MIDDELBURGS» COURANT. Woensdag 15 November. Uit Stad en Provincie. N°. 270. 148' Jaargang. 1905. Doze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaal, zoowel voor Middelburg als voor alle plaatsen in Noderland franco pp., ƒ2. Afzonderlijke nummers kosten 5 cent. THERMOMETER EN VERWACHTING. 14 Nov. 8 a. vm 41 gr., 12 u. 42 gr., av. 4 u. 43 gr. F. Verwacht: matige NO. wind, betrokken laoht, waarschjjnljjk regen of sneeuw, dezelfde temperatuur. Advertentiön20 cent por regel. Bij abonnement vool lager. Geboorte-, dood- en allo andore familieboriohten on Dankbotuigingon von 17 regels f 1.50elko rogol meoi 20 cent. Reclames 40 oont por regel. Grooto lettors naar de plaats, diojzij innemen. Tot de plaatsing van advertentiën en reclames, niet afkomstig uit Z e e 1 a n d, betreffende Handel, Nijverheid en Geldwezen, is uitslaitendggoreohtigd het Alg«m«*n Adv«rtontt«-BMr*»u A. DB LA M»B As., N.X. Voorburgwal 386, Amsterdam. Middelburg 14 November. Sprokkelingen. De toespraak, Vrjjdag door den Minister van binnenlandsche zaken gehouden tot de Com missie voor de Grondwetsherziening, geeft weinig stof tot beschouwingen. Zy moet strekken tot verduidelijking van dc bedoeling der Regeering omtrent de taak, die volgenB hare meening op de Commissie rust. Is dit doel bereikt? Eigenaardig klinkt zoo nu en dan de opmer king van den Minister: ziet u, de Regeering wil uwe volkomen vrijheid eerbiedigen maar z|j wenschi u even op te merken dat En dan volgen eenige vriendelijke wenken die eigenlijk aan die volkomen vrjjheid heel wal afbreuk doen. Dat de Regeering zelve de kwestie van het blanco artikel 80 enz. der Grondwet zou regelen, wisten wg, maar de overige artikelen, met de kiesbevoegdheid nauw in verband staande, aan welker herziening de Commissie zich mag wijden, worden nu aangewezen. WÜ hebben die reeds opgesomd: de Eerste Kamer; de vereisohten voor de benoembaar heid harer leden; het kiesrecht voor die Kamer; de ontbindbaarheid der Provinoiale Staten; het al dan niet toekennen van het reoht van amendement aan de Eerste Kamer; de evenredige vertegenwoordiging; de verdee ling van het Rjjk in kiesdistrictende zit tingsduur der leden van de Staten-generaalde schadeloosstelling van de leden der Staten- Generaalde vereeniging van het lidmaatBohep van een der beide Kamers met andere ambten of bedieningen, en al datgene wat verder met die onderwerpen kan geacht worden in ver band te staan of uit de daaromtrent te formu leeren voorstellen voort te vloeien. Tot die onderwerpen wensoht de Regeering dat de Commissie zich in hoofdzaak zal be palen; al beweert zjj ook dat haar taak niet expressie verbis wordt beperkt. Dan merkt de Regeering nog op »dat aantal onderwerpen als vanzelf naar den achtergrond gedrongen worden, omdat daarom trent bjj de generale Grondwetsherziening van 1887 onderzoekingen hebben plaats gehad, die tot 't zg positieve, 't zg negatieve beslissingen hebben geleid, welke tot heden bi gei aangevochten zjjn gebleven, bt althans, met ilschts enkele afwijkingen, algemeen geoor deeld worden gehandhaafd te moeten big ven." Ook hieromtrent das een wenk tot beper king. Of liever om veel terzjj te schuiven of maar te laten ruBten. Preoies bljjkt uit dit alles de juiste bedoeling der Regsering niet. Tooh mogen wg daaruit wel opmaken haar verlangen dat bjj de ft. s. Grondwetsherziening alleen die vraagstukken aan de orde komen welke de samenstelling der volksvertegen woordiging raken. En zeker zgn die het meest urgent. Welke onderwerpen behooren tot die naar den achtergrond gedrongene? Moet daaronder ook soms gerekend worden de kwcBtio der troonsopvolging? Aan de eene zgde zouden wg dit betreuren; aan den anderen kant, ter bespoediging van het voornaamste werk: de kiesreohtregeling, ware het niet zoo ongewensebt. Ook ten opzichte van den tgd der voltooiing van den arbeid der Commissie wil de Regee ring hare volkomen vrgheid eerbiedigen. Maar hoe eerder zg tooh gereed is met haar werk hoe liever, want de Eegaering wil »haar voorstellen tot Grondwetsherziening zóó tgdig indienen, dat eene beslissing in eerste instantie kunne vallen vóór het einde van het thans ingetreden vierjarig parlemontaire tgd vak. En daarom verwacht zg met grond dat de Com missie het haTe zal doen om het mogelgk te maken, dat de Regeering van hare beschou wingen en voorstellen ten volle nut zal kunnen trekken." Wil nu de Commissie ook de troonsopvolging bespreken en daaromtrent voorstellen doen, dan zal dit zeker heel wat tgd vorderen. En verlangt de R9geering dan hierop verder in te gaan, dan vreezen wg dat haar plan, om tgdig gereed to"zgn, niet zal gelukken. Want op den weg tot regeling van dit vraagstuk zal zg nog heel wat moeilgkhedeo vinden. En het zou ons niet verwonderen als zg deze lastige kwestie liefst onaangeroerd zag. 3 geheels rede van den Minister is een diplomatiek stuk, dat ook voor de Commissie veel te vragen en te denken geeft. De grenzen van de beperking harer werk zaamheden dient zg daarom zelve te trekken. De Regeering kan dan ait de vruchten van haar werk een keuze doen. Wg lazen dezer dagen do Ootober aflevering van het Indisch Mafonniek Tijdschriftdat thans geredigeerd wordt door mr J. H. Carpentier Alting, als opvolger van zgn vader, voorheen prodikant in Indiè', nu emeritus in Den Haag. In eene beschouwing, onder het opschrift Nieuwe Banen, wordt gewezen op de ook in Oost-Indie veranderde toestanden en verhou dingen. Van politieken strgd bemerkt men daar nog sleohts weinig als gevolg der politieke onmon digheid, waarin men daar nog steeds wordt gehouden, maar des te meer komt de strgd der meeningen voor den dag op korkelgk gebied. Van Rome's kant worden de vreedzame gees - telgken van vroeger vervangen door volgelin gen van Loyola. Naast de kloosterscholen zgn nu scholen met den bgbel voor knapen en meisjes verrezen het orthodox geloof onder Protestanten voort te planten. En verder nog wordt ook in Indië eenepar- tgverdeeling voortgezet; Bcholen met den bg bel bleken nog te vrgzinnig voor eenigen in den Lande en een Paul Kruyer-sohool verrees naast de bgbelsohool, een kwitang-kerk naast orthodox e-protes tante »En wie weet hoever de parfg verdeeling Indië nog voeren zall" roept de sohrgver uit. Daartegen zgn nu de vrgzinnigen ook wak ker geworden. In Indië heeft thans de partgstrgd de ge- heele Europeesobe bevolking in de gelederen der strgdenden opgenomen de idylle van voor heen is weggevaagd. De schrgver betreurt het ontbranden van dien partgstrgd niet. Hg moest komen ook in Indië; hg was on- af we or baar. Er zgn er die de noodzakelgkheid van dien strgd ontkennen. De schrgver niet. Wie dat doen, zegt hg, miskennen de waar heid dat elk beginsel zgn profeten noodig heeft om de overwinning te kunnen behalen; dat menig nieuw denkbeeld eeuwen lang sluime rende is gebleven omdat die profeot nog niet was opgestaan, en eerst luide verkondigd en ter overwinning gevoerd kon worden toen hij eindelgk verscheen. De schrgver en de zgnen maken zich op dien atrgd te strgden, eerbiedigende iedera eerlgke meening, zoolang zg gelooven kunnen dat zoo iemand strgdt voor wat hg met over tuiging noemt de goede zaak. Maar daartegenover stellen zg tooh ook de hunne. Daarvoor zullen eg een krachtigen strgd aanvaarden, ruiterlgk mot open vizier. Indië ondervindt dus thans en zal meer en eer ervaren wat Nederland reeds jaren kent. Het kan Indië goed doen, omdat het do lesten zal wakker schudden. En Indië ook juist op geeBtelgk gebied zooveel behoefte heeft aan kracht, manlgkheid en werkzaamheid. Van hier zien zeker velen, die weten wat zulk een strgd beteekent, met belangstelling uit naar de gebeurtenissen daar. Want op dit punt zgn ook moederland en koloniën éen. De audiëntie van den minister van koloniën zal Vrgdag a. s. niet plaats hebben. De St. ct. no. 267 bevat een besluit waarbg wordt bepaald dat do motor- en rgwielwet 1 Januari in werking treedt. KORTE MEDEDKELINGEN VERGADERINGEN. In de jaarvergadering, te Amsterdam ge houden, van de Vereeniging tegen de Kwakzalverij medegedeeld, dat het ledental steeg van 667 tot 718 en het aantal intoekenaarB op het Maandblad ook voortdurend toeneemt. In de vacatures dr W. Rutgers van der oeff (niet herkiesbaar) en A. J. Wgnne (die bedankte) werden tot lid van het bestuur gekozen de heeren dr E. J. Abrahams en C. Nannes Gorter, beiden te Amsterdam. Dit laatste ter verbetering van het bericht in ons vorig nommer. Oost-In dië. Uit Batavia wordt aan het Bdbl. geseind »Tjoet Njadin is niet gesneuveld maar ge- ingen. Zg was de weduwe van Toekos Oemar.'' Bg de administratie der troepenmacht te Djambi hebben, volgens het Bal. Nbid., knoeio- rgen plaats gehad, waafÜg een officier en vorscheidene onderofficieren betrokken zgn- Ze zouden aan het licht gebracht zgn door een ontslagen onderofficier, die het niet kon verkroppen, dat hg er niet langer aan deel kon nemen. De klager is er echter zelf »bg", zooals men dat zegt. Binnenkort zal men wol moor van deze zaak hooren. De Russische vrouw, die h i e r t e r stede vertoefd heeft, is voor rekening van het Israelietisoh armbestuur naar Rotterdam vervoerd. De bedoeling is te trachten haar door de zorg van de Montefiore-stichting i Amerika te laten reizen. Met ingang van 2 Nov. is de brieven gaarder te V e e r e P. P. Visser eervol ont slagen. De gemeenteraad van Serooskerke (W.) besloot om voortaan bg de huwelgks- voltrekkingen uit te reiken een werkje, uitge geven door de Ned. Vereen, van Ned. Kinder artsen betreffende de opvoeding van den zui- geling. Tot bestuursleden van de aldeeling Krui- ningen der Maatschappij tot bevordering van landbouw en veeteelt in Zeeland zgn gekozen de heeren M. Kostense, J. Welleman, J. Wonder- gem en J. G. van Nieuwenhugzen. De heer W. in 't Anker, die benoemd was, bedankte. rd- Andere beweren dat, ware er geen schandaal gemaakt, het stuk nu reeds vergeten zou zgn. Hoyermana heett het slot van het stuk ver anderd. Rosa verdrinkt zioh niet maar wil Jodin worden, waarop Rafael echter zich van haar afwendt. Die verandering wordt vrg algemeen alles behalve gelukkig genoemd. Het spel werd algemeen geprezen. De groote bibliotheek van wglen C. H Spurgeon, vooral rgk aan puriteinsohe boeken, gaat naar Amerika. Ze is gekocht door hei WtlUam Jewell college, een van de voornaamste inrichtingen voor onderwgs in de Vereenigde Staten, 50 jaar geleden, in de stad Liberty door de baptisten vau Missouri, met degelde- lgke hulp van Jewell, gesticht. N. v. d B. 8EN0EMINBEN, EN& Bg kon. besluit is aan mr J. B. Peyrot, in verband met zgn benoeming tot lid vau den raad van toezicht op de spoorwegdiensten, eervol ontslag leend uit zgn betrekking van referendaris bg het dep. van binnenlandsohe zaken is de heer A. Lengkoek benoemd tot tweede techn. ambtenaar aan het bureau gravure het dep. van marine. De minister van binnenlandsohe zaken zal voortaan eiken Zaterdag, te beginnen met 18 dezer, niet meer te 12, maar te 2 uren aan het lokaal van het dep. van binnenlandsohe zaken, allen ontvangen die hem over de zaken van zgn departement wenschen te spreken. De raadsvergadering, Maandag te N o o gouwe gehouden, had een eenigszins fee Igk karakter, daar het juist 40 jaar geleden dat de heer J. de Vlieger ala raadslid werd geïnstalleerd. Alvorens tot de werkzaamheden, o. a. opmaken van het suppletoir kohier van den hooidelgken omslag, over te gaan, wenschte burgemeester den heer De Vlieger geluk met het beleven van dezen dag, herinnerde aan eenige belangrijke zaken, in dat40jarigtgdvak door zgne medewerking verricht, overhandigde namens de overige raadsleden en den seoretaris, een stoffelgk blgk van waardeering en vriendschap en uitte den wenscb, dat het gegeven worde, nog eenige jaTen in het belang van de gemeente werkzaam te zgn. De heer De Vlieger dankte voor een en onder in gevoelvolle woorden en beval zich verder in aller vriendschap aan. Na de behandeling der voornoemde sprak ook de secretaris een woord van hulde, waardeering en dank tot den jubilaris, waar mede hjj al dien tgd en speoiaal de 33 jaren van diens wethouderschap zoo aangenaam ge werkt had. Ook hg uitte de beste wenBohen het nog verdere leven van den nog krassen en waardigen man. De klerk der postergen en telegraphie 2e kl. M, de Haas is van Rotterdam verplaatst naar Breskens. Het werk aan de los- en laadplaats Philippine is afg9loopen en door burg. weth. goedgekeurd. Het geheel mag eene groote verbetering heeten, zoowel voor de visschers als voor de landbouwers. LETTEREN EN KUNST. Frits Bouwmeester is naar Indie gegaan niet echter om bg zgn broer maar om bg het Brondgeest-ensemble op te treden. Mengelberg had te New York een groot succes. Over Ghetto van Heyermans is de Ber- ljjnscbe pers zeer verdeeld, zooals trouwen' steedB het geval is. Sommige critici r het hoog, en spreken zelfs van een groot succes. Verschillende Berichten. In December, en zoo noodig Januari e. k.. zal te Leiden, Utrecht, Groningen en Amster dam gelegenheid worden gegeven tot het af leggen der practische examens van apotheker. Die examens zullen aanvangen te Leiden en te Groningen op 11, to Utrecht en te Amster dam op 7 Dec. e. k., en do volgende dagen Nadere bg zonderheden meldt de St.ct. no. 267. De Koninkljjke familie wordt Woensdag avond te ongeveer haltnegen per extra-trein op Het Loo terugverwacht. De Koningin en de Prins Hendrik be vinden zioh thans te Stuttgart, waar zjj door do koninklijke familio van Wurtemburg zeer hartelijk ontvangen werden. Te Mannheim is door het bestuur van de Mannheimer Goederenbeurs eene vergade ring bijeengeroepen van belanghebbenden bg den Rotterdamschen graanhandel. Die vergade ring was druk bezocht. Behalve vertegenwoordigers van de Mann heimer Beurs waren afgevaardigden aanwezig van de graanbeurzen en markten van Frank fort, Keulen, Duisburg, Dortmund, Kreteld en Mainz. Met algemeene stemmen werd de volgende motie aangenomenNadat de poging van de Boven-Rjjnsohe en de Rjjnsch-Westfaalsche graanbeurzen en markten, om door uitzending van gedelegeerden mede te werken tot de be legging van het conflict in de Rotterdamsohe haven, is mislukt, raden wjj onzen collega's dringend aan, geen verzendingen meer naar doen, maar deze over andere havens te leiden, totdat te Rotterdam weder geregelde toestanden heersohen. Hot hoofdbestuur vau de Nederlandschc Banketbakkers Vereeniging, vertegenwoordigende ongeveer 600 banketbakkers, heeft zich mat een adres tot den minister van binnenlandsohe zaken gericht, met het verzoek, bg de in de Troonrede aangekondigde herziening der drank wet te willen letten op verschillende bepalin gen, die thans de banketbakkers in de uitoefe ning van hun beroep belemmeren. De raad van Barendrecht heeft, nadat de heer Wjjokerheld Bisdom benoemd dier gemeente, vergaderd en in het reglement van orde voor de vergaderingen van den raad aan art. 5 een nieuwe alinea toe gevoegd, waarin aan den voorzitter wordt op gedragen, bg opening en sluiting der vergade ring het gebed op zeer eerbiedige wjjze voor te lezen. Door de Westersiktrraffinaderij is gekoobt de Amstelsuiker raffinaderij, om vast te stellen of het mogelgk zal zjjn in de fabriek speciaal artikel, dat de Wester thans niet vol doende maken kan, loonend te kunnen fabrioee- Beantwoordt die proef niet aan de ver wachting dan zal de koop geannuleerd kunnen worden. Het telegram betreffende dezen koop, in ons vorig nommer opgenomen, was onjuist begrepen. Ongeveer 40 jaren lang heeft men te Sommelsdjjk voor de straatverliohting gas ge- Thans heeft men hot gaslicht weer vervangen door de oude petroleumlampen 1 Dr C. W. Bollaan en zgne eohtgenoote te Rotterdam hebben tegen 1 Januari ontslag genomen als geneesheer-directeur en oIb directrice van de eenige jaren geleden door hem daar opgerichte I eree-dging ter bestriding van lupus in Nederland. Door de Dumche regeering z§n bg de onze langs diplomatieken weg bezwaren in gebracht tegen hot toelaten van hazardspel to Vaals in Limburg. Men speelt daar reeds met minima van 1000 francs. Bloemrjjk. Uit do rede van ds. Sikkel op het feest van Patrimonium»De edelman Hovy en de werkman Kater, die hand in hand ston den aan do wieg van het Bpruitje, dat thans eon machtige boom iB geworden." Te dat deze den wonsch had te kennen ge geven dat zjjn dochter door eon huweljjk met den touwslager in haar eer zou worden her steld. De ernstig verwonde man is naar hot ziekenhuis gebracht. De dader is gearresteerd. Een der bekendste ambtenaren der ge- meente-seoretarie te 's-Hage heeft Donderdag ochtend zgn bureau verlaten en is nóch daar, nóch in de eohtelgke woning teruggekeerd. Vermoedelijk onder den indruk van ambteljjke voorvallen, heett hg zich buiten do stad be- goven en uit het Noorden des lands de kost baarheden, die hg bg zich droeg, naar's-Hage gezonden. Aan den afslag aan de Scheveningsohe haven ia een groote roofvisch aangebracht, een »Hoozemond", met een gevaarljjk grooten muil. Het beest, dat 1 moter lang ie en welks kop zoo groot is als de helft van het lichaam, vond geen koopers. Onder Tiel onstond Maandagmiddag tus- schen eenige dronken marktbezookors een vechtpartij, waarbg een steenovenarbeider tot onherkenbaar too gestoken en gesneden werd. Toen de man, per rjjtuig bg een dokter ge- braoht, daar aankwam was hjj uitgeput door bloedverlies. De dader ie bekendhet is iemand uit Ochten. Te Groningen is oen geheel gozin onwel geworden na het eten van poffertjes, welke ge bakken waren met olie in een geëmailleerd pannetje. De vader, die een stuk sohelvisoh gegeten had, dat met dezelfde olie was gebak ken, kTeeg het hevig benauwd, zoodatmen het ergste vreesde. Gelukkig zgn allen ten slotte weer hersteld. Ongelukken. Aan het stationsplein te Hilversum is door don rangeerenden lokaal- trein op Utrecht een conducteur overreden en gedood. De man laat een vrouw met vier kinderen achter. Te Rotterdam kreeg een werkman, bg het lossen van een stoomschip eenige balen jutte op het hoofd. De man kreeg schedelbreuk en bleef op de plaats dood. Te Okkenbroek wierp een landbouwer een gaffel naar een hond, dooh raakte een 25-jarigen arbeider, die een der punten in den rechter slaap kreeg, waardoor de dood onmiddellijk intrad. Een onderwijzer te Noordwjjk a. Zee was Zaterdagavond naar Hillegom gegaan. Op den terugweg wilde h|j op do in gang zgnde stoomtram springen, die naar Leiden vertrok. De sprong moet hem mislukt zgn, zoodat hg onder de tram geraakte. Hg is op en in het ziekenhuis te Leiden. Men vreest, dat zgn been geamputeerd moet worden Rotterdam is een 70jarige man, die in de deur van zgn woning stond, door een door drank opgewonden touwslager ernstig met een mes in de linkerborst nabjj de hartstreek verwond. De touwslager had eenigen tgd voren met den ouden man woorden gehad o Men wil te Oostende stoom visohsloepen doen bouwen, welke 13-15 knoopen zullen loopen en bestemd zgn voor de visscherjj op kusten van Marokko, waar visch in over vloed wordt aangetroffen. De snelvarende trawlers zonden even spoedig den afstand tussohen Oostende en Marokko afleggen als de thans bestaande stoomaloepen tgd noodig hebben om naar IJsland te gaan. Te Lophem, nabg Brugge, is in den nacht van Zondag op Maandag weer een stroopers- drama voorgevallen. Een jachtopziener hoorde nachts Bchieten nabjj zgn huis en bemerkte dat men zgn hond had geraakt. Hg ging naar buiten en zag het licht van een lichtbak Op hetzelfde oogenblik klonk een tweede schot en zonk h|j dood neer aan de voeten van zgn vrouw. Vermoedelijk is de reden wraakneming over een bekeuring. Een der olifanten, die in het Beketowte Antwerpen optraden, heeft zich overeten en is aan de gevolgen eener indigestie gestorven. Het beeBt had nl. den inhoud van een koffer met kledingstukken naar binnengespeeld Het l|jk is naar het slachthuis gevoerd. Het dier was omtrent 50 jaar oud. In het gehuoht Noirmont, nabjj Aarle* was de vrouw van een landbouwer uitgegaan, terwjjl haar twee kinderen, slechts eenige maanden oud, in de wieg sliepen. Toen zg terugkwam, sprong zg verschrikt achteruit. Twee zeer groote ratten sprongen van het bedje en namen de vlucht. Een der kinderen gaf geen teeken van leven meer. Van het ge laat waren neus en ooren afgeknaagd en de oogen uitgekrubt. Het andere had een diep. bloedende wonde in de keel De geneesheer hoopt het jongste kind in 't leven te behouden- De moeder is zinneloos van droefheid en ver keert zelfs in levensgevaarlijken toestand. Vrgdag ging een koewachter toLooten- hulle in den stierstal, en bemerkte dat de zoon van den boer dood op den grond lag Je Btier was los en stond naast het daohtoffer. De jongen had eene wonde aan den rechter slaap, hem door den stier met een zjjner hoorns toegebracht. Velen zullen in do laatste drie dagen wel met verbazing den ongewoon lagen barometer stand hebben waargenomen zonder dat die door een storm werd begeleid. Op de Franeche kusten heeft men echter

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1905 | | pagina 1