MIDDELBURGSCHFi COURANT Donderdag 23 November. IV. 277. 148' Jaargang. 1905. Doze coarant verschijnt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon- en feestdagen. Prijs per kwartaal, zoowel voor Middelburg als voor alle plaatsen in Nederland franco pp., f 2. Afzonderlijke nummers kosten 5 cent. THERMOMETER RN VERWACHTING. 22 Nov. g a. vm 34 gr., 12u. 37 gr., av. 4 u. 38 gr. F. Verwacht: toenemende Z.W. wind, zwaar bewolk'e ot betrokken lucht, mogeigk regen, iota zachtere temperatuur. Advortentiën20 cent per regel. Bij abonnement veol lager. Geboorte-, dood- en allo andere familieberiokten on Dankbetuigingen van 17 rogols 1.50; elko rogol moei 20 cent. Reclames 40 oent per regel. Grooie lottere naar do plaats, die zij innomor. Tot de plaatsing van advortentiën en reolames, niet afkomstig uit Zeeland, betreflende Handel, Njjverheid en Geldwezen, is uitsluitendygerechtigd het Algansean Adv«rt«ntia-BBraMu A. DO LA MAR An., S.S. Voorburgwal 366, Ainatardant. Bij deze courant belioort een Bijvoegsel. Jodenvervolging in Rusland. Nu hot bestuur dor afdoeling Zeeland van de Alliance Israelite Universelleto Middelburg, om voor hem overwegende redenen, die ons inziens te billijken zijn, geen collecte mot bus of schaal zal houden, hebben wij aan ons bureau oen bus ge plaatst, waarin ieder een bijdrage kan storten. De bij ons ingekomen gifton zullen, zoo als gebruikelijk, achtereenvolgens worden vermeld. DE REDACTIE. Middelburg 22 November. Sprokkelingen. Op gevaar af dat menig lezer het niet inte ressant zal vinden, moeten wjj toch ditmaal de aandacht vragen voor een persoonlijk feit. De redaotie der Vlissingsche Courant, zeker nog altjjd niet op haar gemak waar z{j zich niet vrij van schuld gevoelt, heeft eenige regelen over oub geschrevenen wel naar aanleiding van den eerste onzer jongste Omtrekken. Zjj doet dit nu op heusoher, welwillender toon dan onlangs in haar stukje, dat een we derwoord van don heer Stofkoper uitlokte. En daarom willen wg haar ook gaarne van antwoord dienen. Wjj hebben zoo beweert zjj ons ook ■iet steeds gehouden aan het «spreken is silver en twjjgen is goud." Stel dat dit zoo ware een iegeiyk iszioh zeiven wel eens niet geljjk dan nog, zouden wjj zeggen, mag en kan dit voor haar geen excuus zjjn voor eenzelfde onhandigheid. In dit opzicht doet hare redeneering denken aan het gewone getwist op straat onder groot en klein. Wat doe oi wat ben je zelf klinkt het dan vaak. Al hadden wjj meermalen gedaan wat ge noemde redactie ons ten laste legt, dan ver- zaoht dit in geen enkel opzicht haar eigen doen of laten. Drie feiten haalt zjj aan om ons gebrek aan voorziohtigheid te kunnen verwjjten. Gelukkig ia zjj daarbjj niet. En al zjjn wjj allerminst verplicht rekenschap te geven van onze daden, voor ditmaal willen wjj wel eenige opheldering geven, om te be- wjjzen dat wjj oorreot handelden en geheel in de door ons aangegeven ljjn. Eerstens dan hadden wjj geBohreven over een frootsche exploitatie van de badplaats Vlissin- gen. Daarover was in eene geheime raadszit ting gesprokenen den leden van dit college waB geheimhouding opgelegd. Nu moeten wjj opmerken dat, waar zulk een pliohttot geheimhouding bestond, bet voor ons toch hoogst moeiljjk, zoo niet onmogeljjk was te weten ot de raad over die kwestie had gesproken. En aan een raad als college vragen of wjj over ietB mogen sohrjjven, gaat toch moeiljjk. Maar dit daargelaten: door onB is des'jjda opgenomen een verslag van onzen Amstordam- ichen correspondent betreffende een gesprek, door hem gevoerd met een by dit plan tot exploitatie betrokken persoon, die dus -wel degsljjb belang had by de zaak. E«n der beide partgen was das gehoord en deze had hoege naamd geen bezwaar tegen de openbaarmaking van hare meening. Wjj zei ven schreven destgds over die be- langrgke zaak in algomeene termen, en o.n. in ons nommer van 27 Maart eenvoudig dit »Het wil nog niet vlotten met nieuwe plan non om Vlissingente maken tot moderne badplaats. Onze Amsterdamsohe correspondent heelt een tipje opgelicht van den sluier, die daar over ligt. Nu, het is maar goed dat niet dadeljjk over zulke onderhandelingen het volle licht opgaat. Er valt bjj dergelgke zaken zooveel te ploo'en, te schikken en, laat ons maar zeggen, te marchandeeren. Men zie ons nommer van 17 Maart j.l. Er is zooveel dat op papier er machtig mooi uitziet maar bg de uitvoering zoo dikwjjls tegenvalt en tot allerlei moeilijkheden aan leiding geeft 1 Dat er, ten opzichte van onze naburige havenstad en badplaats, plannen aanhangig waren met een Duitsoh syndicaat, wisten wjj -, even goed als ons bekend was, dat het mei e<n Engelsch syndicaat niet lukken wilde. Maar wjj wisten niet dat het dageljjkach bestuur het al voor een groot deel eens was met de Duitsche ondernemers. Ea nog minder dat de zaak nu hokte by den raad, waatvan~enkele leden zich verzetten tegen de goedkeuring van het ontwerp-oontract. Wg zullen ons wel wachten in deze een oordeel uit te spreken of die zich-verzettende raadsleden hard te vallen over hun verzet. ]En wjj zouden wel ieder willen aanraden dit eveneens te doen zoolang wjj niet meer weten van de ontworpen overeenkomst en de bezwa ren dier raadsleden. Twee weten en zien altgd meer dan oen en allicht heeft een derde of een vierde een ge heel anderen, een beteren kyk op do zaken dan een burgemeester en twee wethouders. Ondernomors, die zich voor dergelgke groot- sche plannen interesseeren, doon dit ook niet belangeloos; hun eigen beurs is daaTbg in 't spel. En al valt hun ondernemingsgeest te prgzen en al kan die aan Vlissingen ten goede komen, zjj kannen ook wel, wat meermalen het geval is, hun eischen to hoog stellen. Daarommen zjj voorzichtig met oordeelen, en nog meer met voroordeelen. Voortvarendheid is goed, is prgzenswaard. maar al te groote haast bracht menigeen teleur stellingen en moeilijkheden. Maar aan den anderen kant bedenken Vlis- singen's vroede mannen dat de voorspoed van menige onderneming of plaats afhing ot bevor derd werd door een kloeke daad. En dat onder te lang wikken en wegen menige goede kans allicht voorbjjgaat Wg hopen nu maar dat spoedig over de hangende plannen het volle lioht kan opgaan en het algemeen daarover eens zal kunnen Maar bovenal dat de nu gevoerd wordende onderhandelingen mogen leiden tot eene flinke onderneming, die aan de badplaats Vlissingen nieuw en vooral gezond leven brenge. Het is noodig!" Op die mededeeling en beschouwing zullen dus de onderhandelingen toch zeker wel niet zjjn afgesprongen. In de tweede plaats wgst de llutingiche courant op het vermelden door ons van feiten toen in Middelburg een pereoon werd aange houden in verband met den bekenden diefstal eener schilderg van Frans Hals in Den Hang en een inbraak in onze stad zelve. Daaromtrent dit. Destjjda hadden wjj politie en justitie toe gezegd te zullen zwggen over de bewuste arre statie, niettegenstaande wg reeds al de gege vens hadden voor een juiBf, uitvoerig relaas omtrent beide feite», waarbg zelfs de in onz- Btad bestolene zoo beleefd was geweest onzen verslaggever rond te leiden in zjjn woning en alles mee te deelen. Dos middags kwam echter nit Den Haag een telegraphison bericht van bet bekende cor respondentie-bureau, waaruit bleek dat dit reeds op de hoogte was van de arrestatie. Vermoedende dat men daar das meer wetenniet kunnende nagaan hoever de me- dedeelingen van dit bureau aan andere bladen zich zouden uitstrekken niet de kans willende loopen dat wjj achteraan zouden komen met onB bericht omtient een gebeurtenis in onze eigen stad, vermeldden wg wat wg wisten, na echter vooraf de justitie en de politie kennis te hebben laten nemen van het door ons ont vangen telegram en haar te hebben meegedeeld dat wg ons nu niet meer gebonden achtten. Dat ons uitvoerig berioht nu het vinden van den dader bemoeilgkt zou hebben, betwgfelen wjj ten sterkste. In elk geval was het feit reeds elders bekend. En het is later gebleken dat door die mededeeling men op het spoor is gekomen van de geatolen Frans Hals. Bekend is het tevens dat de dader alleen door de hulp van een advokaat in Antwerpen, eene eigenaardige opvatting van zgn ambtsgeheim had, zeer ten bate van dieven en diefjesmaats, uit handen der justitie is kunnen big ven. De derde opmerking van het Vlissingsoh blai geldt een berioht betreftsnde do overnam van De Zeeland, door de S taats-spoor wegmaat- schappjj Dat bericht was ons laat in den middag, toen er geen gelegenheid meer bestond om naar de juistheid ervan te informeeren, uit Utrecht goseind. En waarom nu hierby zwggen goud zou geweest zgn, is ons niet recht duidelgk. Een dergelgk gerucht heeft al moermalee geloopen. In elk geval meenon wjj dat tegen de opname van een gewoon gerucht als dit volstrekt geeri bezwaar behoefde te bestaan. Dat het gemelde nog geen feit is geworden, behoeft ook geen verbazing te wekken; en daaraan zal ons berioht wel niets toe of al gedaan hebben. Dergeiyke gebeurtenissen hebben haar tyd noodig, kunnen niet beoordeelen of zulk een overname in 't belang dor Maatschappjj Zeeland zon zgn, maar meenden en meenen nog dat opname van het bewuste bericht haar be langen allerminst schaadt. Ziedaar nu de drie feiten, door de Vlissingsche courant in hare acte van beschuldiging tegen genoemd. Zjj heeft er bljjkbaar nog meer, maar zjj wil hot bg die drie laten. Zg goueero zich anders niet. Wanneer die verzwegen feiten van dezelfde kracht zyn als de nu genoemde, schikt hot vry wel. Wjj beloven echter niet dat, mocht zg er later nog meedeelen, wg daaromtrent opnieuw ons zullen verdedigen. Want ons dunkthet nu al wel. Eén groot ding verliest de Vlissingsche Cou rant behalve dat men elk geval op zich zelf moet beschouwen uit het oog. By al wat wy deden, pleegden <vg overleg zooveel dit r washielden wg voeling met de personen die bjj de zaken op de eene of andero wjjze betrokken waren. En dit deed zg niet bg hare mededeeling omtrent de bekende Ijjn Zg ging sf op ge ruchten en aprak geen enkel woord met de firma Stofkoper Co, de eenige personen die konden oordeelen over de vraag of in deze gewenscht was in het belang van Vlissingen. Daar zit hem de kneep; daarin schuilt het groote versohil tusschen haar en ons. En dit klemt te meer waar het een groot o 1 ang voor haar eigen stad betrot. Bovendien kou zjj er tegen gewaakt hebben dat er in Rotterdam en elders ruchtbaarheid werd gegeven aan die zaak. Zg bad ook uit dat oogpunt beter gedaan zich niet achter ons te verschuilen. Want men wacht in haar lezerskring nog te vergeefs op oen verdediging van hare eigen houding, zoo Ignrecht in strgd met die, aan te nemen door een orgaan, dat geroepen is in de eerste plaats Vlissingen's bloei te bevorderen. En ten slotte een verzoek. Als zg tegenover on9 loyaal wil handelen, laat haar dan ook in h&Te kolommen onB toog tegenover het hare stellen. kon. besluit is, met vernietiging van het besluit van Ged. Staten van Zeeland, aan F. Mays, hoofd der openbare school to Wil- helminadorp, vergunning verleend de be trekking waar te nemen van ontvanger-grffier van den calamitenzen polder Oost-Beueland. Heden is het besluit officieel vermeld. Men zie Laatste berichten. Men herinnert zioh allicht hoe indertgd h ons blad over dit besluit van Gedeputeerde Staten niet gunstig is geschreven. Men zinspeelde op een daad van nepotisme, die daar achter schuilde. In hoever geheel juist was wat n meldde, weten wjj niet. Onze berichtgever gaf echter goede gronden op voor zgn beweren. In elk geval is tbauB dit plan zoo het bestond veïjjdeld en kan de hoer Mays, evenals zgn voorganger, de betrekking aan vaarden. De Regeering deed voorzeker oen verstan dige daad door den post voor de stallen woningen van het stalpersoneel op Het Loo van de staatsbogrooting af te nemen. Hierdoor komt zjj te gemoet aan oen bjjna algemeen uitgedrukten wensch. Er kan thans onderzocht worden oi ook op minder kostbare wjjzo te voorzien is in de bestaande behoefte; of het soms mogeiyk is noodige verbeteringen in meerdere jaren aan te brengen, zoodat de daarvoor noodige uitgaven door het rjjk gemakkelgkor kunnen worden gedragen. Nu, in de tegenwoordige omstandigheden, -en die te boog voor onze schatkist, welkt meerdere, noodzakelijker behoeften moet Ten slotte iets van pohtioken aard. De Standaard bejjvert zioh nog maar steedc het gowezen Ministorio-Kuypor te verde digen en vooral om den hoofdman daarvan te erheerljjken of schoon te wassohen waar bg zich schuldig maakte aan inconsequentie. Zoo o. a. ten opzichte der Katholieken. Daaraan wgdde do redaotie van'dr Kuyper's lgforgaan dezer dagen een hoofdartikel. Zjj zette daarin o. a. uiteen dat dr Knyper, toen aan het begin van zyne politieke ontwik keling stond, Bteeds de Roomschen heelt be streden. Dat standpunt was toen reeds door Groen van Prinsterer verlatenmaar aanvan- kelgk *00 schrjjft Di Standaard weigerde dr Knyper die zwenking mede te maken. Maar toen dr Kuyper, door zfc'ne verhuizing naar de residentie, voor het eerst in dagelgk- achen omgang met Groen kwam, is ook h allengs tot het inzioht gekomen dat zyn anti papistisch standpunt ondoordacht en niet lan- houdbaar was«dr Kuyper is door nie mand minder dan door Groen van Prinsterer van dit bekrompen en verouderd standpunt afgebracht". Aldus De Standaard. Dit gat het Handelsblad, steeds op de bres waar het geldt de halve waarheden en onjuist heden van De Stanilaard in 't licht te stelle», aanleiding tot deze opmerking: Zooala bekend ïf, is de heer Groen van Prinsterer reeds sinds zeer vele jaren (20 Mei 1876) overleden. Indien het vorenstaande geheel juist was, iu dan De Standaard niet eens willen toe lichten, hoe het mogeigk kan zgn, dat van andere voorbeelden maar te zwggen dr Kuyper op den 12en Mei 1891 (dus 15 jaarna Groen's dood) in zjjne bekende redevoering Maranatha nog sprak als volgt: -Steeds zou ik dan ook van verraad aan onze historie, van een verraad aan onze be ginselen roepen, zoo er ooit van ineensmelting of ook maar van te nauwe aaneensluiting met onze roomsohe landgenooten sprake viel. Im mers, wat er tusschen hen en om ligt is het pleit voor de vryheid vas conrcientie Ea in dezelfde rede werd zoo beslist ljjk de gevolgtrekking afgewezen, alsof dr Kuyper en de zgnen als één man met hen (de Roomschen) konden optrekken: »Dat dit niet kan, ligt aan onze glorienze historie dat dit niet kan ligt aan het bloed der mar telaren, dat gevloeid heeft; dat dit na niet kan en nooit zal kunne», ligt aan den sohran- deren grgsaard te Rome, die de pretentie maakt gevolmachtigd Stedehouder van Christus op aarde ta zgn." Aldns dr Kuyper in 1891. Hoe zit dat nu? Men kan natuurlgk niet aankomen met de bewering, dat dr Kuyper zoovele jaran heeft noodig gehad om van een «bekrompen" stand punt at te komen want wat zon dan in het artikel van De Standaard «de dsgeljjksohe om gang met Groen" ter zake doen Ot ontbreekt aan bet artikel van 20 Nov. jl. nog een vervolg, waarin wordt toegelicht, hoe in 1891 de invloed van Groen weder ge heel was vervluchtigd en dr Kuyper toen tot het «bekrompen en verouderd standpunt" was teruggekeerd Om dan 10 jareu later, in 1901, wellicht door het toevallig bladeren in Groen's geschriften, weder onder diens invloed te komen, zoozeer zelfs dat wat Groen wel uooit zou gedaan hebben zeer «nauwe aan eensluiting" met de Roomsche landgenooten werd gezocht om het regeeringakasteel te bemachtigen Komt over dr Kuyper wellioht nu weder een verflauwing van Groen's invloed enznllen dan misschien een nienwe democratische wenking mogen aanschouwen togen «de Roomscho landgenooten"? vraagt het Handels blad ten slotte. Kameroverzicht. Zitting van Dinsdag. De expedities en de emigratie van Javanen naar de buitenbezittingen («stolsel '-Van Deventer, zooals de heer Troelstra het noemde) werden heden bjj het voorfgezet debat over de IndiBohe begrooting door de ver schillende sprekers in hoofdzaak behandeld. Vooral over de expedities werd lang en breed gedebatteerd, waarbjj het temperament van de heeren ook eon woordje medesprak. De heer Bos bv., de kalme, bedaarde heer Bos, die alleB eerst mot zgn nuchter verstand bekgkt, merkte zeer terecht op, dat tie vele xpedities, die thans in Ned.-Iodië «aan het werk" zjjn, een verklaring vinden in het feit, dat er door vroegere achteloosheid en slapheid van het gouvernement «achterstand" is ont staan, welke nu goedgemaakt moet worden. Dat was een opmorking en een woordje van pas. Het is zeer verklaarbaar dat het bloed, bjj deze militaire tochten vergoten, afgcjjzen en weerzin bg velen opwekt, maar men vergete niet, dat de toestanden hier en die in Indië hemelsbreed verschillen. Waar men leest van onaihankeiyke" staten en vorsten, die door wapengeweld onder ons rechtstreeks bestuur worden gebracht, is het goed hierby wel te be denken dat het sleohtste Europeesche bestuur voor de onderdanen van deze «onaihankelgke vorsten" nog beter is dan het «bewind" dier vorsten zelf, die, geiyk de Boni-expeditie nog onlangs leerde, leven van afpersing en kneveling hunner onderdanen. En de heer Van Kol, die altgd maar weer als bestrgder van wat hy noemt het «imperialisme" in de Kamer optreedt, is daardoor dikwyis do pleitbezorger van «vor sten", tbb kapitalistisch van natuur en inborst dat een gewone Europeesche «kapitalist", er bg vergeleken, nog een onschuldig kind ia. Maat dat zjjn sóo van die kleinigheden, waar aan niet gedacht wordt als de heer Van Kol of de heer Troelstra aai het uitpakkea gaat. Wjj hooren dan liever den heer De Stuera over die zaken Bpreken. Ook hy overdrgft wel eens in het vuur zgner welsprekendheid hg is een redenaar le klasse maar vervalt nooit in het bombas tische, geiyk met den heer Van Kol maar al te dikwyis het geval is. Ook heden was de heer De Stners weer op de bres en toonde hg weder tegen hetgeen hg «werken met karabgnen" noemde in de Gajoo- en Alaalanden. Het was, evenals ver leden jaar, weder muisstil in de Kamer toen hy zyn rede uitsprak. Door podagra gepgnigd, kon hg niet staan, zoodat hy zittend de Kamer toesprak. In hoofdzaak was het een herhaling en rechtvaardiging van zgn bekende Gajoe- speech, die toenmaals zooveel opschudding heeit verwekt, en praohtig was zgn opmerking aan het adres zgner politieke vrienden, die hem toen een plechtige verklaring van afkeu ring op het dok hadden gestuurd, dat deze verklaring voor hem een «electorale naoht- meirie" was. Voor de nieuwe heeren in den Roomsehen hoek is dat een zeer slecht voorbeeld geven. Maar daaraan stoort de afgevaardigde van Weert eioh niet. Hg zegt wat hg denkt en hg doet dat goed. En ad rem dat hg is 1 Dat ondervond heden de voorzitter. Hg sprak n.l van «stupide" opmerkingen, die do tegenwoor dige Minister van koloniën vroeger aan zyn adres had gericht en die hom in een «odiens daglicht" hadden geplaatst. Natnnriyk een interrumptie van den voor zitter. De heer De Stners mocht niet van stupide opmerkingen" spreken, waarop deze dadelgk er op wees dat in hetgeen volgen zon de rechtvaardiging van deze qualifioatie lag. Het kwam er zoo njjdig en vinnig nit, dat de vader van de «stupide opmerkingen" sgu plezier aan kon. Ook de «pacificatie" van Atj<h werd dooi hem voor het voetlicht gebracht en het moet gezegd wordende cyfers, door hem genoemd, geven te denken. Pacificeeren" met een snel heid van 2853 dooden in 1903 en van 4726 dooden in 1904 is tooh een wonderlgk proces om een bevolking in rast en vrede te laten leven. De heer De Stners is dan ook zeer pessimistisch gestemd ten opzichte van het toekomstig heil, dat uit dit pacifioatie systeem moet voortvloeien. De heeren Yerhey, Van Bylandt en Thomson hadden minder scherpe oritiek over de expedities. De heer Thomson, die zgn maidenspeech hield, wilde expedities met een «minimum bloedverlies"; maar hoe die in de practgk zgn uit te voeren, gaf hjj niet aan. Wg gelooven dan ook niet, dat dit debuut erg gelukkig was, al moet geoonstateerd worden dat hjj voor-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1905 | | pagina 1