MIDDELRllRGSCHE COURANT Dinsdag 28 November. Uit Stad en Provincie, iV. 281. 148° Jaargang. 190». Doze ooarant verschijnt d a g e 1 ij k snet uitzondering van Zon- en Feeitdagen. Prjjs per kwartaal, zoowel voor Middelburg al8 voor allo plaatsen in Nederland franco pp., 2, Afzonderlijke nummers kosten 5 cent, THEBNOMBTEB EN VERWAC HTING. 27 Nov. 8 u. vm 47 gr., 12n. 49 gr., av. 4 n. 47 gr. F. Verwaoht: afnemende N.W. wind, zwaar bewolkte lucht, voorloopig nog buiig weer en lagere temperatuur. Advertentiën20 cont por regel. Bij abonnemont veel lagor. Oeboorto-, dood- en allo andere familieboriohton en Dankbetuigingen van 17 regels f 1.60; olko rogel meet 20 cent, Roolamos 40 cont'por regel. Groote letters naar do plaats, dio zg innemen. Tot de plaatsing van advertentiën en reclames, niet afkomstig uit Zeeland, botrofiende Handel, Nijverheid en Geldwezen, is uitsluitendggereohtigd hot Alg«rae*n Adnrlendt-Barua A. Dl LA NAR An., HJL Voorburgwal 386, Amitoidam. Bij deze courant behoort een Bijvoegsel. Middelburg 27 November. SCHOOLTOESTANDEN TE AMSTERDAM. Het Hbld noemt het een slecht voorbeeld dat door de vergadering der Afd. Amsterdam van den Bond van Ned. Onderwijzers Vrijdag avond gegeven is door met algemeens stemmen zioh <o verklaren vóór het behouden van do beide onderwjjzeTs aan school I die zioh zoo •rgerljjk misdragen hebben. Geene grieven wegens puntenstelsel, instructie enz. kunnen hun wangedrag verontschuldigen ot ook maar vergoelijken. Het is een treurig verschijnsel dat de daar vergaderde 700 onderwijzers dit niet inzagen. Daardoor benadeelen ze in de eerste plaats de openbare school en doen ze onrecht aan do kinderen die ze moeten op voeden. Hun houding toont hoe noodig het is dat de goedgezinde meerderheid, krachtig door de geheele burgerg gesteund, zich. doe golden. Hervorming is noodig 1 Het blad deelt omtrent de houding van die twee onderwjjzerB, T, Edelman en K. F. Traanberg, een paar staaltjes mee. Het hoofd hunner aohool, de heer Holtzappel, is oen geacht man, ook bjj hen die eenigszins ■taan aan de zgde van bovengenoemd tweetal. Vóór korten tgd was hjj hoofd in een der Jordaanbuurter, waar hg door zgn doortastend en waardig optreden de vrgheden, die zich de buurtbewoners tegenover de «meesters" ver oorloofden, te doen ophouden en hg genoot het vertrouwen van zgn personeel. Juist daarom viel op hem de kenze, toen het oude hoofd van school T zgn taak neerlegde. Men wist dat het personeel tot de »laatigen" behoorde; en aanvankelgk weigerde de heer Holtzappel als hoofd dier beruchte sohool op te treden. Gelgk De Echo mededeelt, »had de heer Holtzappel uitteraard weinig lust om naar school T te worden overgeplaatst, maar het dringend verzoek der autoriteiten en zgn lieide voor den goeden naam der openbare school deden hem zwichten. De ontvangst door zgn nieuw personeel be loofde reeds veel. >Eoning, zeide het tot hem, hadden zo nog gespaard, omdat hg een oude man waB, maar jou zullen we wel krggen I.. De heer Holtzappel was echter niet zoo spoedig ontmoedigd. Opgewekt, alsof er niets was voorgevallen, ging hg aan het werk. Schoolvergaderingen waren aan school T nooit gehouden. De heer Holtzappel zou ze er invoe ren om zgn personeel te gerieven. Een eerste bgeenkomst heeft plaats. Do heer Holtzappel leidt de zaak in het kort in, en verzoekt het personeel om over te gaan tot het benoemen van een secretaris. Er worden stembriefjes rondgedeeld. Bg ope ning blgken alle blanco ingeleverd te zgn. De heer Holtzappel spreekt een gemoedelgk woord en zegt, dat dit toch niet gaat. Er moet toch een secretaris zgn. Men zal overstemmen. Weer worden alle stembiljetten blanco inge leverd. Tegen zooveel onwil moeat het hooid der ■ohool het afleggen. De bgeenkomst werd opgeheven. Er zgn natuurlgk geen schoolver gaderingen meer gehouden. Een ander staaltje. Het hooid der school heeft de gewoonte om 's morgenB een wakend oog te houden bg het aangaan der school, opdat dit ordelgk en gere geld gesohiedde. Op een morgen, teiwgl hg dit weder deed, komt iemand hem spreken. Hg begeeft zich naar zgn spreekkamer met den bezoeker, na eerst "den thanB geschorsten ondorwgzer Traanberg verzocht te hebben zgn plaats bg do schooldeur even in te nemen. Traanberg maakt, plagerig, een militair saluut on voldoet aan het verzoek. Als de sohool reeds twintig minuten aan den gang is, verlaat do bezoeker het school hoofd, die nu de klassen doorgaat. In de klasse van Traanberg zgn de kinderen aan hun lot overgelaten. De onderwgzor is er niet. Het hoofd gaat op onderzoek uit. Wat blgkt? Traanberg staat nog altgd op straat voor de school. Op de vraag van het hoofd wat hg daar nil nog doet, antwoordde hg écht kwa jongensachtig, weer met een militair saluut: hadt nog geen contrabevel gegeven t Wat zegt men van zulk afschuwelgk sarren En nu, na ongeveor twee maanden in zgn nieuwe funotie gearbeid te hebben, komen reeds feiten voor, die den voortreffelgken onderwgzor aanleiding hebben gegeven, een ambtolgk rapport bg den wethouder van onderwgs in te dienen, ernBtig genoeg om een voordraoht tot ontslag van een paar dwars drijvers te wettigen. Om éen staaltje uit vele te noemen is het woord «ergerlgk" niet te zwak, waar een opmerking van het hoofd, dat hg liever hiet een fiets in het schoollokaal tegen den wand ziet, boantwoord wordt mot het plaatsen don volgenden ochtend van iwee rg wielen in het zelfde lokaal? En toon het hoofd vroeg »hoe komen die fietsen hier nu antwoordde sgn ondergeschikte: >de fiets zal vannacht gejo< gd hebben". Een persoon, die duB spreekt, behoort even min in het lokaal als zgn fiets. Hg bemoddort de school. Aldus de voorstelling van het Handelsblad. Maar heden zendt men one uit Amsterdam eene telegraphisohe tegenspraak daarvan. Zg luidt als volgt: Het gezamenlgk personeel van school T richtte aan burgemeester en wethouders een uitvoerig schrgven. Daarin wordt gezegd dat ter sohole nimmer van eenig leiderschap sprake was. Nu eens is door dezen dan door genen de wensch uitgesproken niet alloB in noodelooze SnesBes voor te schrgven doch korte bovel- schrifjes op schoolvergaderingen samen te stellen. Het gezag is door du ondorwgzers nooit miskend. Nooit verzetten zg zioh tegen de bevelen of de regelingen van het sohoolhoofd Niemand, ook niet Traanberg en Edelman, weigerde ooit de voorschriften van hun hoofd op te volgen. Zg verzwegen hun meening voor den heer Holtzappel niet, wgl alleen een kennen van elkanders inziohten samenwerking mogelgk maakt. De minder aangename verhouding is voor een niet gering deel te wgten aan het niet altgd bezadigd optreden van den heer Holtz appel die enkele malen den leden van zgn personeel de woorden «dwarskoppen" en «men- schen die hun gal opeten" toevoegde. Aldus luidt het telegram. De groote vraag is hebben de beide on dorwgzers Traanberg en Edelman gehandeld zooals in de bladen wordt gemeld? Zoo ja: dan is het zeer goed verklaarbaar en menschelgk dat de heor Holtzappel zioh ten slotte over hen uitliet zooals zg beweren. Dan rust op hen alleen de schuld) Zg handelden dan als niet-ernstige man nen en allerminst als opvoeders der jeugd, wien zg tot voorbeeld moeten strekken. Er liepen heden te M i d d e 1 b u r g al lerlei geruchten omtrent ernstige ongelukken die Zondag bg den gewoed hebbenden storm te Vlissingen zouden zgn voorgevallen. Het eene al ernstiger dan het andere. Bg onderzoek is ons gebleken dat het niets anders dan praatjes waren, die kg zulke ge legenheden al epoedig worden verspreid. Alleen zag men stukken van een groote sloep, waar omtrent men echter niets bgzon- ders weet. - Door do leden van het muziekkorps der dienstdoende schutterij alhier werd Zater dagavond j.l. het 90jarig bestaan van het korps nog eens in eigen kring herdacht. Zg hadden zioh daartoe vereenigd met hunne dames in het Hotel de Commerce, Loskade, terwgl ook aanwezig waren de majoor-kommandant en de luitenant kapelmeester, evenzeer met hunne dames, alsmede een der leden van de Com missie van Toezicht. Het andere lid dier CommiBBie kon door omstandigheden niet tegen woordig zgn. Door verschillende leden werden muzikale en andere voordrachten ten beste gegeven, terwgl menig hartolgk en van waardeering getuigend woord tot kommandant, commissie, kapelmeester en leden werd gesproken. Het was een in alle opzichten goed geslaagd en aangenaam samenzgn, dat zich door een opgewekter, ongedwongen toon kenmerkte, tot aller genoegen afliep en zeker het bewgs levert voor het bestaan van een goede ver standhouding tusschen hen, die in welken rang dan ook bg het korps betrokken zgn, voor de belangen daarvan hebben te waken of daarbg medewerken. Bg deze gelegenheid bood de heer Jan Morks den heer en mevrouw Sngders—Van der Harst een groote en praohtig geslaagde foto aan van het korps, zooals het olichó daarvan op het programma van 6 Sept. 1.1. voorkwam. Hg deed dit met eenige waardeerende woor den, waarbg hg herinnerde aan de aangename verhouding, de prettige samenwerking welke tusaohen hen, als majoor-oommandant en kapelmeester, gedurende 15 jaar heeft beslaan. Het geschenk werd mede aan mevrouw Sngders aangeboden wgl deze zoo herhaaldelgk blgken van belangstelling in het oorps gaf. De photo was vervaardigd door de firma Gebr. Van Straaten en de heer C. W. Dhny F.Pzn. zorgde voor een zeer fraaio om- lgsting. De feest- en propaganda-avond, Zondag avond in het Schuttershof alhier gohouden en uitgegaan van de anti-militairisthcbe vor- eeniging te Middelburg, was goed bozooht. Na een inleidend woord van den voorzitter, C. de Voogd, waarin hg deed uitkomen do naamlooze ellende, die geleden wordt tengo- volge van het mililairismo, werd het woord verleend aan den heer H. Croiset van Amster dam, die, onder ademlooze stilte, een vgftal voordrachten op zeer goede wgze ten besto gaf. Verder werd de avond doorgebracht met de opvoering van het tooneelstakje Het slachtoer der bloedwet, dat zeer in den smaak vie1, en het voorstellen eener groepHet eenige middel. Een collecte ten behoeve der anti-mili- tairistische propaganda bracht f 4 op. In den schouwburg alhier werd denzeliden avond het bekende drama De twee Weezen op gevoerd. Het gebouw was zeer goed bezet door bezoekers van den derden en den vierden rang, vanwie er velen een plaats beneden verkregen, torwjjl ook menigeen moest worden afgewezen die nog gaarno toegang had gehad. Of dit drama ook nog trekt üit Vlissingen. Zondagavond is F. R., kapitein op een sleepboot, liggende in de buitenhaven aldaar, bg het aan boord gaan te water gevallen en verdronken. Hoewel spoedig opgehaald, mocht het niet gelukken de levensgeesten op te wekken. Zgn lgk zal heden naar Antwerpen, zgno woonplaats, vervoerd worden. Bg den Zondagmiddag aldaar gehouden voetbalwedstrgd tussohen Olympia 1 uit Mid delburg en E. M. M. luit Vlissingen, won laatstgenoemde vereeniging met 9—0 doel punten. Bg de rust was de stand 6 -O. E. M. M. was voltallig, terwgl Olympia met slechts 9 man speelde. De hevige wind en regen deden veel afbreuk aan het spel. Voor den op 3 December a. s te houden bekerwedstrgd zal de Vlissing6che voetbalver- eeniging E. M. M. spelen tegen de ten vorigen jaie den beker winnende vereeniging V. O. C te Rotterdam op het terrein van laatstgenoemde club. Dien dag speelt Olympia van Middelburg tegen de Delfsohe voetbal vereeniging Concordia, eveneens een bekerwedstrgd. Indien Olympia's veld aan de in het honds- reglement vastgestelde eisohen voldoet, zal de wedatrgd alhier plaats hebben, zoo niet, dan zal de Vlissing6che club zoo bereidwilb'g zgn baar veld voordezen, zoo spannenden wed atrgd af te staan. Door burg. es weth. zgn een tweetal voor stellen gedaan aan den gemeenteraad Het eerste betreft een nieuwe schaduwrgke wandelplaats, waarvan wg reeds met een enke' woord melding maakten. Het komt borg en weth. wenschelgk voor om de bestaande boBchjes, gelegen aan de noordzgde van de Badhuisstraat voorbg den Watergang, uit te breiden tot aan den voet van het talud van den Noordzeebonlevard waartoe de mogelgkheid bestaat door eene aan de gemeente toebehoorende weide, thans in ge bruik voor den reinigingsdienst, aan hare tegenwoordige bestemming te onttrekken. Daardoor zon de aantrekkelgkheid der nabg gelegen badplaats in niet geringe mate worden verhoogd, zoo door het verkrggen van een schaduwrgke wandelplaats als van een twee tal nieuwe verbindingen met den Boulevard. De kosten zullen bedragen ongeveer f 363.55 voor benoodigd plantsoen. Verder meenen burg. en weth. dat er ge legenheid behoort te worden gegeven om in de bedoelde boschjes enkele villa's te doen boawen, hetgeen tot verlevendiging daarvan zal strekken, zonder dat zg daardoor aan de bestemming als wandeling behoeven te worden onttrokken. Aan de eventueele koopers, die bg hunne woning grond voor een tnin verlangen, wen- schen burg. en weth. de verplichting op te leggen om hun eri met een hekwerk bohoorlgt at te soheiden van het omliggende plantsoen. Ook in de boschjes, aan de overzgde van de BadhnisBtraat gelegen, zonden zg den bouw van enkele villa's willen toelaten, hetgeen zoo wel in het belang kan zgn van de ingezetenen, ala van de badplaats. Naar gelang van de behoefte kan ook aan die zgde van de Badhuisstraat het aanwezige plantsoen worden uitgebreid. Het tweede voorstel betreft boawterrein voor arbeiderswoningen. Aohter de woning van den opzichter en hot pakhuis van den reinigingdienst aan do Ver lengde Puardonstruut bevindt zich een aan de gemeente toebohoorend gedeelte van het voor malig Oostelgk Kogelpark, dat naar de mee ning van burg. on weth. productief kan worden gemaakt, door hot to bootemmen voor bouw terrein. Zulks is ook wenschelgk in verband met de behoefte aan arbeiderswoningen in dit gedeelte der stad, hetgeen het ooilege reedB vroeger is gebleken uit aanvragen om bouwgrond in dezen omtrek. Teneinde den bedoelden grond voor bouw terrein geschikt te maken, zal de aanleg eene? straat en het voorzien in de rioleering met bgbehoorendo werken noodzakelgk zgn, waar van de kosten volgens door den gemeente bouwmeester opgemaakte begrooting op f 3054 worden geraamd. De opbrengst van den bouwgrond, waarvan do prgs met het oog op do bestemming, n.l. hot stichten van arbeiderswoningen, h. i. niet hoog mag worden gOBteld, is begroot op i 6080, zgndo 1520 M3 gerekend f 4 per M3, Voor do gemeente ban derhalve op den duur hieruit een finantieel voordeel van f 6080 f 3054 f 3026 worden tegemoet gezien Burg. en weth. stellen voor tot de uitvoering van het bovenomschreven werk te besluiten on de daarvoor benoodigde uitgaven nader te regulariBeeren op de gemeente-begrooting uit de opbrengst van verkoohten bouwgrond. Deze vooiBtellen zgn in bun geheel Zater dagavond nog in een buitengewoon nummer van ons blad aan onze lezers te Vlissingen .medegedeeld. Niet ten onrechte zoo schrgft men ons uit G o e b wordt er dit jaar over veel regen geklaagd. Sedert 28 Juli jl. is er op bet proefstation alhier ook een regenmeter ge plaatst. En sinds dien tgd gingen er slechts 18 dagen voorbg dat er geen regen viel. Augustus spande de kroos, want in de tweede helft van die maand viel er even veel water als over de geheele maand September. Met de Zondagen is bet al heel treurig gesteld. De nu gepasseerde is de zestiende dat het regende, veel of weinig. En gisteren deed het er wat aan In die gemeente werd heden morgen de huiselgke inboedel van een inwoner op straat gezet wegens wanbetaling. Voor de vrouw met hare zeven kindertjes zeker verschrikkelijk. Genoemde man heeft bg de politie ook heel wat op zgn kerfstok. De directeur-generaal der Staatsspoorwe gen heeft de hulpwachterea C. Raats geboren Rentmeester, van wachtpost 65 op de seotie Vlissinge n—G o e s bg dienstorder eervol doon vermelden wegens betoonde activiteit. Met ingang van 1 December 1905 is de commies te water 2e klasse bg 'srgka belas tingen J. Dronkers te Millingen, verplaatst naar Bath. De raad van Burgh besloot met 4 tegen 3 stemmen een subsidie te verleenen voor de door den polder Westerban van Schouwen voorgenomen verharding van een gedeelte van den Hoogenweg naar WeBten-Schouwer. Uit de stemming blgkt dat men van de noodzakkelgbheid dier verharding nog niet ge heel overtuigd is. Het hoofdbezwaar bestaat hierin, dat door de voorgenomen verharding van het bedoelde gedeelte weg nog geen verbinding verkregen wordt met het gehucht Westen-Schouwen en, dat de landbouw, die daaraan tooh zoo groote behoefte heeft, door de verharding van dit gedeelte weg niet noemenswaard wordt gebaat. Zondagnacht heelt de kapitein der ThoolBcho boot, varende van Tholen op Rot terdam, het ongeluk gehad nabg het water stinke-welle, Thoolschegat, op den Eendracht een ledige aak, groot 10 last, in den grond te varen. De opvarenden bonden zich met een roei bootje redden. In het jachtveld onder O a d-V o a b e- moor werd gedurende twee dagen gejaagd op den eersten dag werden geschoten 107 hazen en ep den tweeden dag 90 hazen. De heer Hombaoh uit Hulst hield voor de genoodigde landbouwers eene voordracht over «Weilanden." Do klompenmaker;), eene industrie, waar moe zeer vele bewoners der grensdorpen van Oostelgk ZeeuwBch-Vlaanderen, vooral van Glinge en St. Janssteen, hun brood verdienen, verkeert de laatste weken in zeer gedrnkten toestand, doordat er weinig of geen Russisch hout wordt aangevoerd en daardoor gebrek aan hoornen komt, met het gevolg, dat de bazen hunne knechts beginnen te ontslaan. Er is nog wel inlandsch hout te krggen, dooh dit is zoo duur, dat het sleohts met verlies kan bewerkt worden. 't Is te hopen, dat de aanvoer van «vièmd" hout spoedig zeer toeneme; vooral nudewin- tor nadert zou eene malaise in de klompen makerij een ramp voor bovonbodooldo gemeen ten zjjn. Vrjjdag en Zaterdag ie, in tegenwoor digheid van eenige ingenieurs, de nieuw ge bouwde brug te Sas van Gent beproefd. Die proeven hebben een bevredigenden uit slag opgeleverd. De brug is volgens deskundigen oen mooi stuk werk. Nu, oen flinke, breede brug is het in elk geval, want, zooals men weef, is ze voor tramverkeer geschikt gemaakt. Naar mon pns meldt, zou het thans een uitgemaakte zaak zgn dal oen stoomtramljjn Walzoorden Sas vnn Gent, via Axel, zal tot stand komen. Op den geheelen weg moet slechts een huis ontoigend worden, n.l. een woning in de gemeente Axel. Dit jaar zgn aan do weegbrug in den AWidraeAlpolder bg hot Hellegat, gemeente Z a a m s 1 a g, verzonden 289.840 K.G. suiker- beeten, gewogen op de weegbrug, voor de fabriek te Beirendrecht75 000 K.G. zgn ongewogen naar dezelfde fabriok verzonden, 372,740 K.G. gewogen op do woogbrug, voor de coöperatieve, en 27.000 K.G., gewogen op de kleine bascule, voor de Union Sucricre. Door tal van ingezetenen van Hoek is bg adres aan den raad verzocht oprichting eener openbare lagere school op hot gehucht Knol. De rederg kerskamer Jacob van Lennep te Biervliet gaf Zondag haar eerste tooneel- voorstelling voor een, niettegenstaande het slechte weer, zeer talrjjk publiek. De vertolkers behaalden veel sneoes met Jan Ongeluk, een klucht in drie bedrgven, en met Knuffel, of de man zonder rok, big spel in twee bedrgven door Bigot. Van de muziek der Harmonie viel weinig te genieten. Er was to veel leven. INGEZONDEN STUKKEN. [nj-Mondtn itukken worden In geen gevel teruggezonden. PENSIOENSVERZEKERING 7UIVEL- CONSUJLENT- Nu het lid van de afdeeling Walcheren der Zeeuweche Landbouw Maatschappg Hering heeft goedgevonden om de pensioensverzekering van den zuiveloonsulont te gaan behandelen in de dagbladen, verzoek ik u eeno beschei- dene ruimte voor een wederwoord, dat zoo kort mogelgk zal zgn. In September 11. werd in enkele rondzend brieven door genoemd lid tegen het hoofdbe stuur van de Zeenwsche Landbouw Maatschappij oen tweetal beschuldigingen ingebracht, die hierop neerkwamen. Ie dat men do Maatschappij geldelijk nadcol had berokkend door de pensioensverzekering niet at te Bluiten bg de Maatsohappg Kosmos (agent het hier optiedende lid van de afdeeling Walcheren der Zeeuwsohe Landbouwmjj, Hering) maar wel bjj de s-Gravenhaagschê Algemeene Maatschappij eau Verzekering, waarvan agent is de heer G. A. Vorsterman van Oyen, secretaris van de Zeenwsche Landbouw Maat sohappg en 2o. dat men niet voldoende informatiSa had ingewonnen omtrent de soliditeit der Maatsohappg, waarbg de verzekering was ai- gesloten. Nu had men zeker kannen verwachten dat de eohrgver van deze beschuldigingen ter ver gadering van het hoofdbestuur op 16 Nov. LI. aanwezig zoude zgn geweest. Immers het was te begrijpen dat het dageljjksch bestuur de rondzendbrieven, gerioht aan de leden van het hoofdbestuur, in de vergadering van het hoofd bestuur niet onbesproken zouden laten. De schrgver evenwel was afwezig, maar sohgnt een vertegenwoordiger te hebben ge zonden, wiens gehoorwegen dringend herstel behoeven, te oordeelen naar den vermakelgken onzin, dien hg zgn lastgever alzoo, als door mg ter vergadering gezogd, heeft verteld. Wat nu betreft de boven aangeduide be schuldigingen, zoude ik kunnen aanvoeren, gelgk ik ter vergadering meededeelde, dat door eene foutieve berekening van het dage- ljjksch bestuur was gemeld, dat de verzekering bg de 's Gravenhaagscho Maatschappij onge veer f 2 per jaar goodkooper was dan bg de Maatschappij Kosmosmaar ook al hadden wg volkomen juist het verschil der premie als f 24 hooger gekend, zouden wg niet hebben geaarzeld om de vergadering van het hoofd bestuur voor te stellen de verzekering at te sluiten door middel van het agentschap van onzen secretaris der Zeenwsche Landbouw- Maatschappg. Als ik de eigenaardige wgze van berekening van den beschuldiger wilde volgen, zoude ik er op kunnen wgzon dat het hooger bedrag der premie aan ieder lid der Maatschappg nog geen oent per jaar kost. Eene waarlgk uiterst goedkoope wgze van erkenning der verdiensten van onzen secretaris! Ten aanzien van de Boliditeit der's-Graven-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1905 | | pagina 1