IIIIIIIELIU KliSCIIK COURANT. Woensdag 8 November. Uit Stad en Provincie. N". 264. 146° Jaargang. 1905. Deze courant verBchijnt d a g e 1 ij k b met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaal, zoowel voor Middelburg als voor alle plaatsen in Nederland franco pp., f 2. Afzonderlijke nummers koBten 5 cent. thermometer en verwachting. 7 Nov. 8 u. vm 43 gr., 12 n. 49 gr., av. 4 u. 50 gr. F. Verwacht: zwakke tot matige meest Z.W. wind, veranderlijke bewolking, dezelfde temperatuur. Advortontiën: 20 oent per regel. Bij abonnement voel lager. Geboorte-, dood- en alle andere familieberichten en Dankbetuigingen van 1—7 regels f 1.50; elke regel mooi 20 cent. Reclames 40 oont per regel. Grooto letters naar de plaeta, diojzij innemen. Tot de plaatsing van advertontiën en reclames, niet afkomstig nit Z e o 1 a n d, betreffende Handel, Nijverheid en Geldwozea, is nitslaitendggereohtigd het Algnmeon Adv»rt«nll»-Bar«au A. DM LA HAR Aa.. HJE Voorburgwal 266, AuuUvdam. Middelburg 7 November. tbr rechtvaardiging. Tegenover de bekende bewering van het Dagbl van Noord-Brabant dat de door haar gepablicserde feiten omtrent de Tweede Kamer-verkiezing in het distriot Breda verzinsels, smoesjes en leu gens waren, toont nu de Bred. Cl. aan dat hetgeen zg sohreet niet »op lossen grond" stond, door eenige verklaringen af te drukken, die woor delijk zjjn opgeschreven zooals de onderteeke naars die hebben afgelegd. Die geteekende verklaringen betreffen het gebeurde te Beek en Rucphen, terwijl een tweetal personen, die eohter verzochten hnn naam niet in de courant te vermelden, mede- deelicgen doen omtrent het voorgevallene te Zevenbergen en Etten. Door een en ander wordt volkomen beves tigd wat door de Bred. Crt is medegedeeld en cjj zegt, wanneer het Dagbi nog meer wensoht, nog 't een en ander in het vat te hebben. Door den heer Ingen-Housz is bovendien bg den bisschop van Breda een klacht ingediend over de houding der geestelijken bg de ver kiesing, in 't bjjzonder tegen den kapelaan fitten, en indien de heer Ingen-Housz niet voldoende gerehabiliteerd wordt, zal een aan klacht zeker niet achterwege blijven. naam, firma of merk, De Algemeens Nederlandsche Bond van Mine raalwaterfabrikanten en Bierhandelaren, gevestigd te Amsterdam, heeft zich ook tot den tegen- woordigen minister van justitie gewend met verzoek bg eventueele wijziging en aanvulling der strafwet, daarin de volgende bepaling op te nemen: Hü die opzettelijk flesschen, kruiken, siphons, fusten of andere voor het daarin afleveren van dranken bestemde voorwerpen, voorzien van eenB anders naam of firma of van het merk, waarop een ander recht heeft, wederrechtelijk verkoopt, te koop aanbiedt, aflevert, in voor raad heeft ten verkoop of teneinde ze te gebruiken voor het daarin afleveren van dran ken, welke niet vervaardigd zjjn door of be trokken van dengene wiens naam, firma of merk op het de dranken inhoudende voorwerp voorkomt, wordt gestraft met gevi van ten hoogste drie maanden of geldboete van ten hoogste drie honderd gulden. Gelijke straf wordt toegepast op hem, die opzettelijk eens anders naam of firma of het merk waarop een ander reoht heeft, voor komende op eenig in het eerBte lid genoemde voorwerp, wederrechtelijk onkenbaar of onlees baar maakt of op eenigerlei wijze daarvan verwijdert. BENOEWIINUEN, ENë. Bg kon. besluit: is de schout-bg-nacht J. G. Snethlage eervol ontheven van de betrekkingen van chef van den marinestaf en van de afdeeli en personeel bg het dep. van marine en is kap. -luit, t/z. W. D. H. baron van Asbeok tjjdel. belast met de waarn. dezer betrekkingen; is aan den kap. J. L. Smulders, van teg. int., op verzoek, met pensioen, eervol ont slag uit den mil. dienst verleend en is hg het res.-perB- der landm. benoemd tot res.-kap. bjj de inf. der landweer. De audiëntie van den minister van finanoiën aal op Donderdag a. s. niet plaats hebben. De oommissie voor de machinisten-examens aal, aanvangende 28 dezer, zitting honden Rotterdam. De aanvragen om tot die examens te wi den toegelaten moeten den voorzitter der oommissie vóór 18 November bereikt hebben. Nadere bijzonderheden bevat de St. Gt. no. 261. Alge tweede kamer. emeene besohouwinger (Slot.) Militaire uitgaven. Financ'eele toestand. 7 ien opcenten. Verhaoging successiebelasting. Credietaanvrage stallen op het Loo. Eenige leden drongen aan op invoering kosteloos openbaar ouderwjjB en hoopten dat het Kabinet in anti-militaristisohen geest zou werkzaam zgn en aanzienlijke bezuinigingen op de militaire uitgaven op den voorgrond zon stellen. Andere leden, die de defensie het strikt noodige niet wilden onthouden, sloten aich aan bg den wensoh naar bezuiniging, waar dit slechts eenigazins mogelgk zon blgken. De instelling van een nienw departemem van Landbouw, Ngverheid en Handel vond geen onverdeelde instemming. Gevraagd werd, of maatregelen zullen worden voorgesteld ter bevrediging van de belangen van den middenstand. Verscheidene leden betreurden de intrekking van de wetsontwerpen tot afschaffing van Staatsloterij, het Vaccinewetje en de Strafwet novelle. Omtrent de vraag, of do algemeene financi- eele toestand ongunstig is te aohten, waren de gevoelens verdeeld. Bepleit werd het bo- van sommige takken van Staatsdienst als Staatsbedrijven met afzonderlgke finanoiën. Sommige van de leden, die den finanoieelon niet gunstig achtten, meenden, dat het vorig Ministerie fioancieele maatregelen had moe'en nemen naar aanleiding van de wetten tot verhooging dor kosten van het lager onderwjjs en tot pensioneering van bijzondere onderwijze». Hiertegenover word opgemerkt, de min gunstige toestand der financiën :er is veroorzaakt door de wetten, tot stand gekomen onder het Kabinet van 1897, met name de Woningwet, de Leerplichtwet, Ongevallenwet en de Legerwet, terwjjl voorts betoogd werd en bestreden dat van vrijzinnige zgde inderdaad niets is ge daan, teneinde de lasten van zwakkere pp sterkere schouders over te brengen. Ten aanzien van de wgze, waarop dit Mi nisterie duurzame versterking der middelen wil tot stand brengen, had men meer licht verwacht. andere leden kwamen tegen dit ver langen op, doch hoopten, dat het eerste hier toe strekkende voorstel dan ook spoedig zal worden ingediend. Eenige leden wenschtende noodige versterking der middelen te verkrjj- gen door verhooging der directe belastingen, verscheidenen, onder wie ook medestanders van het vorige Ministerie, drongen aan op velting van de vermogens- en de be drijfsbelastingen. Voorts werd aanbevolen verhooging der successiebelasting, een flinke belasting van de goederen in de doode hand, invordering van het personeel en van de bedrijfsbelasting, een debietrecht op tabak, belasting op automobielen en speel kaarten, booge rechten op ohampa andere fijne wjjnen en bieren, voor zoover de internationale verhoudingen dit toelaten, vor- hooging van den gedistilleerd, aocjjns, herzie ning van de regeling der registratierechten. Het voorstel tot heffing van 10 opcenten op de vermogens- en bedrijfsbelasting vond veel tegenkanting. De meerderheid der leden bleek niet gezind in die helfing toe te stemmen, tenzg de noodzakelijkheid daarvan duidelijk werd aangetoond. Verscheidene leden m dat op de ingediende begrooting van een ern stig streven naar bezuiniging zeer weinig is te bespeuren. Aangedrongen werd op bezuini ging op de militaire uitgaven. Waar in de laatste jaren honderdduizenden guldens op de begrooting zgn gebracht tot lotsverbetering van ambtenaren en beambten, moest, meende men, de Regeering de kraoht hebben, tgdelgk in die richting niet verder te gaan en zelfs aan gerechtvaardigde eisohen weerstand weten te bieden, totdat het financieel evenwioht is hersteld. Men vroeg, of do Regeering voornemens ia de vacatures in de in 1903 benoemde commissie voor de quaesfie der gemeente- flnanoiën aan te vullen en of zg geen maat- kan nemen, teneinde te bevorderen, dat de commissie in staat zjj, spoedig haar rapport nit te brengen. Aangedrongen werd op wetteljjke regeling van de rechtspositie der ambtenarenop wettelijke regeling tot het verkrjjgen van eenheid van tjjd. De credietaanvrage voor den aanbouw van euwe stallen met aanhoorigheden op Het Loo vond bjj velen bezwaar. Al wat daaromtrent in de bladen is ven werd in de afdeelingen der Kamer her haald de Grondwettigheid der aanvrage het bezwaar om in den tegenwoordigen tgd zulk een bedrag voor dit doel te verleenen enz daarbjj behoorende zjjden, wol, garens en gaap, terwgl men er bovendien een groote keus vindt in loopers, vachten, voetenzakken en nog veel eer. Heden, den dag der oponing, prjjken des namiddags en 's avonds planten en bloemen tusschen de kleurige artikelen. Donderdag 16 dezer, 's middags te een uur, wordt in het Hotel Verseput alhier de najaarsvergadering gehouden van het hoofdbe stuur der Maatschappij tot bevordering van land bouw en veeteelt in Zeeland. Daar zal de plaats bepaald worden waar in '06 de algemeene vergadering en de tentoon stelling zal worden gehouden, terwgl ook eenige benoemingen aan de orde zgn. Ook komt in behandeling het voorstel van den heer J. Welleman tot wjjziging der Btatu- ten van de Maatschappij en dat van don hoer Ph. J. van Dixhoorn o. s. om de afdeel'ng Hulst te splitsen in twee afdeelingenHulst en Axel. Door den zuivelconsulent zal de vraag inge leid wordenWelke middelen kunnen leidon tot eene betere prijsbepaling der Zeenwsoho boerenboter De gewezen tweede-luitenant bg de dd. sohutteijj a 1 h i e r B. ten Have is,— zooals reeds gemeld in een deel der oplaag van ons vorig nommer, benoemd tot reserve eerste-luitenant bjj de landweer-infanterie in het 38e landweer- district. In een buiten Middelburg veraebgnend blad wordt melding gemaakt van ernstige mishandelingen die zouden voorgevallen zgn aan boord van een alhier aan de Loskade gemeerde bark. Bjj onderzoek is ons gebleken dat zelfs van mishandeling geen sprake is. Alleen moet de stuurman een paar matrozen eenigzins hardhandig op hun plicht gewezen hebben. D. Bolle, te Rotterdam, doet weer ee aanbieding in ons blad. Zg is slechts tgdelgk. De werken zoowel als de prjjzen zgn i van te watertanden. Onder de oude, goed bekende zaken in Middelburg behoort wel die van de firma Ritchie op de RouaanBche kaai. De moeders en grootmoeders van het tegen woordig damesgeslaoht gingen er reeds te winkel en roemden steeds de soliditeit der waar. Die zaak ie thans in andere handen overge gaan en mej. Adr. G. Marsie, die haar over nam, heeft haar meegaande met haar tgd cn uiterlgk ën innerigk een groote verandering De zangvereeniging Uitspanning door In te SoubuTg ontving een premie van honderd francs van wege de commissie voor het «bestendig festival" te Antwerpen. Uit Hansweert meldt men onB dat het sleepschip Vrijhoeven Eapelle, na de lading gelost te hebben, gestopt iB en ter reparatie de werf gesleept zal worden. De lading is overgenomen door het sleepschip Morgenster IV, schipper ManBpatjj. Doordat het schip nogal water maakte, is er veel suiker beschadigd. Maandag werd door een peeën-tram te G a p e 11 e een vierjarig meisje overreden. Zwaar gewond is het naar het ziekenhuis te Noordgouwe vervoerd. Dit bericht werd nog opgenomen in do tweede editie van ons vorig nommer. In eene Maandag door ingelanden de? Vrije polders onder Tholen gehouden buitenge wone vergadering werd besloten tot het plaat sen van een stoomgemaal, ter bevordering ter goede suatie. De klerk der le kl. bg de postergen telegraphic C. J. F. Fachs is van Zaltbommel naar Neuzen verplaatst, terwgl geplaatst zgn de snrnumorairs J. H. Briels te Middelbur en A. M. Paret te Vlissingen. derde concert een goede oude bekende, nl. Die Jahresztilen van Hajdn op te voeren. hayot-kVvartbt. Zaterdag gaf dit kwartet te Arnhem een concert. Kr. schrgft daarover o a. het volgende 't Was weer evenals verleden jaar, toon de »ior Piirjjsche kunstenaars hier voor het eerst optraden: weinig publiek en veel succes. Men moge zich over het eerste verwonderen, over tweede zal zeker niemand het doen. Want evenals toen maakte ook nu dit viertal een voortreffeljjken indruk. De nieuwe tweede vio list van het gezelsohap heeft het ensemble zeker niet minder doen wordeneen dergelijke eenheid van opvatting en uitvoering als bjj deze kunstenaars treft men zelden aan. En men weet dan ook niet wat meer te roemende technisoh bjjna volmaakte wgze waarop gespeeld wordt, of de duidelijkheid in het exposeerender thema's, de volstrekt artistieke opvatting, die nergens ook maar een oogenblik plaats laat voor het op den voorgrond treden van een der uitvoerenden, voor het offeren aan uiterlgk succes. Wanneer men dit kwartet hoort, dan voelt men zoo dat zjj er naar streven ieder werk in hun eigen karakter weer te geven. Dat is hun Zaterdag avond in alle opzichten gelukt. Ze speelden Mozart's f-dur, Brahm's c mol en BeethovenB f-dur kwartet. Bg Mozart wisten ze de geestige opgewektheid, even het weemoedige van het' tweede deel, het bjjna overmoedige van het finale weer te geven op een wgze, die het hoogste respect afdwong voor de wgze waarop ze zich in deze muziok ingedacht hadden daar zonneBohgn en levenslust, bekorende gratie in hun spel, die asn8tekelgk werkte. Het machtig imponeerende, het grootsche von Brahms' op. 51 zal misschien niet beter, sprekender kunnen worden weergegeven dan zooals het Zaterdagavond gesohiedde. Dat Beethoven bg hen in vertrouwde han< is, wist men van verleden jaar en ook nu weer hebben ze met de vertolking van op. 59 ewezen welk een hoog standpunt ze innemen. De aanwezigen zgn wèl onder den indruk e magistrale kunst gekomenze hebben na ieder kwartet luide van hun dank en gelukkig, tusschen de deelen van een werk den indruk niet veratoord door ontjjdig applaus. Van M. (Milligen) schrgft in het Hbld. aan het einde van zgn verslag: Deze beide uitvoeringen (te Amsterdam) hebben ons weer bevestigd in den vroeger ontvangen indruk dat het Hayot-Qaartet zich met de allerbeste vereenigingen van dien aard kan meten. Dat zg een volgend jaar weer tot ons derkeeren, zullen zeer velen met vreugde zien. Wg herinneren dat dit kwartet Vrgdag te Middelburg optreedt. Moge het daar veel pnbliek vinden dat ONDERWIJS. Tot hoofd der school te Oudelande is benoemd de heer K. v. d. Heide te Hille- gom, met 4 van de 7 stemmen. Op de hearen H. L. Borgman te Noordwgk en P. de Potter te Anna Paulowna waren res- peotievelgk twee stemmen en een stem uit gebracht. Maandag slaagde te Utrecht het is reeds gemeld in de tweede editie van ons vorig nommer de hoer A. Dronkera uit Mid delburg bg het kerkelgk voorbereidend examen. - Waren vóór eenige jaren vrouwelgke Btudenten aan de Polytechnische School te Delft onbekend, de Technische Hoogeschool telt thans 21 dames onder hare ingeschrevenen. Deze hebben een vereeniging opgericht en bezitten ook een olublokaal. fraaie winkelpui met groote spiegelruit geeft gelegenheid om de dameshandwerken uit lokkend te ótaleeren en voor het nieuwe op dat gebied de aandacht te vragen. Het flinke magazjjn is uitstekend voorzien van alleB wat tot het vak behoort, als gereed zgnde en nog gereed te maken handwerken, LETTEREN EN KUNST. Voor de uitvoering door de zangvereeni ging Tot Oefening en Uitspanning alhier, 28 dezer te geven, zgn geëngageerd mej. M. Lam men, Frankfort, sopraan en de heer Nolet, Ngmegen, bariton. Zooals men weet, zal dan worden ten gehoore gebracht het Deutsches Requiem van Brahms. Bovendien zal dan worden uitgevoerd door het orkest het eerste deel van de 2e symfonie van Brahms, terwgl de sopraan eenige lie van denzelfden componist zal zingen. Het programma voor het tweede concert zal waarsohgnlgk bestaan uit eenige kleinere ken, terwgl het voornemen bestaat om op het duncan kn keen. Daaraan is de jongste, de 429ate Falkland gewgd. De draak wordt daarin gestoken met ophemelarij en de dwaze nalooperg van miBS Isadora Dunoan. De fout van haar is in de eerste plaats, de grove miskenning van Bchoenen en bottines, die, met de ontwikkeling der menechheid, natuurwet geworden zgn. En Falkland schrgft; dan ten slotte: Het is een misdaad het bloote-kuiten-gedans voor te neuriën, met de wetenschap van splin- rers, uitstekende spjjkers, spelden, sintels etc. die misdaad heeft voor volle zalen plaats, zalen met verzorgd-warmyoetige burgers, onder het bedrieglgk geschetter aesthetica Want, als dat «bevallig bewegen," dat beroep op fijnbesnaarde" gemoederen, door 'n hóór met bloote voeten en harige kuiten werd gedoceerd, zon er geen kip in den Stadsschouwburg weeat zgn en Kees desolaat op den dirigeer- stoel gezeten hebbenWaarom nu heeft 'n vrouw wèl het recht, tegen onzo deugdeljjk- voorziene voeten te fulmineeren en zonden we ra man in die conditie ziob blaren laten dansen? Wat is 'r voor 'n knnst te zeggen, die vóór ze begint kousen en oottines uitschopt, en als ze gedaan heeft, 'r weer van profiteert? Is 't geen i gruwel, geachten, voor die schennis eener logische natuurwet queue te maken? O, reine kunst on boon van Paanakker O, herleving der dans-ydille op een sohoongeklopt tapgtl O, ontdekking van 't menschelgk lichaam en onbevallige, besokte maatschappg. O, dier bare, verheffende kunst, renaissance van pepli en stoöf-aandragende suppoostenO, reine dans en reine aansohouwersO, arme, verlaten 18 I Dit is Duncan's twéóde schuld. Zg, vrouw met bloote voeten en 'n nAkkter verstand, zg, groote Weetster van het feit, dat &ls ze i Een bekende, groote schoenhandel Amsterdam. Red. eeschtriootje betrok, 'r geen rumoer haar Reine Kunst zoude zgnzg grooter Begrgpater der zekerheid, dat een volledig Ballet, als zg, in déze kuische maatschappg, onbestaanbaar ware; zg, nog grooter Besef ster der waarheid, hoe zg, zg danseuse, alleen, bui- verband van het Drama, de prachtigste parodie is van-hoe-het-zou-rgn, als er niet zulk anarchistische herrie en janboel was onder de zusteren Muziek, Dans, Woord, Kleur, Lgn, e uit één lgf stammen en tezaam vereend eens de heerlgkheid der overleden Klassieke Tragedie vormden; zg, Doorvoelster van het van 'r succes bg het groote publiek, van het innerigk schoone op een afstand pleegt te big venzg, Giême eener perverse verfgning in 'n maatschappg die voorloopig andere, gezonder eischen heeft dan «bevallig bewegen" van joffers ten dans tg, gevierde, bewierookte, buitenlandsche Dansdame (voor H o 11 a n d b o h e, in dit uitnemend ver toon, maakte niemand zich óp!), zg, bozongene, geroemde, blootvoetige, heeft de verlustiging gehad van Kees, als dirigent. Kees: eens de Nederlandsche Opera, Kees de her komende Opera, die moest bedelen om centen. Zg, goud wegdragend met 'r voeten hg, morrelend, mierend om zög eens 'n Hol- landeche zang-gezelschap te vormen. Zg, vorstin bg de gratie van 'r gemis-aan-tricot bedelaar door de zotte hardnekkigheid om volk iets te willen opdringen, wat 'n volk niet slikt omdat dit uitmuntend volk alleen blieft te bewonderen en te belodderen wat uit het Buitenland aanfiaddert. Met het vele, dure geld, de halve ton, aan twee raakte voeten neergelegd, zou men den genialen Speler Bouwmeester rgfaelgk behou den hebben, zou men een mogelgk kunstzinnig Zang-gezelschap op pooten hebben gesteld, zou men Laat 'k met de zonmen's ein digen. 't Is wauwelen aan dooveman's ooren. wurmen tegen het pretentieus, broei- ka8terig kunstgekerm van 'n tgd zonder fiksohe, malsohe, gelnid-blge kunst. Duncan en Kees tymboliseeren dat. En eiken dag, bg wat nieuwe buitenlandsohecharlatannerie,bg nieuwe sterren en nieawe trucjes, zien we dat sym bool onder ander licht. Italiaansoh geschreeuw, Duitsoh import van humbug modelvooratellingen.Weeneropérette'», etc. etcen 'n lauwe, duffe, kwakkelende be langstelling, met 'n kakel9ohreeuwende, imbó- cile pretentie, tegenover wat hier den moed heeft te willen. Er is something rotten, geachten, in de enorme file uwer rgtaigen voor Duncan i Kees! Dit laatst intermezzo is nit den toon. Ge paster is het de handen devootljjk te vouwen bg de «zeer hgzondere" voeten-kunst van Isa dora en de uiterst bevallige menschheid die door haar staat te geboren worden Zeer aardig geschreven van Falkland. En veel waars is er in hetgeen hg schrgft over miskenning van eigen kunst en kunstenaars Maar billjjk is hg daarom toch tegenover mej. Dunoan niet. En te atonter is zgn sohrg- ven over haar omdat bgzelf haar niet zag. Wie haar hebben aanschouwd, zgn meeren- iels een en al bewondering en verzekeren dat haar dansen onuitsprekelgkverrukkelgkis. KERKNIEUWS. Dr Haentjes, predikant bg de Remon- atrantsohe gemeente te Haarlem, die ontslag had genomen omdat er een strooming onder gemeenteleden was die hem verdaoht van overgang tot de orthodoxie, is opnieuw door die gemeente beroepen en wel met 189 van de 308 stemmen. Dr Haentjes had dit voorjaar in een preek gezegd, dat hg het verhaal der vleeschelgke opstanding als niet louter symbolisch be schouwde. Verschillende Berichten. De staatscommissie voor de Grondwets herziening zal, meldt men, binnenkort, mis schien reeds op het eind van deze week wor- ra geïnstalleerd. De Minister van Binnenlandsche Zaken zal 0 d'o gelegenheid een rede houden, die meer licht zal geven omtrent den omvang der aan de Staatscommissie toegedachte taak. Op de algemeene vergadering van de Nederlandsohe Vereeniging De Rijwiel- en Au tomobiel Industrie is besloten om in het voorjaar '06 een tentoonstelling uitsluitend van automobielen, motorrgwielen, motorbooten eni. houden, terwgl igwielen en onderdeelen daarvan niet- mogen worden geëxposeerd. In het tentoonBtellingacomitó hebben o. a. zitting de heeren J. Leonard Lang als voorzitter en F. W. Soheltema Beduin als secretaris. Maandagavond werd in het Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam de feestviering van Patrimonium voortgezet. Vereohillende heeren voerden, nadat de leestavond met gezang en

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1905 | | pagina 1