M1DDELBURGSCHE COURANT. Zaterdag 25 November. Uit Stad en Provincie. LANDBOUW. N\ 279. 148° Jaargang. 1908. Deze courant veriobijnt d ft g e 1 ij k e met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaal, zoowel voor Middelburg als voor allo plaatsen in Nederland franoo pp., f 2. Afzonderlijke nummers kosten 5 cent. THERMOMETER EN VERWACHTING. 24 Nov. 8 o. ra 43 gr., 12 a. 49 gr., av. 4 u. 45 gr. P. —Verwacht: meest matige W. tot Z.W. wind, zwaar bewolkte of betrokken lucht, mogelgk regen, dezelfde temperatuur. Advertentiën20 cent por regel. Bij abonnement veel lager. Goboorte-, dood- on alle andere familieboriohten en Dankbetuigingen van 17 regels 1.50; elke rogol mooi 20 cent, Reolamos 40 cont per regel. Groote lettors naar de plaats, die zij innomen. Tot de plaatsing van advertentiën en reolameB, niet afkomstig uit Zeeland, betreffende Handel, Nijverheid en Geldwezen, is uitslaitend^gereohtigd het Algemeen Advertentle-Bnreaa A. DM E<A MAR An., N.l. Voorburgwal 360, Amsterdam. Middelburg 24 November. Kameroverzicht Zitting van Donderdag. Heden zgn de algemeens beschouwingen over de Indische begrooting ten einde gebracht en werd een begin gemankt met de behandeling der artikelen. Veel leverden de replieken echter niet op. De Minister herhaalde veelal wat hg in eersten termgn had gezegd; en wat den heer Van Kol betreft, die met den heer TroelBtra eigenlgk de eenigen waren geweest, die oppo sitie hadden gevoerd, deze kreeg tot bescheid, dat hg wat beter »onderlegd" in de Kamer diende te komen als hg daar zgn klachten- dossier over de «kapitalistische" wandaden in Ned.-Iudië open legde. Het bleek weder voor den zooveelsten keer, dat de afgevaardigde uit Enschedé wel eens meer zegt dan hg verantwoorden kan. De Djambi-expeditie, die volgens hem geheel door •kapitalistische" belangen op touw was gezet diezelfde landstreek is voor de particuliere industrie geslotenEn toen de Minister aan den heer Van Kol, die met het hoofd bleef schudden, zeide >Iaat uw dossier dan eens zien", antwoordde deze meer ad rem dan over tuigend >leg uw archief open". Eigenlgk dus een onmogelgke eisch stellend, want het gaat natuurlgk niet aan, dat een geheel archief aan de Kamer om er in te grasduinen kan gegeven worden. Iets anders ia het den bewusten brief van den heer Cremer, waarop de heer Van Kol zinspeelde, over te leggen. Waarom de minister dat weigerde, waar zelis de heer Cremer er geen bezwaar tegen heeft, ia ons niet duidelgk. Maar de heer Koek liet heden nog al zgn tanden tegen de beide socialisten zien. Het was anders vrg oomisoh te hooren hoe Troelstra zgn collega Van Kol in de hoogte Btak. Van Kol, zóó verklaarde Troelstra plechtig, waa »een specialiteit van beteekeniB". Hierbg zette de «specialiteit van beteekenis" een ge legenheidsgezicht. Verder vernamen wg dat men niet op «een goud schaaltje" alles moet afwegen wat genoemde specialiteit zegt. En zoo trachtte Troehtra, al verheerlgkende wat Van Kol deed of gedaan heeft, zgn partij genoot sohoon te pleiten van al de overdrijving, waaraan deze heer zich gewoonlgk schuldig maakt. Uit de replieken zg nog gememoreerd, dat de aooiaal-demooiaten wat bggedraaid zgn ten opzichte van hun vgandige houding, de koloniale politiek van de vrgzinnig-< ctaten in den beginne aangenomen. De «educatie" door Van Deventer als een middel om Java op te heffen voorgestaan, heeit au ook weder genade gevonden in de van Troelstra, hoewel deze natuurlgk verwording van Java van landbouw- tot in dustriestaat »het" middel blgit zien. Met dat al was het zeer goed, dat dr Bos ten aanzien Tan de Van Kolianen nog eens de puntjes op de i zetten. Daar de heer Van Kol nu eens dit «vqprapelt" en dan weder iets anders, lgnreoht er tegenovergesteld, is het zeer goed mogelgk dat diens voorspellingen wel eens uitkomen- Onder groot gelach der Kamer werd pluim op de muts gestoken, waarbg dr Bos natuurlgk niet ontkende dat de heer Van Kol groote verdiensten had. Iets anderB echter is het deze verdiensten te overdrgven gelgk de heer Troelstra^deed, die van zgn collega zooveel mooi's vertelden, dat deze er akelig van geworden moet zgn. Bg de behandeling der artikelen werd het gewone ministerieele liedje gezongenop alles wat gezegd werd, bleek's ministers «aandacht'" gevestigd te zgn. De overbevolking der vangenissen in Indiè', waarover de heer Hu gen- holte sprak, had 's ministers «aandacht1 belastinginning in Bezoeki, waar de heer Van Kol het over had, deelde in 's ministers «aan dacht"; en zoo ging het het rgtje langs. Een griezelig verhaal deed de heer Troelstra nog over een ter doodveroordeelden Inlander, wiens hals met olie was ingesmeerd opdat de strop beter zou «pakken". Ook daarop zon ministers aandacht gevestigd zgn, die tevens zgn afkeuring over dergelgke executies te kennen gaf. De raad van justitie te Medan (Deli) zal er komen als de minister dat noodig Maar er moeten nog «rapporten" binnenkomen. Ook over de herziening van de beruchte koelie ordonnantiën moet nog «gerapporteerd" worden. Wat zou er wel van een minister van kolo niën te reoht komen zonder «aandacht" zonder «rapporten"? Vooral in verband met de expeditie gruwelen, waar heden nog eens dunnetjes over gesproken is, zgn die «rapporten" heerlgk. tieneraal Van VJginen kreeg de plechtige verzekering, dat van alle expedities zoo volledig mogelgk «rapporten" zouden gemaakt worden. Je moet maar generaal zgn om te wetan wat in «rapport" waard is. Maar zoo slaat een minister zich door oen begrooting been, en dat is de zaak, waar het hier op aan komt. Morgen voortzetting. BENOEMINGEN, ENfc Bg kon. besluit is Berend Eekhout, te Zuilen, met al zgn wettige, zoo mannelgke als vrouwelgke, af stammelingen in den Nederiaudschen adel ver heven, met de praedicaten van jonkheer en jonkvrouw; en is, zooals in hoofdzaak in een der oplaag van ons vorig nommcr reed» is gemeld, tegen 1 Deo. den vioe-admiraal A. G. Ellis op verzoek, wegens laugdurigen dienet, eervol ontslag ver leend uit den zeedienst onder toekenning van pensioen, 15.050 per jaar, met bgzondere dank betuiging voor de uitnemende diensten, door hem in verschillende betrekkingen aan den lande bewezen; bevorderd; tot vioe-admiraal de schout bg naoht J. Wentholttot kap. ter zee de kapt.-luit t/s F. E. baron Mulerten tot kap.-luit. t/z. de luit. t/z der le kl. J. A M. Bron is aan den kapitein ter zee H. G. J. Wolter- beek op verzoek, wegenB laugdurigen dienst eervol, ontslag uit den zeedienst verleend met pensioen van i 3000'sj aarsen zgn be vorderd tot kap. t/z de kap.-luit. t/z G. A. de Gocq en tot kap.-luit. t/z de luit. Ie kl. F Baudnin; is aan G. A. Smout toegekend de gouden eerepenning on is hem voorts een jaargeld van 11200 verleend, bestemd om hem in de ge legenheid te stellen zioh in de beeldhouwkunst te volmaken De redaotie der Vlissingsche Courant heeft met te waardeeren collegialiteit aan ons ver- zoek voldaan om onze verdediging onder de oogen harer lezers te brengen. Wg meenen dit te moeten meedeelen en doen dit met genoegen. Zg maakte daarbg eene enkele aanteekening, waarover wg, tot sluiting van de tussohen haar ons gevoerde gedaohtenwisseling, nog even iets moeten opmerken. In verband met onze verdediging inzake do door ons gedane mededeelingen omtrent den diefstal der schilderg van Frans Hals, verze kert genoemde redactie het bericht omtrent de Ign slechts te hebben opgenomen omdat ook zg niet wist »oi een der vele to Vlissingen bekende correspondenten van ver schillende bladen het soms aan zgn blad had opgegeven". Tusschon haar en ons bestaat eohter in deze een groot verschil. Wg wisten zeker dat de arrestatie in Holland, bg een correaponden- tiebureau, bekend was, zg wist dit in het be wuste geval eohter niet Eu die vele correspondenten van veraohil- lende bladen redueeeren zich hooidzakelgk tot enkele, wien zg gemakkelgk had kunnen vragen of hg iets had gemeld. Had die gezwegen, in Holland was niemand met de plannon bekend geweest. Dat de redaotie mededeeling noodig vond om de Kamer van Koophandel of den Ge meenteraad wakker te maken, komt ons ook geen gelukkig argument voor. De leden der colleges zgn niet slaperig en zien zeiven wel uit de oogen. En bovendien: de heerB.Stof- koper, lid der bg de zaak zoo nauw betrokken firma B. Stofkoper Co, is zelf lid van den raad en zou dus wel te gelegener tjjd hebben gesproken of overlegd. Ea hiermee basta. De gevoerde polemiek heeft, hopen wg, onzen Vlissingschen collega tot de overtuiging ge bracht dat men van gedachten kan wisselen zonder grof oi elkaar onaangenaam te zgn. Dit voor het vervolg. Tot heden maakte slechts éen persoon gebruik van de gelegenheid, die wg boden om in een bus aan ons bureau kleine giften te werpen voor de slachtoffers der Jodenvervol gingen in Baaiand. Hg stortte daarin een dubbeltje. Er schgnt dus geen behoefte te bestaan aan zulk een gelegenheid. En wg kunnen alzoo het inzamelen van giften wel geheel overlaten aan het bestuur der aideeling Zeeland van de Alliance Israilite Universetie. Het was heden 25 jaar geloden dat Jan Wattel alhier, toenmaals bg den heer A. B. Crucq, en sinds dien zoowel bg diens weduwe als bg de tegenwoordige patrones mej. A. Ball werkzaam bl6ef. Het spreekt van zelf dat de jubilaris van velerlei zgde belangstelling ondervond, in het bgzonder van zgne meesteres. Van haar ont ving hg als een bewga van welverdiende waardeering een prachtig rookstel, kristal met zilver gemonteerd en eene inscriptie. Uit Vlissingen sohrgtt men ons Dat het altgd eene gewaagde onderneming blgit om te traohten don fiscue te verschalken, moest Donderdagavond eene dame, die met de dagboot alhier aankwam, weer eens ondervinden- Allerlei onmisbare, doch aan rechtou onder hevige zaken: zgden blouse, laarsjes, suiker, enz,, trachtte zg van Engelsoh op Nederlandsoh grondgebied over te brengen zonder de douanen van een en ander in konnis te stellon. En het gevolg was dat bg gehouden visitatie tal van belastbare artikelen te voorsohgn kwamen. 't Blgkt toch dikwgls 'n dure, onaangename liefhebberg te zgn dat smokkelen. Vanwege de Maatsohappjj De Schelde zgn tegen Maandagmiddag uitgenoodigd de Minis ters, de Kamerleden en eonige autoriteiten om de onderzeesche torpedoboot Lucfor et Emerge te beziohtigen. Die boot zal daartoe aan de ponton van de Maatsohappg Zeeland liggen. Nadat de boot is bekeken zullen verschil lende manoeuvres worden gemaakt om dc geïnviteerden te toonen wat het vaartuig kan prestoeren. De gasten zullen die manoeuvres op de reede bgwonen aan boord van de provinoiale boot Walcheren. «v Van verschillende genoodigden is reeds be richt ontvangen dat zg aan de invitatie gevolg zullen geven. Door de vereeniging Gemeenschappelijk Belang aldaar is besloten officieel doel te nemen aan de verkiezing voor leden van de Kamer van Koophandel op 4 December. Als candidaten zullen worden aanbevolen de heeren J. G. de Jonge en T. Manse, die zich bereid verklaarden een eventueele benoeming aan te nemen. Als bestuursleden der vereeniging werden gekozen de heeren J. G. de Jonge en A- Hanewinkel. vielen buitengowoon in den smaak en lokten een hartelgk applaus uit. Men was ook uit Sluisen Oostburg opgekomen. In de Stct. no. 276 worden vermeld de be palingen betreffendo de afmetingen, de kleur, het aanbrengen en hot verlichten der nummers met letter voor motorrgtuigen. Voor Zeeland is deze letter de K. OESTERS. In de laatste 8 dagen was de verzending van holen een woinig drukker. Waar dit aan toe te schrgven is, valt moeilgk te zeggen. Als vanzelf zal wel van grooten invloed zgn, da' bier en daar kleine voorraden en ook eenigs- zins beduidende hoeveelheden verminderen, waardoor de orders meer naar de grootere firma's komen. Do tgd, dat de groote Berlgn- ache ot Hamburgsche ainemers allen met de groote handelaren en kweekers zaken wilden doen, is voorbg. Zg trachten nu overal wat op to koopen, wanneer de kwaliteit evenredig aan den prgs is. Jammer dat, noodgedwongen, de prgB dikwgls te laag gesteld moet worden, en zoodoende de algemeens markt gedrukt is. Natuurlgk profiteeren «die Deutsche Herren" daarvan en visschen met reoht loonend in zeer, zeer troebel water. (Iers. en Th. Crt.) "OËDiÜMsT Mej. E. Hegboer te Cats is benoemd tot onderwgzeres aan de met 1 Jan. a. s. te Co- i p 1 a a t te openen school met den bgbel alhier. De voordracht voor onderwgzer aan de O. L. school te G r a a u w bestaat uit de heeren C. v. Weeaemael te Hulst, A. de Waal te Monster en A. Sohelleman te Lobith. Ter voorziening in de vacature van ge woon hoogleeraar in de staathuishoudkunde en in de Btatistiek, ontstaan door de ontslagaai vrage van mr M. W. F. Treub, doen burg. en wetb. van Amsterdam de volgende voordracht mr C, A. Verrgn Stuart, directeur van he Centraalbnrean voor de Statistiek, en mr D, van Blom, hooidredaoteur van Het Vaderland- beiden te 'e-Gravenbage. Het was dezer dagen 30 jaren geleden dat de gemeente-veldwaohter te Oost- en West Souburg, B. J. Adriaansea, in dienst der politie trad. Hem werd nu Donderdag, in eene v< ring van het dagelgksr-h •jbestuuT, de vergald zilveren medaille met bevret, ingesteld door den Algemeen Ned. Politiebond, overhandigd door burgemeester met een toespraak, waarin hg de hoop uitspraak dat deze ambtenaar nog vele jaren de gemeente zgn gewaardeerde diensten zou mogen bewgzen en, mocht een maal de tgd aanbreken waarop hg aansprak kon maken op een rustigen ouden dag, hem zgn steun toezegde om dien te verkrggen. De veldwachter dankte den burgemeester voor zgn hartelgke woorden en de wethouders den secretaris voor hun tegenwoordigheid. Te Goes is men thans gverïg bezig een fonds te vormen voor de restauratie van het orgel in de Nod. horv. kerk. Voor dat doel had Donderdagavond in het kerkgebouw de eerste uitvoering plaats vnn gewgde muziek, waarlg de heeren J. Kooiman, organist bg die gemeente, W. den Boer, violist te Amsterdam, en A. K. Zweede, baritonzangei bon talenten ten beste gaven. Deze eerste uitvoering, zoo Bchrgft onze oor respondent, is uitstekend geslaagd, terwgl do opkomst van het publiek, dat aandachtig luis terde, zeer groot was, zoodat deze avond een waar sucoes voor de in het werk gestelde pogingen heeten mag. Toen Woensdagmiddag te Bosch- k a p e 11 e een landbouwersknecht een steilen april aireed met twee loBse paaiden, stoeg hg niet ai. Door den glibberigen weg schooi het paard, waarop hg zat, uit, mot het ongelukkig gevolg, dat bg er voorover nituimelde en de beide paarden over hem heen rolde. De man had een paar ribben gebroken cn kreeg ver wondingen in het aangezicht. Ook aan de leden van bet Nutsdeparte ment Sluis-Aardenburg bezorgden de heer en mevrouw C. P. F. BigotEggers uit Amsterdam. Donderdag te Aardenburg eengonoegelg- ken avond. De verschillende voordrachten de eerste helft van deze maand zgn uit de grenskantoren van Zeeuwsoh-Vlaanderen België gezonden 136 melk- en kalikoeien en wel langs C1 i n g e 99, langs Sas van Gent 18, en langs Veldzicht 19 stuk». Langs H u 1 a t werd geen melkvee naar België gezonden. De uitvoer langs al de grenskan toren bedroeg 892 stuks tegen 910 in de eerste helft van de vorige maand. Den grootsten uitvoer had weer Roosteren (prov. Limburg) met 337 stuksdaarop volgde Roosendaal (sti tion en Nispen) met 157 stuks. LETTEREN EN KUNST. Thackeray's romantisohe werken zgn vs zoo groote en goede bekendheid dat het o. onnoodig is daarvan nog iets ter aanbeveling te zeggen. Wg achten het voldoende de aandacht te vestigen op de in dit nommer voorkomende advertentie van de firma Gebr. E. M. Cohen te Amsterdam, die al de werken van den Engelscben romanoier in fraaie prachtbanden voor een schuifje aanbiedt. Aizonderlgk kosten die werken elk, compleet een prachtband, f 1.90, wat zeker een koopje is, waar, zooals uit De Kermis der IJdel heid, die voor ons ligt, blgkt de boeken, allen goed vertaald, zeer duidelgk gedrukt en ii een Btevigen, mooien band saamgovoegd zgn- Donderdagavond is in den Vla&msohen schouwburg te Antwerpen met veel geestdrift het 25jarig tooneeljubileum gevierd van vrouw Dilis Beersmans. de doohter van me vrouw Cath. Beersmans. RECHTSZAKEN. Arrondissements-rechtbank te Middelburg. EEN PAARDENDIEF? Voor bovengenoemde rechtbank had zich sden te verantwoorden K. 8., oud 54 jaar, scheepsjager, geboren te Kapelle, wonende te Hansweert, thans in hechtenis in het huis van bewaring te Middelburg. werd ten laste gelegd dat bg in den naoht van 15 op 16 Augustus jl., te Rilland Bath, uit een in den Damsspolder gelegen weide, met het oogmerk van wederrechtelgke toiëigening, heeft weggenomen een paard, toe- behooiende aan den beer Völcker, althans een ander dan aan hem beklaagde. In deze zaak waren van woge het openbaar ministerie vier getuigen gedagvaard. Als verdediger van beklaagde trad op de heor mr C. L. Gratama, advocaat te Middelburg. Na voorlezing van hot bevel tot verwijzing wtrd overgegaan tot het hooren der getuigen, waarvan er een niet was versohenen. De eerste, H. Oyerbeeke, landbouwer te Ril- land-Batb, verklaarde dat hg beheorder is van een hofstede in don Damespolder, die met den inventaris behoort aan den heer Völcker. In den morgen van 16 Aug. is getuige in do weide gekomen, waarin zioh 23 paarden bevonden, waarvan er slechts 22 in den stal waren gebracht. Hg beeft, omdat er een paard vermist werd, een onderzoek ingesteld, maar noch in de weide noch in de daarin zioh be vindende slooten het ontbrekende dier gevonden. Wel vond bg een paardenspoor, dat hg, wjjl het in den nacht geregend had, van af de hofstede heeft kunnen volgen tot Putten in België hg kende dat spoor omdat het bewuste paard vierkant was bcBlagen, Het was een donkerbruine, achtjarige merrie, waarvan getuige de kenteekenon opgaf. 's Middags vond bg het vermiste paard te Antwerpen bjj den getuige P. van Boeckhoven, die het, volgens zjjn verklaring, gekocht had van P. v. d. Velde, vrachtrgdor te Tholen. Getuige is naar de politie gegaan, die hot paard in beslag nam. Later heeft hjj het terug gekregen. Op een vraag van den verdediger antwoordde getuige dat een zjjnet knechten het paard om half vier gemist heeft en hem daarvan kennii left gegeven. De weg van den Damespolder naar Antwer pen is ongeveer 51/, 6 uur te voet. te paard 2'/, 3 nut. De tweede getuige, P. van Boeckhoven, voerman te Antwerpen, verklaarde niet te weten waarom de andere Antwerpsche getuige niet was verschenen. Verder deelde hg mede dat de beklaagde de week vóór 16 Aug. bg hem een jong paard is komen presenteeren. Dat paard was te Tholen en wilde hjj naar Antwerpen brengen. Den 16en kwam beklaagde bg hem met de vraag of hg het paard, dat hg bg zioh had, op stal mocht zetten. Hem werd gevraagd wat hg voor dat paard vroeghg wilde het niet verkoopen, wel ruilen. Tot dien ruil kwam men. Met het geruilde paard zeide hg naar Tholen te gaan. Hg noemde zich Piet van do Velde, koop man te Tholen. Later in den middag is Overbeeke bg hem gekomen, die met zgn vrouw sprak. Hg was niet thuis. Getuige Overbeeke heeft het paard gezien, als het zgne herkend en het dier it door de politie medegenomen. Het met beklaagde geruilde paard heeft getuige te St Nicolaaa gevonden en is weer in zgn bezit. De beklaagde gaf toe een paard verkooht te hebben maar niet gezegd te hebben P. v. d. Velde nit Tholen te zgn. Dat was niet noodig want Van Boeckhoven kende hom wel. Dit laatste ontkende getuige. De verdediger vroeg hoe laat beklaagde bg getuige gekomen was. Hg antwoordde om 7 uur; het paard was niet bgzonder bezweet. De laatste getuige, F. van Bogaert, dgkwer- ker te Zwjjndreoht, heeit beklaagde op een Woensdag, 16 AugB omstreeks, ontmoet bg zgn woning. Deze had een paard bg zieh en vroeg den weg naar Hulst, en toen getuige dien verklaarde niet te weten, de route naar Nikolaas. Dien wist getuige wel en hg ia met beklaagde naar die plaats gegaan. Hg gaf op dat er een paard gestolen was en dat hg daarom den nu ingeslagen weg had gevolgd andsrs zou hg langs een anderen weg naar Holland zgn gegaan. Beklaagde ontkende dit laatste. De getuige verklaarde vier francs voor zgn moeite ontvangen te hebben en eenige pintjes bier. Getuige was erbg dat den beklaagde te St Nikolaas bet paard door de gendarmerie werd afgenomen. De beklaagde verklaarde dat het paard, door hem bg Van Boeckhoven verruild, door hem gekocht is van P. v. d. Velde te Tholen, die hg ontmoette tussohen Capelle en Patten. Hg kwam van Antwerpen, waai hg Dinsdagavond was aangekomen met een schipper, aan boord van wiens vaartuig hg had gelogeerd. Hg kocht het paard voor f 140 en heeft dat, teruggaande naar Antwerpen, bg Van Boeckhoven geruild voor een ander. Met dit dier is hg den weg op gegaan tot bg Van Bogaert. Te St Nikolaas is het paard door de gendarmerie hem afgenomen. Hg gaf toe de week vóór den 16 Aug. bg Van Boeckhoven te zgn geweest, maar ont kende toen met hem over den verkoop van een paard gesproken te hebben. De president wees hom er op dat hg dit tooh in de instructie bekend heeit, zeggende dat hg dit paard koopen kon van zekeren Mulder. Nadat hem die verklaring was voorgelezen, zeide beklaagde daarvan niets meer te weten; later kwam hg echter daarop terug en erkende met Van Boeckhoven over een ruiling ge sproken te hebben. Hg had zgn paard door den dood verloren Ten stelligste ontkende beklaagde eoht»r

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1905 | | pagina 1