, f 18.31 op. PBACTISC'BKC BESCHIKKING Door den minister van oorlog is bepaald dat, met uitbreiding van de daaromtrent be staande bepalingen, voortaan niot alleen aan hen, die gemoedsbezwaren hebben op Zondag te reizen, doch aan alle militairen, voor zoo- de belangen van den dienst of van de mingen zich hiertegen niet verzetten en de betrokkenen door gedrag, gver, enz. voor het verleenen van een gunst in aanmerking komen, en die zulks verzoeken, zal worden vergund een maal per maand des Maandagsmorgens per eersto reisgelegenheid zoo vroegtgdig mo gelgk van een verlof van den voorafgaan- den Zondag terug te keeren. Wellicht herinneren onze lezers zich dat op noodzakelgkheid van zulk een bepaling vroeger in ons blad is gewezen door onzen militairen medewerker. BENOEMINGEN, EN& Bg kon. besluit: is dr J. P. Hofman, gemeente-geneesheer te Breda, benoemd tot ridder in de o-de vau Oran/'e-Nassau is aan den kap. t./z. A, G. van de Saade Lacoste, wegenB langdurigen dienst., eervol ontslag uit den zeedienst verleend, met sioen, en hem verleend de titnlaire rang van sohont-bg-nacht is aan den luit.-kol. P. A. H. F. Tergau aan den maj. O. Mees, beiden van de inf. op nonaotiviteit met pensioen, eervol ontslag uit den mil. dienst verleend. AanJ. Bouwman is, op verzoek, eervol ont- slag verleend als lste-klerk bg de Rgkever- zekeringsbank te Amsterdam. Tot klerk is beroemd bg 's rgkswerven en geplaatst bg 's rgks werf te Willemsoord de heer H. Brunafing jr. B. en W. werden gemachtigd gedurende drie maanden een proef te nemen om voor het ophalen van vuil, asch enz. drie dagen per week een vasten man in dienst te nemen. a van de atdeeling Hulst van den Bond van Onderwgzers ingekemen rr quest om tracte- ment8verhoogiog, wegens pensioensbgdrage 'oor weduwen en weezen werd om advies in banden van burg. en wotb. gesteld. Wegens afwezigheid van den wethouder Hombach werd de bespreking Torbetering straatverlichting enz. tot eene zoo spoedig mogelgk te beleggen raadszitting uitgesteld. Men zie Laatste berichten. De tooneelclub uit de werkliedenver* eenigine &t Joseph te G o e s gaf Donderdag avond in de schouwburgzaal der Sociëteit O. V. een voor hot publiek toegankelijke soiree. Een tweetal tooneelstukjes, Kapitaal en Arbeidblgspel in 4, en Nelis in het Varkenshok, blgspel in 3 bedrgven, werden opgevoerd. Ter afwisseling werden nog een tweetal voordrachten gegeven. Het een en ander viel nog al in den smaak >g het niet in ruime mate opgekomen publiek- De Ned. Herv. Kerk te'a Heer Arend s- kerke, dagteekenende uit de 15e eeuw, zal, onder arohitecteuT van den heer J. Verheul Dz. te Rotterdam, worden gerestaureerd. Het werk zal door ingezetenen worden verricht, alleen zal de restauratie der eikenhoutenkerk' vermoedelgk worden opgedragen aan de bekende firma Cnypers Co te Roermond De kunstmeststoffen-fabriek nabg de aanlegplaats der booten te YiTalBoorden wordt met Mei 1906 naar Kemseke overge bracht. Het terrein met huis en schuurtje is gekocht door den heer A. Asselbergs, industri eel te Bergen op Zoom. Er zal een atoomhout- zagerg gevestigd worden, die door de gunstige ligging bg water en tram, en het gemis >ner degelgke inrichting in Oostelgk eeuwsoh Vlaanderen, volgens onzen beriohtgever, eene bloeiende zaak kan worden- landbouwer te Bosohkapelle wiens paard enkele dagen ziek was, ontving van de Maatschappg, waarbg het dier verze kerd is, bericht dat het was geroyeerd, naar aanleiding van een naamloos schrgven, door haar ontvangen, waarin, behalve eenige per soonlijke hatelgkheden, voorkwam dat het zieke dier mishandeld werd, geen voedsel kreeg enz. Toen de Maatschappg voldoende ingelicht was, dat het paard integendeel mogelgk verpleegd werd en een rgks- dagelgke bezocht, is door haar zg begrgpelgkerwgze exouus gevraagd, en heeft tevens het anonyme schrgven den betrokken landbouwer gezonden, door wien het aan de politie is ter hand gesteld en tegelgkerlgd een klacht ingediend wegens laster. In de Donderdag te Hulst gehouden raadszitting werd aan den gemeenteopzichter Th. Fregser op zgn verzoek met 1 Januari 1906 ontBlag verleend. Besloten werd tot eene geldleening van 1 1200 h 4% met 10 jaar), aflossingen en tot het plaatsen van een Jangeer- tent, te verhuren aan de prov. regeringscom missie der rgkskeuring van hengaten vooi f 120 'a jaars. Te Sas van Gent vermiste Donder dagochtend een werkman, die 'a nachts ineen suikerfabriek had gewerkt, zgn portemonnaie met f 25. Een ander had zgn dito met f 1 verloren. Het schgnt dat dien nacht con dief in die fabriek had rondgeloopen. Omtrent bet Donderdagmiddag in de na- bgheid van Schoondgko voorgekomen ongeval, waarvan in het kort onder Laatstt Berichten in een deel van ons vorig nommer melding werd gemaakt, wordt ons nader het volgende berioht: Toen de personentrein van de tram-maat- schappg Breskens—Maldeghem om halfvier uit Oostburg Schoondgke naderde, hield de trein als gewoonlgk stil, omdat enkele schoolkinderen moesten uitstappen. Onmiddellgk zette de trein zioh weer in beweging, toen eensklaps een in volle vaart zgnde bietentrein, eveneens uit Oostburg komende, op den eersten trein inreed, met het gevolg, dat nog al wat sohade werd toegebracht aan de wagens van den personentrein. De inzittende personen werden door elkander geworpen, dooh kwamen met den sohrik vrg. Alleen eene juffronw had een blauw oog en enkele schrammen aan de hand. Ook de machinisten kwamen er goed af. Het voorste gedeelte der groote machine van den bietentrein werd slechts een weinig ingedrukt. Het ongeval zal dus afioopen mat wat materieele schade. Gelukkig I Maar had anders kunnen zgn, en werkelgk men moet verbaasd staan, dat alles zoo goed, be- trekkelgk ten minste, is afgeloopen. De zware mist is natuurlgk de oorzaak, maar waarom had de personentrein van achter geen rood licht en waarom waren aan de machine van den bietentrein geen brandende lantarens, zoo als toch volgens reglement is voorgeschreven Natnnrlgk zal de put gedempt worden, nu het kalf verdronken is. Uit Oostbnrg wordt ons nader be richt, dat de onlangs ons gedane mededeering omtrent het vertrek naar Amerika van den viichhandelaar L. F., onjuist is. Genoemd persoon is, na een verlengd verblgt in België, dezer dagen weder bg zgn familie teruggekeerd. RECHTSZAKEN. Arrondissements-rechtbank te Middelburg. Heden (Vrgdag) deed bovengenoemde recht bank uitspraak in de in ons nommer van 25 Nov. jl. breedvoerig vermelde, zaak tegen K. 8., 54 j., scheepsjager te Hansweert (Kruisingen), thans alhier in hechtenis, be klaagd van diefstal. Hg werd te dier zake overeenkomstig de vordering van_het openbaar ministerie, veroordeeld tot 3 jaren gevangenis straf, met mindering der preventieve hechtenis. Voorts zgn nog veroordeeld wegens diefstalC. C. N., 47 j., werkman, Stekene (Belgis), tot 14 d. gev. straf; strooperijC. r. G19 j., slager, St. Jansteen, tot f 3 b s. 3 d. h. mishandelingC. R. A. B., 19 j zonder be roep, Sas van Gent, tot 3 m. gev. straf, enA. A. 8., 34 jwinkelier, Goes, tot t 1 b. s. 1 d. b.; pannigheid: P. H. de K.t 23 j., schil- dersknecht, Cortgene, verblgvende te Wissen- kerke, tot 1 m. gev. Btraf; bedelarij: L. v. E.,49j., boerenknecht,zonder vaste woonplaats, thans alhier in hechtenis, tot 3 d. hechtenis en plaatsing in eene rgks- werkinrichting voor den tgd van 4 maanden, en overtreding der gemeente-verordening te Vlis- singenC. J. H, 7.., 56 j., herbergier, Vlissin- gen, tot 2 X f 5 b. ten behoeve der gemeente Vliesingen, tot 2 X l d. h. Kantongerecht te Middelburg. Donderdag zgn veroordeeld wegenB: loopen over een anders grond die beplant is L J. M H. V., Middelburg, tot 1050 b. s. 1 d. b.; rgden met een middel van vervoer over een wandelwegJ. MMiddelburg tot f 1 b. s. 1 d b.noodeloos schreeuwen op de straat: H. C. B., Middelburg, tot f 0.50 b. s. 1 d. h. plaats nemen op een met een hond bespannen voertuig: C. B-, W. H., Middelburg, J. V. Oost- en West Souburg, tot f 1 b. s. 1 d. b,; rgden met een middel van vervoer over de krinkerbesfratingJ. V., VliBaingen,

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1905 | | pagina 1