MIDDELRURGSCHE COURANT. 261. Zaterdag 4 November. Uit Stad en Provincie. VINKEN. 148° Jaargang. itfÜS. Deze courant verschijnt dagelijks, mot uitzondering van Zon' en Feestdagen. Prijs per kwartaal, zoowel voor Middelburg als voor alle plaatsen in Nederland franoo pp., f 2. Afzonderlijke nummers kosten 5 cent. THBBHONETER EN VERWACHTING. 3 Nov. 8 n. Tm 48 gr., 12 n. 49 gr., av. 4 u. 51 gr. F. Verwacht: zwakke tot matige ZW. wind, moest betrokken lncht, mogeljjk regon, dezelfde temperatuur. Advertentiën: 20 oont por regel. Bjj abonnomont voel lager. Geboorte-, dood- en allo andere familieberichten en Dankbetuigingen van 17 regels 1.60elke regel m 20 oont. Reclames 40 cent per regel. Grooto letters naar de plaats, die zij innemen. Tot de plaatsing van advertentiën en reolameB, niet atkomatig uit Zeeland, betredende Handel, Nijverheid en Geldwezen, is uitsluitendggereohtigd het Algamenn A<lv«rtentl*»Biis-*au A. Dl LA MAR Al., HA Voorburgwal 366, Amitordam. Middelburg 3 November. Sprokkelingen. In onze jongste sprokkelingen, men zie ons nummer van 31 October, noemden wjj den heer mr W. logen Housz te Breda den liberalen candidnat. De Bred. Crt. maakt ons opmerkzaam dat dit niet geheel juist is. Genoemde heer werd wel dooi dat blad aan bevolen eu door de liberalen gesteund, maar een liberaal program heeft hg niet onder- sohreven. De heer Ingen Housz is een onverdacht katholiek, wien van de sjjde zgner geloofege- nooten een candidatuur was aangeboden. Hg weigerde echter het katholiek program te on derteekenen. Daarom wilde de R. K. kieavereeniging hem geen candidaat stellenen als gevolg van zgne zelfstandige houding ontstond legen hem eene vinnige actie, vooral van de zgde der R. K. geestelijkheid. Het best is den heer Ingen Housz te qualificeeren als vrg katholiek. Aan de waarde van ons betoog op zich zelf doet deze nadere opheldering eohter niets af en dat heftig verzet tegen zgne verkiesing komt daardoor nog in een deB te eigenaardiger licht. Terwgl menige autoriteit en menig bestuur eener vereeniging, ook in onze naaste omge ving, op middelen zint om de lotelingsn vooi de nationale militie op den lotingsdag te be hoeden voor buitensporigheden, heeft de burge meester van een Geldersch dorp dat gevonden on reeds toegepast ook. Het hoofd van Din xperlo legde het aldus aan; Zgn jongens om in den term van zulk een burgervader te blgven moesten te Aalten Nadat de generaal-militie-commissaris de gewone toespraak tot de lotelingen had ge houden, verhief zich de burgemeester van Dinxperlo. Jongens, als jullie geloot hebben, ga je kalm naar boneden; beneden staat de veld wachter, je meldt je bg hemals alles beneden is, gaan jullie gezamenlgk onder toezicht van den veldwachter naar Din xperlo terug. Die alleen weggaat, laat ik onmiddellgk arres- taeren 1" •Waar de dagelgksche aanraking met het landavaderlgk systeem van Pruisen een burgervader al niet toe brengen kan;" roept de Zutph. Crt, die dit meldt, nit. Wg willen gelooven dat de burgemeester het zeer goed meent met zgne jongens en bg als »goed vader der gemeente" de beste be doelingen heeft. Ook lgkt ons het door hem aangewende middel afdoende en erg leak. Maar in den geest van onzen tgd is het toch niet. Geen enkele wet geeft trouwens den bur gemeester het recht iemand alduB, zelfs uit vaderlgke zorg, van zgne vrgheid te berooven. Die goede buitenlui te Dinxperlo zgn wel erg onnoozel als zg zich zoo ietslieten welge vallen. Allerlei adviezen komen reeds in met het oog op de regeling der troonopvolging bg de te wachten Grondwetsherziening. Men 8chrgft over de handhaving van het koningschap, over een presidentschap-Da Beau fort of De Savornin Lohman en over ee tueel koningschap van Prins Hendrik. Voor dergelgke beschouwingen is, meenen wg de tgd nog niet daar; allerminst voor een vaat oordeel over een keuze als laatstge- bewonderaars hem nu reeds willen bestemmen. In elk geval is en blgft het eene zeer moei- lgke kwestie, wier oplossing veel beleid vordert Een groote vraag is vooral Zullen zg die thans als vermoedelijke opvol gera zgn aangewezen, zoo gewillig afstand doen van de hun eens toegekende rechten? Zullen buitenlandsche invloeden zich niet allicht doen gelden om voor die rechten op te >men Mocht dit niet zoo zgn, eene wgziging geen bezwaar opleveren, en door Grondwets herziening eene vrge keuze worden mogelgk gemaakt, dan zou tooh stellig wel gedacht mogen worden aan H. M. de Koningin-Moeder als eventneele opvolgster. Opmerkelgk is eohter in deze eene uitlating van Het Volle over een Republiek, in dezen tgd waarin het zeer goed mogelgk is dat een burgerlgk republikanisme zal opkomen. Niet tegen Oranje of voor de Republiek gaan wg uit, maar enkel en alleen voor de demooratie tegen de Teaotie"; zoo sohrgtt het blad. >Wat er dan later aan den Staatsvorm zal veranderen, is vanzelf sprekend gevolg. Ons doel omvat meer dan zulk een vorm kan geven." BENOEMINGEN, EN*. Bg kon. besluit: zgn benoemd tot buitengewoon gezant en gevolm. minister te Rome jhr mr H. van Weede, thans in gelgke hoedanigheid te St Petersburg tot buitengew. gezant en gevolm. minister te St Petersburg mr A. M. D. baron Sweerts de Landas Wyborgb, thans minister-ree. met den persoonl. titel van buitengew. gezant en ge volm. minister te Tokio, en in diens plaats jhr dr J. Loudon, thans gezantsohaparaad te Pargs; bevorderd tot buitengew. gezant en gevolm. minister te ConBtantinopel mr dr L. graat van Bylandt, thans minister-res. met den persoonl. titel van buitengew. gozant en ge volm. minister aldaar; benoemd tot gezant sohaparaad te Conatantinopel de gezantschaps- raad mr J, P. graai van Limburg Stirum, thans ohet van het kabinet van den minister van buitenlandsche zaken; in zgn rang overge plaatst naar Londen de gezantschapsraad te Conatantinopel mr J. H. van Rogen, en in zgn rang overgeplaatst naar Pargs de gezantschaps- secr. 2e kl. te Londen D. baron van Asbeck gedeeltelgk reeds gemeld in een deel der op laag van ons vorig nommer; benoemd tot ambtenaar van het O. M. de kantonger. in het arr. 's Hertogenboscb, voor het kanton 'a Hertogenbosch, ter stand plaats 's Hertogenbosch, mr C. W. Star Bua- mann, advocaat en procureur te Amsterdam, tevens beëedigd klerk bg de reohtbank aldaar tot ambtenaar van het O. M. bg de kanton gerechten in het arr. Rotterdam, voor de kan tons Schiedam, Brielle en Sommelsdgk, ter standplaats Schiedam, mr E. 3. Hgmans, thans kantonr.-pl. te Tiel, adv- en proc. aldaar zgn in hun rang overgep'aatst bg de artil lerie bg bet 2de reg. veld-art.. de kap. M. C, van der Hoog, van den generalen stafbg dien stat de kapiteins H. M. J. Sark, van het reg. inf., en P. Huizer, van het 2de reg. ves ting-art.on zgn benoemd bg het wapen der int., tot kap. bg het 1ste reg. de lste-luit. W. Moll, van het 11de reg.bg het 3de reg. de lste-luit. A. C. Couvéa, van het 5de reg.bg het 9de reg. de lste-luit. J. G. Haas, van het den gouverneur, hun als schadeloosstelling hun gevangenschap, twee en een halve dollar reispenning werd verstrekt, alvorens zg naar China werden doorgezonden. Het schgnt blgkens dat onderzoek, dat de autoriteiten op Banka de gewoonte hebben, de in de tinmgnen werkende vrge koelies van brandmerk op den linkerschouder te voor- indien de kerels finaal worden afgekeurd, ter vergemakkelgking der contióle op nieuw aangenomen koelies. Een alles behalve malsohe briei van de autoriteiten te Singapore aan onze regeering Batavia was er het gevolg van. In dien brief werd tevens de verwachting uitgesproken, de Hollandsche regeering genegen zou be vonden worden, de door het bestuur der Strait Settlements gemaakte onkosten: logies, reispen- g en reiskosten, te Testitueeren, daar het die onkosten vervallen was ten gevolge eene vergissing, veroorzaakt door in onze koloniën bestaande misbruiken, nader aange duid door het woord »afschuwelgk Onlangs werd gemeld dat aan den directeur O. E. en N. door de regeering was opge dragen te adviseren op een door de heeren Sprujjt en Tj. J. Talens gedaan verzoek, hun levering van Chineesche contrac tanten voor de mijnen op Banka te gunnen Thans wordt bericht, dat de gouverneur-gene raal aan deze heeren heeft doen antwoorden, dat de regeering afzag van het sluiten van overeenkomst voor de levering van CbineeBche koelie voor de tinmijnen. In hoever Z. K. H. de sympathie van ons volk zoozeer winnen zal, dat zulk een keuze met algemaene vreugde zal worden begroet, kan eerst later bljjken. De hoogst moeilijke positie, waarin de Prins verkeert, brengt mee dat eerst nog eenige jaren moeten verloopen, eer men over zgn doen en laten een billijk, een rechtvaardig, een jnist oordeel kan vellen. En tevens over zijne geschiktheid voor een taak, waarvoor onhandige aan den comm. der poster. 2de kl. A. 1. J. Schmalhausen, op verzoek, eervol ontslag verleend, wegens lichaamsgebreken; is benoemd tot lid van den Raad van Toe zicht op de Spoorwegdiensten mr J. B. Peyrot, 's-Gravenhage, referendaris, chef der afd. Arbeid van het departement van Landbouw, Njjverheid en Handel. De heer J. M. A. Beek is gesteld ter be schikking van den Gouv.-Generaal van N.-I. om te worden benoemd tot onderwijzer 3de kl. bg het openb. EuropeeBch L. O. daar lande. Oost-Inclië. Het volgende niet onwaarschgnlgk klinkende verhaal bevatten de Indische bladen. Een aantal Chineezen, die behoorden tot een van Banka naar hun vaderland teruggezon den troepje, waren te Singapore van boord weggeloopen. De Singapoorsohe politie ont dekte op den linkerschouder der achterge blevenen een brandmerk en in de veronder stelling met ontvluohte boeven te doen hebben, warden de luidjes bg wgze van voor zorgsmaatregel opgepakt en in verzekerde be waring gehouden, waarna hun herkomst werd nagegaan. Dit onderzoek, en dus hun gevangenhouding eveneens, duurde drie weken, waarna op order Gedeputeerde Staf on van Zeeland hebben tegen 1 December a. s. bg den Provincialen Waterstaat benoemd: tot teekenaar-schrgver J. van WegnBbergen, thaaB klerk, en tot klerk A. Salomé, thans tgdelgk werkzaam bg den ingenieur te Neuzen. Donderdagavond werd door een adjunct- inspecteur en een politieagent a 1 h i o r eei jongen opgebracht, die geweigerd had zgi naam op te geven. Dit gat aanleiding tot allerlei praatjes, die eohter ongegrond zgn Het is daarom dat wg dit, op zich zelt weinig boteekenend, feit ver melden. Door de politie alhier is proces-verbaal opgemaakt tegen zekere vrouw S. W., wegens het houden van een huiB van ontucht. Uit Vlissingen. Aan de koninkl. Mg. De Schelde is opge dragen de bouw van een nieuw stoomschip ten dienste van de Java—China—Japanlgn. Tot sluismeester aan een der sluizen aldaBr benoemd C. Vermeulen te Schoondgke, thans kantonnier op den rgks-steenweg van Oostburg naar Shoondgke. Het dagelgkscli toezicht op de spoorlgn Vlissinge n-Breda-Boxtel is opgedragen aan den districts-inspecteur der Exploitatie-maat- schappg I. H. A. Hanobar, ter standplaats Uit Bath schrgit men ons Het vaarwater op den hoek dezer plaats sohgnt vooral in den laatsten tgd voor gaande atoombooten niet gunstig te zgn. Het gebeurt dan ook meer dan eens dat bedoelde booten in het vaarwater aan den grond varen, zooala ook Donderdag namiddag omstreeks vier uur weder plaats had met esn groote Duitsche boot, die naar Antwerpen moest. Daardoor geraakte een van Belgie afkomende Duitsche zeeboot bg dien hoek onklaar, en kwam nog een andere, naar Belgie opgaande zeeboot dwars achter den aan den grond zit tende, in het vaarwater te liggen. Na eenigen tgd oponthoud konden ze alle drie hun koers vervolgen. Bg kon. besluit is aan E. L. Rodrigo, te Hulst, op grond dat hg onmisbaar wordt geacht voor het gezin waartoe hg behoort waarin hg is opgenomen oi in welker levem onderhoud hg voorziet, ontheffing van den workelgken militairen dienst verleend, welke g in dit jaar gehouden was te volbrengen. Tegen een ingezetene van T s e n d g k is door de marechaussee procesverbaal opge maakt wegens het uitgeven van een Belgisch nikkelen 10 centimeatuk in eene herberg te Oostburg. Een eigenaardige tak van sport, vooral de Belgische provincie Oost-Vlaanderen ook in enkele streken van ons land, is zoo schrgft men ons hot zoogenaamde •vin ken", wat zeggen wil het vangen van vinken, Die liefhebberg is fgsgelaten in België naar ik meen, ook in oub land, van 1 October 1 Januari. In den regel wordt alleen in eerstgenoemde maand gevinkt, daar in dien tgd groote troepen vinken aan het zwerven zgn; ze schgnen zich alsdan, als men bevoegde vinkers gelooven mag, in groote massa's naar meer zuidelgk gelegen streken te verplaatsen, zich hier en daar wat ophoudende, liefst in heggen en in het houtgewas langs de slooten, de akkers omringen. De vinker kent hunne manieren. Des mor gens als het pas dag is, trekt hg met zgu materiaal naar den akker, die nogal door de vinkjes bezocht wordt. Eer de campagne begint, doet hg natuurlgk eenige verkenningstochten. Dat materiaal bestaat uit een draagbaar, primitiet, dichtslaand buiBje, een groot net, ettelgke kooitjes, waarin vinken en wat voe- Onder die vinken zgu een paar flinke zangers, die, vóór de vinkentgd begint, blind gemaakt zgn. De manier, waarop dit geschiedt wreed en onmenfchelgk en veroorzaakt natuurlgk den vinken nameloos lgden. Die operatie is dan ook, in België althans, bg de wet verboden. Het sohgnt evenwel dat die verbodsbepaling niet streng de hand wordt gehouden, want elke vinker is voorzien van twee of meer blinde vinken, j is in zgn jaohtgebied gearriveerd. Het leggen der netten is het voornaamste werk. wordt een ellipsvormig geultje in den grond gemaaktlangste middellgn c. a. 10, kortste ongeveer 4 M.daarin ligt een net, dat door lange schuinstaande stokken in den grond wordt gehouden en naar boven kan dichtslaan, Binnen die ruimte worden eenige, in een soort gareeltje aan een touwtje rondspringende vinken geplaatst, die druk aan het opzettelgk daarin uitgestrooide vogeltjeszaad pikken. Op een afstand doen de arme, blinde zangers hun lied hooren. De vogelaar heeft zich in zgn opge stelde schuilplaats teruggetrokken en wacht maar op voor hem gunstige oogenblikken. Ontwaart nu een, in het houtgewas zich schuilhoudend, of overvliegend, troepje vinken, die lustig zingende en vroolgk fladderende en pikkende kameraadjes, dan gauw eens een kjjkjo genomenze strgken neer en, flap 1 de netten slaan dicht en de argelooze beestjes zgn gevangen. De vinker komt uit zgn schuil- hook, doodt de diertje», door to drukken op het borstbeen, onmiddellgk, legt de netten in den vereischten stand en begeeft zich weder in zgn huisje om nog meer slachtoffers te maken. Het gebeurt wel, dat zoo'n vinker op één tocht een 200, soms 300 vinkjes buit maakt; het komt evenwel ook voor dat hg platzak thuis komt of zich met een 50, 60 stuks moet tevreden stellen. Dat wel eenige mutchjea en andere vogeltjes het lot der vinkjes moeten doelen, spreekt ven zelf. Thuis gekomen, worden de vinken gepluimd schoongemaakt en in deze bezigheid spreidt vinker een bengdenswaardige vlugheid en handigheid ten toon. Hg verzendt, voor zoover hg, watsleohtsbg uitzondering voorkomt, niet voor zgn pleizier vinkt, de vinkjes naar groote plaatsen, waar hg zgn vaste afnemers heeit, en verkoopt ze ook op de plaats zgner inwoning. De prgs per honderd stuks varieert van 4 tot 6 irancs. Gaat het vangen gemakkelgk is er overvloed, dan daalt de markt; is het een ongunstig jaar, zooals dit er een is, om te vinken, dan stggt ze. Meestal heelt de vinker een herberg. Gaat men bg hem aan huis een dozgntje vinken voor zgn avondmaal gebruiken, wat gewoon» Igk des Zondags avonds gebeurt, dan betaalt men daarvoor, met inbegrip van sen glas bier i brood, 1 tranc. De Belgen Bchgnen op die lekkere hapjes verzot te zgn. In veel Belgische dorpen ziet men voor de ramen van bgna alle herbergen, en dat aantal is legio, een bordje of papiertje prgken, waarop met houtskool is gecalligra- feerd: vinken te bekomen. In zulke huizen worden er, vooral op Zon dag en Maandag avond, wel eens aardig wat vinkjes naar binnen gespeeld. Te Rotterdam slaagde voor dezelfde nkto mej. J. M. Melee, te Utrecht, vroeger te Middelburg. In plaats van den heer L. B. van der Slikke, uit Zeeland vertrokken, is tot hoofd van den nieuwen landbonwcursus te N i s s e benoemd de hoer W. P. Markusse, ondorwgzer 's-Heer Arendskerke. Op de voordracht voor hoogleeraar aan de gemeentelijke universiteit te Amsterdam vacature mr M. W. F. Treub komt niet, zooals ons is gemeld, voor mr D. S. van Einden, advocaat te 's-Gravenhage, maar dr D. van Emden, doctor in de staatswetenschappen, leerling van prof. Treub, schrgver van het bekende werk Darwinisme en Democratieredao- teur van De Vrij zinnig-dt moer aat. LETTEREN EN KUNST. ►Zgn grime en kleeding, zgn zitten on opstaan, zgn doen en laten, heel zgu creatie was in één woord volmaakt." Aldus een oordeel van de Prov. Ovtrijs. en Zwoltche Crt. over Ternooy Apèl. Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Patrimonium bevat het weekblad van dien naam verschillende bgdragen van oprichters en vrienden van het Verbond, mot portretten van de heeren W. Hovy, K. Kater en A. Talma. De gemeenteraad van OsnabiUok besloot een sohouwburg te bouwon, die 570.000 M. kosten Eal. - Behalve de vele kwestios, die al tusschen Bayreuth en München bestaan, komt nu nog deze, dat er in Milachen eene strooming gaande is ieder jaar Feslspiéle in hot »Prinz-Itegenten- theater" te geven en dat men in Bayreuth, met het oog op de coneurrontie, moeite doot dat tegen te gaan. We plaatsten het vorenstaande, ons van den overkant geschrevene, niet omdat het veel nieuws bevat, want het meeBt daarin voorko mende is bekend genoeg, maar omdat wg het nuttig en noodig vinden weer eens de aandacht te vestigen op het wreede bedrgf van het blinden van vinken en ook op de slachting, die door het vinken" onder de lieve gevederde zangers wordt aangericht. ONDERWIJS. Te Breda slaagden Donderdag, zooa's toen nog in de tweede editie van ons vorig nommer werd gemeld, voor de akte vrge- en orde-oeteningen der gymnastiek de heeren E C. van Bellen, A. O. Abrahamse en W. PadmoB, allen van Middelburg. Verder slaagde nog mej. B. M. M. Pennings van Goes. RECHTSZAKEN. Arrondissements-recMlank te Middelburg. Voor deze rechtbank werd heden in eene zitting met gesloten deuren behandeld de zaak tegen W. P C. Jr.. 22 j. boerenarbeider to Rit the ui, thans alhier in hechtenis. Tegen hem werd terzake van het plegen van ontuohtige handelingen 6 maanden gevangenis straf gevorderd, met mindering der preventiove hechtenis. Verder zgn veroordeeld wegens diejstal: P. L. L26 j., landbouwerskneoht, Hulst, en M. C. d. B., 18 j., spinster, Temsche (België), beiden in hechtenis te Middelburg, eerstgenoemde tot 6 m. en laatstgenoemde tot 1 m. gev. straf, beiden met mindering der doorgebrachte hechtenis stroopery: J. d. R, 14 j moBselraper, Neuzen, tot 7 d. gev.straf, en J. K, 17 j., wagem akers- knecht, M. N., 17 j J. J. v. L., 16 j., S. v. O 17 j. en A. S., 17 j., arbeiders, Biezelirge, ge meente Kapelle, ieder tot 11 b. s. 1 d. h. mishandeling: W. P. J. B.,22jlandbouwers- knecht, Sluis, tot 7 d. gev.straf en M. L.,29j., hvr. van W. Zzonder beroep, Vlissingen, tot f 5 b. s. 5 d. hen landlooptiijS. B., 51 j. en J. S., 32 j., beiden werkman en zonder vaste woon- of verblgf- plaats, thans te Middelburg in hechtenis, beiden tot 3d hechtenis en plaatsing in eene rgks- werkinriohting voor den tgd van 3 jaren voor den len en van 2 jaren en 6 maanden voor den 2en. Vrijgesproken is: Ph. A d.K.,23j.,loodgieter, Zaamslag, beklaagd van mishandeling. Voor het gerechtshof te 's Giavenhage werd Donderdag behandeld de zaak tegen L. F. 34 j., koopman te Hulst, die ter gelegen heid van eene gemeenteraadsverkiezing aldaar een strooibiljet had geschreven en doen ver spreiden, gericht tegen den candidaat voor die verkiezing, den heer Van Waesberghe, waar door de eer en goede naam van dien candi daat was aangerand, en die te dier zake wegens eenvoudige beleediging door do Middelburgsche reohtbank tot f 100 boete was veroordeeld, van welk vonnis de officier van justitie, die veroor- deeling van beklaagde wegens smaadschrift tot maand gevangenisstraf had gevorderd, in hooger beroep was gekomen. Van deze zaak is bg de behandeling voor de rechtbank te Middelburg door ons breedvoerig verslag gegeven. De beklaagde hield ook voor het Hoi vol het stuk niet te hebben geschreven met de bedoe ling om te beleedigende bedoelde gemeente- raadscandidaat was zelfs zgn vriend Hg achtte hem echter volmaakt ongeschikt als lid van den gemeenteraad. Adv.-gen., mr Reitsma, was van oordeel dat men nier met oen zser ernstig geval van be leediging te doen heeft; ook bg de verkiezin gen mag een zekere grens niet oversohreden worden. Niet enkel verkiezingshartstochten, doch wel degeljjk de booze bedoeling om te beleedigen heeft ten grondslag gelegen aan beklaagde's aotie. Op verzoek van den belee- digde heeft adv.-gen. daarom den officier van justitie uitgenoodigd in hooger beroep te komen.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1905 | | pagina 1